Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

P04.2Majčino pušenje duvana sa posledicama po plod i novorođenče - Usus tabaci matris cum sequelis ad fetum et neonatum

B04Majmunske boginje - Variola Simiaca

Y40.3Makrolidi

Q92.3Mala delimična trisomija - Trisomia partialis minor

Q02Mala glava - Microcephalia

Z59.6Mala primanja

D03.6Malanom „in situ” gornjeg ekstremiteta uključujući rame . - Melanoma in situ extremitatis superioris, omam includens

M81.3Malapsorpcioni gubitak koštane mase posle operacije - Osteoporosis malabsorptionis postoperativa

M80.3Malapsorpcioni gubitak koštane mase sa patološkim prelomom posle operacija - Osteoporosis malabsorptionis postoperativa cum fractura pathologica

B54Malarija, neoznačena - Malaria non specificata

B53.0Malarija, uzročnik Plasmodium ovale - Malaria ovalis

B53.1Malarija, uzročnik Plasmodium simiae - Malaria simiana

B05Male boginje - Morbilli

B05.9Male boginje bez komplikacije - Morbilli sine complicatione

B05.4Male boginje sa crevnim komplikacijama - Morbilli cum complicationibus intestinalibus

B05.8Male boginje sa drugim komplikacijama - Morbilli cum complicationibus aliis

Q64.4Malformacija urahusa - Malformatio urachi

N27Mali bubreg nepoznatog uzroka - Ren parvus causa ignota

N27.9Mali bubreg, neoznačen - Ren parvus non specificatus

G40.7Mali epileptični napad (Petitmal), neoznačen - bez velikog napada - Petit mal, non specificatus (sine Grand mal)

O26.1Mali porast telesne težine u trudnoći - Auctus ponderis corporalis in graviditate parvus

I10.1Maligna hipertenzija - Hypertensia maligna

G21.0Maligni neuroleptički sindrom - Syndroma neuroleptica maligna

R68.3Maljičasti prsti - Digiti Hyppocratici

Q28.2Maloformacija arteriovenskih moždanih krvnih sudova - Malformatio vasorum arteriovenosorum cerebralium

P61.2Malokrvnost nedonoščeta - Anaemia praematuri

T57.2Mangan i njegova jedinjenja - Manganum et composita mangani

F30Manija - manijačka epizoda - Mania, episodium maniacum

F30.1Manija bez psihotičkih simptoma - Mania sine symptomatis psychoticis

F30.2Manija sa psihotičkim simptomima - Mania cum symptomatis psychoticis

F30.9Manijačka epizoda, neoznačena - Episodium maniacum non specificatum

E41Marazam zbog pothranjenosti - Marasmus malnutritionalis

A98.3Marburgška virusna bolest - Morbus viralis Marburg

Q87.4Marfanov sindrom - Syndroma Marfan

K76.0Masna degeneracija jetre - Steatosis hepatis

K70.0Masna degeneracija jetre izazvana alkoholom - Steatosis hepatis alcoholica

T79.1Masna embolija uzrokovana povredom - Embolia adiposa traumatica

Q82.2Mastocistoza - Mastocystosis

C94.3Mastocitna leukemija sa mijelofibrozom - Leucaemia mastocytica cum myelofibrosi

N80.5Materična sluznica na crevima - Endometriosis intestini

N80.8Materična sluznica na drugim mestima - Endometriosis alia

N80.1Materična sluznica na jajnicima - Endometriosis ovarii

N80.3Materična sluznica na potrbušnici male karlice - Endometriosis peritonaei pelvis

N80.4Materična sluznica na pregradi između pravog creva i vagine i u zidu vagine - Endometriosis septi rectovaginalis et vaginae

N80.2Materična sluznica u jajovodu - Endometriosis tubae uterinae

N80.6Materična sluznica u kožnom ožiljku - Endometriosis in cicatrice cutanea

N80.0Materična sluznica u mišiću materice - Endometriosis uteri

Y84.9Medicinska intervencija, neoznačena

Z51.9Medicinska njega, neoznačena

Z75.0Medicinske usluge nisu dostupne u kući

O04Medicinski pobačaj - Abortus medicalis

Z92Medicinsko lečenje u ličnoj anamnezi

Z03Medicinsko posmatranje i praćenje zbog sumnje na neke bolesti ili stanja

T83.0Mehanička komplikacija zbog (stalnog) mokraćnog katerera - Compilcatio mechanica propter catheterem urinarium (persistentem)

T83.3Mehanička komplikacija zbog aparata ugrađenog umatericu - Complicatio mechanica propter apparatum contraceptivum intrauterinum

T84.2Mehanička komplikacija zbog aparata za unutrašnju fiksaciju drugih kostiju - Complicastio mechanica propter apparatum ad fixationem ossium aliorum internam

T84.1Mehanička komplikacija zbog aparata za unutrašnju fiksaciju kostiju uda - Complicatio mechanica propter apparatum ad fixationem ossium extremitatis internam

T82.5Mehanička komplikacija zbog drugih aparata i implantata u srcu i krvnim sudovima - Complicatio mechanica propter apparatus cardiacos et vasculares alios et implantata

T84.3Mehanička komplikacija zbog drugih aparata za kosti, implantata i kalemova - Complicatio mechanica propter apparatus ossium alios, implantata et transplantata

T85.3Mehanička komplikacija zbog drugih očnih protetskih aparata, implantata i kalemova - Complicatio mechanica propter apparatus protheticos oculorum alios, implantata et transplantata

T85.6Mehanička komplikacija zbog drugih označenih unutrašnjih protetskih aparata, implantata i kalemova - Complicatio mechanica propter aparatus protheticos internos specificatos implantata et transplantata

T83.4Mehanička komplikacija zbog drugih protetskih aparata, implantata i kalemova u polnomsistemu - Complicatio mechanica propter apparatus protheticos alios, implantata et transplantata in systemate genitali

T84.4Mehanička komplikacija zbog drugih unutrašnjih ortopedskih aparata, implantata i kalemova - Complicatio mechanica propter apparatus orthopedicos internos alios implantata et transplantata

T83.1Mehanička komplikacija zbog drugihmokraćnih aparata i implantata - Complicatio mechanica propter apparatus urinarios alios et implantata

T85.1Mehanička komplikacija zbog implantiranog elektronskog stimulatora nervnog sistema - Complicatio mechanica propter stimulatorem systematis nervosi electronicum implatatum

T82.4Mehanička komplikacija zbog katetera za dijalizu krvotoka - Complicatio mechanicae propter catheterem ad dialysim vascularem

T85.0Mehanička komplikacija zbog komornog unutarlobanjskog komunikacionog kanala - Complicatio mechanica propter canalem (communicantem) ventricularem intracranialem

T82.0Mehanička komplikacija zbog protetskog srčanog zaliska - Complicatio mechanica valvulae cordis protheticae

T85.4Mehanička komplikacija zbog proteze i implantata dojke - Complicatio mechanica propter prothesim et implantata mammae

T83.2Mehanička komplikacija zbog transplantacije mokraćnog organa - Complicatio mechanica propter transplantationem organi urinarii

T85.2Mehanička komplikacija zbog unutaročnog sočiva - Complicatio mechanica propter lentem intraocularem

T84.0Mehanička komplikacija zbog unutrašnje proteze zgloba - Complicatio mechanica propter prothesim articuli internam

T85.5Mehanička komplikacija zbog želudačno-crevnih protetskih aparata, implantata i kalemova - Complicatio mechanica propter apparatus protheticos gastrointestinales, implantata et transplantata

T82.1Mehanička komplikacila zbog srčanog elektronskog uređaja - Complicatio mechanica propter apparatum cardiacum electronicum

H50.6Mehanička razrokost - Strabismus mechanicus

T82.3Mehaničke komplikacije zbog drugih kalemova krvnih sudova - Complicationes mechanicae propter transplantata vascularia alia

T82.2Mehaničke komplikacije zbog koronarnog arterijskag bajpasa (zaobilaženja) i kalemova zalistaka srca - Complicatio mechanica propter circuitum (bypass) arteriarum coronariarum et transplantata valvularum

A57Meki šankr - Ulcus molle

D03Melanom „in situ” - Melanoma in situ

D03.7Melanom „in situ” donjeg ekstremiteta uključujući karlicu - Melanoma in situ extremitatis inferioris, coxam includens

D03.3Melanom „in situ” drugih i neoznačenih delova lica - Melanoma in situ partium faciei aliarum et non specificatarum

D03.8Melanom „in situ” drugih lokalizacija - Melanoma in situ, locorum aliorum

D03.1Melanom „in situ” kapka oka, uključujući ugao oka - Melanoma in situ palpebrae, canthum includens

D03.4Melanom „in situ” poglavine i vrata - Melanoma in situ capillitii et colli

D03.5Melanom „in situ” trupa - Melanoma in situ trunci

D03.0Melanom „in situ” usne - Melanoma in situ labii oris

D03.2Melanom „in situ” uva i spoljnjeg usnog kanala - Melanoma in situ auris et meatus acustici externi

D03.9Melanom „in situ”, neoznačen - Melanoma in situ non specificatum

C43.3Melanom drugih i neoznačenih delova lica - Melanoma malignum partium faciei aliarum et non specificatarum

C43.8Melanom koji prelazi granice kože - Melanoma malignum cutis, limites transiens

C43Melanom kože - Melanoma malignum cutis

C43.7Melanom noge, uključujući predio karlice - Melanoma malignum extremitatis inferioris, includens regionem coxae

C43.1Melanom očnog kapka, uključujući očni ugao - Melanoma malignum cutis palpebrae, canthum includens

C43.4Melanom poglavine i vrata - Melanoma malignum capillitii et colli

C43.6Melanom ruke, uključujući rame - Melanoma malignum extremitatis superioris, regionem omi includens

C43.5Melanom trupa - Melanoma malignum trunci

C43.2Melanom uha i spoljnjeg ušnog kanala - Melanoma malignum auris et meatus acustici externi

C43.0Melanom usne - Melanoma malignum labii oris

C43.9Melanom, neoznačen - Melanoma malignum non specificatum

G51.2Melkerssonov sindrom - Syndroma Melkersson

J95.4Mendelsonov sindrom - Syndroma Mendelson

H81.0Menijerova bolest - Morbus Meniére

N95.1Menopauzalna i klimakterična stanja žene - Status menopausales et climacterici feminae

N95Menopauzalni i drugi perimenopauzalni poremećaji - Morbi menopausales et perimenopausales alii

Y58.8Mešane bakterijske vakcine, izuzev kombinovanih vakcina sa komponentom protiv pertusisa

Q78.5Metafizealna displazija - Dysplasia metaphysealis

T56.9Metal, neoznačen - Metallum non specificatum

T51.1Metanol - Methanolum

D74Methemoglobinemija - Methaemoglobinaemia

D74.9Methemoglobinemija, neoznačena - Methaemoglobinaemia non specificata

Y50.2Metilksantini

C45Mezoteliom - Mesothelioma

C45.7Mezoteliom drugih lokalizacija - Mesothelioma locorum aliorum

C45.0Mezoteliom plućne maramice - Mesothelioma pleurae

C45.1Mezoteliom plućne maramice - Mesothelioma peritonaei

C45.2Mezoteliom srčane kese - Mesothelioma pericardii

C45.9Mezoteliom, neoznačen - Mesothelioma non specificatum

B47Micetom - Mycetoma

B47.9Micetom, neoznačen - Mycetoma non specificatum

G43Migrena - Migraena

G43.9Migrena, neoznačena - Migraena non specificata

G43.2Migrenski status - Status migraenosus

B87Mijaza - Myiasis

B87.8Mijaza drugih lokalizacija - Myiasis locorum aliorum

B87.0Mijaza kože - Myiasis cutanea

B87.3Mijaza nosa i ždrela - Myiasis nasopharyngica

B87.2Mijaza oka - Myiasis ocularis

B87.1Mijaza rana - Vulnus myiaticum

B87.4Mijaza uva - Myiasis auris

B87.9Mijaza, neoznačena - Myiasis non specificata

D46.6Mijelodisplazijski sindrom sa izolovanim nenormalnim del (5q) hromozomom - Syndroma myelodisplastica, cum del (5q) chromosoma abnormalis isolata

D46.9Mijelodisplazijski sindrom, neoznačen - Syndroma myelodysplastica non specificata

D46Mijelodisplazijski sindromi - Syndromae myelodysplasticae

C92Mijeloidna leukemija - Leucaemia myeloides

C92.9Mijeloidna leukemija, neoznačena - Leucaemia myeloides non specificata

C92.3Mijeloidni sarkom - Sarcoma myeloides

C90.0Mijelom višestruke lokalizacije - Myeloma multiplex

B49Mikoza, neoznačena - Mycosis non specificata

M31.7Mikroskopsko zapaljenje arterija - Polyangiitis

E03.5Miksedematozna koma - Coma myxoedematosum

Y54.9Mineralne soli

Y54.0Mineralokortikoidi

R82.1Mioglobin u mokraći - Myoglobinuria

G73.6*Miopatija u bolestima metabolizma - Myopathia in morbis metabolicis

G73.7Miopatija u drugim bolestima - Myopathia in morbis aliis

G73.5*Miopatija u poremećajima žlezda sa unutrašnjim lučenjem - Myopathia ad disordines endocrinos

G73.4*Miopatija u zaraznim i parazitarnim bolestima - Myopathia in morbis infectivis et parasitaris

G72.1Miopatija uzrokovana alkoholom - Myopathia alcoholica

G72.2Miopatija uzrokovana drugim toksičkim agensima - Myopathia agentibus toxicis aliis provocata

G72.0Miopatija uzrokovana lekom - Myopathia medicamentosa

G72.9Miopatija, neoznačena - Myopathia non specificata

G71.1Miotonični poremećaji - Disordines myotonici

G70.9Mišićno-nervni poremećaj, neoznačen - Disordo myoneuralis non specificatus

G71.3Mitohondrijalna miopatija - Myopathia mitochondrialis

B00.1Mjehurasto zapaljenje kože izazvano herpes virusom - Dermatitis vesicularis herpesviralis

B85.4Mješana vašljivost - Pediculosis etphthiriasis mixta

Y47.5Mješavine sedativa i hipnotika

F51.3Mjesečarstvo - Somnambulismus

F41.2Mješovit anksiozni i depresivni poremećaj - Disordo anxiosus et depressivus mixtus

F92.9Mješovit poremećaj ponašanja i emocija, neoznačen - Disordo morum et emotionum mixtus non specificatus

F81.3Mješovit poremećaj sposobnosti za školovanje - Disordo facultatum scholasticarum mixtus

J45.8Mješovita astma - Asthma mixtum

H90.8Mješovita sprovodna i perceptivna gluvoća, neoznačena - Surditas conductiva et perceptiva mixta non specificata

A67.3Mješovite lezije pinte - Laesiones „pinta” mixtae

F42.2Mješovite opsesivne misli i radnje - Actiones et ideae obsessionales mixtae

F44.7Mješoviti disocijativni (konverzivni) poremećaji - Disordines dissociativi (conversionis) mixti

F61Mješoviti i ostali poremećaji ličnosti - Disordines personalitatis mixti et alii

E87.4Mješoviti poremećaj kiselo-bazne ravnoteže - Disordo aequilibrii acidobasici mixtus

F92Mješoviti poremećaji ponašanja i emocija - Disordines morum et emotionum mixti

F83Mješoviti specifični poremećaji razvoja - Disordines evotutionis specifici mixti

A50.4Mladalački urođeni kasni neurosifilis - Neurosyphilis juvenilis tarda congenita

D22Mladež - Naevus melanocyticus

D22.3Mladež drugih lokalizacija lica - Naevus melanocyticus, locorum faciei aliorum

D22.1Mladež kapka oka, uključujući ugao oka - Naevus melanocyticus palpebrae, canthum includens

D22.7Mladež noge, uključujući predio karlične kosti - Naevus melanocyticus extremitatis inferioris, coxam includens

D22.4Mladež poglavine i vrata - Naevus melanocyticus capillitii et colli

D22.6Mladež ruke, uključujući rame - Naevus melanocyticus extremitatis superioris, omam includens

D22.5Mladež trupa - Naevus melanocyticus trunci

D22.0Mladež usne - Naevus melanocyticus labii

D22.2Mladež uva i spoljnjeg ušnog kanala - Naevus melanocyticus auris et canalis auris externi

D22.9Mladež, neoznačen - Naevus melanocyticus non specificatum

G81.0Mlitava jednostrana paraliza - Hemiplegia flaccida

G82.0Mlitava paraliza dva simetrična uda - Paraplegia flaccida

G82.3Mlitava paraliza svih udova - Tetraplegia flaccida

Q85.0Mnogobrojne dobroćudne neurofibromatoze - Neurofibromatosis (non maligna)

A66.1Mnogobrojne kvržice i vlažne grizlice izazvane frambezijom - Papillomata multiplicia et ulcera humida framboesialia

G53.2*Mnogostruke paralize lobanjskih živaca kod sarkoidoze - Paralyses nervorum cranialium multiplices ad sarcoidosim (D86.8†)

G53.3*Mnogostruke paralize lobanjskih živaca kod zloćudnih bolesti - Paralyses nervorum cranialium multiplices ad morbos neoplasticos (C00-D48†)

G53.1*Mnogostruke paralize lobanjskih živaca u drugim zaraznim i parazitarnim bolestima (A00-B99†) - Paralyses nervorum cranialium multiplices in morbis infectivis et parasitariis (A00-B99†)

Q89.7Mnogostruke urođene malformacije - Malformationes multiplices

P12.3Modrica poglavine novorođenčeta usled porođajne povrede - Ecchymosis capillitii neonati propter trauma per partum

N20.9Mokraćni kamen, neoznačen - Calculus urinarius non specificatus

Q62.6Mokraćovod bubrega na pogrešnom mestu - Malpositio ureteris

C93Monocitna leukemija - Leucaemia monocytica

C93.9Monocitna leukemija, neoznačena - Leucaemia monocytica non specificata

D47.2Monoklonska gamopatija (MGUS) - Gammopathia monoclonalis (MGUS)

G58.9Mononeuropatija , neoznačeno - Mononeuropathia non specificata

G57Mononeuropatija donjih ekstermiteta - Mononeuropathiae extremitatis inferioris

G57.9Mononeuropatija donjih ekstermiteta, neoznačena - Mononeuropathia extremitatis inferioris non specificata

G56Mononeuropatija gornjih ekstermiteta - Mononeuropathiae extremitatis superioris

G56.9Mononeuropatija gornjih ekstermiteta, neoznačena - Mononeuropathia extremitatis superioris non specificata

G59*Mononeuropatija u ostalim bolestima - Mononeuropathia in morbis aliis

G59.0*Mononeuropatije kod šećerne bolesti - Mononeuropathia diabetica (E10-E14†)

G59.8*Mononeuropatije u drugim bolestima - Mononeurophatiae in morbis aliis

B27.1Mononukleoza izazvana citomegalovirusom - Mononucleosis cytomegaloviralis

B27.0Mononukleoza izazvana virusom gamaherpesa - Mononucleosis gammaherpesviralis

Q93.1Monosomija celog hromozoma, mosaicizam (nerazdvajanje u mitozi) - Monosomia omnis chromosomatis, mosaicismus (inseparatio mitotica)

Q93.0Monosomija celog hromozoma, nerazdvajanje u mejozi - Monosomia omnis chromosomatis, inseparatio meiotica

Q93Monosomije i delecije autosoma - Monosomiae et deletiones autosomaticae

H25.2Morgagnijeva staračka katarakta - Cataracta senilis Morgagni

V29.6Motociklista (nepozant) povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u saobraćajnom udesu

V29.2Motociklista (nepoznat) povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u nesaobraćajnom udesu

V29.8Motociklista (svaki) povređen u drugim označenim saobraćajnim udesima

V29.3Motociklista (svaki) povređen u neoznačenom nesaobraćajnom udesu

V29.9Motociklista (svaki) povređen u neoznačenom saobraćajnom udesu

V29Motociklista povređen u ostalim i neoznačenim saobraćajnim udesima

V28Motociklista povređen u saobraćajnom udesu bez sudara

V23Motociklista povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom

V21Motociklista povređen u sudaru sa biciklistom

V27Motociklista povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom

V22Motociklista povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka

V26Motociklista povređen u sudaru sa ostalim vozilom bez motora

V20Motociklista povređen u sudaru sa pješakom ili životinjom

V24Motociklista povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom

V25Motociklista povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi

Q96.4Mozaicizam 45, X druge ćelijske linije sa neprirodnim polnim hromosomom - Mosaicismus 45, X lineae cellularum aliae cum chromosomate sexuali abnormali alia

Q96.3Mozaicizam 45, X/46, XX ili XY - Mosaicismus, 45, X/46, XX sive XY

Q97.2Mozaicizam, linija sa različitim brojem X hromosoma - Mosaicismus linea cum numero X chromosomatum vario

H51.2Moždana oduzetost mišića oka - Ophthalmoplegia internuclearis

P10.1Moždano krvarenje novorođenčeta usled porođajne povrede - Haemorrhagia cerebralis neonati propter trauma per partum

L41.5Mrežasta parapsorijaza - Parapsoriasis retiformis

L81.3Mrke mrlje na koži - Maculae fuscae

Z37.1Mrtvorođeno jedno dete

F98.5Mucanje - Battarismus

L65.2Mucinozno opadanje kose - Alopecia mucinosa

R11Mučnina i povraćanje - Nausea et vomitus

E76.0Mukopolisaharidoza, tip I - Mucopolysaccharidosis, typus I

E76.1Mukopolisaharidoza, tip II - Mucopolysaccharidosis, typus II

E76.3Mukopolisaharidoze, neoznačene - Mucopolysaccharidoses non specificatae

B46.3Mukormikoza kože - Mucormycosis cutanea

B46.1Mukormikoza nosa i mozga - Mucormycosis rhinocerebralis

B46.0Mukormikoza pluća - Mucormycosis pulmonis

B46.2Mukormikoza želuca i creva - Mucormycosis gastrointestinalis

B46.5Mukormikoza, neoznačena - Mucormycosis non specificata

K12.3Mukrozno zapaljenje sluzokože usta sa ulceracijom - Mucositis oralis ulcerosa

C96.5Multifokalna i jednosistemska histiocitoza Langerhansovih ćelija - Histiocytosis multifocalis et unisistemicis cellularum Langerhans

M35.5Multifokalna skleroza vezivnog tkiva - Fibrosclerosis multifocalis

E01.1Multinodozna (endemska) gušavost zbog nedostatka joda - Struma multinodosa (endemica) iodopriva

G35Multipla skleroza - Sclerosis multiplex

G58.7Multiple mononeuropatije - Mononeuritis multiplex

C90Multipli mijelom i zloćudni tumori plazma-ćelija - Myeloma multiplex et neoplasmata maligna plasma- -cellularum

Q78.6Multipne urođene egzostoze - Exostoses multiplices congenitae

N46Muška neplodnost - Sterilitas masculina

N46.9Muška neplodnost, neoznačena - Sterilitas masculina non specificata

Q56.1Muška prividna dvopolnost - Pseudohermaphroditismus masculinus

Q98.6Muškarac sa strukturnom anomalijom polnog hromozoma - Mas cum anomalia structurali chromosomatis sexualis

Q98.7Muškaras sa mozaicizmom polnog hromozoma - Mas cum mosaicismo chromosomatis sexualis

B96.0Mycoplasma pneumoniae kao uzročnik bolesti - Mycoplasma pneumoniae ut causa morborum

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: