Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

B78.7a strongiloidijaza - Strongyloidiasis disseminata

P55.1ABO-izoimunizacija ploda i novorođenčeta - ABO-isoimmunisatio fetus et neonati

Q10.4Absencija i agenezija suznog aparata - Absentia et agenesia apparatus lacrimalis

R82.4Aceton u mokraći - Acetonuria

Y43.5Acidifikantna i alkalizantna sredstva

E87.2Acidoza - Acidosis

E27.2Addisonova kriza - Crisis Addison

N85.1Adenomatozna hiperplazija endometrijuma - Hyperplasia endometrii adenomatosa

B97.0Adenovirus kao uzročnik bolesti - Adenovirus ut causa morborum

H17.0Adherentna bela pjega - Leucoma adhaerens

H74.1Adheziona oboljenja srednjeg uva - Morbi adhaesivi auris mediae

M75.0Adhezivno zapaljenje kapsule ramenjače - Capsulitis humeri adhaesiva

F31.2Afektivni bipolarni bipolarni poremećaj, manijačna epizoda sa psihotičnim simptomima - Disordo affectivus bipolaris episodium currens maniacum cum symptomatis psychoticis

F31Afektivni bipolarni poremećaj - Disordo affectivus bipolaris

F31.0Afektivni bipolarni poremećaj, hipomanična epizoda - Disordo affectivus bipolaris, episodum currens hypomaniacum

F31.1Afektivni bipolarni poremećaj, manijačna epizoda bez psihotičkih simptoma - Disordo affectivus bipolaris, episodium currens maniacum sine simptomatis psychoticis

F31.9Afektivni bipolarni poremećaj, neoznačen - Disordo affectivus bipolaris non specificatus

F31.3Afektivni bipolarni poremećaj, sadašnja epizoda blaga ili umerena depresija - Disordo affectivus bipolaris, episodium currens, depressio mitis sive moderata

F31.6Afektivni bipolarni poremećaj, sadašnja epizoda mešovita - Disordo affectivus bipolaris, episodium currens mixtum

F31.4Afektivni bipolarni poremećaj, sadašnja epizoda teška depresija bez psihičkih simptoma - Disordo affectivus bipolaris, episodium currens, depressio gravis sine symptomatis psychoticis

F31.5Afektivni bipolarni poremećaj, sadašnja epizoda teška depresija sa psihičkim simptomima - Disordo affectivus bipolaris, episodium currens, depressio gravis cum symptomatis psychoticis

F31.7Afektivni bipolarni poremećaj, sadašnja epizoda u remisiji - Disordo affectivus bipolaris, episodium currens in remissione

B39.5Afrička histoplazmoza, uzročnik H. Duboisii - Histoplasmosis Duboisii

B56Afrička tripanozomijaza - Trypanosomiasis Africana

B56.9Afrička tripanozomijaza, neoznačena - Trypanosomiasis Africana non specificata

Q60.2Agenezija bubrega, neoznačena - Agenesia renis non specificata

Q51.5Agenezija i aplazija grlića materice - Agenesia sive aplasia cervicis uteri

Q51.0Agenezija i aplazija materice - Agenesia et aplasia uteri

Q55.0Agenezija i aplazija sjemenika - Agenesia et aplasia testis

Q33.3Agenezija pluća - Agenesis pulmonis

Q45.0Agenezija, aplazija i hipoplazija gušterače - Agenesia, aplasia et hypoplasia pancreatis

Q44.0Agenezija, aplazija i hipoplazija žučne kesice - Agenesia, aplasia et hypoplasia vesicae felleae

F40.0Agorafobija - Agoraphobia

D70Agranulocitoza - Agranulocytosis

K22.0Ahalazija donjeg dela jednjaka - Achalasia cardiae oesophagi

Q77.0Ahondrogeneza - Achondrogenesis

Q77.4Ahondroplazija - Achondroplasia

B60.1Akantoamebijaza - Acanthamoebiasis

L11.9Akantolitičko oboljenje, neoznačeno - Morbus acantholyticus non specificatus

L70Akne - Acnae

L70.2Akne slične velikim boginjama - Acnae varioliformes

L70.5Akne u mladih izazvane češanjem - Acnae excoriatae iuveniles

L70.9Akne, neoznačene - Acnae non specificatae

L40.2Akrodermatitis koji dugo traje - Acrodermatitis continua

L57.0Aktinička keratoza - Keratosis actinica

L57.1Aktinički retikuloid - Reticulosis actinica

B47.1Aktinomicetom - Actinomycetoma

A42Aktinomikoza - Actinomycosis

A42.0Aktinomikoza pluća - Actinomycosis pulmonalis

A42.1Aktinomikoza trbušnih organa - Actmomycosis abdominalis

A42.2Aktinomikoza vrata i lica - Actinomycosis cervicofacialis

A42.9Aktinomikoza, neoznačena - Actinomycosis non specificata

E55.0Aktivni rahitis - Rachitis activa

A71.1Aktivni trahom - Trachoma floridum

K73.2Aktivno hronično zapaljenje jetre - Hepatitis chronica activa

O71.9Akušerskaozleda,neoznačena - Trauma obstetricum non specificatum

O71.3Akušersko kidanje grlića materice - Laceratio cervicis uteri obstetrica (partualis)

O71.4Akušersko kidanje zida vagine - Laceratio solum parietis vaginae obstetrica (partualis)

O71.6Akušersko oštećenje karličnih zglobova i veza - Laesio articulorum et ligamentorum pelvis obstetrica

A19.0Akut Akutna rasijana tuberkuloza, označene lokalizacije - Tuberculosis miliaris acuta, loci specificati

R52.0Akutan bol - Dolor acutus

R10.0Akutan bol u trbuhu - Dolor abdominalis acutus

I21.4Akutani subendokardijalni infarkt miokarda - Infarctus myocardii subendocardialis acutus

K60.0Akutna analna fisura - Fissura ani acuta

D62Akutna anemija posle krvarenja - Anaemia posthaemorrhagica acuta

B40.0Akutna blastomikoza pluća - Blastomycosis pulmonis acuta

B57.1Akutna Chagasova bolest bez oštećenja srca - Morbus Chagas acutus, sine laesione cordis

B57.0†Akutna Chagasova bolest srca - Morbus Chagas acutus cardialis

A80Akutna dečja paraliza - Poliomyelitis acuta

A80.1Akutna dečja paraliza izazvana unesenim divljim virusom - Poliomyelitis paralytica acuta, virus ferum importatum

A80.2Akutna dečja paraliza izazvane divljim virusom - Poliomyelitis paralytica acuta (virus ferum autochtonum)

A80.9Akutna dečja paraliza, neoznačena - Poliomyelitis acuta non specificata

A80.0Akutna dečja paraliza, posle vakcinacije - Poliomyelitis paralytica acuta postvaccinalis

B17.0Akutna delta superinfekcija nosioca hepatitisa B - Infectio delta (super) acuta geronis hepatitidis B

A06.0Akutna dizenterija izazvano amebama - Dysenteria amoebica acuta

C94.0Akutna eritroidna leukemija - Leucaemia erythroides acuta

B39.0Akutna histoplazmoza pluća, uzročnik H. capsulatum - Histoplasmosis pulmonis capsularis acuta

K72.0Akutna i subakutna insuficijencija jetre - Insufficientia hepatis acuta et subacuta

J22Akutna infekcija donjih disajnih puteva, neoznačena - Infectio respiratoria inferior acuta non specificata

J06.9Akutna infekcija gornjih disajnih puteva, neoznačena - Infectio tractus respiratorii superioris acuta non specificata

O90.4Akutna insuficiencija bubrega u babinjama - Insufficientia renalis post partum acuta

J95.1Akutna insuficijencija pluća posle operacije grudnog koša - Insufficientia pulmonis acuta post operationem thoracalem

J95.2Akutna insuficijencija pluća posle operacije van grudnog koša - Insufficientia pulmonis acuta post operationem extrathoracalem

I24.9Akutna ishemijska bolest srca, neoznačena - Morbus cordis ischaemicus acutus non specificatus

B38.0Akutna kokcidioidomikoza pluća - Coccidioidomycosis pulmonis acuta

L56.9Akutna kožna promena izazvana ultraljubičastim zracima, neoznačena - Mutatio cutis ultravioleta radiationeacuta non specificatus

C91.0Akutna leukemija limfoblastnih ćelija (ALL) - Leucaemia lymphoblastica acuta (ALL)

C95.0Akutna leukemija neoznačenog tipa ćelija - Leucaemia typi cellularum non specificati acuta

C94.2Akutna megakarioblastna leukemija - Leucaemia megacaryoblastica acuta

C92.0Akutna mijeloblastična leukemija (AML) - Leucaemia myeloblastica acuta (AML)

C92.8Akutna mijeloidna leukemija, sa slojevitom displazijom - Leucaemia myeloides acuta, cum dysplasia linearis

C92.5Akutna mijelomonocitna leukemija - Leucaemia myelomonocytica acuta

C92.6Akutna mijelomonocitna leukemija sa varijacijom gena (MLL) - Leucaemia myelomonocytica acuta cum variatione generum (MLL)

C93.0Akutna monoblastična monocitna leukemija - Leucaemia monoblastica monocitica acuta

A80.4Akutna neparalitička dečja paraliza - Poliomyelitis acuta non paralytica

C94.4Akutna panmijeloza sa mijelofibrozom - Panmyelosis acuta cum myelofibrosi

C92.4Akutna promijelocitna leukemija (PML) - Leucaemia promyelocytica acuta (PML)

G36.9Akutna rasijana demijelinizacija, neoznačena - Demyelinisatio disseminata acuta non specificata

A19.2Akutna rasijana tuberkuloza, neoznačena - Tuberculosis miliaris acuta, non specificata

A19.1Akutna rasijana tuberkuloza, višestrukih lokalizacija - Tuberculosis miliaris acuta, locorum multiplicium

T81.6Akutna reakcija na stranu supstancu slučajno ostavljenu za vreme medicinske intervencije - Reactio in substantiam alienam per proceduram casu relictam, acuta

F43.0Akutna reakcija na stres - Reactio stressogenes acuta

J96.0Akutna respiratorna insuficijencija - Insufficientia respiratoria acuta

I01.9Akutna reumatska bolest srca, neoznačena - Morbus cordis rheumaticus acutus non specificatus

A39.2Akutna sepsa izazvana meningokokom - Sepsis meningococcica acuta

F01.0Akutna vaskularna demencija - Dementia vascularis acuta

B17.2Akutna zapaljenja jetre izazvana virusom E - Hepatitis acuta E

K55.0Akutne bolesti krvnih sudova creva - Morbi vasorum intestini acuti

J70.2Akutne bolesti potpornih tkiva pluća izazvane lekovima - Morbi pulmonum interstitiales medicamentosi acuti

J06Akutne infekcije gornjih disajnih puteva, višestrukih i neoznačenih lokalizacija - Infectiones tractus respiratorii superioris acutae et locorum multiplicium non specificatorum

J70.0Akutne plućne smetnje izazvane zračenjem - Manifestationes pulmonales radiationes acutae

J21Akutni bronhiolitis - Bronchiolitis acuta

J21.8Akutni bronhiolitis izazvan drugim označenim mikro- -organizmima - Bronchiolitis acuta propter microorganismos alios, specificatos

J21.1Akutni bronhiolitis izazvan humanim metapneumovirusom - Bronchiolitis metapneumoviralis humana acuta

J21.0Akutni bronhiolitis izazvan respiratornim sincicijalnim virusom - Bronchiolitis acuta per virus syncytiale respiratorium

J21.9Akutni bronhiolitis, neoznačen - Bronchiolitis acuta non specificata

J20Akutni bronhitis - Bronchitis acuta

J20.8Akutni bronhitis izazvan drugim označenim mikroorganizmima - Bronchitis acuta propter microorganismos alios, specificatos

J20.7Akutni bronhitis izazvan ehovirusom - Bronchitis echoviralis acuta

J20.1Akutni bronhitis izazvan hemofilusom influenca - Bronchitis acuta per Haemophillum influenzae

J20.3Akutni bronhitis izazvan Koksaki virusom - Bronchitis coxsackieviralis acuta

J20.0Akutni bronhitis izazvan mikoplasmom pneumonije - Bronchitis acuta per mycoplasma pneumoniae

J20.5Akutni bronhitis izazvan respiratornim sincicijalnim virusom - Bronchitis acuta per virus syncytiale respiratorium

J20.6Akutni bronhitis izazvan rinovirusom - Bronchitis rhinoviralis acuta

J20.2Akutni bronhitis izazvan streptokokom - Bronchitis streptococcica acuta

J20.4Akutni bronhitis izazvan virusom parainfluence - Bronchitis acuta per virus parainfluenzae

J20.9Akutni bronhitis, neoznačen - Bronchitis acuta non specificata

F23.2Akutni duševni poremećaj sličan shizofreniji - Disordo psychoticus schizophrenoides

B15Akutni hepatitis A - Hepatitis acuta A

B16Akutni hepatitis B - Hepatitis acuta B

F23.9Akutni i kratkotrajni duševni poremećaj, neoznačen - Disordo psychoticus acutus transitivus non specificatus

A24.1Akutni i perakutni šap - Melioidosis acuta et melioidosis fulminans

F23Akutni i prolazni duševni poremećaji - Disordines psychotici acuti et transitorii

I21Akutni infarkt miokarda - Infarctus myocardii acutus

I21.9Akutni infarkt miokarda, neoznačen - Infarctus myocardii acutus non specificatus

J00Akutni nazofaringitis - Nasopharyngitis acuta (common cold)

N17Akutni otkaz bubrega - Insufficientia renum (renalis) acuta

N17.1Akutni otkaz bubrega sa akutnom nekrozom kore bubrega - Insufficientia renum acuta cum necrosi corticali acuta

N17.2Akutni otkaz bubrega sa nekrozom središnog dela bubrega - Insufficientia renum acuta cum necrosi medullari

N17.0Akutni otkaz bubrega sa tubularnom nekrozom - Insufficientia renum acuta cum necrosi tubulari

N17.9Akutni otkaz bubrega, neoznačen - Insufficientia renalis acuta non specificata

F23.1Akutni polimorfni duševni poremećaj sa simptomima shizofenije - Disordo polymorphicus psychoticus acutus cum symptomatis schizophreniae

F23.0Akutni polimorfni duševni poremećaji bez simptoma shizofrenije - Disordo polymorphicus psychoticus acutus sine symptomatis schizophreniae

L58.0Akutni radiodermatit - Radiodermatitis acuta

B23.0Akutni sindrom side - Syndroma HIV acuta

I21.1Akutni transmuralni infarkt donjeg zida miokarda - Infarctus myocardii transmuralis acutus parietis inferioris

I21.2Akutni transmuralni infarkt drugih delova miokarda - Infarctus myocardii transmuralis acutus, partium aliarum

I21.3Akutni transmuralni infarkt neoznačenog mesta miokarda - Infarctus myocardii transmuralis acutus, loci non specificati

I21.0Akutni transmuralni infarkt prednjeg zida miokarda - Infarctus myocardii anterioris transmuralis acutus

G37.3Akutni transverzalni mijelitis u demijelinizujućoj bolesti centralnog nervnog sistema - Myelitis transversa acuta in morbo demyelinisato sistematis nervosi centralis

N00Akutni zapaljenjski bubrežni sindrom - Syndroma nephritica acuta

H10.1Akutno atopično zapaljenje vežnjače - Coniunctivitis atopica acuta

K85.1Akutno bilijarno zapaljenje pankreasa - Pancreatitis acuta biliaris

G04.0Akutno diseminirano zapaljenje mozga - Encephalitis disseminata acuta

B30.3†Akutno epidemičko hemoragijsko zapaljenje vežnjače izazvano enterovirusima - Conjunctivitis haemorrhagica epidemica acuta (enteroviralis) (H13.1*)

H66.0Akutno gnojno zapaljenje srednjeg uva - Otitis media suppurativa acuta

M86.0Akutno hematogeno zapaljenje kostne srži - Osteomyelitis haematogenes acuta

H04.3Akutno i neoznačeno zapaljenje suznih puteva - Dacryocystitis acuta et non specificata

G36.1Akutno i subakutno hemoragičko zapaljenje bele mase mozga (Hurst) - Leucoencephalitis haemorrhagica acuta et subacuta (Hurst)

H20.0Akutno i subakutno zapaljenje dužice i cilijarnog tela - Iridocyclitis acuta et subacuta

I33Akutno i subakutno zapaljenje endokarda - Endocarditis acuta et subacuta

I33.0Akutno i subakutno zarazno zapaljenje endokarda - Endocarditis infectiva acuta et subacuta

I30.0Akutno idiopatsko zapaljenje perikarda, neoznačeno - Pericarditis idiopathica acuta non specificata

H60.5Akutno nezarazno zapaljenje spoljašnjeg uva - Otitis externa acuta non infectiva

A08.1Akutno Norwalkovo oboljenje želuca i tankog creva - Gastroenteropathia acuta Norwalk

J05.0Akutno opstruktivno zapaljenje grkljana (krup) - Laryngitis obstructiva (croup)

J05Akutno opstruktivno zapaljenje grkljana (krup) i epiglotisa - Laryngitis obstructiva acuta (croup) et epiglotitis

L41.0Akutno perutanje slično lišaju i velikim boginjama - Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta

K31.0Akutno proširenje želuca - Dilatatio ventriculi acuta

I01.0Akutno reumatsko zapaljenje perikarda - Pericarditis rheumatica acuta

I01.2Akutno reumatsko zapaljenje srčanog mišića - Myocarditis rheumatica acuta

I01.1Akutno rumatsko zapaljenje endokarda - Endocarditis rheumatica acuta

H65.0Akutno serozno zapaljenje srednjeg uva - Otitis media serosa acuta

B17.9Akutno virusno zapaljenja jetre, neoznačeno - Hepatitis viralis acuta non specificata

K35.2Akutno zapaljanje slepog creva sa generalizovanim peritonitisom - Appendicitis acuta cum peritonitide generalisata

J02.8Akutno zapaljenja ždrela uzrokovano drugim označenim organizmima - Pharyngitis acuta organismis specificatis aliis excitata

J02.9Akutno zapaljenja ždrela, neoznačeno - Pharyngitis acuta non specificata

H73.0Akutno zapaljenje bubne opne - Myringitis acuta

K05.0Akutno zapaljenje desni - Gingivitis acuta

J04.1Akutno zapaljenje dušnika - Tracheitis acuta

I33.9Akutno zapaljenje endokarda, neoznačeno - Endocarditis acuta non specificata

J05.1Akutno zapaljenje epiglotisa - Epiglottitis acuta

J04.0Akutno zapaljenje grkljana - Laryngitis acuta

J04Akutno zapaljenje grkljana i dušnika - Laryngitis acuta et tracheitis acuta

J04.2Akutno zapaljenje grkljana i dušnika - Laryngotracheitis acuta

J06.0Akutno zapaljenje grkljana i ždrela - Laryngopharyngitis acuta

K85Akutno zapaljenje gušterače - Pancreatitis acuta

N73.0Akutno zapaljenje i flegmona oko materičnog tkiva - Parametritis et phlegmone pelvis acuta

N70.0Akutno zapaljenje jajovoda i jajnika - Salpingitis et oophoritis acuta

B15.9Akutno zapaljenje jetre izazvano virusom A, bez hepatičke kome - Hepatitis A sine comate hepatico

B15.0Akutno zapaljenje jetre izazvano virusom A, sa hepatičkom komom - Hepatitis A cum comate hepatico

B16.2Akutno zapaljenje jetre izazvano virusom B, bez delta agensa sa hepatičkom komom - Hepatitis B sine delta-agente, cum comate hepatico

B16.0Akutno zapaljenje jetre izazvano virusom B, sa delta agensom (koinfekcija), sa hepatičkom komom - Hepatitis B cum delta-agente (coinfectio), cum comate hepatico

B16.1Akutno zapaljenje jetre izazvano virusom B, sa delta agensom, bez hepatičke kome - Hepatitis B cum delta-agente (coinfectio), sine comate hepatico

B17.1Akutno zapaljenje jetre izazvano virusom C - Hepatitis acuta C

B16.9Akutno zapaljenje jetre izazvano virusomB, bez delta agensai bez hepatičke kome - Hepatitis B sine delta-agente et sine comate hepatico

N10Akutno zapaljenje kanalića bubrega i međućelijskog tkiva - Nephritis tubulo-interstitialis acuta

N41.0Akutno zapaljenje kestenjače - Prostatitis acuta

J03Akutno zapaljenje krajnika - Tonsillitis acuta

J03.8Akutno zapaljenje krajnika uzrokovano drugim označenim organizmima - Tonsillitis acuta propter organismos specificatos alios

J03.9Akutno zapaljenje krajnika, neoznačeno - Tonsillitis acuta non specificata

L04Akutno zapaljenje limfnog čvora - Lymphadenitis acuta

L04.8Akutno zapaljenje limfnog čvora drugih lokalizacija - Lymphadenitis acuta locorum aliorum

L04.0Akutno zapaljenje limfnog čvora lica, glave i vrata - Lymphadenitis faciei, capitis et colli acuta

L04.3Akutno zapaljenje limfnog čvora noge - Lymphadenitis extremitatis inferioris acuta

L04.2Akutno zapaljenje limfnog čvora ruke - Lymphadenitis extremitatis superioris acuta

L04.1Akutno zapaljenje limfnog čvora trupa - Lymphadenitis trunci acuta

L04.9Akutno zapaljenje limfnog čvora, neonačeno - Lymphadenitis acuta non specificata

H70.0Akutno zapaljenje mastoida - Mastoiditis acuta

N30.0Akutno zapaljenje mokraćne bešike - Cystitis acuta

K05.2Akutno zapaljenje okoline zuba - Periodontitis acuta

H05.0Akutno zapaljenje orbite - Inflammatio orbitae acuta

K85.2Akutno zapaljenje pankreasa Izazvano alkoholom - Pancreatitis acuta alcoholica

K85.3Akutno zapaljenje pankreasa Izazvano lekovima - Pancreatitis acuta medicamentosa

K85.9Akutno zapaljenje pankreasa, neodređeno - Pancreatitis acuta non specificata

I30Akutno zapaljenje perikarda - Pericarditis acuta

I30.9Akutno zapaljenje perikarda , neoznačeno - Pericarditis acuta non specificata

K04.4Akutno zapaljenje pulpe vrha korena zuba - Periodontitis pulpae apicalis acuta

J01Akutno zapaljenje sinusa - Sinusitis acuta

J01.1Akutno zapaljenje sinusa čela - Sinusitis frontalis acuta

J01.0Akutno zapaljenje sinusa gornje vilice - Sinusitis maxillaris acuta

J01.3Akutno zapaljenje sinusa klinaste kosti - Sinusitis sphenoidalis acuta

J01.2Akutno zapaljenje sinusa sitaste kosti - Sinusitis ethmoidalis acuta

J01.9Akutno zapaljenje sinusa, neoznačeno - Sinusitis acuta non specificata

K35Akutno zapaljenje slepog creva - Appendicitis acuta

K35.8Akutno zapaljenje slepog creva drugo i neodređeno - Appendicitis acuta alia et non specificata

K35.3Akutno zapaljenje slepog creva sa lokalizovanim peritonitisom - Appendicitis acuta cum peritonitide localisata

N71.0Akutno zapaljenje sluznice materice - Endometritis acuta

I40Akutno zapaljenje srčanog mišića - Myocarditis acuta

I40.9Akutno zapaljenje srčanog mišića, neoznačeno - Myocarditis acuta non specificata

E06.0Akutno zapaljenje štitaste žlezde - Thyreoiditis acuta

J01.4Akutno zapaljenje svih sinusa - Pansinusitis acuta

K65.0Akutno zapaljenje trbušne maramice - Peritonitis acuta

N73.3Akutno zapaljenje trbušne maramice male karlice žene - Pelvioperitonitis feminae acuta

N76.0Akutno zapaljenje vagine - Vaginitis acuta

H10.3Akutno zapaljenje vežnjače, neoznačeno - Coniunctivitis acuta non specificata

N76.2Akutno zapaljenje vulve - Vulvitis acuta

J02Akutno zapaljenje ždrela - Pharyngitis acuta

K29.0Akutno zapaljenje želuca sa krvarenjem - Gastritis haemorrhagica acuta

K81.0Akutno zapaljenje žučne kese - Cholecystitis acuta

Z88Alergija na lekove, medicinske preparate i biološke supstance u ličnoj anamnezi

T78.4Alergija, neoznačena - Allergia non specificata

J30.1Alergijska kijavica izazvana polenom - Rhinitis allergica per pollen

J30.4Alergijska kijavica, neoznačena - Rhinitis allergica non specificata

L50.0Alergijska koprivnjača - Urticaria allergica

K52.2Alergijsko i dijetetsko zapaljenje želuca, tankog i debelog creva - Gastroenteritis et colitis allergica et nutritionalis

J67.9Alergijsko zapaljenje mehurića pluća, neoznačeno - Alveolitis allergica hypersensitiva non specificata

B48.2Alesherijaza - Allescheriasis

D56.0Alfa talasemija - Thalassaemia alpha

E87.3Alkaloza - Alkalosis

T51.0Alkohol - Aethanolum

T51.9Alkohol, neoznačen - Spiritus non specificatus

I42.6Alkoholna kardiomiopatija - Cardiomyopathia alcoholica

J84.0Alveolarna i parietoalveolarna stanja - Conditiones alveolares et parietoalveolares

K10.3Alveolitis vilica - Alveolitis maxillarium

G30Alzheimerova bolest - Morbus Alzheimer

G30.9Alzheimerova bolest, neoznačena - Morbus Alzheimer non specificatus

A06Amebijaza - Amoebiasis

A06.7Amebijaza kože - Amoebiasis cutanea

A06.9Amebijaza, neoznačena - Amoebiasis non specificata

A06.3Amebomcreva - Amoeboma intestinale

M14.4*Amiloidna artropatija - Arthropathia amyloidalis (E86.-†)

I68.0*Amiloidno oboljenje krvnih sudova mozga - Angiopathia cerebri amyloides (E85.4†)

E85Amiloidoza - Amyloidosis

L99.0*Amiloidoza kože - Amyloidosis cutis (E85.-†)

E85.9Amiloidoza, neoznačena - Amyloidosis non specificata

E85.4Amiloidoza, ograničena na organ - Amyloidosis organi limitans

Y40.5Aminoglikozidi

Y83.5Amputacija udova

P36.5Anaerobna sepsa novorođenčeta - Sepsis neonati anaerobica

T80.5Anaf Anafilaktički šok izazvan serumom - Afflictus (shock) anaphylacticus propter serum

T78.0Anafilaktički šok izazvan nepovoljnom reakcijom na hranu - Afflictus (shock) anaphylacticus propter reactionem in alimentum adversam

T88.6Anafilaktički šok uzrokovan nepovoljnim dejstvom pravilno primijenjenog leka ili preparata - Afflictus (shock) anaphylacticus propter effectum adversum remedii sive medicamenti correcti exacte applicati

T78.2Anafilaktički šok, neoznačen - Afflictus (shock) anaphylacticus non specificatus

L65.1Anageno opadanje kose - Effluvium anagenes

Y50.0Analeptici

Y45Analgetici, antipiretici i antizapaljenski lekovi

F60.5Anankastički poremećaj ličnosti - Disordo personalitatis anankasticus

Y42.7Androgeni i drugi anabolici

L64.0Androgeno opadanje kose uzrokovano lekom - Alopecia androgenes medicamentosa

L64.9Androgeno opadanje kose, neoznačeno - Alopecia androgenes non specificata

D53.0Anemija izazvana nedostatkom belančevina - Anaemia propter deficientiam proteinorum

D55.0Anemija izazvana nedostatkom enzima glukozo-6-fosfat- -dehidrogenaze (G6PD) - Anaemia enzymatica (glucoso- -6-phosphat-dehydrogenasis) (G6PD)

D52.0Anemija izazvana nedostatkom folata u ishrani - Anaemia propter deficientiam folati nutritionalis

D52.1Anemija izazvana nedostatkom folata zbog ljekova - Anaemia propter deficientiam folati excitata remediis

D52.9Anemija izazvana nedostatkom folata, neoznačena - Anaemia propter deficientiam folati non specificata

D50Anemija izazvana nedostatkom gvožđa - Anaemia sideropenica

D50.0Anemija izazvana nedostatkom gvožđa zbog krvavljenja - Anaemia sideropenica secundaria propter haemorrhagiam (chronica)

D50.9Anemija izazvana nedostatkom gvožđa, neoznačena - Anaemia sideropenica non specificata

D51Anemija izazvana nedostatkom vitamina B12 - Anaemia propter deficientiam vitamini B12

D51.9Anemija izazvana nedostatkom vitamina B12 neoznačena - Anaemia propter deficientiam vitamini B12 non specificata

D51.0Anemija izazvana nedostatkom vitamina B12 usled nedostatka unutrašnjeg činioca - Anaemia sideropenica secundaria propter deficientiam factoris interni

D51.1Anemija izazvana nedostatkom vitamina B12 usled selektivne slabe apsorpcije vitamina B12 i proteinurije - Anaemia deficientia vitamini B12 excitata propter malabsorptionem selectivam vitamini B12 cum proteinuria

D53.2Anemija izazvana nedostatkom vitamina C - Anaemia propter deficientiam vitamini C

D55.1Anemija izazvana ostalim poremećajima metabolizma glutationa - Anaemia dysmetabolica gluthationis alia

D55.9Anemija izazvana poremećajima delovanja fermenata, neoznačena - Anaemia dysenzymatica, non specificata

D55Anemija izazvana poremećajima fermenata - Anaemia haemolytica enzymopathica

D55.2Anemija izazvana poremećajima glikolitičkih enzima - Anaemia dysglycolytica

D55.3Anemija izazvana poremećajima metabolizma nukleotida - Anaemia dysmetabolica nucleotidorum

D63.8*Anemija kod drugih hroničnih oboljenja (N18.3-N18.5†) - Anaemia in morbis chronicis aliis (N18.3-N18.5†)

D63*Anemija kod ostalih hroničnih oboljenja - Anaemia in morbis chronicis aliis

D63.0*Anemija kod zloćudnih tumora (C00-D48†) - Anaemia in morbis neoplasticis (malignis) (C00-D48†)

D52Anemija uzrokovana nedostatkom folata - Anaemia megaloblastica

D53.9Anemija uzrokovana neodgovarajućomishranom, neoznačena - Anaemia nutritionalis non specificata

D64.9Anemija, neoznačena - Anaemia non specificata

Y48Anestetici i gasovi za lečenje

Y48.1Anestetici za parenteralnu primenu

Y48.4Anestetici, neoznačeni

P04.0Anestezija i analgezijamajke u trudnoći i porođaju sa posledicama po plod i novorođenče - Anaesthesia et analgesia matris in graviditate et partu cum sequelis ad fetum et neonatum

L90.2Anetodermija Jadassohn-Pellizzari - Anetodermia Jadassohn-Pellizzari

L90.1Anetodermija Schweninger-Buzzi - Anetodermia Schweninger-Buzzi

I25.3Aneurizma - Aneurisma cordis

I79.0*Aneurizma aorte u drugim bolestima - Aneurysma aortae in morbis alis

I71.6Aneurizma grudno-trbušnog dela aorte bez pomena o rupturi - Aneurysma aortae thoracoabdominalis non ruptum

I71.2Aneurizma grudnog dela aorte bez pomena o rupturi - Aneurysma aortae thoracalis non ruptum

I71Aneurizma i rascjep aorte - Aneurysma et dissectio aortae

I72.2Aneurizma i rascjep arterije bubrega - Aneurysma et dissectio arteriae renalis

I72.4Aneurizma i rascjep arterije donjeg ekstremiteta - Aneurysma et dissectio arteriae extremitatis inferioris

I72.1Aneurizma i rascjep arterije gornjeg ekstremiteta - Aneurysma et dissectio arteriae extremitatis superioris

I72.8Aneurizma i rascjep druge označene arterije - Aneurysma et dissectio arteriae aliae, specificatae

I72.3Aneurizma i rascjep ilijačne arterije - Aneurysma et dissectio arteriae iliacae

I72.0Aneurizma i rascjep karotidne arterije - Aneurysma et dissectio arteriae carotidis

I72.9Aneurizma i rascjep neoznačene lokalizacije - Aneurysma et dissectio loci non specificati

I25.4Aneurizma koronarne arterije - Aneurisma arteriae coronariae

I71.9Aneurizma neoznačenog dela aorte bez pomena o rupturi - Aneurysma aortae non ruptum partis non specificatae

I28.1Aneurizma plućne arterije - Aneurisma arteriae pulmonalis

I71.4Aneurizma trbušnog dela aorte bez pomena o rupturi - Aneurysma aortae abdominalis non ruptum

M85.5Aneurizmatska cista kosti - Cystis ossis aneurismatica

I20Angina pektoris - Angina pectoris

I20.1Angina pektoris sa utvrđenim spazmom - Angina pectoris cum spasmo verificato

I20.9Angina pektoris, neoznačena - Angina pectoris non specificata

C86.5Angioimunoblastični T-celularni limfom - Lymphoma T-cellulare angioimunoblasticum

T78.3Angioneurotski otok - Oedema angioneuroticum

B81.3Angiostrongilijaza creva, uzročnik Angiostrongylus intestinalsis - Angiostrongyliasis intestinalis

B81.0Anisakijaza, uzročnik larve Anisakis - Anisakiasis

H52.3Anizometropija i anizeikonija - Anisometropia et aniseiconia

B76.0Ankilostomijaza, uzročnik Ancylostoma duodenale - Ancylostomiasis duodenalis

K03.5Ankiloza zuba - Ankylosis dentis

F60.6Anksiozni (izbegavajaći) poremećaj ličnosti - Disordo personalitatis anxiosus (evitans)

F41.1Anksiozni generalizovani poremećaj - Disordo anxiosus generalisatus

F93.0Anksiozni poremećaj odvajanja u detinjstvu - Disordo separationis puerilis anxiosus

F41.9Anksiozni poremećaj, neoznačen - Disordo anxiosus non specificatus

A60Anogenitalna infekcija izazvana virusom herpesa - Infectio herpesviralis regionis anogenitalis

A63.0Anogenitalne bradavice - Verrucae anogenitales

Q34.0Anomalija plućne maramice - Anomalia pleurae

Q97.9Anomalija polnog hromosoma, ženski fenotip, neoznačena - Anomalia chromosomatis sexualis, phaenotypus femininus non specificata

Q98.9Anomalija polnog hromozoma, muški fenotip, neoznačena - Anomalia chromosomatis sexualis, phaenotypus masculinus non specificata

Q26.4Anomalija povezanosti vena pluća, neoznačena - Anomalia connectiae venarum pulmonalium non specificata

Q26.5Anomalija povezanosti vene porte - Anomalia connectiae venae portae

K07.9Anomalija zagrižaja zuba, neoznačena - Anomalia dentofacialis non specificata

K07.1Anomalije odnosa vilica i baze lobanje - Anomaliae maxillae et basis cranii

K07Anomalije zuba i kostiju lica, uključujući smetnje zagri- žaja - Anomaliae dentofaciales, malocclusiones includentes

K07.2Anomalije zubnih lukova - Anomaliae arcuum dentalium

K61.2Anorektalni zagnoj - Abscessus anorectalis

Y51.6Antagonisti alfa-adrenoreceptora

Y44.3Antagonisti antikoagulanata, vitamin K i drugi koagulansi

Y51.7Antagonisti beta-adrenoreceptora

Y53.0Antagonisti histaminskih H2-receptora

Y54.1Antagonisti mineralokortikoida (antagonisti aldosterona)

Y50.1Antagonisti receptora opioida

Z36Antenatalni skrining (screening)

Z36.0Antenatalni skrining na hromosomske anomalije

Z36.3Antenatalni skrining na prisustvo malformacija korišćenjem ultrazvuka i drugih fizičkih metoda

Z36.1Antenatalni skrining na prisustvo povećanih vrednosti alfafetoproteina

Z36.4Antenatalni skrining na prisustvo usporenog rasta fetusa korišćenjem ultrazvuka i drugih fizičkih metoda

Z36.5Antenatalni skrining zbog izoimunizacije

Z36.9Antenatalni skrining, neoznačen

Y43.0Antialergički i antiemetički lekovi

Y55.6Antiastmatici

Y40Antibiotici koji deluju na pojedine sisteme

Y40.9Antibiotici koji deluju na pojedine sisteme, neoznačeni

Y57.2Antidoti i sredstva za vezivanje

Y46Antiepileptici i antiparkinsonici

Y40.7Antifungicidi koji deluju na pojedine sisteme

Y42.6Antigonadotropini, antiestrogeni, antiandrogeni

Y41.4Antihelmintici

Y51.0Antiholinesterazna sredstva

Y41.9Antiinfektivna i antiparazitarna sredstva koja deluju na pojedine sisteme, neoznačena

Y44.2Antikoagulanti

Y41.2Antimalarici i lekovi koji deluju na druge protozoe u krvi

Y43.1Antimetaboliti za lečenje zloćudnih tumora

Y41.1Antimikobakterijski lekovi

Y46.7Antiparkinsonici

Y56.1Antipruritici

Y45.4Antireumatici

Y46.8Antispazmolitici

Y42.2Antitireoidni lekovi

Y44.4Antitrombocitni lekovi (inhibitori agregacije trombocita)

Y55.3Antitusici

A22.0Antr Antraks kože - Anthrax cutaneus

A22Antraks - Anthrax

A22.1Antraks pluća - Anthrax pulmonalis

A22.2Antraks želuca i creva - Anthrax gastrointestinalis

A22.9Antraks, neoznačen - Anthrax non specificatus

Q45.1Anularna gušterača - Pancreas annulare

Q21.4Aortno-pulmonalni defekt - Defectus aortopulmonalis

D61.1Aplazijska anemija izazvana ljekovima - Anaemia aplastica medicamentosa

D61.2Aplazijska anemija izazvana spoljnim činiocima - Anaemia aplastica exogenes

D61.9Aplazijska anemija, neoznačena - Anaemia aplastica non specificata

L75.2Apokrina prosasta ospa - Miliaria apocrinis

I64Apopleksija, neoznačena kao krvarenje ili infarkt mozga - Apoplexia cerebri ut haemorrhagia sive infarctus non specificata

K61Apsces analnog i rektalnog predela - Abscessus regionis analis et rectalis

K63.0Apsces creva - Abscessus intestini

O91.1Apsces dojke povezan sa rađanjem - Absessus mammae cum parturitione associatus

E32.1Apsces grudne žlezde - Abescessus thymi

B43.2Apsces i cista potkožnog tkiva izazvani feomicesom - Abscessus phaeomycoticus et cystis subcutanea phaeomycotica

G06.0Apsces i granulom u lobanji - Abscessus et granuloma intracranialis

G06Apsces i granulom u lobanji i kičmi - Abscessus intracranialis et intraspinalis et granuloma intracraniale et intraspinale

G07*Apsces i granulom u lobanji i kičmi u ostalim bolestima - Abscessus et granuloma intracranialis et intraspinalis in morbis aliis

G06.1Apsces i granulom unutar kičme - Abscessus et granuloma intraspinalis

J39.0Apsces iza i oko ždrela - Abscessus retropharyngealis et parapharyngealis

G06.2Apsces izvan i ispod tvrde moždanice, neoznačen - Abscessus extraduralis et subduralis non specificatus

K75.0Apsces jetre - Abscessus hepatis

A06.4Apsces jetre izazvan amebama - Abscessus hepatis amoebicus

N34.0Apsces mokraćovoda bešike - Abscessus urethrae

A06.6†Apsces mozga izazvan amebama - Abscessus cerebri amoebicus (G07*)

B43.1Apsces mozga izazvan feomicesom - Abscessus cerebri phaeomycoticus

K61.0Apsces oko anusa - Abscessus ani

K11.3Apsces pljuvačne žlezde - Abscessus glandulae salivaris

J85.2Apsces pluća bez zapaljenja pluća - Abscessus pulmonis sine pneumonia

J85Apsces pluća i sredogruđa - Abscessus pulmonis et mediastini

A06.5†Apsces pluća izazvan amebama - Abscessus pulmonis amoebicus (J99.8*)

J85.1Apsces pluća sa zapaljenjem pluća - Abscessus pulmonis cum pneumonia

K61.3Apsces sedalne oblasti - Abscessus ischiorectalis

M71.0Apsces serozne kese - Abscessus bursae

D73.3Apsces slezine - Abscessus splenis

N15.1Apsces u bubregu i oko bubrega - Abscessus renalis et perirenalis

J85.3Apsces u sredogruđu - Abscessus mediastini

K04.7Apsces vrha korena bez fistule - Abscecsus periapicalis non fistulosus

K04.6Apsces vrha korena sa fistulom - Abscessus periapicalis fistulosus

N76.4Apsces vulve - Abscessus vulvae

N75.1Apsces žlezde Bartholini - Abscessus glandulae Bartholini

L02Apsces, čir i grupa čireva kože - Abscessus, furunculus et carbunculus cutis

L02.8Apsces, čir i grupa čireva kože drugih lokalizacija - Abscessus, furunculus et carbunculus cutis, locorum aliorum

L02.0Apsces, čir i grupa čireva kože lica - Abscessus, furunculus et carbunculus cutis faciei

L02.3Apsces, čir i grupa čireva kože sedalnog predela - Abscessus, furunculus et carbunculus cutis regionis glutealis

L02.2Apsces, čir i grupa čireva kože trupa - Abscessus, furunculus et carbunculus cutis trunci

L02.4Apsces, čir i grupa čireva kože udova - Abscessus, furunculus et carbunculus cutis extremitatum

L02.1Apsces, čir i grupa čireva kože vrata - Abscessus, furunculus et carbunculus cutis colli

L02.9Apsces, čir i grupa čireva kože, neoznačen - Abscessus, furunculus et carbunculus cutis non specificatus

J34.0Apsces, čir i grupa čireva nosa - Abscessus, furunculus et carbunculus nasi

Q04.1Arhinencefalija - Arhinencephalia

T57.0Arsen i njegova jedinjenja - Arsenum et composita arseni

I28.0Arterijsko-venska fistula krvnih sudova pluća - Fistula arteriovenosa vasorum pulmonalium

I67.2Arteroskleroza krvnih sudova mozga - Atherosclerosis vasorum cerebri

M12.5Artropatija izazvana povredom - Arthropathia traumatica

M03.1*Artropatija izazvana sifilisom - Arthropathia syphilitica

M14.1*Artropatija izazvana taloženjem kristala u drugim poremećajima metabolizma - Arthropathia crystaliogenes in disordines metabolicis aliis

M11.9Artropatija izazvana taloženjem kristala, neoznačena - Arthropathia crystallogenes non specificata

M36.4*Artropatija kod reakcija preosjetljivosti - Arthropathia in reactionibus hypersensivitatis

M14.2*Artropatija kod šećerne bolesti - Arthropathia diabetica (E10-E14†)

M02.1Artropatija posle dizenterije - Arthropathia postdysenterica

M02.0Artropatija posle premošćavanja creva - Arthropathia post circuitum (,,by pass”) intestinalem

M02.2Artropatija posle vakcinacije - Arthropathia postimmunisationalis

M07.4*Artropatija u Crohnovoj bolesti - Arthropathia in morbo Crohn (enteritis regionalis) (K50.-†)

M36.3*Artropatija u drugim bolestima krvi - Arthropathia in morbis sanguinis aliis (D50-D76†)

M14.5*Artropatija u drugim bolestima žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma - Arthropathiae in morbis endocrinis, nutritionalibus et metabolicis aliis

M14.8*Artropatija u drugim označenim bolestima - Arthropathiae in morbis aliis, specificatis

M36.1*Artropatija u neoplazmama - Arthropathia in morbis neoplasticis (C00-D48†)

M07.5*Artropatija u ulceroznom zapaljenju debelog creva - Arthropathia in colitide ulcerativa (K51.-†)

M14*Artropatije u ostalim bolestima - Arthropathiae in morbis aliis

L66.3Ascedentno gnojno zapaljenje oko korena kose - Perifolliculitis capitis ascedens

Q67.0Asimetrija lica - Asymmetria faciei

Z21Asimptomatska infekcija virusom humane imunodeficijencije (HIV)

I25.6Asimptomatska ishemija miokarda - Ischaemia myocardii asymptomatica

A52.2Asimptomatski sifilis nervnog sistema - Neurosyphilis asymptomatica

E79.0Asimptomatsko povećanje mokraćne kiseline u krvi - Hyperuricaemia asymptomatica

B77Askarijaza - Ascariasis

B77.8Askarijaza sa drugim komplikacijama - Ascariasis cum complicationibus aliis

B77.0Askarijaza sa komplikacijama creva - Ascariasis cum complicationibus intestini

B77.9Askarijaza, neoznačena - Ascariasis non specificata

F84.5Aspergerov sindrom - Syndroma Asperger

B44Aspergiloza - Aspergillosis

B44.2Aspergiloza krajnika - Aspergillosis tonsillae

B44.8Aspergiloza, drugi oblici - Aspergillosis, formae aliae

B44.9Aspergiloza, neoznačena - Aspergillosis non specificata

Y84.4Aspiracija tečnosti

H52.2Astigmatizam - Astigmatismus

J45Astma - Asthma

J45.9Astma, neoznačena - Asthma non specificatum

I25.1Aterosklerotička bolest srca - Morbus cordis atheroscleroticus

I70Ateroskleroza - Atherosclerosis

I70.0Ateroskleroza aorte - Atherosclerosis aortae

I70.2Ateroskleroza arterija ruku i nogu - Ahtherosclerosis arteriarum extremitatum

I70.1Ateroskleroza bubrežne arterije - Atherosclerosis arteriae renalis

I70.8Ateroskleroza drugih arterija - Atherosclerosis arteriarum aliarum

I25.0Aterosklerozna kardiovaskularna bolest - Morbus cardiovascularis atheroscleroticus

F84.1Atipičan autizam - Autismus atipicus

G50.1Atipičan bol lica - Dolor facialis atypicus

C92.2Atipična hronična mijeloidna leukemija, BCR/ABL negativna - Leucaemia myeloides atypica chronica, BCR/ABL negativa

F00.2*Atipična ili mešovita demencija u Alzheimerovoj bolesti - Dementia in morbo Alzheimer atypica sive mixta (G30.8†)

A81.9Atipična infekcija centralnog nervnog sistema izazvana virusima, neoznačena - Infectio systematis nervosi centralis viralis atypica, non specificata

Z60.1Atipična situacija u pogledu roditelja

A81Atipične infekcije centralnog nervnog sistema izazvane virusima - Infectiones systematis nervosi centralis virales atypicae

G80.4Atoksična cerebralna paraliza - Paralysis cerebralis ataxica

Q39.0Atrezija jednjaka bez fistule - Atresia oesophagi sine fistula

Q39.1Atrezija jednjaka sa fistulom između jednjaka i dušnika - Atresia oesophagi cum fistula tracheooesophagica

Q55.3Atrezija sjemevoda - Atresia vasis deferentis

Q03.1AtrezijaMagendijevog i Luschkinog otvora - Atresia aperturae medianae (Magendie) et lateralis ventriculi quarti (Luschka)

I48Atrijalna fibrilacija i flater - Fibrillatio et flatter atriorum

I44Atrioventrikularni blok i blok leve grane - Block atrioventricularis et block rami sinistri

I44.1Atrioventrikularni blok, drugi stepen - Block atrioventricularis, gradus secundus

I44.0Atrioventrikularni blok, prvi stepen - Block atrioventricularis, gradus primus

L90.9Atrofička bolest kože, neoznačena - Morbus cutis atrophicus non specificatus

L90Atrofičke bolesti kože - Morbi cutis atrophici

L90.6Atrofičke strije - Striae atrophicae

K08.2Atrofija bezubnog alveolnog grebena - Atrophia cristae alveolaris edentatae

N64.2Atrofija dojke - Atrophia mammae

N42.2Atrofija kestenjače - Atrophia prostatae

L90.3Atrofija kože Pasini-Pierini - Atrophodermia Pasini-Pierini

K14.4Atrofija papila jezika - Atrophia papillarum linguae

K11.0Atrofija pljuvačne žlezde - Atrophia glandulae salivaris

N50.0Atrofija sjemenika - Atrophia testis

G12.9Atrofija spinalnih mišića, neoznačena - Atrophia muscularis spinalis non specificata

H47.2Atrofija vidnog nerva - Atrophia nervi optici

H48.0*Atrofija vidnog nerva u drugim bolestima - Atrophia nervi optici in morbis alii

N90.5Atrofija vulve - Atrophia vulvae

M07.0*Atropatija donjih članaka prsta izazvana psorijazom - Arthropathia psoriatica interphalangica distalis (L40.5†)

A83.4Australijsko zapaljenje mozga - Encephalitis Australiensis

K75.4Autoimuno zapaljenje jetre - Hepatitis autoimunis

D59.0Autoimunska hemolitička anemija zbog upotrebe ljekova - Anaemia haemolytica autoimmunis medicamentosa

E31.0Autoimunski smanjena funkcija više žlezda sa unutrašnjim lučenjem - Hypofunctio polyglandularis autoimmunis

E06.3Autoimunsko zapaljenje štitaste zlezde - Thyreoiditis autoimmunis

G90.4Autonomna disrefleksija - Dysreflexia autonomica

G99.0*Autonomna neuropatija u bolestima endokrinih žlezda i bolestima metabolizma - Neuropathia autonoma in morbis endocrinis et morbis metabolicis

L30.2Autosenzibilizacija kože - Autosensibilisatio cutanea

Q95.2Autosomna balansirana reorganizacija kod bolesnih osoba - Reorganisatio aequilibris autosomatica ad personas abnormales

Q93.9Autosomno razaranje, neoznačeno - Deletio autosomatica non specificata

J92.0Azbestne naslage na plućnoj maramici - Lamella pleuralis asbestosa

T59.0Azotni oksidi - Oxyda nitrogenii

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: