Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

G21Sekundarni parkinsonizam - Parkinsonismus secundarius

G21.2Sekundarni parkinsonizam izazvan drugim spoljnim činiocima - Parkinsonismus secundarius agentibus externis aliis provocatus

G21.1Sekundarni parkinsonizam izazvan ljekom - Parkinsonismus secundarius medicamentosus

G21.9Sekundarni parkinsonizam, neoznačen - Parkinsonismus secundarius non specificatus

A51.3Sekundarni sifilis kože i sluznice - Syphilis cutanea et mucocutanea secundaria

C79.0Sekundarni zloćudni tumor bubrega i karlice bubrega - Neoplasma malignum renis et pelvis renalis secundarium

C78.5Sekundarni zloćudni tumor debelog i završnog creva - Neoplasma malignum secundarium coli et recti

C79.4Sekundarni zloćudni tumor drugih i neoznačenih delova nervnog sistema - Neoplasma malignum secundarium partium sistematis nervosi aliarum et non specificatarum

C78.3Sekundarni zloćudni tumor drugih i neoznačenih organa za disanje - Neoplasma malignum organorum respiratoriorum aliorum secundarium et non specificatorum

C78.8Sekundarni zloćudni tumor drugih i neoznačenih organa za varenje - Neoplasma malignum secundarium organorum digestivorum aliorum et non specificatorum

C79.8Sekundarni zloćudni tumor drugih označenih lokalizacija - Neoplasma malignum secundarium locorum aliorum, specificatorum

C79.6Sekundarni zloćudni tumor jajnika - Neoplasma malignum ovarii secundarium

C78.7Sekundarni zloćudni tumor jetre i hepatičnih žučnih puteva - Neoplasma malignum secundarium hepatis et ductuum hepaticorum

C79.5Sekundarni zloćudni tumor kosti i koštane srži - Neoplasma malignum ossis et medullae ossium secundarium

C79.2Sekundarni zloćudni tumor kože - Neoplasma malignum cutis secundarium

C77.0Sekundarni zloćudni tumor limfnih čvorova glave, lica i vrata - Neoplasma malignum secundarium lymphonodorum capitis, faciei et colli

C77.1Sekundarni zloćudni tumor limfnih čvorova grudnog koša - Neoplasma malignum secundarium lymphonodorum intrathoracalium

C77.5Sekundarni zloćudni tumor limfnih čvorova karlice - Neoplasma malignum secundarium lymphonodorum pelvis

C77.3Sekundarni zloćudni tumor limfnih čvorova pazušne jame i gornjeg ekstremiteta - Neoplasma malignum secundarium lymphonodorum axillarium et extremitatis superioris

C77.4Sekundarni zloćudni tumor limfnih čvorova prepone i donjeg ekstremiteta - Neoplasma malignum secundarium lymphonodorum inguinalium et extremitatis inferioris

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: