Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

T00Površinske povrede u više predela tela - Laesiones superficiales regionum corporis multiplicium

T00.0Površinske povrede glave i vrata - Laesiones superficiales capitis et colli

T00.1Površinske povrede grudnog koša sa trbuhom, slabinskim predelom i karlicom - Laesiones superficiales thoracis cum abdomine, regione lumbali et pelve

T00.2Površinske povrede u više predela gornjih ekstremiteta - Laesiones superficiales extremitatis superioris regionum multiplicium

T00.3Površinske povrede u više predela donjih ekstremiteta - Laesiones superficiales extremitatis inferioris regionum multiplicium

T00.6Površinske povrede više predela ekstremiteta - Laesiones superficiales partium extremitatis superioris et inferioris multiplitium

T00.8Površinske povrede drugih kombinacija predela tela - Laesiones superficiales combinationum partium corporis aliarum

T00.9Višestruke površinske povrede, neoznačene - Laesiones superficiales muitiplices non specificatae

T01Otvorene rane više predela tela - Vulnera aperta regionum corporis multiplicium

T01.0Otvorena rana glave i vrata - Vulnus apertum capitis et colli

T01.1Otvorene rane grudnog koša, trbuha, slabinskog predela i karlice - Vulnera aperta thoracis, abdominis, regionis lumabalis et pelvis

T01.2Otvorene rane više predela gornjih ekstremiteta - Vulnera aperta regionum extremitatis superioris multiplicium

T01.3Otvorene rane više predela donjih ekstremiteta - Vulnera aperta regionum extremitatis inferioris multiplicium

T01.6Otvorene rane više predela ekstremiteta - Vulnera aperta regionum extremitatis superioris et inferioris multiplicium

T01.8Otvorene rane drugih kombinacija predela tela - Vulnera aperta combinationum partium corporis aliarum

T01.9Višestruke otvorene rane, neoznačenog mesta - Vulnera aperta corporis multiplicia, loci non specificati

T02Prelomi u više predela tela - Fracturae multiplicium regionum corporis

T02.0Prel Prelomi glave i vrata - Fracturae capitis et colli

T02.1Prelomi grudnog koša, slabinskog predela i karlice - Fracturae thoracis, regionis lumbalis et pelvis

T02.2Prelomi više predela jedne ruke - Fracturae unius extremitatis superioris regionum multiplicium

T02.3Prelomi više predela jedne noge - Fracturae unius extremitatis inferioris regionum multiplicium

T02.4Prelomi više delova obe ruke - Fracturae utriusque extremitatis superioris partium multiplicium

T02.5Prelomi više delova obe noge - Fracturae utriusque extremitatis inferioris partium multiplicium

T02.6Prelomi više delova ruke i noge - Fracturae partium extremitatis superioris et inferioris multiplicium

T02.7Prelomi grudnog koša, slabinskog predela, karlice i ekstremiteta - Fracturae thoracis, regionis lumbalis, pelvis et extremitatum

T02.8Prelomi drugih kombinacija delova tela - Fracturae combinationum partium corporis aliarum

T02.9Višestruki prelomi, neoznačeni - Fracturae multiplices non specificatae

T03Iščašenja, uganuća i istegnuća u više delova tela - Luxationes, distorsiones et distensiones regionum corporis multiplicium

T03.0Iščašenja, uganuća i istegnuća glave i vrata - Luxationes, distorsiones et distenisiones capitis et colli

T03.1Iščašenja, uganuća i istegnuća grudnog koša, slabinskog predela i karlice - Luxationes, distorsiones et distenisiones thoracis, regionis lumbalis et pelvis

T03.2Iščašenja, uganuća i istegnuća više predela ruke - Luxationes, distorsiones et distensiones regionum extremitatis superioris multiplicium

T03.3Iščašenja, uganuća i istegnuća u više predela noge - Luxationes, distorsiones et distensiones regionum extremitatis inferioris multiplicium

T03.4Iščašenja, uganuća i istegnuća više predela ruke i noge - Luxationes, distorsiones et distensiones regionum extremitatis superioris et inferioris multiplicium

T03.8Iščašenja, uganuća i istegnuća drugih kombinacija delova tela - Luxationes, distorsiones et distensiones combinationum partium corporis aliarum

T03.9Višestruka iščašenja, uganuća i istegnuća, neoznačena - Luxationes, distorsiones et distensiones multiplices non specificatae

T04Smrskanost više predela tela - Conquassatio regionum corporis multiplicium

T04.0Smrskanost glave i vrata - Conquassatio capitis et colli

T04.1Smrskanost grudnog koša, trbuha, slabinskog predela i karlice - Conquassatio thoracis, abdominis, regionis lumbalis et pelvis

T04.2Smrskanost u više predela ruke - Conquassatio regionum extremitatis superioris multiplicium

T04.3Smrskanost u više predela noge - Conquassatio regionum extremitatis inferioris multiplicium

T04.4Višestruka smrskanost ruke i noge - Conquassatio extremitatis superioris et inferioris multiplex

T04.7Smrskanost grudnog koša, trbuha, slabinskog predela, karlice i udova - Conquassatio thoracis, abdominis, regionis lumbalis, pelvis et extremitatis

T04.8Smrskanost drugih kombinacija delova tela - Conquassatio combinationum partium corporis aliarum

T04.9Višestruka smrskanost, neoznačena - Conquassatio multiplex non specificata

T05Traumatska amputacija više predela tela - Amputatio traumatica regionum corporis multiplicium

T05.0Traumatska amputacija obe šake - Amputatio utriusque manus traumatica

T05.1Traumatska amputacija jedne šake i druge ruke - Amputatio unius manus et extremitatis superioris alterius traumatica

T05.2Traumatska amputacija obe ruke - Amputatio utriusque extremitatis superioris traumatica

T05.3Traumatska amputacija oba stopala - Amputatio pedis utriusque traumatica

T05.4Traumatska amputacija jednog stopala i druge noge - Amputatio unius pedis et extremitatis inferioris alterius traumatica

T05.5Traumatska amputacija obe noge u neodređenom predelu - Amputatio traumatica utriusque extremitatis inferioris, regionis indefinitae

T05.6Traumatska amputacija ruku i nogu u bilo kojoj kombinaciji - Amputatio extremitatum superiorum et inferiorum ullius combinationis traumatica

T05.8Kombinovane traumatske amputacije drugih delova tela - Amputationes traumaticae combinatae regionum corporis aliarum

T05.9Višestruke traumatske amputacije, neoznačene - Amputationes multiplices traumaticae non specificatae

T06Ostale povrede više predela tela - Laesiones regionum corporis multilplicium aliae

T06.0Povrede mozga i kranijalnih nerava sa povredama nerava i kičmene moždine u predelu vrata - Laesiones cerebri et nervorum cranialium cum laesionibus nervorum et medullae spinalis regionis colli

T06.1Povrede nerava i kičmene moždine u više drugih predela tela - Laesiones nervorum et medullae spinalis, regionum corporis multiplicium

T06.2Povrede nerava u više predela tela - Laesiones nervorum, regionum corporis multiplicium

T06.3Povrede krvnih sudova u više predela tela - Laesiones vasorum, regionum corporis multiplicium

T06.4Povrede mišića i tetiva u više predela tela - Laesiones musculorum et tendinum, regionum corporis multiplicium

T06.5Povreda unutargrudnih, unutartrbušnih i karličnih organa - Laesiones organorum intrathoracalium, intraabdominalium et pelvicorum

T06.8Druge označene povrede više predela tela - Laesiones regionum corporis multiplicium aliae, specificatae

T07Višestruke neoznačene povrede - Laesiones mutiplices non specificatae

T08Prelom kičme, neoznačenog dela - Fractura columnae vertebralis, partis non specificatae

T08.0Zatvoren prelom kičme - Fractura non aperta

T08.1Otvoren prelom kičme - Fractura aperta

T09Ostale povrede kičme i trupa, neoznačenog dela - Laesiones columnae vertebralis et trunci aliae, partis non specificatae

T09.0Površinska povreda trupa u neoznačenom predelu - Laesio superficialis trunci, regionis non specificatae

T09.1Otvorena rana trupa u neoznačenom predelu - Vulnus apertum trunci, regionis non specificatae

T09.2Iščašenja, uganuća i istegnuća neoznačenog zgloba i veze trupa - Luxatio, distorsio et distensio articuli et ligamenti trunci non specificati

T09.3Povreda u neoznačenom predelu kičmene moždine - Laesio medullae spinalis, regionis non specificatae

T09.4Povreda neozačenog živca, korena kičmenog živca i spleta živaca trupa - Laesio nejrvi rimi i no-ko tanogsistemai vezivnogtk trunci non specificati

T09.5Povreda neoznačenog mišića i tetive trupa - Laesio musculi et tendinis trunci non specificati

T09.6Traumatska amputacija trupa u neoznačenom predelu - Amputatio trunci traumatica regionis non specificatae

T09.8Druge označene povrede u neoznačenom predelu trupa - Laesiones trunci specificatae aliae, regionis non specificatae

T09.9Neoznačena povreda u neoznačenom predelu trupa - Laesio trunci non specificata, regionis non specificatae

T10Prelom u neoznačenom predelu ruke - Fractura extremitatis superioris, regionis non specificatae

T10.0Zatvoren prelom ruke - Fractura non aperta

T10.1Otvoren prelom ruke - Fractura aperta

T11Ostale povrede u neoznačenom predelu ruke - Laesiones extremitatis superioris regionis non specificatae, aliae

T11.0Površinska povreda u neoznačenom predelu ruke - Laesio superficialis extremitatis superioris, regionis non specificatae

T11.1Otvorena rana u neoznačenom predelu ruke - Vulnus apertum extremitatis superioris, regionis non specificatae

T11.2Iščašenje, uganuće i istegnuće u neozačenom predelu neoznačenog zgloba i veze ruke - Luxatio, distorsio et distensio articuli et ligamenti extremitatis superioris non specificati, regionis non specificatae

T11.3Povreda u neoznačenom predelu neoznačenog živca ruke - Laesio nervi extremitatis superioris non specificati, regionis non specificatae

T11.4Povreda u neoznačenom predelu neoznačenog krvnog suda ruke - Laesio vasis extremitatis superioris non specificati, regionis non specificatae

T11.5Povreda u neoznačenom predelu neoznačenog mišića i tetive ruke - Laesio musculi et tendinis extremitatis superioris non specificati, regionis non specificatae

T11.6Traumatska amputacija u neoznačenom predelu ruke - Amputatio traumatica extremitatis superioris, regionis non specificatae

T11.8Druge povrede u neoznačenom predelu rake - Laesiones extremitatis superioris specificatae aliae, regionis non specificatae

T11.9Neoznačena povreda ruke u neoznačenom predelu - Laesio non specificata extremitatis superioris, regionis non specificatae

T12Prelom u neoznačenom predelu noge - Fractura extremitatis inferioris, regionis non specificatae

T12.0Zatvoren prelom noge - Fractura non aperta

T12.1Otvoren prelom noge - Fractura aperta

T13Ostale povrede u neoznačenom predelu noge - Laesiones extremitatis inferioris aliae regionis non specificatae

T13.0Površinska povreda u neoznačenom predelu noge - Laesio superficialis extremitatis inferioris, regionis non specificatae

T13.1Otvorena povreda u neoznačenom predelu noge - Vulnus apertum extremitatis inferioris, regionis non specificatae

T13.2Iščašenje, uganuće i istegnuće u neoznačenompredelu neoznačenog zgloba i veze noge - Luxatio, distorsio et distensio articuli et ligamenti extremitatis inferioris non specificati, regionis non specificatae

T13.3Povreda neoznačenog predela neoznačenog živca noge - Laesio nervi extremitatis inferioris non specificati, regionis non specificatae

T13.4Povreda u neoznačenom predelu neoznačenog krvnog suda noge - Laesio vasis extremitatis inferioris non specificati, regionis non specificatae

T13.5Povreda u neoznačenompredelu neoznačenogmišića i tetive noge - Laesio musculi et tendinis extremitatis inferioris non specificati, regionis non specificatae

T13.6Traumatska amputacija neoznačenog predela noge - Amputatio traumatica extremitatis inferioris, regionis non specificatae

T13.8Druge označene povrede u neoznačenom predelu noge - Laesiones extremitatis inferioris aliae specificatae, regionis non specificatae

T13.9Neoznačena povreda u neoznačenom predelu noge - Laesio extremitatis inferioris non specificata, regionis non specificatae

T14Povreda tela u neoznačenom predelu - Laesio corporis, regionis non specificatae

T14.0Površinska povreda tela u neoznačenom predelu - Laesio superficialis regionis corporis non specificatae

T14.1Otvorena rana tela, neoznačenog predela - Vulnus apertum corporis, regionis non specificatae

T14.2Prelom tela u neoznačenom predelu - Fractura corporis, regionis non specificatae

T14.3Iščašenje, uganuće i istegnuće u neoznačenom predelu tela - Luxatio, distorsio et distensio corporis, regionis non specificatae

T14.4Povreda živca (-aca) u neoznačenom predelu tela - Laesio nervi (-orum) corporis, regionis non specificatae

T14.5Povreda krvnog suda (-ova) u neoznačenom predelu tela - Laesio vasis (-orum) corporis, regionis non specificatae

T14.6Povreda tetiva i mišića u neoznačenom predelu tela - Laesio tendinum et musculorum, regionis corporis non specificatae

T14.7Smrskanost i traumatska amputacija u neoznačenom predelu tela - Conquassatio et amputatio traumatica corporis, regionis non specificatae

T14.8Druge povrede u neoznačenompredelu tela - Laesiones traumaticae regionis corporis non specificatae, aliae TI4.9 Povreda, neoznačena

T15Strano telo u spoljašnjem delu oka - Corpus alienum partis oculi externae

T15.0Strano telo u rožnjači - Corpus alienum corneae

T15.1Strano telo u vežnjači - Corpus alienum conjunctivae

T15.8Strano telo u više drugih predela spoljašnjeg oka - Corpus alienum partium oculi externi multiplicium

T15.9Strano telo u neoznačenom predelu spoljašnjeg oka - Corpus alienum partis oculi externi non specificatae

T16Strano telo u uvu - Corpus alienum auris

T17Strano telo u sistemu za disanje - Corpus alienum tractus respiratorii

T17.0Strano telo u sinusu nosa - Corpus alienum sinus nasalis

T17.1Strano telo u nosu - Corpus alienum nasi

T17.2Strano telo u ždrelu - Corpus alienum pharyngis

T17.3Strano telo u grkljanu - Corpus alienum laryngis

T17.4Strano telo u dušniku - Corpus alienum tracheae

T17.5Strano telo u dušnici - Corpus alienum bronchi

T17.8Strano telo u drugim i više delova sistema za disanje - Corpus alienum partis alterius et partium tractus respiratorii multiplicium

T17.9Strano telo u neoznačenom delu sistema za disanje - Corpus alienum tractus respiratorii, partis non specificatae

T18Strano telo u sistemu za varenje - Corpus alienum tractus digestivi

T18.0Strano telo u ustima - Corpus alienum oris

T18.1Strano telo u jednjaku - Corpus alienum oesophagi

T18.2Strano telo u želucu - Corpus alienum ventruculi

T18.3Strano telo u tankom crevu - Corpus alienum intestini tenuis

T18.4Strano telo u debelom crevu - Corpus alienum coli

T18.5Strano telo u čmarnom kanalu i pravom crevu - Corpus alienum ani et recti

T18.8Strano telo u drugom i više delova sistema za varenje - Corpus alienum partis alterius et partium tractus digestivii mutiplicium

T18.9Strano telo u neoznačenom delu sistema za varenje - Corpus alienum tractus digestivi, partis non specificatae

T19Strano telo u mokraćno-polnom sistemu - Corpus alienum tractus urogenitalis

T19.0Strano telo u mokraćovodu bešike - Corpus alienum urethrae

T19.1Strano telo u mokraćnoj bešici - Corpus alienum vesicae urinariae

T19.2Strano telo u stidnici i rodnici - Corpus alienum vulvae et vaginae

T19.3Strano telo u neoznačenom delu materice - Corpus alienum uteri, partis non specificatae

T19.8Strano telo u drugom i više delova mokraćno - polnog sistema - Corpus alienum partis alterius et partium tractus urogenitalis multiplicium

T19.9Strano telo u neoznačenom delu mokraćno-polnog sistema - Corpus alienum tractus urogenitalis, partis non specificatae

T20Opekotina i korozija (nagrizanje) glave i vrata - Combustio et corrosio capitis et colli

T20.0Opekotina glave i vrata, neoznačenog stepena - Combustio capitis et colli, gradus non specificati

T20.1Opekotina glave i vrata prvog stepena - Combustio capitis et colli, gradus primi

T20.2Opekotina glave i vrata drugog stepena - Combustio capitis et colli, gradus secundi

T20.3Opekotina glave i vrata trećeg stepena - Combustio capitis et colli, gradus tertii

T20.4Nagriženost glave i vrata neoznačenog stepena - Corrosio capitis et colli, gradus non specificati

T20.5Nagriženost glave i vrata prvog stepena - Corrosio capitis et colli, gradus primi

T20.6Nagriženost glave i vrata drugog stepena - Corrosio capitis et colli, gradus secundi

T20.7Nagriženost glave i vrata trećeg stepena - Corrosio capitis et colli, gradus tertii

T21Opekotina i korozija (nagrizanje) trupa - Combustio et corrosio trunci

T21.0Opekotina trupa neoznačenog stepena - Combustio trunci, gradus non specificati

T21.1Opekotina trupa prvog stepena - Combustio trunci, gradus primi

T21.2Opekotina trupa drugog stepena - Combustio trunci, gradus secundi

T21.3Opekotina trupa trećeg stepena - Combustio trunci, gradus tertii

T21.4Nagriženost trupa neoznačenog stepena - Corrosio trunci, gradus non specificati

T21.5Nagriženost trupa prvog stepena - Corrosio trunci, gradus primi

T21.6Nagriženost trupa drugog stepena - Corrosio trunci, gradus secundi

T21.7Nagriženost trupa trećeg stepena - Corrosio trunci, gradus tertii

T22Opekotina i korozija (nagrizanje) ruke izuzev predela ručja i šake - Combustio et corrosio extremitatis superioris (praeter carpum et manum)

T22.0Opekotina ramena i ruke, izuzev ručja i šake, neoznačenog stepena - Combustio omi et extremitatis superioris, gradus non specificati (praeter carpum et manum)

T22.1Opekotina ramena i ramena i ruke, izuzev ručja i šake, prvog stepena - Combustio omi et extremitatis superioris, gradus primi (praeter carpum et manum)

T22.2Opekotina ramena i ruke, izuzev ručja i šake, drugog stepena - Combustio omi et extremitatis superioris, gradus secundi (praeter carpum et manum)

T22.3Opekotina ramena i ruke, izuzev ručja i šake, trećeg stepena - Combustio omi et extrernitatis superioris, gradus tertii (praeter carpum et manum)

T22.4Nagriženost ramena i ruke, izuzev ručja i šake, neoznačenog stepena - Corrosio omi et extremitatis superioris, gradus non specificati (praeter carpum et manum)

T22.5Nagriženost ramena i ruke, izuzev ručja i šake, prvog stepena - Corrosio omi et extremitatis superioris, gradus primi (praeter carpum et manum)

T22.6Nagriženost ramena i ruke, izuzev ručja i šake, drugog stepena - Corrosio omi et extremitatis superioris, gradus secundi (praeter carpum et manum)

T22.7Nagriženost ramena i ruke, izuzev ručja šake, trećeg stepena - Corrosio omi et extremitatis superioris, gradus tertii (praeter carpum et manum)

T23Opekotina i korozija (nagrizanje) ručja i šake - Combustio et corrosio carpi et manus

T23.0Opekotina ručja i šake neoznačenog stepena - Combustio carpi et manus, gradus non specificati

T23.1Opekotina ručja i šake prvog stepena - Combustio carpi et manus, gradus primi

T23.2Opekotina ručja i šake drugog stepena - Combustio carpi et manus, gradus secundi

T23.3Opekotina ručja i šake trećeg stepena - Combustio carpi et manus, gradus tertii

T23.4Nagriženost ručja i šake neoznačenog stepena - Corrosio carpi et manus, gradus non specificati

T23.5Nagriženost ručja i šake prvog stepena - Corrosio carpi et manus, gradus primi

T23.6Nagriženost ručja i šake drugog stepena - Corrosio carpi et manus, gradus secundi

T23.7Nagriženost ručja i šake trećeg stepena - Corrosio carpi et manus, gradus tertii

T24Opekotina i korozija (nagrizanje) kuka i noge, izuzev predela skočnog zgloba i stopala - Combustio et corrosio coxae et extremitatis inferioris (praeter regionem malleoli et pedis)

T24.0Opekotina kuka i noge neoznačenog stepena. izuzev predela skočnog zgloba i stopala - Combustio coxae et extremitatis inferioris, gradus non specificati (praeter regionem malleoli et pedis)

T24.1Opekotina kuka i noge prvog stepena, izuzev predela skočnog zgloba i stopala - Combustio coxae et extremitatis inferioris, gradus primi (praeter regionem malleoli et pedis)

T24.2Opekotina kuka i noge drugog stepena, izuzev predela skočnog zgloba i stopala - Combustio coxae et extremitatis inferioris, gradus secundi (praeter regionem malleoli et pedis)

T24.3Opekotina kuka i noge trećeg stepena, izuzev predela skočnog zgloba i stopala - Combustio coxae et extremitatis inferioris, gradus tertii (praeter regionem malleoli et pedis)

T24.4Nagriženost kuka i noge, neoznačenog stepena, izuzev predela skočnog zgloba i stopala - Corrosio coxae et extremitatis inferioris gradus non specificati (praeter regionem malleoli et pedis)

T24.5Nagriženost kuka i noge prvog stepena, izuzev predela skočnog zgloba i stopala - Corrosio coxae et extremitatis inferioris, gradus primi (praeter regionem malleoli et pedis)

T24.6Nagriženost kuka i noge drugog stepena. izuzev predela skočnog zgloba i stopala - Corrosio coxae et extremitatis inferioris, gradus secundi (praeter regionem malleoli et pedis)

T24.7Nagriženost kuka i noge trećeg stepena, izuzev povreda skočnog zgloba i stopala - Corrosio coxae et extremitatis inferioris, gradus tertii (praeter regionem malleoli et pedis)

T25Opekotina i korozija (nagrizanje) u predelu skočnog zgloba i stopala - Combustio et corrosio regionis malleoli et pedis

T25.0Opekotina u predelu skočnog zgloba i stopala neoznačenog stepena - Combustio regionis malleoli et pedis, gradus non specificati

T25.1Opekotina u predelu skočnog zgloba i stopala prvog stepena - Combustio regionis malleoli et pedis, gradus primi

T25.2Opekotina u predelu skočnog zgloba i stopala drugog stepena - Combustio regionis malleoli et pedis, gradus secundi

T25.3Opekotina u predelu skočnog zgloba i stopala trećeg stepena - Combustio regionis malleoli et pedis, gradus tertii

T25.4Nagriženost u predelu skočnog zgloba i stopala neoznačenog stepena - Corrosio regionis malleoli et pedis, gradus non specificati

T25.5Nagriženost u predelu skočnog zgloba i stopala prvog stepena - Corrosio regionis malleoli et pedis, gradus primi

T25.6Nagriženost u predelu skočnog zgloba i stopala drugog stepena - Corrosio regionis malleoli et pedis, gradus secundi

T25.7Nagriženost u predelu skočnog zgloba i stopala trećeg stepena - Corrosio regionis malleoli et pedis, gradus tertii

T26Opekotina i Korozija (razjedanje) oka i predela očne duplje - Combustio et corrosio oculi et regionis orbitalis

T26.0Opekotina kapka oka i predela oko oka - Combustio palpebrae et regionis orbitalis

T26.1Opekotina rožnjače i vežnjače - Combustio corneae et conjunctivae

T26.2Opekotina sa rascjepom i razgradnjom jabučice oka - Combustio cum ruptura et destructione bulbi oculi

T26.3Opekotina drugih dolova oka i pripojaka oka - Combustio partium oculi et adnexorum aliarum

T26.4Opekotina neoznačenog dela oka i pripojaka oka - Combustio oculi et adnexorum, partis non specificatae

T26.6Nagriženost rožnjače i vežnjače - Corrosio corneae et conjunctivae

T26.7Nagriženost sa rascjepom i razgradnjom jabučice oka - Corrosio cum ruptura et destructione bulbi oculi

T26.8Nagriženost drugih delova oka i pripojaka oka - Corrosio partium oculi et adnexorum aliarum

T26.9Nagriženost neoznačenog dela oka i pripojaka oka - Corrosio oculi et adnexorum, partis non specificatae

T27Opekotina i korozija (nagrizanje) sistema za disanje - Combustio et corrosio tractus respiratorii

T27.0Opekotina grkljana i dušnika - Combustio laryngis et tracheae

T27.1Opekotina grkljana, dušnika i pluća - Combustio laryngis, tracheae et pulmonis

T27.2Opekotine drugih delova disajnog sistema - Combustio partium tractus respiratorii aliarum

T27.3Opekotina neoznačenog dela sistema za disanje - Combustio tractus respiratorii, partis non specificatae

T27.4Nagriženost grkljana dušnika - Corrosio laryngis et tracheae

T27.5Nagriženost grkljana, dušnika i pluća - Corrosio laryngis, tracheae et pulmonis

T27.6Nagriženost drugih delova sistema za disanje - Corrosio partium tractus respiratorii aliarum

T27.7Nagriženost neoznačenog dela sistema za disanje - Corrosio tractus respiratorii, partis non specificatae

T28Opekotina i korozija (nagrizanje) drugih unutrašnjih organa - Combostio et corrosio organorum internorum aliorum

T28.0Opekotina usta i ždrela - Combustio cavitatis oris et pharyngis

T28.1Opekotina jednjaka - Combustio oesophagi

T28.2Opekotina drugih delova sistema za varenje - Combustio partium tractus alimentarii aliarum

T28.3Opekotina unutrašnjih mokraćno-polnih organa - Combustio organorum urogenitalium internorum

T28.4Opekotina drugih neoznačenih unutrašnjih organa - Combustio organorum internorum aliorum, non specificatorum

T28.5Nagriženost usta i ždrela - Corrosio cavitatis oris et pharyngis

T28.6Nagriženost jednjaka - Corrosio oesophagi

T28.7Nagriženost drugih delova sistema za varenje - Corrosio partium tractus alimentarii aliarum

T28.8Nagriženost unutrašnjih mokraćno-polnih organa - Corrosio organorum urogenitalium internorum

T28.9Nagriženost drugih neoznačenih unutrašnjih organa - Corrosio organorum internorum aliorum, non specificatorum

T29Opekotine i korozije (nagrizanje) u više predela tela - Combustio et corrosio regionum corporis multiplicium

T29.0Opekotine u više predela, neoznačenog stepena - Combustio regionum multiplicium, gradus non specificati

T29.1Opekotine u više predela, prvog stepena - Combustio regionum multiplicium, gradus primi

T29.2Opekotine u više predela, drugog stepena - Combustio regionum multiplicium, gradus secundi

T29.3Opekotine u više predela, trećeg stepena - Combustio regionum multiplicium, gradus tertii

T29.4Nagriženost u više prejdela, neoznačeog stepena - Corrosio regionum multiplicium, gradus non specificati

T29.5Nagriženost više prejdela, samo do prvog stepena - Corrosio regionum multiplicium, solum ad gradum primum

T29.6Nagriženost više predela, samo do drugog stepena - Corrosio regionum multiplicium, solum ad gradum secundum

T29.7Nagriženost više predela, samo do trećeg stepena - Corrosio regionum multiplicium, solum ad gradum tertium

T30Opekotina i korozija (nagrizanje) tela u neoznačenom predelu - Combustio et corrosio corporis, regionis non specificatae

T30.0Opekotina u neoznačenom predelu tela, neoznačenog stepena - Combustio regionis corporis non specificatae, gradus non specificati

T30.1Opekotina u neoznačenom predelu tela, prvog stepena - Combustio regionis corporis non specificatae, gradus primi

T30.2Opekotina u neoznačenom predelu tela, drugog stepena - Combustio regionis corporis non specificatae, gradus secundi

T30.3Opekotina u neoznačenom predelu tela, trećeg stepena - Combustio regionis corporis non specificatae, gradus tertii

T30.4Nagriženost u neoznačenom predelu tela, neoznačenog stepena - Corrosio regionis corporis, gradus non specificati

T30.5Nagriženost u neoznačenom predelu tela, prvog stepena - Corrosio regionis corporis non specificatae, gradus primi

T30.6Nagriženost u neoznačenom prejdelu tela, drugog stepena - Corrosio regionis corporis non specificatae, gradus sacundi

T30.7Nagriženost u neoznačenom predelu tela, trećeg stepena - Corrosio regionis corporis non specificatae, gradus tertii

T31Opekotine klasifikovane prema obimu zahvaćene telesne površine - Combustiones classificatae secundum amplitudinem superficiei corporis comprehensa

T31.0Opekotine koje zahvataju manje od 10% telesne površine - Combustio superficialis corporis minus quam (10%)

T31.1Opekotine koje zahvataju 10-19% telesne površine - Combustiones superficiei corporis (10-9%)

T31.2Opekotine koje zahvataju 20-29% telesne površine - Combustiones superficiei corporis (20-29%)

T31.3Opekotine koje zahvataju 30-39% telesne površine - Combustiones superficiei corporis (30-39%)

T31.4Opekotine koje zahvataju 40-49% telesne površine - Combustiones superficiei corporis (40-49%)

T31.5Opekotine koje zahvataju 50-59% telesne površine - Combustiones superficiei corporis (50-59%)

T31.6Opekotine koje zahvataju 60-69% telesne površine - Combustiones superficiei corporis (60-69%)

T31.7Opekotine koje zahvataju 70-79% telesne površine - Combustiones superficiei corporis (70-79%)

T31.8Opekotine koje zahvataju 80-89% telesne površine - Combustiones superficiei corporis (80-89%)

T31.9Opekotine koje zahvataju 90% ili više telesne površine - Combustiones superficiei corporis comprehendentes (90%) sive plus

T32Korozije (nagrizanja) klasifikovani prema obimu zahvaćne telesne površine - Corrosiones secundum amplitudinem superficiei corporis comprehensae classificatae

T32.0Korozije koje zahvataju manje od 10% telesne površine - Corrosiones superficiei corporis minus quam10%

T32.1Korozije koje zahvataju 10-19% telesne površine - Corrosiones superficiei corporis 10-19%

T32.2Korozije koje zahvataju 20-29% telesne površine - Corrosiones superficiei corporis 20-29%

T32.3Korozije koje zahvataju 30-39% telesne površine - Corrosiones superficiei corporis 30-39%

T32.4Korozije koje zahvataju 40-49% telesne površine - Corrosiones superficiei corporis 40-49%

T32.5Korozije koje zahvataju 50-59% telesne površine - Corrosiones superficiei corporis 50-59%

T32.6Korozije koje zahvataju 60-69% telesne površine - Corrosiones superficiei corporis 60-69%

T32.7Korozije koje zahvataju 70-79% telesne površine - Corrosiones superficiei corporis 70-79%

T32.8Korozije koje zahvataju 80-89% telesne površine - Corrosiones superficiei corporis 80-89%

T32.9Korozije koje zahvataju 90% ili više telesne površine - Corrosiones superficiei corporis 90%, sive plus

T33Površinska promrzlina - Congelatio superficialis

T33.0Površinska promrzlina glave - Congelatio capitis superficialis

T33.1Površinska promrzlina vrata - Congelatio colli superficialis 133.2 Površinska promrzlina grudnog koša

T33.3Površinska promrzlina trbušnog zida, slabinskog predela i kartice - Congelatio abdominis, regionis lumbalis et pelvis superficialis

T33.4Površinska promrzlina ruke - Congelatio extremitatis superioris, superficialis

T33.5Površinska promrzlina ručja i šake - Congelatio carpi et manus superficialis

T33.6Površinska promrzlina kuka i butine - Congelatio coxae et femoris superficialis

T33.7Površinska promrzlina kolena i potkolenice - Congelatio genus et cruris superficialis

T33.8Površinska promrzlina u predelu skočnog zgloba i stopala - Congelatio regionis malleoli et pedis, superficialis

T33.9Površinska promrzlina drugih i neoznačenih mesta - Congelatio locorum aliorum et non specificatorum superficialis

T34Promrzlina sa izumiranjem tkiva - Congelatio cum necrosi textus

T34.0Promrzlina glave sa izumiranjem tkiva - Congelatio capitis cum necrosi textus

T34.1Promrzlina vrata sa izumiranjem tkiva - Congelatio colli cum necrosi textus

T34.2Promrzlina grudnog koša sa izumiranjem tkiva - Congelatio thoracis cum necrosi textus

T34.3Promrzihla trbuha, slabinskog predela i karilce, sa izumiranjem tkiva - Congelatio abdominis, regionis lumbalis et pelvis cum necrosi textus

T34.4Promrzlina ruke sa izumiranjam tkiva ruke - Congelatio extremitatis superioris cum necrosi textus

T34.5Promrzlina ručja i šake sa izumiranjem tkiva - Congelatio carpi et manus cum necrosi textus

T34.6Promrzlina kuka i butine sa izumiranjem tkiva - Congelatio coxae et femoris cum necrosi textus

T34.7Promrzlina kolena i potkolenice sa izumiranjem tkiva - Congelatio genus et cruris cum necrosi textus

T34.8Promrzlina u predelu skočnog zgloba i stopala sa izumiranjem tkiva - Congelatio regionis malleoli et pedis cum necrosi textus

T34.9Promrzlina drugih i neoznačenih mesta sa izumiranjem tkiva - Congelatio locorum aliorum et non specificatorum cum necrosi textus

T35Promrzline u više delova tela, neoznačene - Congelationes regionum corporis multiplicium non specificatae

T35.0Površinske promrzline u više delova tela - Congelationes superficiales regionum corporis multiplicium

T35.1Promrzline sa izumiranjam tkiva u više delova tela - Congelationes regionum corporis multiplicium cum necrosi textus

T35.2Promrzline glave i vrata, neoznačene - Congelationes capitis et colli non specificatae

T35.3Promrzline grudnog koša, trbuha, slabinskog predela i karlice, neoznačene - Congelationes thoracis, abdominis, regionis lumbalis et pelvis non specificatae

T35.4Promrzline ruke, neoznačene - Congelationes extremitatis superioris non specificatae

T35.5Promrzline noge, neoznačene - Congelationes extremitatis inferioris non specificatae

T35.6Promrzline više predela tela, neoznačene - Congelationes regionum corporis multiplicium non specificatae

T35.7Promrzline neoznačenog mesta - Congelationes, loci non specificati

T36Trovanje sistemskim antibioticima - Intoxicatio antibioticis systemicis

T36.0Trovanje penicilinima - Intoxicatio per penicillina

T36.1Trovanje cefalosporinima i beta-laktamskim antibioticima - Intoxicatio per cephalosporina et antibiotica beta-lactamica

T36.2Trovanje hloramfenikolskim grupama - Intoxicatio per chloramphenicola-classes

T36.3Trovanje makrolidima - Intoxicatio per macrolida

T36.4Trovanje tetraciklinima - Intoxicatio per tetracyclina

T36.5Trovanje aminoglukozidima - Intoxicatio per aminoglycosida

T36.6Trovanje rifamicinima - Intoxicatio per rifamycina

T36.7Trovanje fungicidnim antibioticima primijenjenim sistemski - Intoxicatio per antibiotica antifungalia systematice applicata

T36.8Trovanje drugim sistemskim antibioticima - Intoxicatio per antibiotica systemica alia

T36.9Trovanje sistemskim antibioticima, neoznačenim - Intoxicatio per antibiotica systemica non speciftcata

T37Trovanje drugim sistemskim antiinfektivnim i antiparazitarnim lekovima - lntoxicatio medicamentis antiinfectivis et antiparasitariis systemicis aliis

T37.0Trovanje sulfonamidima - Intoxicatio per sulphonamida

T37.1Trovanje lekovima protiv gljivica i bakterija - Intoxicatio per medicamenta antimycobacterialia

T37.2Trovanje antimalaricima i antiprotozoicima - Intoxicatio per medicamenta antimalarica et antiprotozoica

T37.3Trovanje drugim lekovima protiv protozoa - Intoxicatio per medicamenta antiprotozoica alia

T37.4Trovanje lekovima protiv crevnih glista - Intoxicatio per antihelminthica

T37.5Trovanje lekovima protiv virusa - Intoxicatio per medicamenta antiviralia

T37.8Trovanje drugim označenim sistemskim antiinfektivnim i antiparazitarnim lekovima - Intoxicatio per medicamenta antiinfectiva et antiparasitaria systemica alia, specificata

T37.9Trovanje neoznačenim sistemskim antiinfektivnim i antiparazitarnim lekovima - Intoxicatio per medicamenta antiinfectiva et antiparasitaria systemica non specificata

T38Trovanje hormonima i njihovim sintetičkim zamenama i antagonistima - Intoxicatio hormonis et substitutionibus syntheticis et antagonistis eorum

T38.0Trovanje glikokortikoidima i sintetičkim analognim preparatima - Intoxicatio per glycocorticoida et praeparatus syntheticos analogicos

T38.1Trovanje hormonima štitaste žlezde i zamenama - Intoxicatio per hormona glandulae thyreoideae et substitutiones 138.2 Trovanje antitireoidnim lekovima

T38.3Trovanje insulinomi hipoglikemijskimlekovima (antidijabeticima) - Intoxicatio per insulinum et medicamenta hypoglycaemica (antidiabetica)

T38.4Trovanje kontraceptivima za oralnu upotrebu - Intoxicatio per contraceptiva ad usum oralem

T38.5Trovanje ostalim estrogenima i progestogenima - Intoxicatio per oestrogenia et progestogenia alia

T38.6Trovanje antigonadotropinima, antiestrogenima, antiandrogenima - Intoxicatio per remedia antigonadotrophina antioestrogenia, antiandrogenia

T38.7Trovanje androgenima i istovrsnim anabolicima - Intoxicatio per remedia androgenia et anabolica identica

T38.8Trovanje drugim neoznaečnim hormonima i njihovim vještačkim zamenama - Intoxicatio per hormona alia, non specificata et substitutiones synthethicas eorum

T38.9Trovanje neoznačenim antagonistima hormona - Intoxicatio per antagonistos hormonorum non specificatos

T39Trovanje neopijatskim analgeticima, antipireticima i antireumaticima - Intoxicatio (remediis) analgeticis non opiaticis, antipireticis et antirheumaticis

T39.0Trovanje salicilatima - Intoxicatio per salicylata

T39.1Trovanje derivatima 4-aminofenola - Intoxicatio per derivata 4-aminophenoli

T39.2Trovanje derivatima pirazolona - Intoxicatio per derivata pyrazoloni

T39.3Trovanje drugim antizapaljenjskim nesteroidnim lekovima - Intoxicatio per medicamenta antiinflammatoria non steroida alia

T39.4Trovanje antireumaticima - Intoxicatio per remedia antirheumatica

T39.8Trovanje drugim neopijatskim analgeticima i antipireticima - Intoxicatio per analgetica et antipyretica non opiatica alia

T39.9Trovanje neoznačenim, neopijatskim analgeticima, antipireticima i antireumaticima - Intoxicatio per remedia analgetica, antipyretica et antirheumatica non opiatica non specificata

T40Trovanje narkoticima i psihodislepticima (halucinogenima) - Intoxicatio remediisnarcoticis et psychodyslepticis (hallucinogenicis)

T40.0Trovanje opijumom - Intoxicatio per opium

T40.1Trovanje heroinom - Intoxicatio per heroinum

T40.2Trovanje drugim opijatima - Intoxicatio per opiata alia

T40.3Trovanje metadonom - Intoxicatio per methadonum

T40.4Trovanje drugim sintetičkim narkoticima - Intoxicatio per remedia narcotica synthetica alia

T40.5Trovanje kokainom - Intoxicatio per cocainum

T40.6Trovanje drugim nespecifičnim narkoticima - Intoxicatio per narcotica alia, non specificata

T40.7Trovanje kanabisom(derivatima) - Intoxicatio per derivata cannabis

T40.8Trovanje lizergičnom kiselinom (LSD) - Intoxicatio per lysergidum (LSD)

T40.9Trovanje drugimi neoznačenimpsihodislepticima (halucinogenima) - Intoxicatio per psychodysleptica (hallucinogenica) alia et non specificata

T41Trovanje anesteticima i terapeutskim gasovima - Intoxicatio remediis anaestheticis et vaporibus (gas) therapeuticis

T41.0Trovanje inhalacionim anesteticima - Intoxicatio per anaesthetica inhalata

T41.1Trovanje intravenskim anesteticima - Intoxicatio per anaesthetica intravenosa

T41.2Trovanje drugim opštim anesteticima, neoznačenim - Intoxicatio per anaesthetica generalia alia, non specificata

T41.3Trovanje lokalnim anesteticima - Intoxicatio per anaesthetica localia

T41.4Trovanje anesteticima, neoznačenim - Intoxicatio per anaesthetica non specificata

T41.5Trovanje terapeutskim gasovima - Intoxicatio per vapores (gas) therapeuticos

T42Trovanje antiepilepticima, sedativno-hipnotičkim i antiparkinsonskim lekovima - Intoxicatio remediis antiepilepticis, sedativohypnoticis et antiparkinsonicis

T42.0Trovanje derivatima hidantoina - Intoxicatio per derivata hydantoini

T42.1Trovanje iminostilbenima - Intoxicatio per iminostilbena

T42.2Trovanje sukcinimidima (ćilibarne kiseline) i oksazolidinedionima - Intoxicatio per succinimida et oxazolidinediona

T42.3Trovanje barbituratima - Intoxicatio per remedia barbiturata

T42.4Trovanje benzadiazepinima - Intoxicatio per remedia benzodiazepina

T42.5Trovanje mešavinama antiepileptika - Intoxicatio per mixturas antiepilepticas

T42.6Trovanje drugim antiepileptičkim i sedativno-hipnotičkim lekovima - Intoxicatio per medicamenta antiepileptica et sedativo-hypnotica alia

T42.7Trovanje antiepileptičkim i sedativno-hipnotičkim lekovima, neoznačenim - Intoxicatio per medicamenta antiepileptica et sedativo-hypnotica non specificata

T42.8Trovanje antiparkinsonskim lekovima i drugim centralnim depresorima mišićnog tonusa - Intoxicatio per medicamenta antiparkinsonica et depressores toni muscularis centrales allios

T43Trovanje psihotropnim lekovima - lntoxicatio medicamentis psychotropicis

T43.0Trovanje tricikličnim i tetracikličnim antidepresivima - Intoxicatio per remedia antidepressiva tricyclica et tetracylica

T43.1Trovanje antidepresivima inhibitorima monoaminooksidaze - Intoxicatio per remedia antidepressiva inhibitores monoamino- -oxydasis

T43.2Trovanje drugim i neoznačenim antidepresivima - Intoxicatio per remedia antidepressiva alia et non specificata

T43.3Trovanje fenotiazinskim antipsihoticima i neurolepticima - Intoxicatio per remedia antipsyhotica et neuroleptica phenothiazinica

T43.4Trovanje butirofenonskim i tioksantenskim neurolepticima - Intoxicatio per remedia neuroleptica butyrophenonica et thioxanthenica

T43.5Trovanje drugim neoznačenim antipsihoticima i neurolepticima - Intoxicatio per remedia antipsychotica et neuroleptica alia, non specificata

T43.6Trovanje psihostimulansima sa mogaćnošću zloupotrebe - Intoxicatio per remedia psychostimulantia cum possibilitate abusus

T43.8Trovanje drugim psihotropnim lekovima - Intoxicatio per medicamenta psychotropica alia

T43.9Trovanje psihotropnim lekovima, neoznačenim - Intoxicatio per medicamenta psychotropica non specificata

T44Trovanje lekovima koji prvenstveno deluju na autonomni nervni sistem - Intoxicatio medicamentis systema nervosum autonomicum primo afficientibus

T44.0Trovanje lekovima sa antiholinesteraznim delovanjem - Intoxicatio per medicamenta anticholinesterasica

T44.1Trovanje drugimparasimpatomimeticima (holinergici) - Intoxicatio per remedia parasympathomimetica alia (cholinergica)

T44.2Trovanje ganglijskim blokatorima - Intoxicatio per medicamenta- -inhibitores ganglionici

T44.3Trovanje drugim parasimpatikoliticima (antiholinergicima i antimuskarinicima) i spazmoliticima - Intoxicatio per remedia parasympathicolytica (anticholinergica et antimuscarinica) et spasmolitica alia

T44.4Trovanje pretežnim agonistima alfa-adrenoreceptora - Intoxicatio per agonistos praedominanter alfa-adrenoreceptorum

T44.5Trovanje pretežno agonistima beta-adrenoreceptora - Intoxicatio per agonistos praedominanter beta-adrenoreceptorum

T44.6Trovanje antagonistima alfa-adrenoreceptora - Intoxicatio per antagonistos alfa-adrenoreceptorum

T44.7Trovanje antagonistima beta-adrenoreceptora - Intoxicatio per antagonistos beta-adrenoreceptorum

T44.8Trovanje aktivatorima i blokatorima adrenergičkih neurona sa centralnim delovanjem - Intoxicatio per actores et inhibitores neuronorum adrenergicorum centrales

T44.9Trovanje drugim i neoznačenim lekovima koji prvenstveno deluju na autonomni nervni sistem - Intoxicatio per remedia systema nervosum autonomicum primo afficientia alia et non specificata

T45Trovanje prvenstveno sistemskim i hematološkim sredstvima - Intoxicatio primo instrumentis systemicis et haematologicis

T45.0Trovanje antialergijskim i antiemetičkim lekovima - Intoxicatio per remedia antiallergica et antiemetica

T45.1Trovanje antineoplastičkimi imunosupresivnimlekovima - Intoxicatio per remedia antineoplastica et immunosupressiva

T45.2Trovanje vitaminima - Intoxicatio per vitamina

T45.3Trovanje enzimima - Intoxicatio per enzymas

T45.4Trovanje gvožđem i njegovim jedinjenjima - Intoxicatio per ferro et compositis eius

T45.5Trovanje antikoagulantima - Intoxicatio per remedia anticoagulantia

T45.6Trovanje lekovima koji deluju na fibrinolizu - Intoxicatio per remedia fibrinolysim afficientia

T45.7Trovanje antagonistima antikoagulanatima, vitaminom K i drugim koagulantima - Intoxicatio per remedia antagonistos anticoagulantium, vitaminum K et coagulantia alia

T45.8Trovanje drugim prvenstveno sistemskim i hematološkim sredstvima - Intoxicatio per medicamenta primo systemica et haematologica alia

T45.9Trovanje prvenstveno sistemskim i hematološkim sredstvima, neoznačenim - Intoxicatio per instrumenta primo systemica et haematologica non specificata

T46Trovanje sredstvima koja prvenstveno utiču na sistem krvotoka - lntoxicatio instrumentis systema cardiovasculare primo afficientibus

T46.0Trovanje kardiostimulatorima glikozidima i lekovima slične aktivnosti - Intoxicatio per glycosida cardiostimulantia et remedia actionis similis

T46.1Trovanje blokatorima kacijum-kanala - Intoxicatio per inhibitores calcium-canalis

T46.2Trovanje drugim antidisritmičkim lekovima - Intoxicatio per remedia antidysrrhythmica alia

T46.3Trovanje vazodilatatorima arterija srca - Intoxicatio per vasodilatatores coronarios

T46.4Trovanje blokatorima angiotenzin-preobražajnog enzima - Intoxicatio per inhibitores enzymes convertoris anglotensini

T46.5Trovanje drugim antidepresivnim lekovima - Intoxicatio per remedia antidepressiva alia

T46.6Trovanje antihiperlipidemičkim i antiarteriosklerotičkim lekovima - Intoxicatio per remedia antihyperlipidaemica et antiarteriosclerotica

T46.7Trovanje perifernim vazodilatatorima - Intoxicatio per vasodilatatores periphericos

T46.8Trovanje antivarikoznim lekovima podrazumevajući i sklerozantne činioce - Intoxicatio per remedia antivaricosa et agentes sclerosantes

T46.9Trovanje drugim i nespecifičnim sredstvima koja prvenstveno deluju na sistem krvotoka - Intoxicatio per instrumenta systema cardiovasculare primo afficientia alia et non specificata

T47Trovanje sredstvima koji prvenstveno deluju na želudačno- crevni sistem - Intoxicatio medicamentis systema gastrointestinale primo afficientibus

T47.0Trovanje antagonistima histamin H2-receptora - Intoxicatio per antagonisti H2-receptoris histamini

T47.1Trovanje lekovima protiv želudačne kiseline želuca i drugim antacidima - Intoxicatio per remedia anti secretionem gastricam et antacida alia

T47.2Trovanje stimulatornim laksativima - Intoxicatio per remedia laxativa stimulantia

T47.3Trovanje solima i osmotskim laksativima - Intoxicatio per remedia laxativa salina et osmotica

T47.4Trovanje drugim laksativima - Intoxicatio per remedia laxativa alia

T47.5Trovanje digestivima - Intoxicatio per remedia digestiva

T47.6Trovanje lekovima protiv proliva - Intoxicatio per remedia antidiarrhoeica

T47.7Trovanje emeticima - Intoxicatio per remedia emetica

T47.8Trovanje drugim sredstvima koja prvenstveno deluju na želudačno-crevni sistem - Intoxicatio per medicamenta systema gasrointestinale primo afficientia alia

T47.9Trovanje sredstvima koja prvenstveno deluju na želudačno-crevni sistem, neoznačena - Intoxicatio per medicamenta systema gasrointestinale primo afficientia non specificata

T48Trovanje sredstvima koja prvenstveno deluju na glatke mišiće i mišiće skeleta i sistem za disanje - lntoxicatio medicamentis textum muscularem non striatum et musculos sceletales et systema respiratorium primo afficientibus

T48.0Trovanje oksitocičkim lekovima - Intoxicatio per remedia oxytocica

T48.1Trovanje relaksantima mišića skeleta-nervno-mišićnim blokatorima - Intoxicatio per remedia relaxantia muculorum sceletalium (inhibitores neuromusculares)

T48.2Trovanje drugim neoznačenim sredstvima koja prvenstveno deluju na mišiće - Intoxicatio per remedia musculos primo afficientia alia non specificata

T48.3Trovanje lekovima protiv kašlja - Intoxicatio per remedia antitussica

T48.4Trovanje lekovima za iskašljavanje - Intoxicatio per remedia expectorantia

T48.5Trovanje lekovima protiv prehlade - Intoxicatio per remedia antifriginosa

T48.6Trovanje antiastmaticima - Intoxicatio per remedia antiasthmatica

T48.7Trovanje drugim nespecifičnim sredstvima koja prvenstveno deluju na sistem za disanje - Intoxicatio per medicmenta systema respiratorium primo afficientia alia, non specificata

T49Trovanje lokalnim sredstvima koja deluju na kožu i sluznicu i trovanje oftalmološkim, otorinolaringološkim i stomatološkim lekovima - Intoxicatio instrumentis localibus cutem et tunicam mucosam primo afficientibus et intoxicatio remediis ophthalmologicis, otorinolaryngologicis et dentalibus

T49.0Trovanje lokalnim antigljivičnim, antiinfektivnim i antizapaljenjskim lekovima - Intoxicatio per remedia antifungalia, antiinfectiva et antiiflammatoria localia

T49.1Trovanje sredstvima protiv svraba - Intoxicatio per medicamenta, remedia antipruriginosa

T49.2Trovanje lokalnim adstringentnim sredstvima i deterdžentima za lokalnu upotrebu - Intoxicatio per medicamenta adstringentia et detergentes locales

T49.3Trovanje sredstvima za omekšavanje, ublažavanje i zaštitu - Intoxicatio per medicamenta emollientia, demulcentia et protectiva

T49.4Trovanje keratoliticima, keratoplasticima i drugim lekovima i preparatima za lečenje kose - Intoxicatio per remedia keratolitica, keratoplastica et remedia et praeparatus ad crinem alia

T49.5Trovanje lekovima i preparatima za lečenje očiju - Intoxicatio per remedia ophthalmologica et preparatus ophthalmologicos

T49.6Trovanje lekovima i preparatima za lečenje uva, nosa i grla - Intoxicatio per remedia otorhinolaryngologica et preparatus otorhinolaryagologicos

T49.7Trovanje lekovima za lečenje zuba, za lokalnu primenu - Intoxicatio per remedia dentalia, ad usum localem

T49.8Trovanje drugim sredstvima za lokalnu primenu - Intoxicatio per medicamenta localia alia

T49.9Trovanje sredstvom za lokalnu primenu, neoznačenim - Intoxicatio per medicamentum locale non specificatum

T50Trovanje diureticima i drugim i neozačenim lekovima, preparatima i biološkim supstancama - Intoxicatio diureticis et remediis, medicamentis et substantiis biologicis aliis et non specificatis

T50.0Trovanje mineralokortikoidima i njihovim antagonistima - Intoxicatio per remedia mineralocorticoida et antagonisti eorum

T50.1Trovanje diureticima koji deluju na petlju bubrega (Henleovu) - Intoxicatio per remedia diuretica ansam nephriticam afficientia

T50.2Trovanje iInbibitorima karboanhidraze, benzotiadiazidima i drugim diureticima - Intoxicatio per inbibitores carboanhydrasis, benzotiadiazida et remedia diuretica alia

T50.3Trovanje elektrolitičkim, kalorijskim i sredstvima za održavanje ravnoteže vode - Intoxicatio per medicamenta electrolytica, calorica et aquae-aequilibrica

T50.4Trovanje lekovima koji deluju na metabolizam mokraćne kiseline - Intoxicatio per remedia metabolismum acidi urici afficientia

T50.5Trovanje suzbijačima apetita - Intoxicatio per medicamenta deprimentia appetitus

T50.6Trovanje antidotima i helatima - Intoxicatio per medicamenta antidota et instrumenta chelatica

T50.7Trovanje analepticima i antagonistima raceptora opijata - Intoxicatio per remedia analeptica et antagonistos receptorum opiaticorum

T50.8Trovanje dijagnostičkim sredstvima - Intoxicatio per agentes diagnosticos

T50.9Trovanje drugim i neoznačenim lekovima, preparatima i biološkim supstancama - Intoxicatio per remedia, medicamenta et substantias biologicas alia et non specificata

T51Toksičko dejstvo alkohola - Effectus alcoholis toxicus

T51.0Alkohol - Aethanolum

T51.1Metanol - Methanolum

T51.22-propanol - 2-propanolum

T51.3Ulje u alkoholu - Oleum in spiritu

T51.8Drugi alkoholi - Spiritus alii

T51.9Alkohol, neoznačen - Spiritus non specificatus

T52Toksička dejstva organskih rastvarača - Effectus solventium organicorum toxici

T52.0Proizvodi petroleuma - Producta petrolei

T52.1Benzen - Benzenum

T52.2Rastvarači istovjetni sa benzenom - Nema prevoda

T52.3Glikoli - Glycola

T52.4Ketoni - Ketona

T52.8Drugi organski rastvarači - Solventes organici alii

T52.9Organski rastvarači, neoznačeni - Solventes organici non specificati

T53Toksička dejstva halogenih derivata alifatičnih i aromatičnih ugljovodonika - Effectus derivatorum hydrocarbonum aliphaticorum et aromaticorum toxici halogenium

T53.0Ugljen-tetrahlorid - Carbo-tetrachloridum

T53.1Hloroform - Chloroformium

T53.2Trihloroetilen - Trichloroethylenum

T53.3Tetrahloroetilen - Tetrachloroethylenum

T53.4Dihlorometan - Dichloromethanum

T53.5Hlorfluorougljenici - Chlorfluorocarbones

T53.6Halogeni derivati alifatičnih ugljovodonika - Derivata hydrocarbonum aliphaticorum halogenia

T53.7Drugi halogeni derivati aromatičnih ugljovodonika - Derivata hidrocarbonum aromaticorum halogenia alia

T53.9Halogeni derivati alifatičnih i aromatičnih ugljovodonika, neoznačeni - Derivata hydrocarbonum aliphaticorum et aromaticorum halogenia non specificata

T54Toksičko dejstvo korozivnih supstanci - Effectus substantiarum corrosivarum toxicus

T54.0Fenol i njegovi homolozi - Phenolum et eius homologa

T54.1Druge korozivne organskemešavine - Mixturae organicae corrosivae aliae

T54.2Nagrizajuće kiseline i kiselinama slične supstance - Acida corrosiva et substantiae acidis similes

T54.3Nagrizajuće baze i bazama slične supstance - Alkalia corrosiva et substantiae alkaliis similes

T54.9Nagrizajuća supstanca, neoznačena - Substantia corrosiva non specificata

T55Toksičko dejstvo sapuna i deterdženata - Effectus saponum et detergentium toxicus

T56Toksičko dejstvo metala - Effectus metallorum toxicus

T56.0Olovo i njegova jedinjenja - Plumbum et composita plumbi

T56.1Živa i njena jedinjenja - Hydrargyrum et composita hydrargyri

T56.2Hrom i njegova jedinjenja - Chromum et composita chromi

T56.3Kadmijum i njegova jedinjenja - Cadmium et composita cadmii

T56.4Bakar i njegova jedinjenja - Cuprum et composita cupri

T56.5Cink i njegova jedinjenja - Zincum et composita zinci

T56.6Kalaj i njegova jedinjenja - Stannum et composita stanni

T56.7Berilium i njegova jedinjenja - Beryllium et composita berylli

T56.8Drugi metali - Metalla alia

T56.9Metal, neoznačen - Metallum non specificatum

T57Toksičko dejstvo drugih neorganskih supstanci - Effectus substantiarum anorganicarum aliarum toxicus

T57.0Arsen i njegova jedinjenja - Arsenum et composita arseni

T57.1Fosfor i njegova jedinjenja - Phosphorum et composita phosphori

T57.2Mangan i njegova jedinjenja - Manganum et composita mangani

T57.3Cijanovodonik - Hydrogenium cyanidum

T57.8Druge označene neorganske supstance - Substantiae anorganicae aliae, specificatae

T57.9Neorganska supstanca, neoznačena - Substantia anorganica non specificata

T58Toksičko dejstvo ugljen-monoksida - Effectus carbomonoxidi toxicus

T59Toksičko dejstvo drugih gasova, dimova i para - Effectus vaporum (gas), fumorum et exhalationum aliarum toxicus

T59.0Azotni oksidi - Oxyda nitrogenii

T59.1Sumpor-dioksid - Dioxidum sulphuricum

T59.2Formaldehid - Formaldehydum

T59.3Suzavac - Vapor (gas) lacrimoferens

T59.4Hlorni gas - Vapor (gas) chloricus

T59.5Fluorski gas i vodonik-fluorid - Vapor (gas) fluorinus et hydrogenium-fluoridum

T59.6Vodonik-sulfid - Hydrogenium-sulfidum

T59.7Ugljendioksid - Carbodioxidum

T59.8Drugi označeni gasovi, dimovi i pare - Vapores (gas), fumi et exhalationes aliae, specificatae

T59.9Gasovi, dimovi i pare, neoznačeni - Vapores (gas), fumi et exhalationes non specificatae

T60Toksičko dejstvo pesticida - Effectus pesticidorum toxicus

T60.0Organofosfati i karbamatni insekticidi - Organophosphata et insecticida carbamata

T60.1Halogenizovani insekticidi - Insecticida halogenisata (mercurialia)

T60.2Drugi insekticidi - Insecticida alia

T60.3Herbicidi i fungicidi - Herbicida et fungicida

T60.4Rodenticidi - Rodenticida

T60.8Drudi pesticidi - Pesticida alia

T60.9Pesticid, neoznačen - Pesticidum non specificatum

T61Toksičko dejstvo štetnih supstanci unetih sa morskom hranom - Effectus substantiarum nocivarum, cum alimento maritimo ingestarum toxicus

T61.0Trovanje ribom Ciguatera - lntoxicatio pisce Ciguatera

T61.1Trovanje ribom roda skuša - Intoxicatio pisce scombroidi

T61.2Trovanje drugom ribom i školjkom - Intoxicatio pisce et concha alia

T61.8Otrovno dejstvo druge morske hrane - Effectus alimenti maritimi alterius toxicus

T61.9Otrovno dejstvo neoznačene morske hrane - Eftectus alimenti maritimi toxicus non specificati

T62Otrovno dejstvo ostalih štetnih supstanci unetih kao hrana - Effectus substantiarum nocivarum aliarum, ut alimentum ingestarum toxicus

T62.0Gljive unete kao hrana - Fungi ingesti

T62.1Bobice unete kao hrana - Baccae ingestae

T62.2Druge biljke unete kao hrana - Plantae ingestae aliae

T62.8Druge označene štetne supstance unete kao hrana - Substantiae nocivae specificatae, aliae ingestae ut alimentum

T62.9Neoznačena štetna supstanca uneta kao hrana - Substantia nociva, ut alimentum ingesta, non specificata

T63Otrovno dejstvo kontakta sa otrovnim životinjama - Effectus contacti cum animalibus venenosis toxicus

T63.0Ujed otrovne zmije - Morsus serpentis venenosi

T63.1Ujed otrovnih gmizavaca - Morsus reptilium venenosorum

T63.2Ujed otrovne škorpije - Morsus scorpionis venenosi

T63.3Ujed otrovnog pauka - Morsus arachnae venenosae

T63.4Ujed drugih zglavkara - Morsus arthropodum aliorum

T63.5Otrovno dejstvo dodira sa ribom - Effectus contactus cumpisce toxicus

T63.6Otrovno dejstvo dodira sa drugim morskim životinjama - Effectus contactus cum animalibus maritimis aliis toxicus

T63.8Otrovno dejstvo kontakta sa drugimotrovnimživotinjama - Effectus contactus cum animalibus venenosis aliis toxicus

T63.9Otrovno dejstvo kontakta sa neoznačenom otrovnom životinjom - Effectus contactus cum animali toxicus venenoso non specificato

T64Otrovno dejstvo aflatoksina i ostalih mikotoksinskih zagađivača hrane - Effectus aflatoxini et contaminatorum alimenti mycotoxicorum aliorum toxicus

T65Otrovno dejstvo ostalih i neoznačenih supstanci - Effectus substantiarum aliarum et non specificatarum toxicus

T65.0Cijanidi - Cyanida

T65.1Strihinin i njegove soli - Strychninum et sales strichnini

T65.2Duvan i nikotin - Tabaccum et nicotinum

T65.3Nitro- i aminoderivati benzena i njegovi homologi - Nitroderivata et aminoderivata benzeni et homologa benzeni

T65.4Ugljen-disulfid - Carbo-disulfidum

T65.5Nitroglicerin i druge nitrokiseline i estri - Nitroglycerinum, acida nitrica alia et estri

T65.6Boje i obojivači - Colores et pigmenta

T65.8Otrovno dejstvo drugih označenih supstanci - Effectus toxicus substantiarum specificatarum aliarum

T65.9Otrovno dejstvo neoznačenih supstanci - Effectus toxicus substantiarum non specificatarum

T66Neoznačena dejstva jonizirajućeg zračenja - Effectus radiationis non specificatus

T67Dejstva toplote i svjetlosti - Effectus caloris et lucis

T67.0Toplotni udar i sunčanica - Ictus e calore et sole (Insolatio)

T67.1Gubitak svesti izazvan toplotom - Syncopa e calore

T67.2Grčevi izazvani toplotom - Convulsiones e calore

T67.3Toplotno iscrpljenje uzrokovano gubitkom tečnosti - Exhaustio e calore anhydrotica

T67.4Iscrpljenost zbog gubitka soli izazvana toplotom - Exhaustio e calore propter deficientiam salis

T67.5Iscrpljenost izazvana toplotom, neoznačena - Exhaustio e calore, non specificata

T67.6Prolazni zamor izazvan toplotom - Fatigatio e calore transitoria

T67.7Otok izazvan toplotom - Oedema e calore

T67.8Druga dejstva toplote i svetla - Effectus caloris et lucis alii

T67.9Dejstvo toplote i svetla, neoznačeno - Effectus caloris et lucis non specificatus

T68Rashlađenje tela - Hypothermia

T69Ostala dejstva snižene temperature - Effectus temperaturae reductae alii

T69.0Utapanje šake i stopala - Immersio manus et pedis

T69.1Promrzline - Perniones

T69.8Druga označena dejstva sniženja temperature - Effectus reductionis temperaturae alii, specifcati

T69.9Dejstvo snižene temperature, neoznačeno - Effectus reductionis temperaturae non specificatus

T70Dejstva povišenog pritiska vazduha i vode - Effectus pressionis atmosphaericae et aquae

T70.0Povreda uva izazvana povišenim pritiskom vazduha - Barotrauma auris

T70.1Barotrauma sinusa - Barotrauma sinus

T70.2Druga neoznačena dejstva boravka na visini - Effectus altitudinis magnae alii, non specificati

T70.3Kesonska bolest - Morbus capsicus

T70.4Dejstva visokog pritiska u tečnostima - Effectus hypercompressionis in fluidis

T70.8Druga dejstva povišenog pritiska vazduha i vode - Effectus pressionis atmosphaericae et aquae alii

T70.9Dejstvo povišenog pritiska vazduha i vode, neoznačeno - Effectus pressionis atmosphaericae et aquae non specificatus

T71Gušenje - Asphyxia

T73Dejstva drugih lišavanja - Effectus deprivationum aliarum

T73.0Gladovanje - Inanitio

T73.1Dejstva žeđi (bolesno žeđanje) - Effectus sitis (Dipsesis)

T73.2Iscrpljenost uzrokovana drugim izlaganjima - Exhaustio ex expositionibus aliis

T73.3Iscrpljenost uzrokovana prekomernim vježbanjem - Exhaustio propter exercitationem nimiam

T73.8Druga dejstva lišavanja - Effectus deprivationis alii

T73.9Dejstva lišavanja, neoznačena - Effectus deprivationis non specificati

T74Sindrom lošeg postupanja - Syndroma vexationis

T74.0Zapostavljenost ili odbačenost - Neglegentia sive derelictio

T74.1Fizička zloupotreba - Abusus physicus

T74.2Seksualna zloupotreba - Abusus sexualis

T74.3Psihološka zloupotreba - Abusus psychologicus

T74.8Drugi sindromi lošeg postupanja - Sindromae vexationis aliae

T74.9Sindrom lošeg postupanja, neoznačen - Sindroma vexationis non specificata

T75Dejstva drugih spoljnih uzroka - Effectus causarum externarum aliarum

T75.0Dejstvo munje - Effectus fulguris

T75.1Uranjanje i utapanje bez smrtnog ishoda - Immersio et submersio non letalis

T75.2Dejstva vibracija - Effectus vibrationum

T75.3Bolest kretanja - Kinetosis

T75.4Dejstvo električne struje - Effectus cursus electrici

T75.8Druga označena dejstva spoljnih činilaca - Effectus causarum externarum aliarum, specificatarum

T78Nepovoljna dejstva - Effectus adversi

T78.0Anafilaktički šok izazvan nepovoljnom reakcijom na hranu - Afflictus (shock) anaphylacticus propter reactionem in alimentum adversam

T78.1Druge nepovoljne reakcije na hranu - Reactiones in alimentum adversae aliae

T78.2Anafilaktički šok, neoznačen - Afflictus (shock) anaphylacticus non specificatus

T78.3Angioneurotski otok - Oedema angioneuroticum

T78.4Alergija, neoznačena - Allergia non specificata

T78.8Druga nepovoljna dejstva - Effectus adversi alii

T78.9Nepovoljno dejstvo, neoznačeno - Effectus adversus non specificatus

T79Rane komplikacije posle povrede - Complicationes traumatis praecoces

T79.0Vazdušna embolija uzrokovana povredom - Embolia aeria traumatica

T79.1Masna embolija uzrokovana povredom - Embolia adiposa traumatica

T79.2Sekundarno i ponavljano krvarenje uzrokovano povredom - Haemorrhagia traumatica secundaria et recidiva

T79.3Infekcija rane posle povrede - Infectio vulneris post trauma

T79.4Šok uzrokovan povredom - Afflictus (shock) traumaticus

T79.5Izostajanje lučenja mokraće izazvano povredom - Anuria posttraumatica

T79.6Ishemija mišića izazvana povredom - Ischaemia musculorum traumatica

T79.7Potkožni emfizem izazvan povredom - Emphysema subcutaneum traumaticum

T79.8Druga rana komplikacija povrede - Complicatio traumatis praecox alia

T79.9Rana komplikacija povrede, neoznačena - Compilcatio traumatis praecox non specificata

T80Komplikacija zbog infuzije, transfuzije i injekcije - Complicatio ex infusione, transfusione et iniectione

T80.0Vazdušna embolija zbog infuzije, transfuzije i injekcije - Embolia aeria ex infusione, transfusione et iniectione

T80.1Komplikacije na krvnim sudovima zbog infuzije, transfuzije i injekcije - Complicationes ex infusione, transfusione et iniectione vasculares

T80.2Infekcije zbog infuzije, transfuzije i injekcije - Infectiones ex infusione, transfusione et iniectione

T80.3Reakcija inkopatibilnosti ABO - Reactio ad incompatibilitatem ABO

T80.4Reakcija na neodgovarajući Rh-faktor - Reactio ad incompatibilitatem Rh

T80.5Anaf Anafilaktički šok izazvan serumom - Afflictus (shock) anaphylacticus propter serum

T80.6Druge reakcije na serum - Reactiones serumales aliae

T80.8Druga komplikacija zbog infuzije, transfuzije i injekcije - Complicatio ex infusione, transfusione et iniectione alia

T80.9Neoznačena komplikacija zbog infuzije, transfuzije i injekcije - Complicatio ex infusione, transfusione et iniectione non specificata

T81Ostale komplikacije izazvane medicinskim intervencijama - Complicationes procedurales aliae

T81.0Krvarenje i krvni podliv kao komplikacije medicinskog postupka - Haemorrhagia et haematoma ut complicationes procedurae medicinalis

T81.1Šok za vreme ili posle medicinske intervencije - Afflictus (shock) per sive post proceduram

T81.2Slučajni ubod i laceracija za vreme medicinske intervencije - Punctura et laceratio accidentalis per proceduram

T81.3Spontano otvaranje operativne rane - Disruptio vulneris operativi

T81.4Infekcija izazvana medicinskom intervencijom - Infectio propter proceduram

T81.5Strano telo u operativnoj rani - Corpus alienum vulneris post operationem

T81.6Akutna reakcija na stranu supstancu slučajno ostavljenu za vreme medicinske intervencije - Reactio in substantiam alienam per proceduram casu relictam, acuta

T81.7Komplikacije krvnih sudova posle medicinske intervencije - Complicationes vasculares post proceduram

T81.8Druge komplikacija posle medicinske intervencije - Complicationes post proceduram medicinalem aliae

T81.9Neoznačena komplikacija medicinske intervencije - Complicatio procedurae non specificata

T82Komplikacije zbog ugradnje protetskih aparata, implantata i transplantata u srce i krvne sudove - Complicationes propter apparatus protheticos cardiacos et vasculares implantata et transplantata

T82.0Mehanička komplikacija zbog protetskog srčanog zaliska - Complicatio mechanica valvulae cordis protheticae

T82.1Mehanička komplikacila zbog srčanog elektronskog uređaja - Complicatio mechanica propter apparatum cardiacum electronicum

T82.2Mehaničke komplikacije zbog koronarnog arterijskag bajpasa (zaobilaženja) i kalemova zalistaka srca - Complicatio mechanica propter circuitum (bypass) arteriarum coronariarum et transplantata valvularum

T82.3Mehaničke komplikacije zbog drugih kalemova krvnih sudova - Complicationes mechanicae propter transplantata vascularia alia

T82.4Mehanička komplikacija zbog katetera za dijalizu krvotoka - Complicatio mechanicae propter catheterem ad dialysim vascularem

T82.5Mehanička komplikacija zbog drugih aparata i implantata u srcu i krvnim sudovima - Complicatio mechanica propter apparatus cardiacos et vasculares alios et implantata

T82.6Infekcija i zapaljenjska reakcija na protezu zaliska srca - Infectio et reactio inflammatoria ad prothesim valvulae cardiacae

T82.7Infekcija i zapaljenjska reakcija na druge kardijalne i vaskularne aparate, implantate i kalemove - Infectio et reactio inflammatoria ad apparatus, cardicos et vasculares alios, implantata et transplantata

T82.8Druge komplikacije zbog ugradnje protetskih aparata, implantata i kalemova u srce i krvne sudove - Complicationes aliae propter apparatus protheticos, implantata et transplantata cardiaca et vascularia

T82.9Neoznačena komplikacija zbog ugradnje protetskog aparata, implantata i kalema u srce i krvne sudove - Complicatio propter apparatum protheticum, cardiacum et vascularem, implantatum et transplantatum non specificata

T83Komplikacije zbog mokraćno-polnih protetskih aparata, implantata i kalemova - Complicationes propter apparatus protheticos urogenitales, implantata et transplantata

T83.0Mehanička komplikacija zbog (stalnog) mokraćnog katerera - Compilcatio mechanica propter catheterem urinarium (persistentem)

T83.1Mehanička komplikacija zbog drugihmokraćnih aparata i implantata - Complicatio mechanica propter apparatus urinarios alios et implantata

T83.2Mehanička komplikacija zbog transplantacije mokraćnog organa - Complicatio mechanica propter transplantationem organi urinarii

T83.3Mehanička komplikacija zbog aparata ugrađenog umatericu - Complicatio mechanica propter apparatum contraceptivum intrauterinum

T83.4Mehanička komplikacija zbog drugih protetskih aparata, implantata i kalemova u polnomsistemu - Complicatio mechanica propter apparatus protheticos alios, implantata et transplantata in systemate genitali

T83.5Infekcija i zapaljenjska reakcija na protetski aparat, implantat i kalem u mokraćnom sistemu - Infectio et reactio inflammatoria ad apparatum protheticum, implantatum et transplantatum in systemate urinario

T83.6Infekcija i zapaljenjska reakcija na protetski aparat, implantat i kalem u polnom sistemu - Infectio et reactio inflammatoria ad apparatum protheticum, implantatum et transplantatum in systemate genitali

T83.8Druge komplikacije zbog mokraćno polnih protetskih aparata, implantata i kalemova - Complicationes propter apparatus protheticos urogenitales, implantata et transplantata aliae

T83.9Neoznačena komplikacija zbog mokraćno-polnog protetskag aparata, implantata i kalema - Complicatio propter apparatum protheticum urogenitalem, implantata et transplantata non specificata

T84Komplikacije zbog položaja unutrašnjih ortopedskih protetskih aparata, implantata i kalemova - Complicationes propter collocationem apparatuum protheticorum, orthopedicorum internorum, implantatorum et transplantatorum

T84.0Mehanička komplikacija zbog unutrašnje proteze zgloba - Complicatio mechanica propter prothesim articuli internam

T84.1Mehanička komplikacija zbog aparata za unutrašnju fiksaciju kostiju uda - Complicatio mechanica propter apparatum ad fixationem ossium extremitatis internam

T84.2Mehanička komplikacija zbog aparata za unutrašnju fiksaciju drugih kostiju - Complicastio mechanica propter apparatum ad fixationem ossium aliorum internam

T84.3Mehanička komplikacija zbog drugih aparata za kosti, implantata i kalemova - Complicatio mechanica propter apparatus ossium alios, implantata et transplantata

T84.4Mehanička komplikacija zbog drugih unutrašnjih ortopedskih aparata, implantata i kalemova - Complicatio mechanica propter apparatus orthopedicos internos alios implantata et transplantata

T84.5Infekcija i zapaljenjska reakcija na unutrašnju protezu zgloba - Infectio et reactio inflammatoria ad prothesim articularem internam

T84.6Infekcija i zapaljenjska reakcija na aparat za unutrašnju fiksaciju (neodređenog mesta) - Infectio et reactio inflammatoria ad apparatum pro fixatione interna (loci indefiniti)

T84.7Infekcija i zapaljenjska reakcija na druge unutrašnje ortopedske-protetske aparate, implantate i kalemove - Infectio et reactio inflammatoria ad apparatus protheticos orthopedicos internos alios, implantata et transplantata

T84.8Druge komplikacije zbog unutrašnjih ortopedskih protetskih aparata, implantata i kalemova - Complicationes propter apparatus protheticos orthopaedicos internos, implantata et transplantata orthopedica aliae

T84.9Neoznačena komplikacija zbog unutrašnjeg ortopedskog protetskog aparata, implantata i kalema - Complicatio propter apparatum proheticum orthopedicum internum, implantata et transplantata non specificata

T85Komplikacije zbog drugih unutrašnjih protetskih aparata, implantata i kalemova - Complicationes propter apparatus protheticos internos allos, implantata et transplantata

T85.0Mehanička komplikacija zbog komornog unutarlobanjskog komunikacionog kanala - Complicatio mechanica propter canalem (communicantem) ventricularem intracranialem

T85.1Mehanička komplikacija zbog implantiranog elektronskog stimulatora nervnog sistema - Complicatio mechanica propter stimulatorem systematis nervosi electronicum implatatum

T85.2Mehanička komplikacija zbog unutaročnog sočiva - Complicatio mechanica propter lentem intraocularem

T85.3Mehanička komplikacija zbog drugih očnih protetskih aparata, implantata i kalemova - Complicatio mechanica propter apparatus protheticos oculorum alios, implantata et transplantata

T85.4Mehanička komplikacija zbog proteze i implantata dojke - Complicatio mechanica propter prothesim et implantata mammae

T85.5Mehanička komplikacija zbog želudačno-crevnih protetskih aparata, implantata i kalemova - Complicatio mechanica propter apparatus protheticos gastrointestinales, implantata et transplantata

T85.6Mehanička komplikacija zbog drugih označenih unutrašnjih protetskih aparata, implantata i kalemova - Complicatio mechanica propter aparatus protheticos internos specificatos implantata et transplantata

T85.7Infekcija i zapaljenjska reakcija na ostale unutrašnje protetske aparate, implantate i kalemove - Infectio et reactio inflammatoria ad apparatus protheticos internos alios, implantata et transplantata

T85.8Druge komplikacije zbog unutrašnjih protetskih aparata, implantata i kalemova - Complicationes propter apparatus protheticos internos, implantata et transplantata, aliae

T85.9Neoznačena komplikacija zbog unutrašnjeg protetskog aparata, implantata i kalema - Complicatio propter apparatum protheticum internum, implantata et transplantata non specificata

T86Neuspjeh i odbacivanje transplantiranih organa i tkiva - Insuccessus et reiectio organorum et textum transplantatorum

T86.0Odbacivanje transplantirane srži kosti - Reiectio medullae ossium transplantatae

T86.1Odbacivanje transplantiranog bubrega - Reiectio renis transplantati

T86.2Odbacivanje transplantiranog srca - Reiectio cordis transplantati

T86.3Odbacivanje transplantata srce - pluća - Reiectio transplantati cardiopulmonalis

T86.4Odbacivanje transplantata jetre - Reiectio hepatis transplantati

T86.8Odba Odbacivanje drugih transplantiranih organa i tkiva - Reiectio organorum et textuum transplantatorum aliorum

T86.9Odba Odbacivanje neoznačenog transplantiranog organa i tkiva - Reiectio organi et textus transplantati non specificati

T87Komplikacije svojstvene ponovnom spajanju i odsijecanju - Complicationes propter reunionem et amputationem

T87.0Komplikacije ponovno spojenog dela ruke - Complicationes partis extremitatis superioris reunitae

T87.1Komplikacije ponovno spojenog dela noge - Complicationes partis extremitatis inferioris reunitae

T87.2Komplikacije drugog ponovo spojenog dela tela - Complicationes partis corporis reunitae alterius

T87.3Tumor nervnog amputiranog patrljka - Neuroma trunculi amputati

T87.4Infekcija amputiranog patrljka - Infectio trunculi amputati

T87.5Odumiranje amputiranog patrljka - Necrosis trunculi amputati

T87.6Druga i neoznačena komplikacija amputiranog patrljka - Complicatio trunculi amputati alia et non specificata

T88Ostale komplikacije hirurške i medicinske njege - Complicationes curae chirurgicae et medicalis aliae

T88.0Infekcija posle imunizacije - Infectio post immunisationem

T88.1Druge komplikacije posle imunizacije - Complicationes post immunisationem aliae

T88.2Šok uzrokovan anestezijom - Afflictus (shock) propter anaesthesiam

T88.3Teška hipertermija uzrokovana anestezijom - Hyperthermia maligna anaesthetica

T88.4Neuspjela ili teška intubacija - Intubatio inefficax sive gravis

T88.5Druge komplikacije uzrokovane anestezijom - Complicationes anaesthetica aliae

T88.6Anafilaktički šok uzrokovan nepovoljnim dejstvom pravilno primijenjenog leka ili preparata - Afflictus (shock) anaphylacticus propter effectum adversum remedii sive medicamenti correcti exacte applicati

T88.7Neoznačeno nepovoljno dejstvo leka ili preparata - Effectus remedii sive medicamenti adversus, non specificatus

T88.8Druge označene komplikacije hirurške i medicinske njege - Complicationes curae chirurgicae et medicalis aliae, specificatae

T88.9Komplikacija hirurške imedicinske njege, neoznačena - Complicatio curae chirurgicae et medicalis non specificata

T90Posledice povreda glave - Sequelae laesionum capitis

T90.0Posledice površinske povrede glave - Sequela laesionis capitis superficialis

T90.1Posledice otvorene rane glave - Sequelae vulneris aperti capitis

T90.2Posledice preloma kostiju lobanje i lica - Sequelae fracturae ossium cranii et faciei

T90.3Posledice povreda lobanjskih živaca - Sequelae laesionum nervorum cranii

T90.4Posledice povreda oka i duplje oka - Sequelae laesionum oculi et orbitae

T90.5Posledice povreda unutar lobanje - Sequelae laesionum intracranialium

T90.8Posledice drugih označenih povreda glave - Sequelae laesionum capitis aliarum, specificatarum

T90.9Posledice neoznačene povrede glave - Sequelae laesionis capitis non specificatae

T91Posledice povreda vrata i trupa - Sequelae laesionum traumaticarum colli et trunci

T91.0Posledice površinske povrede i otvorene povrede vrata i trupa - Sequelae laesionis superficialis et vulneris aperti colli et trunci

T91.1Posledice preloma kičme - Sequelae fracturae columnae vertebralis

T91.2Posledice drugih preloma grudnog koša i karlice - Sequelae fracturarum thoracis et pelvis aliarum

T91.3Posledice povreda kičmenemoždine - Sequelae laesionismedullae spinalis

T91.4Posledice povreda organa grudnog koša - Sequelae laesionis organorum thoracis

T91.5Posledice povreda organa trbuha i kartice - Sequelae laesionis organorum abdominis et pelvis

T91.8Posledice drugih označenih povreda vrata i trupa - Sequelae laesionum colli et trunci aliarum, specificataarum

T91.9Posledice neoznačene povrede vrata i trupa - Sequelae laesionis colli et trunci non specificatae

T92Posledice povreda ruke - Sequelae laesionum extremitatis superioris

T92.0Posledice otvorene rane ruke - Sequelae vulneris aperti extremitatis superioris

T92.1Posledice preloma ruke - Sequelae fracturae extremitatis superioris

T92.2Posledice preloma ručja i šake - Sequelae fracturae carpi et manus

T92.3Posledice iščašenja, uganuća i istegnuća ruke - Sequelae luxationis, distorsionis et distensionis extremitatis superioris

T92.4Posledice povrede živca ruke - Sequelae laesionis nervi extremitatis superioris

T92.5Posledice povredemišića i tetive ruke - Sequelae laesionismusculi et tendinis extremitatis superioris

T92.6Posledice zdrobljavanja i odsijecanja ruke - Sequelae conquassationis et amputationis extremitatis superioris

T92.8Posledice drugih označenih povreda ruke - Sequelae laesionum extremitatis superioris aliaerum, specificatarum

T92.9Posledice neoznačene povrede ruke - Sequelae laesionis extremitatis superioris non specificatae

T93Posledice povreda noge - Sequelae laesionum extremitatis inferioris

T93.0Posledice otvorene rane noge - Sequelae vulneris aperti extremitatis inferioris

T93.1Posledice preloma butnjače - Sequelae fracturae femoris

T93.2posledice drugih preloma noge - Sequelae fracturarum extremitatis inferioris aliarum

T93.3Posledice iščašenja, uganuća i istegnuća noge - Sequelae luxationis, distorsionis et distensionis extremitatis inferioris

T93.4Posledice povrede živca noge - Sequelae laesionis nervi extremitatis inferioris

T93.5Posledice povrede mišića i tetive noge - Sequelae laesionis musculi et tendinis extremitatis inferioris

T93.6Posledice smrskanosti i traumatske amputacije - Sequelae conquassationis et amputationis traumaticae extremitatis inferioris

T93.8Posledice drugih označenih povreda noge - Sequelae laesionum extremitatis inferioris aliarum, specificatarum

T93.9Posledice neoznačene povrede noge - Sequelae laesionis extremitatis inferioris non specificatae

T94Pposledice povreda više i neoznačenih predela tela - Sequelae laesionumregionumcorporis multiplicium, et non specificatarum

T94.0Posledice povreda više predela tela - Sequelae laesionum regionum corporis multiplicium

T94.1Posledice povreda neoznačenih predela tela - Sequelae laesionum regionum corporis non specificatarum

T95Posledice opekotina, razjeda i promrzlina - Sequelae combustionum, corrosionum et congelationum

T95.0Posledice opekotine, razjeda i promrzline glave i vrata - Sequelae combustionis, corrosionis et congelationis capitis et colli

T95.1Posledice opekotine, razjeda i promrzline trupa - Sequelae combustionis, corrosionis et congelationis trunci

T95.2Posledice opekotine, razjeda i promrzline ruke - Sequelae combustionis, corrosionis et congelationis extremitatis superioris

T95.3Posledice opekotine, razjeda i promrzline noge - Sequelae combustionis, corrosionis et congelationis extremitatis inferioris

T95.4Posledice opekotine i razjeda klasifikovane samo na osnovu obima zahvaćene površine tela - Sequelae combustionis et corrosionis secundum amplitudinem superficiei corporis comprehensae classificatae

T95.8Posledice druge označene opekotine, razjeda i promrzline - Sequelae combustionis, corrosionis et congelationis alterius, specificatae

T95.9Posledice neoznačene opekotine, razjeda i promrzline - Sequelae combustionis, corrosionis et congelationis non specificatae

T96Posledice trovanja lekovima, medicinskim i biološkim supstancama - Sequelae intoxicationis remediis, medicamentis et substantiis biologicis et medicinalibus

T97Posledice toksičkih dejstava uglavnom nemedicinskih supstanci - Sequelae effectuum toxicorum substantiarum, capitulatim non medicinalium

T98Posledice drugih i neoznačenih dejstava spoljašnjih faktora - Sequelae effectuum agentium externorum aliorum et non specificatorum

T98.0Posledice dejstva stranog tela koje je ušlo kroz prirodni otvor - Sequelae effectus corporis alieni per orificium naturale inserti

T98.1Posledice drugih i neoznačenih dejstava spoljnjih faktora - Sequelae effectuum agentium externorum, aliorum et non specificatorum

T98.2Posledica izvjesnih ranih komplikacija povrede - Sequelae complicationum traumatis certarum praecocium

T98.3Posledice komplikacija zbog hirurške i medicinske njege - Sequelae complicationum curae chirurgicae et medicinalis

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: