Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

S00Površinska povreda glave - Laesio capitis superficialis

S00.0Povr Površinska povreda poglavine - Laesio capillitii superficialis

S00.1Kontuzija kapka oka i okoline oka - Contusio palpebrae et regionis periocularis

S00.2Druge površinske povrede kapka oka i okoline oka - Laesiones palpebrae et regionis perioculares superfacialis, aliae

S00.3Površinska povreda nosa - Laesio nasi superficialis

S00.4Površinska povreda uva - Laesio auris superficialis

S00.5Površinska povreda usne i usta - Laesio labii et cavitatis oris superficialis

S00.7Višestruke površinske povrede glave - Laesio capitis superficialis multiplex

S00.8Površinska povreda drugih delova glave - Laesio partium capitis aliarum, superficialis

S00.9Površinska povreda neoznačenih delova glave - Laesio capitis superficialis, partis non specificatae

S01Otvorena rana glave - Vulnus apertum capitis

S01.0Otvorena rana poglavine - Vulnus apertum capillitii

S01.1Otvorena rana kapka oka i okoline oka - Vulnus apertum palpebrae et regionis periocularis

S01.2Otvorena rana nosa - Vulnus apertum nasi

S01.3Otvorena rana uva - Vulnus apertum auris

S01.4Otvorena rana obraza i predela zgloba gornje vilice - Vulnus apertum buccae et regionis temporomandibularis

S01.5Otvorena rana usne i usta - Vulnus apertum labii et cavitatis oris

S01.7Višestruke orvorene rane glave - Vulnera aperta capitis multiplex

S01.8Otvorena rana drugih delova glave - Vulnus apertum capitis, partium aliarum

S01.9Otvorena rana neoznačenog dela glave - Vulnus apertum capitis, partis non specificata

S02Prelom lobanje i kostiju lica - Fractura cranii et ossium faciei

S02.0Prelom krova lobanje - Fractura calvarii cranii

S02.1Prelom baze lobanje - Fractura basis cranii

S02.2Prelom kostiju nosa - Fractura ossium nasalium

S02.3Prelom poda duplje oka - Fractura orbitae inferioris

S02.4Prelom jagodice i kosti gornje vilice - Fractura ossis zygomatici ossis maxillaris

S02.5Prelom zuba - Fractura dentis

S02.6Prelom donje vilice - Fractura mandibulae

S02.7Višestuki prelom lobanje i kosti lica - Fractura cranii et ossis faciei multiplex

S02.8Prelomi drugih kostiju lobanje i lica - Fracturae ossium cranii et faciei aliorum

S02.9Prelom neoznačenih delova kostiju lobanje i lica - Fractura partium ossium cranii et faciei non specificatarum

S03Iščašenje, uganuće i istegnuće zglobova i veza glave - Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum capitis

S03.0Iščašenje vilice - Luxatio maxillae

S03.1Iščašenje hrskavice nosne pregrade - Luxatio cartilaginis septi nasi

S03.2Iščašenje zuba - Luxatio dentis

S03.3Iščašenje ostalih neoznačenih delova glave - Luxatio partium capitis aliarum, non specificatarum

S03.4Uganuće i istegnuće vilice - Distorsio et distensio maxillae

S03.5Uganuće i istegnuće zglobova i veza drugih neoznačenih delova glave - Distorsio et distensio articulorum et ligamentorum partium capitis aliarum, non specificatarum

S04Povrede kranijalnih nerava - Laesiones nervorum cranialium

S04.0Povreda vidnog nerva i optičkih puteva - Laesio nervi optici et tractus optici

S04.1Povreda nerva pokretača oka - Laesio nervi oculomotorii

S04.2Povreda nerva podizača kapka - Laesio nervi trochlearis

S04.3Povreda trokrakog nerva - Laesio nervi trigemini

S04.4Povreda nerva odmicača - Laesio nervi abducentis

S04.5Povreda nerva lica - Laesio nervi facialis

S04.6Povreda nerva za sluh - Laesio nervi acustici

S04.7Povreda pomoćnog nerva - Laesio nervi accessorii

S04.8Povreda drugih kranijalnih nerava - Laesio nervorum cranialium aliorum

S04.9Povreda neoznačenog kranijalnog nerva - Laesio nervi cranialis non specificati

S05Povreda oka i očne duplje - Laesio oculi et orbitae

S05.0Povreda vežnjače i oderotina rožnjače bez stranog tela - Laesio conjunctivae et abrasio corneae sine corpore alieno

S05.1Nagnječenje jabučice oka i tkiva očne duplje - Contusio bulbi oculi et telae orbitalis

S05.2Razderotina i rascjep oka sa ispadom ili gubitkom tkiva u oku - Laceratio et ruptura oculi cum prolapsu sive amissione textus intraocularis

S05.3Razderotina oka bez ispada ili gubitka tkiva u oku - Laceratio oculi sine prolapsu sive amissione textus intraocularis

S05.4Prodorna rana duplje oka sa ili bez stranog tela - Vulnus penetrans orbitae cum sive sine corpore alieno

S05.5Prodorna rana jabučice oka sa stranim telom - Vulnus penetrans bulbi oculi cum corpore alieno

S05.6Prodorna rana jabučice oka bez stranog tela - Vulnus penetrans bulbi oculi sine corpore alieno

S05.7Nasilno istrgnuće oka - Avulsio oculi

S05.8Druge povede oka i očne duplje - Traumata oculi et orbitae alia

S05.9Povreda oka i očne duplje, neoznačena - Laesio oculi et orbitae non specificata

S06Povreda unutar lobanje - Laesio intracranialis

S06.0Potres mozga - Commotio cerebri

S06.1Otok mozga izazvan povredom - Oedema cerebri traumaticum

S06.2Rasprostranjena povreda mozga - Laesio cerebri diffusa

S06.3Fokalna povreda dela mozga - Laesio cerebri focalis

S06.4Krvarenje nad tvrdom moždanicom - Haemorrhagia epiduralis

S06.5Krvarenje ispod tvrde moždanice izazvano povredom - Haemorrhagia subduralis traumatica

S06.6Krvarenje ispod mrežaste moždanice izazvano povredom - Haemorrhagia subarachnoidalis traumatica

S06.7Povreda unutar lobanje sa produženom komom - Laesio intracranialis cum comate prolongato

S06.8Druge povrede unutar lobanje - Laesiones intracraniales aliae

S06.9Povreda unutar lobanje, neoznačena - Laesio intracranialis non specificata

S07Smrskanost glave - Conquassatio capitis

S07.0Smrskanost lica - Conquassatio faciei

S07.1Smrskanost lobanje - Conquassatio cranii

S07.8Smrskanost drugih delova glave - Conquassatio partium capitis aliarum

S07.9Smrskanost glave, neoznačena - Conquassatio capitis non specificata

S08Traumatska amputacija dela glave - Amputatio partis capitis traumatica

S08.0Otkinuće poglavine - Avulsio capillitii traumatica

S08.1Odsijecanje uva - Amputatio auris traumatica

S08.8Odsijecanje drugih delova glave - Amputatio traumatica partium capitis aliarum

S08.9Odsijecanje neoznačenog dela glave - Amputatio partis capitis traumatica non specificatae

S09Ostale neoznačene povrede glave - Laesiones capitis aliae, non specificatae

S09.0Povreda krvnih sudova glave - Laesio vasorum capitis

S09.1Povreda mišića i tetive glave - Laesio musculi et tendinis capitis

S09.2Rascjep bubne opne uzrokovan povredom - Ruptura membranae tympani traumatica

S09.7Višestruke povrede glave - Laesiones capitis multiplices

S09.8Druge označene povrede glave - Laesiones capitis aliae, specificatae

S09.9Povreda glave, neoznačena - Laesio capitis non specificata

S10Površinska povreda vrata - Laesio colli superficialis

S10.0Nagnječenje grla - Contusio juguli

S10.1Druge neoznačene površinske povrede grla - Laesiones iuguli superfaciales aliae, non specificatae

S10.7Višestruke površinske povrede vrata - Laesiones colli superficiales multiplices

S10.8Površinska povreda drugih delova vrata - Laesio superficialis partium colli aliarum

S10.9Površinska povreda vrata, neoznačena - Laesio colli superficialis non specificata

S11Otvorena rana vrata - Vulnus apertum colli

S11.0Otvorena rana grkljana i dušnika - Vulnus apertum laryngis et tracheae

S11.1Otvorena rana u predelu štitaste žlezde - Vulnus apertum glandulae thyreoideae

S11.2Otvorena rana ždrela i vratnog dela jednjaka - Vulnus apertum pharyngis et oesophagi, partis cervicalis

S11.7Višestruke otvorene rane vrata - Vulnera aperta colli multiplices

S11.8Otvorena rana drugih delova vrata - Vulnus apertum colli, partium aliarum

S11.9Otvorena rana dela vrata, neoznačena - Vulnus apertum colli, partis non specificatae

S12Prelom vrata - Fractura colli

S12.0Prelom prvog vratnog pršljena - Fractura vertebrae cervicalis primae

S12.1Prelom drugog vratnog pršljena - Fractura vertebrae cervicalis secundae

S12.2Prelom drugog označenog vratnog pršljena - Fractura vetebrae cervicalis alterius specificatae

S12.7Višestruki prelomi vratnog dela kičme - Fracturae columnae vertebralis cervicalis multiplices

S12.8Prelom drugih delova vrata - Fractura partum colli aliarum

S12.9Prelom neoznačenog dela vrata - Fractura colli, partis non specificatae

S13Iščašenje, uganuće i istezanje zglobova i veza vrata - Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum colli

S13.0Traumatska ruptura vratnog međupršljenskog diska - Ruptura disci intervertebralis cervicalis traumatica

S13.1Iščašenje vratnog pršljena - Luxatio vetebrae cervicalis

S13.2Iščašenje drugih neoznačenih delova vrata - Luxatio colli partium aliarum, non specificarum

S13.3Višestruko iščašenje vrata - Luxationes colli multiplices

S13.4Uganuće i istegnuće vratnog dela kičme - Distorsio et distensio columnae vertebralis cervicalis

S13.5Uganuće i istegnuće u predelu štitaste žlezde - Distorsio et distensio regionis thyreoideae

S13.6Uganuće u istegnuće zglobova i veza drugih neoznačenih delova vrata - Distorsio et distensio articulorum et ligamentorum partium colli aliarum, non specificatarum

S14Povreda živaca i kičmene moždine vrata - Laesio nervorum et medullae spinalis colli

S14.0Nagnječenje i otok vratnog dela kičmene moždine - Contussio et oedema medullae spinalis cervicalis

S14.1Druge neoznačene povrede vratnog dela kičmene moždine - Laesiones medullae spinalis cervicalis aliae, non specificatae

S14.2Povreda korena vratnog kičmenog živca - Laesio radicis nervi spinalis cervicalis

S14.3Povreda ramenog živčanog spleta - Laesio plexus bracchialis

S14.4Povreda perifernih živaca vrata - Laesio nervorum cervicalium periphericorum

S14.5Povreda simpatičkih živaca vrata - Laesio nervorum sympathicorum colli

S14.6Povreda drugih neoznačenih živaca vrata - Laesio nervorum colli aliorum, non specificatorum

S15Povreda krvnih sudova u području vrata - Laesio vasorum regionis colli

S15.0Povreda glavne arterije vrata - Laesio arteriae carotidis

S15.1Povreda arterije kičme - Laesio arteriae vertebralis

S15.2Povreda spoljne vene vrata - Laesio venae iugularis externae

S15.3Povreda unutrašnje vene vrata - Laesio venae iugularis internae

S15.7Povreda više krvnih sudova predela vrata - Laesio vasorum regionis colli multiplicium

S15.8Povreda drugih krvnih sudova predela vrata - Laesio vasorum regionis colli aliorum

S15.9Povreda neoznačenog krvnog suda predela vrata - Laesio vasis regionis colli non specificati

S16Povrede mišića i tetive područja vrata - Laesio musculi et tendinis regionis colli

S17Smrskanost vrata - Conquassatio colli

S17.0Smrskanost grkljana i dušnika - Conquassatio laryingis et tracheae

S17.8Smrskanost drugih delova vrata - Conquassatio partium colli aliarum

S17.9Smrskanost vrata, neoznačenog dela - Conquassatio colli, partis non specificatae

S18Traumatska amputacija u predelu vrata - Amputatio regionis colli traumatica

S19Ostale neoznačene povrede vrata - Laesiones colli aliae, non specificatae

S19.7Višestruke povrede vrata - Laesiones colli muitiplices

S19.8Druge označene povrede vrata - Laesiones colli aliae, specificatae

S19.9Povreda vrata, neoznačena - Laesio colli non specificata

S20Površinska povreda grudnog koša - Laesio thoracis superficialis

S20.0Nagnječenje dojke - Contusio mammae

S20.1Druge neoznačene površinske povrede dojke - Laesiones mammae superficiales aliae, non specificatae

S20.2Nagnječenje grudnog koša - Contusio thoracis

S20.3Druge površinske povrede prednjeg zida grudnog koša - Laesiones parietis thoracis anterioris superficiales aliae

S20.4Druge površinske povrede zadnjeg zida grudnog koša - Laesiones superficiales parietis thoracis posterioris aliae

S20.7Višestruke površinske povrede grudnog koša - Laesiones thoracis superficiales multiplices

S20.8Površinska povreda drugih i neoznačenih delova grudnog koša - Laesio superficialis thoracis, partium aliarum et non specificatarum

S21Otvorena rana grudnog koša - Vulnus apertum thoracis

S21.0Otvorena rana dojke - Vulnus apertum mammae

S21.1Otvorena rana prednjeg zida grudnog koša - Vulnus apertum parietis thoracis anterioris

S21.2Otvorena rana zadnjeg zida grudnog koša - Vulnus apertum parietis thoracis posterioris

S21.7Višestruke otvorene rane zida grudnog koša - Vulnera aperta parietis thoracis multiplicia

S21.8Otvorena rana drugih delova grudnog koša - Vulnus apertum partium thoracis aliarum

S21.9Otvorena rana zida grudnog koša, neoznačena - Vulnus apertum thoracis, partis non specificatae

S22Prelom rebra (rebara), grudne kosti i grudnog dela kičme - Fractura costae (costarum), sterni et columnae vertebralis thoracalis

S22.0Prelom grudnog pršljena - Fractura vertebrae thoracalis

S22.1Višestruki prelomi grudnog dela kičme - Fracturae columnae vertebralis thoracalis multiplices

S22.2Prelom grudne kosti - Fractura sterni

S22.3Prelom rebra - Fractura costae

S22.4Višestruki prelomi rebara - Fracturae costarum multiplices

S22.5Ljuljajući pokreti grudnog koša (usled povrede) - Thorax fluitans

S22.8Prelom drugih kostiju grudnog koša - Fractura ossium thoracis aliorum

S22.9Prelom neoznačenog dela kosti grudnog koša - Fractura partis osseae thoracis non specificatae

S23Iščašenje, uganuće i istegnuće zglobova i veza grudnog koša - Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum thoracis

S23.0Traumatska ruptura grudnog međupršljenskog koluta - Ruptura disci intervertebralis thoracalis traumatica

S23.1Iščašenje grudnog pršljena - Luxatio vertebrae thoracalis

S23.2Iščašenje drugih neoznačenih delova grudnog koša - Luxatio partium thoracis aliarum, non specificatarum

S23.3Uganuće i istegnuće grudnog dela kičme - Distorsio et distensio columnae vertebralis thoracalis

S23.4Uganuće i istegnuće rebara i grudne kosti - Distorsio et distensio costarum et sterni

S23.5Uganuće i istegnuće drugih neoznačenih delova grudnog koša - Distorsio et distensio partium thoracis aliarum, non specificatarum

S24Povrede živaca i grudnog dela kičmene moždine - Laesiones nervorum et medullae spinalis regionis thoracalis

S24.0Potres i otok grudnog dela kičmene moždine - Commotio et oedema medullae spinalis thoracalis

S24.1Druge neoznačene povrede grudnog dela kičmene moždine - Laesiones medullae spinalis partis thoracalis aliae, non specificatae

S24.2Povreda korena grudnog kičmenog nerva - Laesio radicis nervi spinalis thoracalis

S24.3Povreda perifernih grudnih živaca - Laesio nervorum perifericorum thoracis

S24.4Povreda simpatičkih grudnih živaca - Laesio nervorum sympathicorum thoracis

S24.5Povreda drugih grudnih živaca - Laesio nervorum thoracalium aliorum

S24.6Povreda grudnog živca, neoznačena - Laesio nervi thoracalis non specificati

S25Povreda grudnih krvnih sudova - Laesio vasorum thoracis

S25.0Povreda grudnog dela aorte - Laesio aortae thoracalis

S25.1Povreda bezimenog stabla ili potključne arterije - Laesio trunci bracchiocephalici sive arteriae subclaviae

S25.2Povreda gornje šuplje vene - Laesio venae cavae superioris

S25.3Povreda bezimene ili potključne vene - Laesio venae bracchiocephalicae sive venae subclaviae

S25.4Povreda krvnih sudova pluća - Laesio vasorum pulmonalium

S25.5Povreda međurebarnih krvnih sudova - Laesio vasorum intercostalium

S25.7Povreda više grudnih krvnih sudova - Laesio vasorum thoracis multiplicium

S25.8Povreda drugih grudnih krvnih sudova - Laesio vasorum thoracis aliorum

S25.9Povreda neoznačenog grudnog krvnog suda - Laesio vasis thoracis non specificata

S26Povreda srca - Laesio cordis

S26.0Povreda srca sa prisustvom krvi u osrčnici - Laesio cordis cum haemopericardio

S26.8Druge povrede srca - Laesiones cordis aliae

S26.9Povreda srca, neoznačena - Laesio cordis non specificata

S27Povrede ostalih neoznačenih unutargrudnih organa - Laesiones traumaticae organorum intrathoracalium aliorum, non specificatorum

S27.0Prisustvo vazduha u poplućnici uzrokovano povredom - Pneumothorax traumaticus

S27.1Prisustvo krvi u grudnoj duplji uzrokovano povredom - Haemothorax traumaticus

S27.2Udruženo prisustvo vazduha i krvi u poplućnici uzrokovano povredom - Haemopneumothorax traumaticus

S27.3Druge povrede pluća - Laesiones pulmonis aliae

S27.4Povreda dušnice - Laesio bronchi

S27.5Povreda grudnog dela dušnika - Laesio partis tracheae thoracalis

S27.6Povreda poplućnice - Laesio pleurae

S27.7Višestruke povrede unutargrudnih organa - Laesiones organorum intrathoracalium multiptices

S27.8Povreda drugih neoznačenih unutargrudnih organa - Laesio organorum intrathoracalium aliorum, non specificatorum

S27.9Povreda neoznačenog organa u grunom košu - Laesio organi intrathoracalis non specificati

S28Smrskanost grudnog koša i traumatsko odsijecanje dela grudnog koša - Conquassatio thoracis et amputatio partis thoracis traumatica

S28.0Smrskanost grudnog koša - Conquassatio thoracis traumatica

S28.1Traumatska amputacija dela grudnog koša - Amputatio partis thoracis traumatica

S29Ostale neoznačene povrede grudnog koša - Laesiones thoracis aliae, non specificatae

S29.0Povreda mišića i tetive predela grudnog koša - Laesio musculi et tendinis regionis thoracis

S29.7Višestruke povrede grudnog koša - Laesiones thoracis multiplices

S29.8Druge označene povrede grudnog koša - Laesiones thoracis aliae, non specificatae

S29.9Povreda grudnog koša, neoznačena - Laesio thoracis non specificata

S30Površinska povreda trbuha, slabine i karlice - Laesio abdominis, lumbi et pelvis superficialis

S30.0Nagnječenje slabine i karlice - Contusio lumbi et pelvis

S30.1Nagnječenje zida trbuha - Contusio parietis abdominis

S30.2Nagnječenje spoljnih polnih organa - Contusio genitaliorum externorum

S30.7Višestruke površinske povrede trbuha, slabine i karlice - Laesiones abdominis, lumbi et pelvis superficiales multiplices

S30.8Druge površinske povrede trbuha, slabine i karlice - Laesiones abdominis, lumbi et pelvis superficiales aliae

S30.9Površinska povreda trbuha, slabine i karlice, neoznačena - Laesio abdominis, lumbi et pelvis superficialis non specificata

S31Otvorena rana trbuha, slabine i karlice - Vulnus apertum abdominis, lumbi et pelvis

S31.0Otvorena rana slabine i karlice - Vulnus apertum lumbi et pelvis

S31.1Otvorena rana zida trbuha - Vulnus apertum parietis abdominis

S31.2Otvorena rana muškog uda - Vulnus apertum penis

S31.3Otvorena rana mošnice i sjemenika - Vulnus apertum scroti et testis

S31.4Otvorena rana vagine i stidnice - Vulnus apertum vaginae et vulvae

S31.5Ovorena rana drugih neoznačenih spoljnih polnih organa - Vulnus apertum genitaliorum externorum aliorum, non specificatorum

S31.7Višestruke otvorene rane trbuha, slabine i karlice - Vulnera aperta abdominis, lumbi et pelvis multiplicia

S31.8Otvorena rana drugih neoznačenih delova trbuha - Vulnus apertum partium abdominis alarum, non specificatarum

S32Prelom slabinskog dela kičme i karlice - Fractura columnae vertebralis lumbalis et pelvis

S32.0Prelom slabinskag pršljena - Fractura vertebrae lumbalis

S32.1Prelom krsne kosti - Fractura ossis sacri

S32.2Prelom trtične kosti - Fractura coccygis

S32.3Prelom bedrenjače - Fractura ossis ilii

S32.4Prelom čašice karlične kosti - Fractura acetabuli pelvis

S32.5Prelom stidne kosti - Fractura ossis pubis

S32.7Višestruki prelom slabinskag dela kičme i karlice - Fractura columnae lumbalis et pelvis multiplicis

S32.8Drugi neoznačeni prelom slabinskag dela kičme i karlice - Fractura vertebrae lumbalis et pelvis alia, non specificata

S33Iščašenje, uganuće i istegnuće zglobova i veza slabinskag dela kičme i karlice - Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum columnae vertebralis lumbalis et pelvis

S33.0Rascjep slabinskag međupršljenskog koluta - Ruptura disci intervertebralis lumbalis

S33.1Iščašenje slabinskog pršljena - Luxatio vertebrae lumbalis

S33.2Iščašenje krsno-bedrenog i krsno-trtičnog zgloba - Luxatio articuli sacroiliaci et sacrococcygei

S33.3Iščašenje drugih i neoznačenih delova slabinskog dela kičme i karlice - Luxatio partium columnae vertebralis lumbalis et pelvis aliarum non specificatarum

S33.4Rascjep preponskog spoja - Ruptura symphisis pubis traumatica

S33.5Uganuće i istegnuče slabinskog dela kičme - Distorsio et distensio columnae vertebralis lumbalis

S33.6Uganuće i istegnuće krsno-bedrenog zgloba - Distorsio et distensio articuli sacroiliaci

S33.7Neoznačeno uganuće i istegnuće drugih slabinskih delova kičme i karlice - Distorsio et distensio partium columnae vertebralis lumbalis et pelvis aliarum, non specificatarum

S34Povreda živaca i slabinskog dela kičmene moždine u trbušnom, slabinskom i karličnom delu kičme - Laesio nervorum et medullae spinalis regionis abdominis, lumbi et pelvis

S34.0Potres i otok slabinskog dela kičmene moždine - Commotio et oedema medullae spinalis lumbalis

S34.1Druga povreda slabinskag dela kičmene moždine - Laesio medullae spinalis lumbalis alia

S34.2Povreda korena slabinskog i krsnog kičmenog živca - Laesio radicis nervi lumbalis et sacralis

S34.3Povreda „konjskog repa” (krajnjeg dela) kičmene moždine - Laesio caudae equinae

S34.4Povreda slabinsko-krsnog spleta živaca - Laesio plexus lumbosacralis

S34.5Povreda slabinskog, krsnog i karličnog simpatičkog živca - Laesio nervi sympathici lumbalis, sacralis et pelvici

S34.6Povreda perifernog živca trbuha, slabine i karlice - Laesio nervi peripherici abdominis lumbi et pelvis

S34.8Povreda drugih i neoznačenih trbušnih, slabinskih i karličnih živaca - Laesio nervorum abdominis, lumbi, pelvis aliorum et non specificatorum

S35Povreda krvnih sudova u trbušnom, slabinskom i karličnom delu kičme - Laesio vasorum regionis abdominis, lumbi et pelvis

S35.0Povreda trbušnog dela aorte - Laesio aortae abdominalis

S35.1Povreda donje šuplje vene - Laesio venae cavae inferioris

S35.2Povreda trbušne ili opornjačke arterije - Laesio arteriae coeliacae sive mesentericae

S35.3Povreda ulazne vene jetre ili slezine - Laesio venae portae sive splenicae

S35.4Povreda krvnih sudova bubrega - Laesio vasorum renalium

S35.5Povreda krvnih sudova bedra - Laesio vasorum iliacorum

S35.7Povreda više krvnih sudova u trbušnom, siabinskom i karličnom delu kičme - Laesio vasorum regionis abdominis, lumbi et pelvis multiplicium

S35.8Povreda drugih krvnih sudova u trbušnom, siabinskomi karličnom delu kičme - Laesio vasorum regionis abdominis, lumbi et pelvis aliorum

S35.9Povreda neoznačenog krvnog suda u trbušnom, slabinskom i karličnom delu kičme - Laesio vasis regionis abdominis, lumbi et pelvis non specificati

S36Povreda organa unutar trbuha - Laesio organorum intaabdominalium

S36.0Povreda slezine - Laesio lienis

S36.1Povreda jetre ili žučne kesice - Laesio hepatis sive vesicae felleae

S36.2Povreda gušterače, neoznačena - Laesio pancreatis

S36.3Povreda želuca - Laesio ventriculi

S36.4Povreda tankog creva - Laesio intestini tenuis

S36.5Povreda debelog creva - Laesio coli

S36.6Povreda pravog creva - Laesio recti

S36.7Povreda više organa unutar trbuha - Laesio organorum intraabdominalium multiplicium

S36.8Povrede drugih organa unutar trbuha - Laesio organorum intraabdominalium aliorum

S36.9Povreda neoznačenog organa unutar trbuha - Laesio organi intraabdominalis non specificati

S37Povreda karličnih i mokraćnih organa - Laesio organorum urinariorum et pelvis

S37.0Povreda bubrega - Laesio renis

S37.1Povreda mokraćovoda bubrega - Laesio ureteris

S37.2Povreda mokraćovoda bešike - Laesio vesicae urinariae

S37.3Povreda mokraćne cevi - Laesio urethrae

S37.4Povreda jajnika - Laesio ovarii

S37.5Povreda jajovoda - Laesio tubae uterinae

S37.6Povreda materice - Laesio uteri

S37.7Povreda više organa karlice - Laesio organorum pelvis multiplicium

S37.8Povreda drugih organa karlice - Laesio organorum pelvis aliorum

S37.9Povreda organa karlice, neoznačena - Laesio organi pelvis non specificati

S38Smrskanost i traumatska amputacija dela trbuha, slabine i karlice - Conquassatio et amputatio traumatica partis abdominis, lumbi et pelvis

S38.0Smrskanost spoljnih polnih organa - Conquassatio genitaliorum externorum

S38.1Smrskanost drugih neoznačenih delova trbuha, slabine i karlice - Conquassatio partium abdominis, lumbi et pelvis aliarum, non specificatarum

S38.2Traumatska amputacija spoljnih polnih organa - Amputatio traumatica genitaliorum externorum

S38.3Traumatska amputacija drugih neoznačenih delova trbuha, slabine i karlice - Amtputatio traumatica partium abdominis, lumbi et pelvis aliarum, non specificatarum

S39Ostale neoznačene povrede trbuha, slabine i karlice - Laesiones traomaticae abdominis, lumbi et pelvis aliae, non specificatae

S39.0Povreda mišića i tetive trbuha, slabine i karlice - Laesio musculi et tendinis abdominis lumbi et pelvis

S39.6Povreda organa unutar trbuha sa organima karlice - Laesio organorum intraabdominalium cum organis pelvis

S39.7Druge višestruke povrede trbuha, slabine i karlice - Laesiones abdominis, lumbi et pelvis multiplices aliae

S39.8Druge označene povrede trbuha, slabine i karlice - Laesiones abdominis, lumbi et pelvis aliae, specificatae

S39.9Povreda trbuha, slabine i karlice, neoznačena - Laesio abdominis, lumbi et pelvis non specificata

S40Površinska povreda u predelu ramena i nadlaktice - Laesio regionis deltoideae et bracchii superficialis

S40.0Nagnječenje u predelu ramena i nadlaktice - Contusio regionis deltoideae et bracchii

S40.7Višestruke površinske povrede u predelu ramena i nadlaktice - Laesiones regionis deltoideae et bracchii superficiales multiplices

S40.8Druge površinske povrede u predelu ramena i nadlaktice - Laesiones regionis deltoideae et bracchii superficiales aliae

S40.9Površinska povreda u predelu ramena i nadlaktice, neoznačena - Laesio regionis deltoideae et bracchii superficialis non specificata

S41Otvorena rana u predelu ramena i nadlaktice - Vulnus apertum regionis deltoidae et bracchii

S41.0Otvorena rana u predelu ramena - Vulnus apertum regionis deltoideae

S41.1Otvorena rana nadlaktice - Vulnus apertum bracchii

S41.7Više otvorenih rana u predelu ramena i nadlaktice - Vulnera aperta regionis deltoideae et bracchii multiplicia

S41.8Otvorena rana drugih i neoznačenih delova pojasa u ramenom predelu - Vulnus apertum partium cinguli regionis deltoideae aliarum non specificatarum

S42Prelom u predelu ramena i nadlaktice - Fractura regionis deltoideae et bracchii

S42.0Prelom ključnjače - Fractura claviculae

S42.1Prelom lopatice - Fractura scapulae

S42.2Prelom gornjeg okrajka ramenjače - Fractura humeri extremitatis partis proximalis

S42.3Prelom tela ramenjače - Fractura corporis humeri

S42.4Prelom donjeg okrajka ramenjače - Fractura humeri extremitatis partis distalis

S42.7Višestruki prelomi ključnjače, lopatične kosti i ramenjače - Fracturae claviculae, scapulae et humeri multiplices

S42.8Prelom drugih delova u predelu ramena i nadlaktice - Fractura partium regionis deltoideae et bracchii aliarum

S42.9Prelom u predelu ramenog pojasa, neoznačenog dela - Fractura regionis deltoidae, partis non specificatae

S43Iščašenje, uganuće i istegnuće zglobova i veza ramenog pojasa - Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum cinguli extremitatis superioris

S43.0Iščašenje ramenog zgloba - Luxatio articuli humeroscapularis

S43.1Iščašenje natplećno-ključnjačnog zgloba - Luxatio articuli acromioclavicularis

S43.2Iščašenje grudno-ključnjačnog zgloba - Luxatio articuli sternoclavicularis

S43.3Iščašenje drugih i neoznačenih, delova ramenog pojasa - Luxatio partium cinguli extremitatis superioris aliarum, non specificatarum

S43.4Uganuće i istegnuće ramenog zgloba - Distorsio et distensio articuli humeroscapularis

S43.5Uganuće i istegnuće natplećno-ključnjačnog zgloba - Distorsio et distensio articuli acromioclavicularis

S43.6Uganuće i istegnuće grudno-ključnjačnog zgloba - Distorsio et distensio articuli sternoclavicularis

S43.7Uganuće i istegnuće drugih i neoznačenih delova ramenog pojasa - Distorsio et distensio partium cinguli extremitatis superioris aliarum non specificatarum

S44Povreda živaca u predelu ramena i nadlaktice - Laesio nervorum regionis deltoideae et bracchii

S44.0Povreda lakatnog živca u predelu nadlaktice - Laesio nervi ulnaris regionis bracchii

S44.1Povreda središnjeg živca u predelu nadlaktice - Laesio nervi mediani regionis bracchii

S44.2Povreda žbičnog živca u predelu nadlaktice - Laesio nervi radialis regionis bracchii

S44.3Povreda pazušnog živca - Laesio nervi axillaris

S44.4Povreda mišićno-kožnog živca - Laesio nervi musculocutanei

S44.5Povreda senzitivnog kožnog živca u predelu ramena i nadlaktice - Laesio nervi cutanei sensitivi regionis deltoideae et bracchii

S44.7Povreda više živaca u predelu ramena i nadlaktice - Laesio nervorum regionis deltoidae et bracchii multiplicium

S44.8Povreda drugih živaca u predelu ramena i nadlaktice - Laesio nervorum regionis axillaris et bracchii aliorum

S44.9Povreda neoznačenog živca u predelu ramena i nadlaktice - Laesio nervi regionis deltoideae et bracchii non specificati

S45Povreda krvnih sudova u predelu ramena i nadlaktice - Laesio vasorum regionis deltoideae et bracchii

S45.0Povreda pazušne arterije - Laesio arteriae axillaris

S45.1Povreda nadlakatne arterije - Laesio arteriae bracchialis

S45.2Povreda pazušne vene ili nadlakatne vene - Laesio venae axillaris sive venae bracchialis

S45.3Povreda površinske vene u predelu ramena i nadlaktice - Laesio venae superficialis, regionis deltoideae et bracchii

S45.7Povreda više krvnih sudova u predelu ramena i nadlaktice - Laesio vasorum regionis deltoideae et bracchii multiplicium

S45.8Povreda drugih krvnih sudova u predelu ramena i nadlaktice - Laesio vasorum regionis deltoideae et bracchii alorum

S45.9Povreda neoznačenog krvnog suda u predelu ramena i nadlaktice - Laesio vasis regionis deltoideae et bracchii non specificati

S46Povrede mišića i tetive u predelu ramena i nadlaktice - Laesio musculi et tendinis regionis deltoideae et brachii

S46.0Povreda mišića i tetive (a) okretača zgloba ramena - Laesio tendinis (es) musculi rotatoris articuli humeri

S46.1Povreda mišića i tetive duge glave dvoglavog mišića nadlaktice - Laesio musculi et tendins capitis longi bicipitis bracchii

S46.2Povreda mišića i tetive drugih delova bicepsa - Laesio musculi et tendinis partium bicipitis aliarum

S46.3Povreda troglavog mišića nadlaktice i njegove tetive - Laesio musculi et tendinis tricipitis bracchii

S46.7Povreda više mišića i tetiva u predelu ramena i nadlaktice - Laesio musculorum et tendinum regionis deltoideae et bracchii multiplicium

S46.8Povreda drugih mišića i tetiva u predelu ramena i nadlaktice - Laesio musculorum et tendinum regionis deltoideae et bracchii aliorum

S46.9Povreda neoznačenog mišića i tetive u predelu ramena i nadlaktice - Laesio musculi et tendinis regionis deltoideae et bracchii non specificati

S47Smrskanost predela ramena i nadlaktice - Conquassatio regionis deltoideae et brachii

S48Traumatska amputacija u predelu ramena i nadlaktice - Amputatio traumatica in regione deltoidea et bracchii

S48.0Traumatska amputacija zgloba ramena - Amputatio articuli humeroscapularis traumatica

S48.1Traumatska amputacija u predelu između ramena i lakta - Amputatio traumatica inter regionem deltoideam et cubitum

S48.9Traumatsaka amputacija neoznačenog dela ramena i nadlaktice - Amputatio humeri et bracchii traumatica, regionis non specificatae

S49Ostale neoznačene povrede u predelu ramena i nadlaktice - Laesiones regionis deltoideae et bracchii aliae, non specificatae

S49.7Višestruke povrede u predelu ramena i nadlaktice - Laesiones multiplices regionis deltoideae et bracchii

S49.8Druge označene povrede u predelu ramena i nadlaktice - Laesiones regionis deltoideae et bracchii aliae specificatae

S49.9Povreda u predelu ramena i nadlaktice, neoznačena - Laesio traumatica regionis deltoideae et bracchii non specificata

S50Površinska povreda podlaktice - Laesio antebracchii superficialis

S50.0Nagnječenje lakta - Contusio cubiti

S50.1Nagnječenje drugih neoznačenih delova podlaktice - Contusio partium antebracchii aliarum non specificatarum

S50.7Višestruke površinske povrede podlaktice - Laesiones antebracchii superficiales multiplices

S50.8Druge površinske povrede podlaktice - Laesiones antebracchii superficiales aliae

S50.9Površinska povreda podlaktice, neoznačena - Laesio antebracchii superficialis non specificata

S51Otvorena rana podlaktice - Vulnus apertum antebracchii

S51.0Otvorena rana lakta - Vulnus apertum cubiti

S51.7Višestruka otvorena rana podlaktice - Vulnus apertum antebracchii multiplex

S51.8Otvorena rana drugih delova podlaktice - Vulnus apertum partium antebracchii aliarum

S51.9Otvorena rana neoznačenog dela podlaktice - Vulnus apertum antebracchii, partis non specificatae

S52Prelom podlaktice - Fractura antebracchii

S52.0Prelom gornjeg okrajka lakatne kosti - Fractura ulnae proximalis

S52.1Prelom gornjeg okrajka žbice - Fractura radii, partis proximalis

S52.2Prelom tela lakatne kosti - Fractura corporis ulnae

S52.3Prelom tela žbice - Fractura corporis radii

S52.4Prelom tela lakatne kosti i žbice - Fractura corporis ulnae et radii

S52.5Prelom donjeg okrajka žbice - Fractura radii, extremitatis distalis

S52.6Prelom donjeg okrajka lakatne kosti i žbice - Fractura ulnae et radii, extremitatis distalis

S52.7Višestruki prelom podlaktice - Fractura antebracchii multiplex

S52.8Prelom drugih delova podlaktice - Fractura partium antebracchii aliarum

S52.9Prelom neoznačenog dela podlaktice - Fractura partis antebracchii non specificatae

S53Iščašenje, uganuće i istegnuće zglobova i veza lakta - Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum cubiti

S53.0Iščašenje glave žbice - Luxatio capitis radii

S53.1Iščašenje lakta, neoznačeno - Luxatio cubiti non specificata

S53.2Traumatska ruptura žbične pobočne veze - Ruptura ligamenti radialis collateralis traumatica

S53.3Traumatska ruptura lakatne pobočne veze - Ruptura ligamenti ulnaris collateralis traumatica

S53.4Uganuće i istegnuće lakta - Distorsio et distensio cubiti

S54Povreda živaca u predelu podlaktice - Laesio nervorum regionis antebracchii

S54.0Povreda lakatnog živca u predelu podlaktice - Laesio nervi ulnaris regionis antebracchii

S54.1Povreda središnjeg živca u predelu podlaktice - Laesio nervi mediani, regionis antebracchii

S54.2Povreda žbičnog živca u predelu podlaktice - Laesio nervi radialis, regionis antebracchii

S54.3Povreda kožnog senzitivnog živca u predelu podlaktice - Laesio nervi cutanei sensitivi, regionis antebracchi

S54.7Povreda više živaca u predelu podlaktice - Laesio nervorum, regionis antebracchii multiplicium

S54.8Povreda drugih živaca u predelu podlaktice - Laesio nervorum, regionis antebracchii aliorum

S54.9Povreda neoznačenog živca u predelu podlaktice - Laesio nervi regionis antebracchii non specificati

S55Povreda krvnih sudova u predelu podlaktice - Laesio vasorum, regionis antebracchii

S55.0Povreda lakatne arterije u predelu podlaktice - Laesio arteriae ulnaris, regionis antebracchii

S55.1Povreda žbične arterije u predelu podlaktice - Laesio arteriae radialis, regionis antebracchii

S55.2Povreda vene u predelu podlaktice - Laesio venae, regionis antebracchii

S55.7Povreda više krvnih sudova u predelu podlaktice - Laesio vasorum multiplicium, regionis antebracchii

S55.8Povreda drugih krvnih sudova u predelu podlaktice - Laesio vasorum regionis antebracchii aliorum

S55.9Povreda neoznačenog krvnog suda u predelu podlaktice - Laesio vasis regionis antebracchii non specificati

S56Povreda mišića i tetive u predelu podlaktice - Laesio musculi et tendinis, regionis antebracchii

S56.0Povreda mišića pregibača palca i tetive u predelu podlaktice - Laesio musculi flexoris et tendinis pollicis, regionis antebracchii

S56.1Povreda mišića pregibača drugih prstiju i tetive u predelu podlaktice - Laesio musculi flexoris et tendinis digitorum, regionis antebracchii aliorum

S56.2Povreda drugog mišića savijača i tetive u predelu podlaktice - Laesio musculi flexoris et tendinis alterius, regionis antebracchii

S56.3Povreda mišića opružača ili odmicača palca i tetive u predelu podlaktice - Laesio musculi extensoris sive abductoris et tendinum pollicis, regionis antebracchii

S56.4Povreda mišića opružača prsta (prstiju) i njegove tetive u predelu podlaktice - Laesio musculi extensoris et tendinis digiti (digitorum), regionis antebracchii

S56.5Povreda drugog mišića opružača i tetive u predelu podlaktice - Laesio musculi extensoris et tendinis alii, regionis antebracchii

S56.7Povreda više mišića i tetiva u predelu podlaktice - Laesio musculorum et tendinum, regionis antebracchii multiplicium

S56.8Povreda drugih neoznačenih mišića i tetiva u predelu podlaktice - Laesio musculorum et tendinum, regionis antebracchii aliorum, non specificatorum

S57Smrskanost podlaktice - Conquassatio antebrachii

S57.0Smrskanost lakta - Conquassatio cubiti

S57.8Smrskanost drugih delova podlaktice - Conquassatio antebrachii partium aliarum

S57.9Smrskanost neoznačenog dela podlaktice - Conquassatio partis antebracchii non specificatae

S58Traumatska amputacija podlaktice - Amputatio antebracchii traumatica

S58.0Traumatska amputacija u predelu lakta - Amputatio traumatica in regione cubiti

S58.1Traumatska amputacija u predelu između lakta i ručnog zgloba - Amputatio traumatica in regione inter cubitum et carpum

S58.9Traumatska amputacija podlaktice u neoznačenom predelu - Amputatio traumatica antebracchii regionis non specificatae

S59Ostale neoznačene povrede podlaktice - Laesiones antebracchii aliae, non specificatae

S59.7Višestruke povrede podlaktice - Laesiones antebracchii multiplices

S59.8Druge označene povrede podlaktice - Laesiones antebracchii aliae, specificatae

S59.9Povreda podlaktice, neoznačena - Laesio antebracchii non specificata

S60Površinska povreda ručja i šake - Laesio carpi et manus superficialis

S60.0Nagnječenje prsta (prstiju) šake bez povrede nokta - Contusio digiti (digitorum) manus sine laesione unguis

S60.1Nagnječenje prsta (prstiju) šake sa povredom nokta - Contusio digiti (digitorum) manus cum laesione unguis

S60.2Nagnječenje ostalih delova ručja i šake - Contusione carpi et manus, partium aliarum

S60.7Višestruke površinske povrede ručja i šake - Laesiones carpi et manus superficiales multiplices

S60.8Druge površinske povrede ručja i šake - Laesiones carpi et manus superfiiciales aliae

S60.9Površinska povreda ručja i šake, neoznačena - Laesio carpi et manus superficialis non specificata

S61Otvorena rana ručja i šake - Vulnus apertum carpi et manus

S61.0Otvorena rana prsta (prstiju) šake, bez povrede nokta - Vulnus apertum digiti (digitorum) manus, sive laesione unguis

S61.1Otvorena rana prsta (prstiju) šake, sa povredom nokta - Vulnus apertum digiti (digitorum) manus, cum laesione unguis

S61.7Višestruke otvorene rane ručja i šake - Vulnera aperta carpi et manus multiplicia

S61.8Otvorena rana drugih delova ručja i šake - Vulnus apertum partium carpi et manus aliarum

S61.9Otvorena rana neoznačenog dela ručja i šake - Vulnus apertum partis carpi et manus non specificatae

S62Prelom predela ručja i šake - Fractura regionis carpi et manus

S62.0Prelom čunaste kosti šake - Fractura ossis navicularis (scaphoidis) manus

S62.1Prelom druge kosti (kostiju) ručja - Fractura ossis carpi (ossium carpalium) alterius

S62.2Prelom prve kosti doručja - Fractura ossis metacarpalis primi

S62.3Prelom druge kosti doručja - Fractura ossis metacarpalis alterius

S62.4Višestruki prelomi kostiju doručja - Fracturae ossium metacarpalium multiplices

S62.5Prelom palca - Fractura pollicis

S62.6Prelom drugog prsta šake - Fractura digiti manus alterius

S62.7Višestruki prelomi prstiju šake - Fracturae digitorum manus multiplices

S62.8Prelom drugih neoznačenih delova ručja i šake - Fractura partium carpi et manus aliarum, non specificatarum

S63Iščašenje, uganuće i istegnuće zglobova i veze u predelu ručja i šake - Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum, regionis carpi et manus

S63.0Iščašenje ručnog zgloba - Luxatio carpi

S63.1Iščašenje prsta šake - Luxatio digiti manus

S63.2Višestruka iščašenja prstiju - Luxationes digitorum multiplices

S63.3Traumatska ruptura veze ručja - Ruptura ligamenti carpi traumatica

S63.4Traumatski ruptura veze prsta u doručno-člankastim i međučlankastim zglobovima - Ruptura ligamenti digiti in metacarpophalangicis et interphalangicis articulis manus traumatica

S63.5Uganuće i istegnuće ručnog zgloba - Distorsio et distensio carpi

S63.6Uganuče i istegnuće prsta (prstiju) šake - Distorsio et distensio digiti (digitorum) manus

S63.7Uganuče i istegnuće drugih i neoznačenih delova šake - Distorsio et distensio partium manus aliarum et non specificatarum

S64Povreda živaca u predelu ručja i šake - Laesio nervorum regionis carpi et manus

S64.0Povreda lakatnog živca u predelu ručja i šake - Laesio nervi ulnaris, regionis carpi et manus

S64.1Povreda središnjeg živca u predelu ručja i šake - Laesio nervi mediani, regionis carpi et manus

S64.2Povreda živca žbice u predelu ručja i šake - Laesio nervi radialis, regionis carpi et manus

S64.3Povreda digitalnog živca palca - Laesio nervi digitalis pollicis

S64.4Povreda digitalnog živca drugog prsta šake - Laesio nervi digitalis digiti manus, alterius

S64.7Povreda više živaca u predelu ručja i šake - Laesio nervorum regionis carpi et manus multiplicium

S64.8Povreda drugih živaca u predelu ručja i šake - Laesio nervorum aliorum, regionis carpi et manus

S64.9Povreda neoznačenog živca u predelu ručja i šake - Laesio nervi regionis carpi et manus non specificati

S65Povreda krvnih sudova u predelu ručja i šake - Laesio vasorum, regionis carpi et manus

S65.0Povreda lakatne arterije u predelu ručja i šake - Laesio arteriae ulnaris, regionis carpi et manus

S65.1Povreda arterije žbice u predelu ručja i šake - Laesio arteriae radialis, regionis carpi et manus

S65.2Povreda površinskog luka dlana - Laesio arcus palmaris superficialis

S65.3Povreda dubokog luka dlana - Laesio arcus palmaris profundi

S65.4Povreda krvnog (krvnih) suda (sudova) palca - Laesio vasis (vasorum) pollicis

S65.5Povreda krvnog (krvnih) suda (sudova) drugog prsta - Laesio vasis (vasorum) digiti alterius

S65.7Povreda više krvnih sudova u predelu ručja i šake - Laesio vasorum multiplicium, regionis carpi et manus

S65.8Povreda drugih krvnih sudova u predelu ručja i šake - Laesio vasorum aliorum, regionis carpi et manus

S65.9Povreda neoznačenog krvnog suda u predelu ručja i šake - Laesio vasis regionis carpi et manus non specificati

S66Povreda mišića i tetive u predelu ručja i šake - Laesio musculi et tendinis, regionis carpi et manus

S66.0Povreda dugog mišića pregibača palca i tetive u predelu ručja i šake - Laesio musculi flexoris longi et tendinis pollicis, regionis carpi et manus

S66.1Povreda mišića pregibača i tetive drugog prsta u predelu ručja i šake - Laesio musculi flexoris et tendinis digiti, regionis carpi et manus alterius

S66.2Povreda mišića opružača palca i tetive u predelu ručja i šake - Laesio musculi extensoris et tendinis pollicis, regionis carpi et manus

S66.3Povreda mišića opružača drugog prsta i tetive u predelu ručja i šake - Laesio musculi extensoris et tendinis digiti alterius, regionis carpi et manus

S66.4Povreda unutrašnjeg mišića palca i tetive u predelu ručja i šake - Laesio musculi intrinseci et tendinis pollicis, regionis carpi et manus

S66.5Povreda unutrašnjeg mišića drugog prsta i tetive u predelu ručja i šake - Laesio musculi intrinseci et tendinis digiti alterius, regionis carpi et manus

S66.6Povreda više mišića pregibača i tetiva u predelu ručja i šake - Laesio musculorum flexorum et tendinum, regionis carpi et manus multiplicium

S66.7Povreda više mišića opružača i tetiva u predelu ručja i šake - Laesio musculorum (et tendinis eorum) extensorum traumatica, regionis carpi et manus multiplicium

S66.8Povreda drugih mišića i njihovih tetiva u predelu ručja i šake - Laesio musculorum et tendinum, regionis carpi et manus aliorum

S66.9Povreda neoznačenog mišića i tetive u predelu ručja i šake - Laesio musculi et tendinis, regionis carpi et manus non specificati

S67Smrskanost ručja i šake - Conquassatio carpi et manus

S67.0Smrskanost palca i nekog drugog prsta - Conquassatio pollicis et digiti alterius

S67.8Smrskanost drugih neoznačenih delova ručja i šake - Conquassatio partium carpi et manus aliarum, non specificatarum

S68Traumatska amputacija ručja i šake - Amputatio carpi et manus traumatica

S68.0Traumatska amputacija palca (potpuno) (delimično) - Amputatio pollicis (completa) (partialis) traumatica

S68.1Traumatska amputacija drugog prsta (potpuno) (delimično) - Amputatio digiti alterius (completa) (partialis) traumatica

S68.2Traumatska amputacija više prstiju (potpuno) (delimično) - Amputatio digitorum multiplicium (completa) (partialis) traumatica

S68.3Kombinovana traumatska amputacija dela prsta (prstiju) sa drugim delovima ručja i šake - Amputatio traumatica partis digiti (digitorum) cum partibus aliis carpi et manus combinata

S68.4Traumatska amputacija šake u predelu ručnog zgloba - Amputatio manus in regione carpi traumatica

S68.8Traumatska amputacija drugih delova ručja i šake - Amputatio traumatica, partium carpi et manus aliarum

S68.9Traumatska amputacija ručja i šake u neoznačenom predelu - Amputatio carpi et manus traumatica, regionis non specificatae

S69Ostale i neoznačene povrede ručja i šake - Laesiones carpi et manus aliae et non specificatae

S69.7Višestruke povrede ručja i šake - Laesiones carpi et manus multiplices

S69.8Druge označene povreda ručja i šake - Laesiones carpi et manus aliae, specificatae

S69.9Povreda ručja i šake u neoznačenom predelu - Laesio carpi et manus non specificata

S70Površinska povreda u predelu kuka i butine - Laesio superficialis, regionis coxae et femoris

S70.0Nagnječenje kuka - Contusio coxae

S70.1Nagnječenje butine - Contusio femoris

S70.7Višestruke površinske povrede kuka i butine - Laesiones coxae et femoris superficiales multiplices

S70.8Druge površinske povrede kuka i butine - Laesiones coxae et femoris superficiales aliae

S70.9Površinska povreda u predelu kuka i butine, neoznačena - Laesio superficialis coxae et femoris non specificata

S71Otvorena rana kuka i butine - Vulnus apertum, coxae et femoris

S71.0Otvorena rana kuka - Vulnus apertum coxae

S71.1Otvorena rana butine - Vulnus apertum femoris

S71.7Višestruke orvorene rane kuka i butine - Vulnera aperta coxae et femoris multiplicia

S71.8Otvorena rana drugih neoznačenih delova karličnog pojasa - Vulnus apertum partium cinguli pelvis aliarum, non specificatarum

S72Prelom butnjače - Fractura femoris

S72.0Prelom vrata butnjače - Fractura colli femoris

S72.1Pretrohanterni prelom - Fractura praetrochanterica

S72.2Prelom ispod trohantera - Fractura subtrochanterica

S72.3Prelom tela butnjače - Fractura corporis femoris

S72.4Prelom donjeg okrajka butnjače - Fractura femoris extremitis distalis

S72.7Višestruki prelomi butnjače - Fracturae femoris multiplices

S72.8Prelomi drugih delova butnjače - Fracturae femoris partium aliarum

S72.9Prelom neoznačenog dela butnjače - Fractura femoris, partis non specificatae

S73Iščašenje, uganuće i istegnuće zgloba i veza kuka - Luxatio, distorsio et distensio articuli et ligamentorum coxae

S73.0Iščašenje kuka - Luxatio coxae

S73.1Uganuće i iščašenje kuka - Distorsio et distensio coxae

S74Povreda živaca u predelu kuka i butine - Laesio nervorum regionis coxae et femoris

S74.0Povreda sedalnog živca u predelu kuka i butine - Laesio nervi ischiadici, regionis coxae et femoris

S74.1Povreda butnog živca u predelu kuka i butine - Laesio nervi femoralis, regionis coxae et femoris

S74.2Povreda kožnog senzitivnog živca u predelu kuka i butine - Laesio nervi cutanei sensitivi, regionis coxae et femoris

S74.7Povreda više živaca u predelu kuka i butine - Laesio nervorum multiplicium, regionis coxae et femoris

S74.8Povreda drugih živaca u predelu kuka i butine - Laesio nervorum, regionis coxae et femoris aliorum

S74.9Povreda neoznačenog živca u predelu kuka i butine - Laesio nervi regionis coxae et femoris non specificati

S75Povreda krvnih sudova u predelu kuka i butine - Laesio vasorum regionis coxae et femoris

S75.0Povreda butne arterije - Laesio arteriae femoris

S75.1Povreda vene buta u predelu kuka i butine - Laesio venae femoralis, regionis coxae et femoris

S75.2Povreda velike površinske vene noge u predelu kuka i butine - Laesio venae saphenae magnae, regionis coxae et femoris

S75.7Povreda više krvnih sudova u predelu kuka i butine - Laesio vasorum multiplicium, regionis coxae et femoris

S75.8Povreda drugih krvnih sudova u predeiu kuka i butine - Laesio vasorum aliorum, regionis coxae et femoris

S75.9Povreda neoznačenog krvnog suda u predelu kuka i butine - Laesio vasis regionis coxae et femoris, non specificati

S76Povreda mišića i tetive u predelu kuka i butine - Laesio musculi et tendinis regionis coxae et femoris

S76.0Povreda mišića i tetive kuka - Laesio musculi et tendinis coxae

S76.1Povreda četvoroglavog mišića natkolenice i tetive - Laesio musculi quadricipitis et tendinis femoris

S76.2Povreda mišića primicača butine i tetive - Laesio musculi adductoris et tendinis femoris

S76.3Povreda mišića i tetive zadnje lože u predelu butine - Laesio musculi et tendinis regionis femoris posterioris

S76.4Povreda drugih neoznačenih mišića i tetiva butine - Laesio musculorum et tendinum femoris aliorum, non specificatorum

S76.7Povreda više mišića i tetiva u predelu kuka i butine - Laesio musculorum et tendinum, regionis coxae et femoris multilplicium

S77Smrskanost kuka i butine - Conquassatio coxae et femoris

S77.0Smrskanost kuka - Conquassatio coxae

S77.1Smrskanost butine - Conquassatio femoris

S77.2Smrskanost kuka sa butinom - Conquassatio coxae cum femore

S78Traumatska amputacija kuka i butine - Amputatio traumatica coxae et femoris

S78.0Traumatska amputacija zgloba kuka - Amputatio articuli coxae traumatica

S78.1Traumatska amputacija butine - Amputatio femoris traumatica

S78.9Traumatska amputacija kuka i butine u neoznačenom predelu - Amputatio coxae et femoris traumatica, regionis non specificatae

S79Ostale neoznačene povrede kuka i butine - Laesiones coxae et femoris aliae, non specificatae

S79.7Višestruke povrede kuka i butine - Laesiones coxae et femoris multiplices

S79.8Druge označene povrede kuka i butine - Laesiones coxae et femoris aliae, specificatae

S79.9Povreda kuka i butine, neoznačena - Laesio coxae et femoris non specificata

S80Površinska povreda potkolenice - Laesio cruris superficialis

S80.0Nagnječenje kolena - Contusio genus

S80.1Nagnječenje drugih neoznačenih delova potkolenice - Contusio cruris partium aliarum, non specificatarum

S80.7Višestruke površinske povrede potkolenice - Laesiones cruris superficiales multiplices

S80.8Druge površinske povrede potkolenice - Laesiones superficiales cruris aliae

S80.9Površinska povreda potkolenice neoznačena - Laesio cruris superficialis non specificata

S81Otvorena rana potkolenice - Vulnus apertum cruris

S81.0Otvorena rana kolena - Vulnus apertum genus

S81.7Višestruke otvorene rane potkolenice - Vulnera aperta multiplicia cruris

S81.8Otvorena rana drugih delova potkolenice - Vulnus apertum partium cruris aliarum

S81.9Otvorena rana neoznačenog dela potkolenice - Vulnus apertum cruris, partis non specificatae

S82Prelom potkolenice uključujući i predio skočnog zgloba - Fractura cruris et regionis talocruralis

S82.0Prelom čašice - Fractura patellae

S82.1Prelom gornjeg okrajka golenjače - Fractura tibiae partis proximalis

S82.2Prelom tela golenjače - Fractura corporis tibiae

S82.3Prelom donjeg okrajka golenjače - Fractura tibiae partis distalis

S82.4Prelom tela lišnjače - Fractura solum fibulae

S82.5Prelom unutrašnjeg gležnja - Fractura malleoli medialis

S82.6Prelom spoljnjeg gležnja - Fractura malleoli lateralis

S82.7Višestruki prelomi potkolenice - Fracturae cruris multiplices

S82.8Prelom drugih delova potkolenice - Fractura partium cruris aliarum

S82.9Prelom neoznačenog dela potkolenice - Fractura cruris, partis non specificatae

S83Iščašenje, uganuće i istegnuće zglobova i veza kolena - Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum genus

S83.0Iščašenje čašice - Luxatio patellae

S83.1Iščašenje kolena - Luxatio genus

S83.2Skorašnji rascjep meniskusa - Fissura menisci recens

S83.3Skorašnji rascjep zglobne hrskavice kolena - Fissura cartilaginis articularis genus recens

S83.4Uganuće i istegnuće (spoljašnje) (unutrašnje) pobočne veze kolena - Distorsio et distensio ligamenti genus collateralis (fibularis) (tibialis)

S83.5Uganuće i istegnuće (prednje) (zadnje) ukrštene veze kolena - Distorsio et distensio ligamenti cruciati genus (anterioris) (posterioris)

S83.6Uganuće i istegnuće drugih neoznačenih delova kolena - Distorsio et distensio partium genus aliarum, non specificatarum

S83.7Povreda više delova kolena - Laesio partium genus multiplicium

S84Povreda živaca potkolenice - Laesio nervorum cruris traumatica

S84.0Povreda golenjačnog živca u predelu potkolenice - Laesio nervi tibialis (posterioris) regionis cruris

S84.1Povreda lišnjačnog živca u predelu potkolenice - Laesio nervi peronaealis, regionis cruris

S84.2Povreda kožnog senzitivnog živcau predelu potkolenice - Laesio nervi cutanei sensitivi, regionis cruris

S84.7Povreda više živaca u predelu potkolenice - Laesio nervorum regionis cruris multiplicium

S84.8Povreda drugih živaca predela potkolenice - Laesio nervorum regionis cruris aliorum

S84.9Povreda neoznačenog živca potkolenice - Laesio nervi cruris non specificati

S85Povreda krvnih sudova potkolenice - Laesio vasorum regionis cruris

S85.0Povreda zatkolene arterije - Laesio arteriae popliteae

S85.1Povreda (prednje) (zadnje) golenjačne arterije - Laesio arteriae tibialis (anterioris) (posterioris)

S85.2Povreda lišnjačne arterije - Laesio arteriae fibularis

S85.3Povreda velike površinske vene noge u predelu potkolenice - Laesio venae saphenae magnae, regionis cruris

S85.4Povreda male površinske vene noge u predelu potkolenice - Laesio venae saphenae parvae, regionis cruris

S85.5Povreda zatkolene vene - Laesio venae popliteae

S85.7Povreda više krvnih sudova potkolenice - Laesio vasorum multilplicium, regionis cruris

S85.8Povreda drugih krvnih sudova potkolenice - Laesio vasorum aliorum regionis cruris

S85.9Povreda neoznačenog krvnog suda potkolenice - Laesio vasis regionis cruris non specificati

S86Povreda mišića i tetive potkolenice - Laesio musculi et tendinis cruris

S86.0Povreda Ahilove tetive - Laesio tendinis Achillis

S86.1Povreda mišića i tetive (mišića i tetiva) u zadnjem predelu potkolenice - Laesio musculi et tendinis (musculorum et tendinum) cruris traumatica posterioris

S86.2Povreda mišića i tetive (mišića i tetiva) u prednjem predelu potkolenice - Laesio musculi et tendinis (musculorum et tendinum) regionis cruris anterioris

S86.3Povreda mišića i tetive (mišića i tetiva) u lišnjačnom predelu potkolenice - Laesio musculi peronaei (musculorum et tendinum), regionis cruris

S86.7Povreda više mišića i tetiva u predelu potkolenice - Laesio musculorum et tendinum regionis cruris multiplicium

S86.8Povrede drugih mišića i tetiva u predelu potkolenice - Laesiones musculorum et tendinum in regione cruris aliorum

S86.9Povreda neoznačenog mišića i tetive u predelu potkolenice - Laesio musculi et tendinis regionis cruris non specificati

S87Smrskanost kolena i potkolenice - Conquassatio genus et cruris

S87.0Smrskanost kolena - Conquassatio genus

S87.8Smrskanost drugih neoznačenih delova potkolenice - Conquassatio partium cruris aliarum, non specificatarum

S88Traumatska amputacija potkolenice - Amputatio cruris traumatica

S88.0Traumatska amputacija u predelu kolena - Amputatio genus traumatica

S88.1Traumatska amputacija potkolenice - Amputatio cruris traumatica

S88.9Traumatska amputacija potkolenice u neoznačenom predelu - Amputatio cruris traumatica, regionis non specificatae

S89Ostale neoznačene povrede potkolenice - Laesiones cruris aliae, non specificatae

S89.7Višestruke povrede potkolenice - Laesiomes cruris multiplices

S89.8Druge označene povrede potkolenice - Laesiones cruris aliae, specificatae

S89.9Povreda potkolenice, neoznačena - Laesio cruris non specificata

S90Površinska povreda u predelu skočnog zgloba i stopala - Laesio superficialis, regionis malleoli et pedis

S90.0Nagnječenje u predelu skočnog zgloba - Contusio regionis malleoli

S90.1Nagnječenje prsta (prstiju) bez ozlede nokta - Contusio digiti (digitorum) pedis sine laesione unguis

S90.2Nagnječenje prsta (prstiju) stopala sa ozledom nokta - Contusio digiti (digitorum) pedis cum laesione unguis

S90.3Nagnječenje drugih neoznačenih delova stopala - Contusio partium pedis aliarum non specificatarum

S90.7Višestruke površinske povrede u predelu skočnog zgloba i stopala - Laesiones superficiales multiplices, regionis malleoli et pedis

S90.8Druge površinske povrede u predelu skočnog zgloba i stopala - Laesiones superficiales aliae regionis malleoli et pedis

S90.9Površinska povreda u predelu skočnog zgloba i stopala, neoznačena - Laesio superficialis regionis malleoli et pedis non specificata

S91Otvorena rana u predelu skočnog zgloba i stopala - Vulnus apertum regionis malleoli et pedis

S91.0Otvorena rana u predelu skočnog zgloba - Vulnus apertum regionis malleoli

S91.1Otvorena rana prsta (prstiju) bez ozlede nokta - Vulnus apertum digiti (digitorum) pedis sine laesione unguis

S91.2Otvorena rana prsta (prstiju) sa ozledom nokta - Vulnus apertum digiti (digitorum) pedis cum laesione unguis

S91.3Orvorena rana drugih delova stopala - Vulnus apertum partium pedis aliarum

S91.7Višestruke otvorene rane u predelu skočnog zgloba i stopala - Vulnera aperta multiplicia, regionis malleoli et pedis

S92Prelom stopala (izuzev predela skočnog zgloba) - Fractura pedis (praeter regionem malleoli)

S92.0Prelom petne kosti - Fractura calcanei

S92.1Prelom skočne kosti - Fractura tali

S92.2Prelom neke druge kosti (drugih kostiju) nožja - Fractura ossis (ossium) tarsi alterius

S92.3Prelom kosti donožja - Fractura ossis metatarsi

S92.4Prelom palca stopala - Fractura hallucis

S92.5Prelom nekog drugog prsta stopala - Fractura digiti pedis alterius

S92.7Višestruki prelomi stopala - Fracturae pedis multiplices

S92.9Prelom stopala, neoznačen - Fractura pedis non specificata

S93Iščašenje, uganuće i istegnuće zglobova i veza u predelu skočnog zgloba i stopala - Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum, regionis malleoli et pedis

S93.0Iščašenje skočnog zgloba - Luxatio articuli talocruralis

S93.1Iščašenje prsta (prstiju) stopala - Luxatio digiti (digitorum) pedis

S93.2Ruptura veza u predelu skočnog zgloba i stopala - Ruptura ligamentorum, regionis malleoli et pedis

S93.3Iščašenje drugih neoznačenih delova stopala - Luxatio partium pedis aliarum, non specificatarum

S93.4Uganuće i istegnuće skočnog zgloba - Distorsio et distensio articuli talocruralis

S93.5Uganuće i istegnuće prsta (prstiju) stopala - Distorsio et distensio digiti (digitorum) pedis

S93.6Uganuće i istegnuće drugih neoznačenih delova stopala - Distorsio et distensio partium pedis aliarum, non specificatarum

S94Povreda živaca u predelu skočnog zgloba i stopala - Laesio nervorum traumatica, regionis malieoli et pedis

S94.0Povreda spoljašnjeg živca tabana - Laesio nervi plantaris lateralis

S94.1Povreda unutrašnjeg živca tabana - Laesio nervi plantaris medialis

S94.2Povreda dubokog živca lišnjače u predelu skočnog zgloba i stopala - Laesio nervi peronealis profundi, regionis malleoli et pedis

S94.3Povreda kožnog senzitivnog živca u predelu skočnog zgloba (i stopala) - Laesio nervi cutanei sensitivi, regionis malleoli (et pedis)

S94.7Povreda više živaca u predelu skočnog zgloba (i stopala) - Laesio nervorum multiplicium, regionis malleoli (et pedis)

S94.8Povreda nekog drugog živca u predelu skočnog zgloba (i stopala) - Laesio nervi alterius regionis malleoli (et pedis)

S94.9Povreda neoznačenog živca u predelu skočnog zgloba (i stopala) - Laesio nervi regionis malleoli (et pedis) non specificati

S95Povreda krvnih sudova u predelu skočnog zgloba i stopala - Laesio vasorum traumatica, regionis malleoli et pedis

S95.0Povreda leđne arterije stopala - Laesio arteriae dorsalis pedis

S95.1Povreda arterije tabana - Laesio arteriae plantaris pedis

S95.2Povreda leđne vene stopala - Laesio venae dorsalis pedis

S95.7Povreda više krvnih sudova u predelu skočnog zgloba (i stopala) - Laesio vasorum multiplicium, regionis malleoli (et pedis)

S95.8Povreda drugih krvnih sudova u predelu skočnog zgloba (i stopala) - Laesio vasorum aliorum, regionis malleoli et pedis

S95.9Povreda neoznačenog krvnog suda u predelu skočnog zgloba (i stopala) - Laesio vasis regionis malleoli et pedis non specificati

S96Povreda mišića i tetive u predelu skočnog zgloba i stopala - Laesio musculi et tendinis, regionis malleoli et pedis

S96.0Povreda mišića dugog savijača palca stopala i tetive u predelu skočnog zgloba i stopala - Laesio musculi et tendinis flexoris hallucis pedis longi, regionis malleoli et pedis

S96.1Povreda mišića dugog opružača palca stopala i tetive u predelu skočnog zgloba i stopala - Laesio musculi et tendinis extensoris hallucis pedis longi, regionis malleoli et pedis

S96.2Povreda unutrašnjeg mišića i tetive u predelu skočnog zgloba i stopala - Laesio musculi et tendinis intrinseci, regionis malleoli et pedis

S96.7Povreda više mišića i tetiva u predelu skočnog zgloba i stopala - Laesio musculorum multiplicium et tendinum, regionis malleoli et pedis

S96.8Povreda drugih mišića i tetiva u predelu skočnog zgloba i stopala - Laesio musculorum et tendinum aliorum regionis malleoli et pedis

S96.9Povreda neoznačenog mišića i tetive u predelu skočnog zgloba i stopala - Laesio musculi et tendinis, regionis malleoli et pedis non specificati

S97Smrskanost u predelu skočnog zgloba i stopala - Conquassatio regionis malleoli et pedis

S97.0Smrskanost u predelu skočnog zgloba - Conquassatio regionis malleoli

S97.1Smrskanost prsta (prstiju) stopala - Conquassatio digiti (digitorum) pedis

S97.8Smrskanost drugih delova u predelu skočnog zgloba i stopala - Conquassatio partium regionis malleoli et pedis aliarum

S98Traumatska amputacija u predelu skočnog zgloba i stopala - Amputatio regionis malleoli et pedis traumatica

S98.0Traumatska amputacija u predelu skočnog zgloba (i stopala) - Amputatio regionis malleoli (et pedis) traumatica

S98.1Traumatska amputacija jednog prsta stopala - Amputatio digiti pedis singularis traumatica

S98.2Traumatska amputacija više prstiju stopala - Amputatio digitorum pedis multiplicium traumatica

S98.3Traumatska amputacija drugih delova stopala - Amputatio partium pedis aliarum traumatica

S98.4Traumatska amputacija stopala u neoznačenom predelu - Amputatio pedis traumatica, regionis non specificatae

S99Ostale neoznačene povrede u predelu skočnog zgloba i stopala - Laesiones regionis malleoli et pedis aliae, non specificatae

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: