Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

Y91.2Teška intoksikacija alkoholom

G70.0Teška miastenija - Myasthenia gravis

G70Teška miastenija i ostali mišićno-nervni poremećaji - Myasthenia gravis et disordi myoneurales alii

O14.1Teška preeklampsija - Praeeclampsia gravis

E42Teška proteinsko-energetska pothranjenost - Kwashiorkor marasmaticus

E43Teška proteinsko-energetska pothranjenost, neoznačena - Malnutritio proteinoenergetica gravis non specificata

H54.5Teška slabovidost na jednom oku - Amblyopia difficilis unius oculi

H54.1Teška slabovidost oba oka - Amblyopia difficilis oculi utriusque

F53.1Teški duševni poremećaji i poremećaji ponašanja povezani sa babinjama - Disordines mentales et disordines morum graves cum puerperio associati

D81.1Teško kombinovano smanjenje imuniteta [SCID], sa malim brojem T- i B-ćelija - Immunodeficientia gravis combinata, hypocellularis T, B

D81.2Teško kombinovano smanjenje imuniteta [SCID], sa malim ili normalnim brojem B-ćelija - Immunodeficientia gravis combinata hypocellularis normocellularis B

D81.0Teško kombinovano smanjenje imuniteta [SCID], sa retikularnom disgenezom - Immunodeficientia gravis combinata cum dysgenesi reticulari

H60.2Teško zapaljenje spoljašnjeg uva - Otitis externa maligna

P92.5Teškoće novorođenčeta pri sisanju - Difficultates neonati ad succionem

R63.3Teškoće pri uzimanju hrane i loša regulacija - Difficultates ad receptionem alimenti et regulatio mala

Z60.3Teškoće u prilagođavanju kulturnoj sredini

Z04.0Test na alkohol ili drogu u krvi

R29.0Tetanija - Tetania

P71.3Tetanija novorođenčeta bez deficita kalcijuma ilimagnezijuma - Tetania neonati sine deficientia calcii sive magnesii

A33Tetanus novorođenčeta - Tetanus neonati

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: