Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

P00Bolesti majke nevezane za trudnoću sa posledicom po plod i novorođenče - Morbi matris ad graviditatem non conjuncti cum sequelis ad fetum et neonatum

P00.0Visoki krvni pritisak majke sa posledicama po plod i novorođenče - Hypertensio arterialis matris cum sequelis ad fetum et neonatum

P00.1Bolesti bubrega i mokraćnih puteva majke sa posledicama po plod i novorođenče - Morbi tractus urinarii matris cum sequelis ad fetum et neonatum

P00.2Zarazne i parazitarne bolesti majke sa posledicama po plod i novorođenče - Morbi matris infectivi et parasitarii cum sequelis ad fetum et neonatum

P00.3Druge bolesti krvotoka i organa za disanje majke sa posledicama po plod i novorođenče - Morbi circulatorii et morbi respiratorii matris cum sequelis ad fetum et neonatum alii

P00.4Bolesti majke usled nedovoljne ishrane sa posledicama po plod i novorođenče - Morbi nutritionales matris cum sequelis ad fetum et neonatum

P00.5Povrede majke sa posledicama po plod i novorođenče - Laesiones matris cum sequelis ad fetum et neonatum

P00.6Hirurške intervencije nad majkom sa posledicama po plod i novorođenče - Interventiones chirurgicae ad matrem cum sequelis ad fetum et neonatum

P00.7Drugemedicinske intervencije nadmajkomsa posledicama po plod i novorođenče - Interventiones medicales ad matrem cum sequelis ad fetum et neonatum aliae

P00.8Druga stanja majke sa posledicama po plod i novorođenče - Status matris cum sequelis ad fetum et neonatum alii

P00.9Stanje majke sa posledicama po plod i novorođenče, neoznačeno - Status matris cum sequelis ad fetum et neonatum non specificatus

P01Komplikacije trudnoće majke sa posledicama po plod i novorođenče - Complicationes graviditatis matris cum sequelis ad fetum et neonatum

P01.0Nepotpun grlić materice sa posledicama po plod i novorođenče - Insufficientia cervicis uteri cum sequelis ad fetum et neonatum

P01.1Prerano prskanje vodenjaka sa posledicama po plod i novorođenče - Cervix uteri incompletus cum sequelis ad fetum et neonatum

P01.2Premala količina plodove vode sa posledicama po plod i novorođenče - Oligohydramnion cum sequelis ad fetum et neonatum

P01.3Prevelika količina plodove vode sa posledicama po plod i novorođenče - Polyhydramnion cum sequelis ad fetum et neonatum

P01.4Vanmaterična trudnoća sa posledicama po plod i novorođenče - Graviditas extrauterina cum sequelis ad fetum et neonatum

P01.5Višeplodna trudnoća sa posledicama po plod i novorođenče - Graviditas plurifetalis cum sequelis ad fetum et neonatum

P01.6Smrt majke sa posledicama po plod i novorođenče - Mors matris cum sequelis ad fetum et neonatum

P01.7Loše prednjačenje ploda pre porođaja sa posledicama po plod i novorođenče - Malpraesentatio ante partum cum sequelis ad fetum et neonatum

P01.8Druga komplikacija trudnoće majke sa posledicama po plod i novorođenče - Complicationes graviditatis matris cum sequelis ad fetum et neonati aliae

P01.9Komplikacije trudnoće majke sa posledicama po plod i novorođenče, neoznačene - Complicationes graviditatis matris cum sequelis ad fetum et neonatum non specificatae

P02Stanja posteljice, pupčanika i vodenjaka sa posledicama po plod i novorođenče - Status placentae, chordae umbilicalis et membranarum cum sequelis ad fetum et neonatum

P02.0Nisko usađena posteljica sa posledicama po plod i novorođenče - Plancenta praevia cum sequelis ad fetum et neonatum

P02.1Drugi oblici odlubljivanja posteljice i krvarenja sa posledicama po plod i novorođenče - Ablationes placentae et haemorrhagiae, cum sequelis ad fetum et neonatum aliae

P02.2Druge i neoznačene morfološke i funkcionalne abnormalnosti placente sa posledicama po plod i novorođenče - Abnormalitates morphologicae et functionales placentae aliae non specificatae cum sequelis ad fetum et neonatum

P02.3Sindromi posteljične transfuzije sa posledicama po plod i novorođenče - Syndromae transfusionis placentalis cum sequelis ad fetum et neonatum

P02.4Ispadanje pupčanika sa posledicama po plod i novorođenče - Prolapsus chordae umbilicalis, cum sequelis ad fetum et neonatum

P02.5Drugi pritisak na pupčanik sa posledicama po plod i novorođenče - Compressio chordae umbilicalis, cum sequelis ad fetum et neonatum alia

P02.6Druga i neoznačena stanja pupčanika sa posledicama po plod i novorođenče - Status chordae umbilicalis cum sequelis ad fetum et neonatum alii et non specificati

P02.7Zapaljenje opne ploda sa posledicama po plod i novorođenče - Chorioamnionitis cum sequelis ad fetum et neonatum

P02.8Druge nenormalnosti vodenjaka sa posledicama po plod i novorođenče - Abnormitates membranarum cum sequelis ad fetum et neonatum aliae

P02.9Nenormalnosti vodenjaka sa posledicama po plod i novorođenče, neoznačene - Abnormitates membranarum cum sequelis ad fetum et neonatum non specificatae

P03Ostale komplikacije porođaja sa posledicama po plod i novorođenče - Complicationes partus cum sequelis ad fetum et neonatum aliae

P03.0Karlični stav i ekstrakcija sa posledicama po plod i novorođenče - Praesentatio et extractio pelvica cum sequelis ad fetum et neonatum

P03.1Drugi nepravilan stav, položaj i disproporcija sa posledicama po plod i novorođenče - Malpraesentatio, malpositio et disproportio cum sequelis ad fetum et neonatum alia

P03.2Porođaj forcepsom sa posledicama po plod i novorođenče - Partus forcipe cum sequelis ad fetum et neonatum

P03.3Porođaj vakuum-ekstraktorom sa posledicama po plod i novorođenče - Partus vacuum-extractore cum sequelis ad fetum et neonatum

P03.4Porođaj carskim rezom sa posledicama po plod i novorođenče - Sectio Caesarea cum sequelis ad fetum et neonatum

P03.5Ubrzani porođaj sa posledicama po plod i novorođenče - Partus praecipitatus cum sequelis ad fetum et neonatum

P03.6Nenormalne kontrakcije materice sa posledicama po plod i novorođenče - Contractiones uteri abnormales cum sequelis ad fetum et neonatum

P03.8Druge označene komplikacije porođaja sa posledicama po plod i novorođenče - Complicationes partus cum sequelis ad fetum et neonatum aliae, specificatae

P03.9Komplikacija porođaja sa posledicama po plod i novorođenče, neoznačena - Complicatio partus, cum sequelis ad fetum et neonatum non specificata

P04Štetne materije sa posledicama po plod i novorođenče prenete preko posteljice ili dojenjem - Substantiae nocivae cum sequelis ad fetum et neonatum per placentam sive lactationem transmissae

P04.0Anestezija i analgezijamajke u trudnoći i porođaju sa posledicama po plod i novorođenče - Anaesthesia et analgesia matris in graviditate et partu cum sequelis ad fetum et neonatum

P04.1Drugo lečenje majke sa posledicama po plod i novorođenče - Medicatio matris alia cum sequelis ad fetum et neonatum

P04.2Majčino pušenje duvana sa posledicama po plod i novorođenče - Usus tabaci matris cum sequelis ad fetum et neonatum

P04.3Uzimanje alkohola majke sa posledicama po plod i novorođenče - Usus alcoholis matris in gestatione cum sequelis ad fetum et neonatum

P04.4Uzimanje lekova majke koji izazivaju zavisnost sa posledicama po plod i novorođenče - Usus medicamentorum matris addicionis cum sequelis ad fetum et neonatum

P04.5Upotreba hemijskih materija u ishrani sa posledicama po plod i novorođenče - Usus substantiarum chemicarum nutrientium cum sequelis ad fetum et neonatum

P04.6Izlaganje majke hemijskim supstancama sa posledicama po plod i novorođenče - Expositio matris substantiis chemicis externis cum sequelis ad fetum et neonatum

P04.8Drugi štetni uticaji na majku sa posledicama po plod i novorođenče - Influxus matris nocivi cum sequelis ad fetum et neonatum alii

P04.9Štetan uticaj na majku sa posledicama po plod i novorođenče, neoznačen - Influxus matris nocivus cum sequelis ad fetum et neonatum non specificatus

P05Zaostajanje u rastu i loša ishrana ploda - Incrementum retardatum et malnutritio fetus

P05.2Neuhranjenost ploda bez pominjanja gestacione starosti - Malnutritio fetus sine mention tempus gestationale

P05.9Zaostajanje rasta ploda, neoznačeno - Incrementum fetus retardatum non specificatum

P07Poremećaji koji se odnose na kratko trajanje trudnoće i nisku težinu na porođaju - Disordines propter graviditatem brevem et pondus partuale parvum

P07.0Veoma mala porođajna težina - Pondus ad partum extremo parvum

P07.1Druga mala porođajna težina - Pondus ad partum parvum aliud

P07.2Izrazita nezrelost ploda - Immaturitas extrema

P07.3Drugi prevremeni porođaj - Partus praetemporarius alius

P08Poremećaji koji se odnose na dugo trajanje trudnoće i veliku težinu novorođenčeta - Disordines propter gestationem prolongatam et pondus neonati magnum

P08.0Preveliko novorođenče - Neonatus permagnus

P08.1Druga novoređenčad preteška za gestacionu starost - Neonati ad tempus gestationale magni ponderis alii

P08.2Novorođenče rođeno posle termina porođaja bez velikem porođajne težine - Infants post terminum cum pondere partuali parvo natus

P10Unutarlobanjska razderotina i krvarenje novorođenčeta zbog povrede u toku porođaja - Laceratio et haemorrhagia intracranialis neonati propter trauma per partum

P10.0Krvarenje pod tvrdu moždanicu novorođenčeta zbog povrede u toku porođaja - Haemorrhagia subduralis neonati propter trauma per partum

P10.1Moždano krvarenje novorođenčeta usled porođajne povrede - Haemorrhagia cerebralis neonati propter trauma per partum

P10.2Krvarenje u komore mozga novorođenčeta zbog povrede u toku porođaja - Haemorrhagia intraventricularis neonati propter trauma per partum

P10.3Krvarenje pod mrežastu moždanicu novorođenčeta zbog povrede u toku porođaja - Haemorrhagia subarachnoidalis neonati propter trauma per partum

P10.4Laceracija šatora malog mozga novorođenčeta zbog povrede u toku porođaja - Laceratio tentorii cerebelli neonati propter trauma per partum

P10.8Druge laceracije i krvarenja u lobanji novorođenčeta zbog povrede u toku porođaja - Lacerationes et haemorrhagiae intracraniales neonati propter trauma per partum

P10.9Laceracija i krvarenje u lobanji novorođenčeta zbog povrede u toku porođaja, neoznačena - Laceratio et haemorrhagia intracranialis neonatinon specificata propter trauma per partum

P11Ostale povrede centralnog nervnog sistema novorođenčeta u toku porođaja - Laesiones systematis nervosi centralis neonati per partum aliae

P11.0Otok mozga novorođenčeta usled porođajne povrede - Oedema cerebri neonati propter trauma per partum

P11.1Drugo označeno oštećenje mozga novorođenčeta zbog povrede u toku porođaja - Laesio cerebri neonati propter trauma per partum specificata, alia

P11.2Neoznačeno oštećenje mozga novorođenčeta u toku porođaja - Laesio cerebralis neonati propter trauma per partum non specificata

P11.3Povreda facijalnog nerva novorođenčeta u toku porođaja - Laesio nervi facialis neonati propter trauma per partum

P11.4Povreda drugih kranijalnih nerava novorođenčeta u toku porođaja - Laesio traumatica nervorum cranialium neonati per partum aliorum

P11.5Povreda kičme i kičmene moždine novorođenčeta u toku porođaja - Laesio spinalis et medullae spinalis neonati propter trauma per partum

P11.9Povreda centralnog nervnog sistema novorođenčeta u toku porođaja, neoznačena - Laesio systematis nervosi centralis neonati propter trauma per partum non specificata

P12Povrede poglavine novorođenčeta u toku porođaja - Laesiones capillitii neonati propter trauma per partum

P12.0Hematom glave novorođenčeta usled porođajne povrede - Cephalohaematoma neonati propter trauma per partum

P12.1Naduv poglavine novorođenčeta zbog povrede u toku porođaja - Oedema capillitii neonati propter trauma per partum

P12.2Krvarenje mekih tkiva krova lobanje novorođenčeta uzrokovano porođajnom povredom - Haemorrhagia subaponeurotica epicranialis neonati propter trauma per partum

P12.3Modrica poglavine novorođenčeta usled porođajne povrede - Ecchymosis capillitii neonati propter trauma per partum

P12.4Povreda poglavine novorođenčeta monitoring-sistemom - Laesio capillitii neonati propter trauma monitoring - systemate

P12.8Druge porođajne povrede poglavine novorođenčeta - Laesiones capillitii neonati propter trauma per partum aliae

P12.9Porođajna povreda poglavine novorođenčeta neoznačena - Laesio capillitii neonati propter trauma per partum non specificata

P13Povreda kostiju novorođenčeta u toku porođaja - Laesio sceletalis neonati propter trauma per partum

P13.0Prelom lobanje novorođenčeta u toku porođaja - Fractura cranii neonati per partum

P13.1Druge povrede lobanje novorođenčeta u toku porođaja - Laesiones cranii neonati propter trauma per partum aliae

P13.2Povreda butne kosti novorođenčeta u toku porođaja - Laesio femoris neonati propter trauma per partum

P13.3Povreda drugih dugih kostiju novorođenčeta u toku porođaja - Laesio ossium longorum neonati propter trauma per partum aliorum

P13.4Prelom ključne kosti novorođenčeta zbog povrede u toku porođaja - Fractura claviculae neonati propter trauma per partum

P13.8Povrede drugih delova skeleta novorođenčeta u toku porođaja - Laesiones sceletales neonati propter trauma per partum aliae

P13.9Povreda skeleta novorođenčeta u toku porođaja, neoznačena - Laesio sceleti neonati propter trauma per partum non specificata

P14Povrede perifernog nervnog sistema novorođenčeta u toku porođaja - Laesiones systematis nervosi peripherici neonati propter trauma per partum

P14.0Erbova paraliza novorođenčeta u toku porođaja - Paralysis Erb neonati per partum

P14.1Klumpkeova paraliza novorođenčeta u toku porođaja - Paralysis Klumpke neonati per partum

P14.2Paraliza n. frenikusa novorođenčeta u toku porođaja - Paralysis nervi phrenici neonati per partum

P14.3Druge povrede pleksus beahijalisa novorođenčeta u toku porođaja - Laesiones plexus bracchialis neonati propter trauma per partum aliae

P14.8Povrede drugih delova perifernog nervnog sistema novorođenčeta u toku porođaja - Laesiones partium systematis nervosi peripherici neonati propter trauma per partum aliarum

P14.9Povreda perifernog nervnog sistema novorođenčeta u toku porođaja, neoznačena - Laesio systematis nervosi peripherici neonati propter trauma per partum non specificta

P15Ostale povrede novorođenčeta u toku porođaja - Laesiones neonati propter trauma per partum aliae

P15.0Povreda jetre novorođenčeta u toku porođaja - Laesio hepatis neonati propter trauma per partum

P15.1Povreda slezine novorođenčeta u toku porođaja - Laesio lienis neonati propter trauma per partum

P15.2Povreda kosog mišića vrata novorođenčeta u toku porođaja - Laesio musculi sternocleidomastoidei neonati propter trauma per partum

P15.3Povreda oka novorođenčeta u toku porođaja - Laesio oculi neonati propter trauma per partum

P15.4Povreda lica novorođenčeta u toku porođaja - Laesio faciei neonati propter trauma per partum

P15.5Povreda spoljnjih polnih organa novorođenčeta u toku porođaja - Laesio genitaliorum externorum neonati propter trauma per partum

P15.6Nekroza potkožnogmasnog tkiva novorođenčeta u toku porođaja - Necrosis adiposa subcutanea neonati per partum

P15.8Druge označene povrede novorođenčeta u toku porođaja - Laesiones neonati propter trauma per partum aliae

P15.9Povreda novorođenčeta u toku porođaja, neoznačena - Laesio neonati propter trauma per partum non specificata

P20Nedostatak kiseonika umaterici - Hypoxia intrauterina

P20.0Nedostatak kiseonika umaterici pre početka porođaja - Hypoxia intrauterina antenatalis

P20.1Nedostatak kiseonika umaterici u toku porođaja - Hypoxia intrauterina partualis

P20.9Nedostatak kiseonika umaterici, neoznačen - Hypoxia intrauterina non specificata

P21Gušenje novorođenčeta izazvano nedostatkom kiseonika - Asphyxia neonatalis

P21.9Gušenje novorođenčeta, neoznačeno - Asphyxia neonati non specificata

P22Težak poremećaj disanja novorođenčeta - Angor (disterss) neonati respiratorius

P22.0Sindrom teškog poremećaja disanja novorođenčeta - Syndroma angoris neonati respiratorii

P22.1Prolazno ubrzano disanje novorođenčeta - Tachypnoea neonati transitoria

P22.8Drugi težak poremećaj disanja novorođenčeta - Angor neonati respiratorius alius

P22.9Težak poremećaj disanja novorođenčeta, neoznačen - Angor neonati respiratorius non specificatus

P23Kongenitalna pneumonija - Pneumonia congenitalis

P23.0Zapaljenje pluća ploda umaterici izazvano virusima - Pneumonia viralis congenitalis

P23.1Zapaljenje pluća ploda umaterici, uzročnik Chlamidia - Pneumonia per Chlamydiam congenitalis

P23.2Zapaljenje pluća ploda umaterici izazvano stafilokokom - Pneumonia staphylococcica congenitalis

P23.3Zapaljenje pluća ploda umaterici izazvano streptokokom, grupe B - Pneumonia streptococcica congenitalis, classis B

P23.4Zapaljenje pluća ploda umaterici uzročnik Escherichia coli - Pneumonia per Escherichiam coli congenitalis

P23.5Zapaljenje pluća ploda umaterici, uzročnik Pseudomonas - Pneumonia per Pseudomonadem congenitalis

P23.6Zapaljenje pluća ploda umaterici izazvano drugim bakterijama - Pneumonia per bacterias alias congenitalis

P23.8Urođeno zapaljenje pluća uzrokovano drugim mikroorganizmima - Pneumonia per microorganismos alios congenitalis

P23.9Urođeno zapaljenje pluća, neoznačeno - Pneumonia congenitalis non specificata

P24Neonatalni aspiracijski sindromi - Syndromae aspirationis neonati

P24.0Novorođenčetovo udisanje mekonijuma - Aspiratio meconii neonatalis

P24.1Novorođenčetovo udisanje amnionske tečnosti i sluzi - Aspiratio amnii et muci neonatalis

P24.2Novorođenčetovo udisanje krvi - Aspiratio sanguinis neonatalis

P24.3Novorođenčetovo udisanje mleka i povraćene tek progutane hrane - Aspiratio lactis et alimenti regurgitati neonatalis

P24.8Drugi sindromi novorođenčetovog udisanja stranih sadržaja - Syndromae aspirationis neonatalis aliae

P24.9Syndrom novorođenčetovog udisanja stranih sadržaja, neoznačen - Syndroma aspirationis neonatalis non specificata

P25Tkivni emfizem i stanja povezana s njim u perinatalnom periodu - Emphysema interstitiale et conditiones perinatales conjunctae

P25.0Tkivni emfizem novorođenčeta nastao u perinatalnom periodu - Emphysema interstitiale neonati perinatale

P25.1Pnumotoraks novorođenčeta nastao u perinatalnom periodu - Pneumothorax neonati perinatalis

P25.2Vazduh u sredogruđu novorođenčeta nastao u perinatalnom periodu - Pneumomediastinum neonati perinatalis

P25.3Vazduh u srčanoj kesi novorođenčeta nastao u perinatalnom periodu - Pneumopericardium neonati perinatalis

P25.8Druga stanja vezana za intersticijalni emfizem novorođenčeta nastao u perinatalnom periodu - Conditiones perinatales aliae cum emphysemate interstitiali neonati coniunctae

P26Krvarenje pluća u perinatalnom periodu - Haemorrhagia pulmonis perinatalis

P26.0Krvarenje dušnika i dušnica u perinatalnom periodu - Haemorrhagia tracheobronchialis perinatalis

P26.8Drugo obilno krvarenje pluća u porođajnom periodu - Haemorrhagia pulmonis perinatalis abundans alia

P27Hronične bolesti organa za disanje u perinatalnom periodu - Morbi organorum respiratoriorum perinatales chronici

P27.0Wilson-Mikityjev sindrom - SyndromaWilson-Mikity

P27.1Bronhopulmanalna displazija u perinatalnom periodu - Dysplasia bronchopulmonalis perinatalis

P27.8Druge hronične bolesti organa za disanje u perinatalnom periodu - Morbi organorum respiratoriorum perinatales chronici alii

P27.9Hronična bolest organa za disanje u perinatalnom periodu, neoznačena - Morbus organi respiratorii perinatalis chronicus non specificatus

P28Ostale bolesti organa za disanje u perinatalnom periodu - Morbi organorum respiratoriorum perinatales alii

P28.0Primarna atelektaza novorođenčeta - Atelectasis neonati primaria

P28.1Druga i neoznačena atelektaza novorođenčeta - Atelectasis neonati alia et non specificata

P28.2Paroksizmalna cijanoza novorođenčeta - Cyanosis paroxysmatica neonati

P28.3Primarna apnea novorođenčeta - Apnoea neonati primaria

P28.4Druga apnea novorođenčeta - Apnoea neonati alia

P28.5Insuficijencija pluća novorođenčeta - Insufficientia pulmonis neonati

P28.8Druge označene bolesti organa za disanje novorođenčeta - Morbi organorum respiratoriorum perinatales alii, specificati

P28.9Bolest organa za disanje novorođenčeta, neoznačena - Morbus organi respiratorii neonati non specificatus

P29Kardiovaskularna oboljenja u porođajnom periodu - Morbi organorum cardiovascularium perinatales

P29.0Insuficijencija srca novorođenčeta - Insufficientia cordis neonati

P29.1Poremećaj srčanog ritma novorođenčeta - Dysrhytmia cordis neonati

P29.2Povišen krvni pritisak novorođenčeta - Hypertensio arterialis neonati

P29.3Perzistirajuća fetalna hipertenzija - Circulatio fetalis persistens

P29.4Prolazna ishemija miokarda novorođenčeta - Ischaemia myocardii neonati transitiva

P29.8Druge bolesti srca i krvotoka u porođajnom periodu - Morbi organorum cardiovascularium perinatales alii

P29.9Bolest srca i krvotoka u porođajnom periodu, neoznačena - Morbus organi cardiovascularis perinatalis non specificatus

P35Urođene bolesti izazvane virusima - Morbi virales congenitalis

P35.0Sindrom urođene rubeole - Syndroma rubeolae congenitalis

P35.1Urođena infekcija izazvana citomegalovirusima - Infectio cytomegaloviralis congenitalis

P35.2Urođena infekcija izazvana virusom herpes simpleksa - Infectio herpesviralis (herpes simplex) congenitalis

P35.3Urođeno zapaljenje jetre izazvano virusima - Hepatitis viralis congenitalis

P35.8Druge urođene bolesti izazvane virusima - Morbi virales congenitalis alii

P35.9Urođena bolest izazvana virusom, neoznačena - Morbus viralis congenitus non specificatus

P36Bakterijska sepsa novorođenčeta - Sepsis neonati bacterialis

P36.0Sepsa novorođenčeta izazvana streptokokom grupe B - Sepsis neonati streptococcica, classis B

P36.1Sepsa novorođenčeta izazvana drugim i neoznačenim streptokokom - Sepsis neonati streptococco alio non specificato excitata

P36.2Sepsa novorođenčeta, uzročnik Staphylococcus aureusom - Sepsis neonati per Staphylococcum aureum

P36.3Sepsa novorođenčeta izazvana drugim i neoznačenim stafilokokom - Sepsis neonati staphylococco non specificato alio excitata

P36.4Sepsa novorođenčeta, uzročnik Escherichia coli - Sepsis neonati per Escherichiam coli

P36.5Anaerobna sepsa novorođenčeta - Sepsis neonati anaerobica

P36.8Druga sepsa novorođenčeta izazvana bakterijama - Sepsis neonati bacterialis alia

P36.9Sepsa novorođenčeta izazvana bakterijama, neoznačena - Sepsis neonati bacterialis non specificata

P37Ostale urođene infektivne i parazitarne bolesti - Morbi infectivi et parasitarii congeniti alii

P37.0Urođena tuberkuloza - Tuberculosis congenitalis

P37.1Urođena toksoplazmoza - Toxoplasmosis congenitalis

P37.2Urođena diseminovana listerioza - Listeriosis congenitalis disseminata

P37.3Urođena tropska malarija (falciparum) - Malaria tropica (falciparum) congenitalis

P37.4Druga urođena malarija - Malaria congenita alia

P37.5Neonatalna kandidijaza - Candidiasis neonatalis

P37.8Druge označene urođene infekcije i parazitarne bolesti - Infectiones et morbi parasitarii congeniti alii, specificati

P37.9Urođena infekcija i parazitarna bolest, neoznačena - Infectio et morbus parasitarius congenitus non specificatus

P38Zapaljenje pupka novorođenčeta sa ili bez blagog krvarenja - Omphalitis neonati cum sive sine haemorhagia miti

P39Ostale označene infekcije u perinatalnom periodu - Infectiones perinatales aliae, specificatae

P39.0Zarazno zapaljenje dojke novorođenčeta - Mastitis neonati infectiva

P39.1Zapaljenje vežnjače i suzne kesice novorođenčeta - Conjunctivitis et dacriocystitis neonati

P39.2Infekcija ploda u plodovoj vodi - Infectio fetus intraamniotica

P39.3Infekcija mokraćnih puteva novorođenčeta - Infectio tractus urinarii neonati

P39.4Infekcija kože novorođenčeta - Infectio cutis neonati

P39.8Druge označene infekcije specifične za perinatalni period - Infectiones specificae pro priodo perinatali aliae, specificatae

P39.9Infekcija specifična za perinatalni period, neoznačena - Infectio specifica pro periodo perinatali non specificata

P50Krvarenje ploda - Haemorrhagia fetus

P50.0Gubitak krvi ploda iz prethodnih sudova - Amissio sanguinis fetus ex vasis praeviis

P50.1Krvarenje ploda zbog rupture pupčanika - Haemorrhagia fetus ex chorda umbilicali rupta

P50.2Krvarenje ploda iz posteljice - Haemorrhagia fetus ex placenta

P50.3Krvarenje u drugog blizanca - Haemorrhagia ad secundum geminum

P50.4Krvarenje u krvotok majke - Haemorrhagia in circulatione matris

P50.5Krvarenje iz presečnog pupčanika blizanca - Haemorrhagia ex chorda umbilicali gemini praecisa

P50.8Drugo krvarenje ploda - Haemorrhagia fetus alia

P50.9Krvarenje ploda, neoznačeno - Haemorrhagia fetus non specificata

P52Netraumatsko unutarlobanjsko krvarenje ploda i novorođenčeta - Haemorrhagia intracranialis fetus et neonati non traumatica

P52.0Netraumatsko krvarenje ploda i novorođenčeta u moždanoj komori, stepen 1 - Haemorrhagia cerebri intraventricularis fetus et neonati non traumatica, gradus 1

P52.1Netraumatsko krvarenje ploda i novorođenčeta u moždanoj komori, stepen 2 - Haemorrhagia cerebri intraventricularis fetus et neonati non traumatica, gradus 2

P52.2Netraumatsko krvarenje ploda i novorođenčeta u moždanoj komori, stepen 3 - Haemorrhagia intraventricularis fetus et neonati non traumatica, gradus 3

P52.3Netraumatsko krvarenje ploda i novorođenčeta u moždanoj komori, neoznačeno - Haemorrhagia cerebri intraventricularis fetus et neonati non traumatica non specificata

P52.4Netraumatsko krvarenje ploda i novorođenčeta u mozgu - Haemorrhagia intracerebralis fetus et neonati non traumatica

P52.5Netraumatsko krvarenje ploda i novorođenčeta ispod paučinaste moždanice - Haemorrhagia subarachnoidalis fetus et neonati non traumatica

P52.6Netraumatsko krvarenje ploda i novorođenčeta u mali mozak i zadnju lobanjsku jamu - Haemorrhagia cerebellaris fetus et neonati in fossa posteriore non traumatica

P52.8Drugo netraumatsko unutarlobanjsko krvarenje ploda i novorođenčeta - Haemorrhagia intracranialis fetus et neonati non traumatica alia

P52.9Netraumatsko unutarlobanjsko krvarenje ploda i novorođenčeta, neoznačeno - Haemorrhagia intracranialis fetus et neonati non traumatica non specificata

P53Krvarenje ploda i novorođenčeta - Morbus haemorrhagicus fetus et neonati

P54Ostala krvarenja novorođenčeta - Haemorrhagiae neonati aliae

P54.0Povraćanje krvi novorođenčeta - Haematemesis neonati

P54.1Krv u stolici novorođenčeta - Melaena neonati

P54.2Krvarenje iz rektuma novorođenčeta - Haemorrhagia neonati rectalis

P54.3Drugo krvarenje iz želuca i creva novorođenčeta - Haemorrhagia neonati gastrointestinalis

P54.4Krvarenje nadbubrežne žlezde novorođenčeta - Haemorrhagia glandulae suprarenalis neonati

P54.5Krvarenje iz kože novorođenčeta - Haemorrhagia cutis neonati

P54.6Krvarnje vagine novorođenčeta - Haemorrhagia neonati vaginalis

P54.8Drugo označeno krvarenje novorođenčeta - Haemorrhagia neonati alia, specificata

P54.9Krvarenje novorođenčeta, neoznačeno - Haemorrhagia neonati non specificata

P55Hemolitička bolest ploda i novorođenčeta - Morbus haemolyticus fetus et neonati

P55.0Rh-izoimunizacija ploda i novorođenčeta - Rhesus-isoimmunisatio fetus et neonati

P55.1ABO-izoimunizacija ploda i novorođenčeta - ABO-isoimmunisatio fetus et neonati

P55.8Druge hemolitičke bolesti ploda i novorođenčeta - Morbi haemolytici fetus et neonati alii

P55.9Hemolitička bolest ploda i novorođenčeta, neoznačena - Morbus haemolyticus fetus et neonati non specificatus

P56Hidrops ploda izazvana hemolitičkom bolešću - Hydrops fetus haemolyticus

P56.0Hidrops ploda izazvana izoimunizacijom - Hydrops fetus propter isoimmunisationem

P56.9Hidrops ploda izazvana drugom i neoznačenom hemolitičkom bolešću - Hydrops fetus haemolyticum alium et non specificatum

P57Kernikterus - žutica jedara mozga - Icterus nuclearis cerebri (kernicterus)

P57.0Kernikterus izazvan izoimunizacijom - Icterus nuclearis cerebri isoimmunisationalis

P57.8Drugi označeni kernikterus - Icterus nuclearis cerebri alius, specificatus

P57.9Kernikterus, neoznačen - Icterus nuclearis cerebri (kernicterus) non specificatus

P58Žutica novorođenčeta zbog druge prekomerne hemolize - Icterus neonati ex haemolysi excessiva alia

P58.0Žutica novorođenčeta sa modricama - Icterus neonati propter livores

P58.1Žutica novorođenčeta sa krvarenjem - Icterus neonati haemorrhagicus

P58.2Zarazna žutica novorođenčeta - Icterus neonati infectivus

P58.3Žutica novorođenčeta kod preteranog stvaranja crvenih krvnih zrnaca - Icterus neonati polycytaemicus

P58.4Žutica novorođenčeta uzrokovana lekovima ili toksinima prenetim preko majke - Icterus neonati propter medicamenta et toxina a matre transmissus

P58.5Žutica novorođenčeta izazvana progutanom krvi majke - Icterus neonati propter sanguinem matris haustum

P58.8Druga označena žutica novorođenčeta - Icterus neonati alius, specificatus

P58.9Žutica novorođenčeta, neoznačena - Icterus neonati non specificatus

P59Ostala i neoznačena žutica novorođenčeta - Icterus neonati alius et non specificatus

P59.0Žutica novorođečeta kod prevremenog porođaja - Icterus neonati ad partum praematurum

P59.1Sindrom zgusnute žuči - Syndroma bilis condensatae

P59.2Žutica novorođenčeta kod drugog i neoznačenog oštećenja ćelija jetre - Icterus neonati ad laesionem hepatocellularum aliam et non specificatam

P59.3Žutica novorođenčeta uzrokovana inhibitorima u majčinom mleku - Icterus neonati propter inhibitores in lacte matris

P59.8Žutica novorođenčeta usled drugih označenih uzroka - Icterus neonati propter causas alias specificatas

P59.9Neoznačena žutica novorođenčeta - Icterus neonati non specificatus

P60Diseminovana intravaskularna koagulacija ploda i novorođenčeta - Coagulatio intravascularis fetus et neonati disseminata

P61Ostale bolesti krvi u toku porođaja - Morbi haematologici perinatales alii

P61.0Prolazna trombocitopenija novorođenčeta - Thrombocytopenia neonati transitoria

P61.1Policitemija novorođenčeta - Polycythaemia neonati

P61.2Malokrvnost nedonoščeta - Anaemia praematuri

P61.3Urođena malokrvnost ploda posle gubitka krvi - Anaemia fetus posthaemorrhagica congenita

P61.4Druga urođena malokrvnost - Anaemia congenita alia

P61.5Prolazno smanjenje broja neutrocita novorođenčeta - Neutrocytopenia neonati transitoria

P61.6Drugi prolazni poremećaji zgrušavanja krvi novorođenčeta - Disordines circulationis neonati transitivi alii

P61.8Druge označene bolesti krvi u toku porođaja - Morbi haematologici perinatales alii, specificati

P61.9Bolest krvi u toku porođaja, neoznačena - Morbus haematologicus perinatalis non specificatus

P70Prolazni poremećaji metabolizma ugljenih hidrata ploda i novorođenčeta - Disordines metabolismi carbohydratorum fetus et neonati transitivi

P70.0Sindrom odojčeta majke sa šećernom bolešću u trudnoći - Syndroma infantis matris cum diabete gestationali

P70.1Sindrom odojčeta majke sa šećernom bolešću - Syndroma infantis matris diabeticae

P70.2Šećerna bolest novorođenčeta - Diabetes mellitus neonati

P70.3Hipoglikemija novorođenčeta izazvana lečenjem - Hypoglycaemia neonati iatrogenes

P70.4Druga hipoglikemija novorođenčeta - Hypoglycaemia neonati alia

P70.8Drugi prolazni poremećaji metabolizma ugljenih hidrata ploda i novorođenčeta - Disordines metabolismi carbohydratorum fetus et neonati transitivi alii

P70.9Prolazni poremećaj metabolizma ugljenih hidrata ploda i novorođenčeta, neodređen - Disordo metabolismi carbohydratorum fetus et neonati transitivus non specificatus

P71Prolazni poremećaji metabolizma kalcijuma i magnezijuma novorođenčeta - Disordines metabolismi calcii et magnesii neonati transitivi

P71.0Snižen nivo kalcijuma novorođenčeta uzrokovan kravljim mlekom - Hypocalcaemia neonati lactogenes (lac vaccae)

P71.1Drugo sniženje nivoa kalcijuma u krvi novorođenčeta - Hypocalcaemia neonati alia

P71.2Snižen nivo magnezijuma u krvi novorođenčeta - Hypomagnesiaemia neonati

P71.3Tetanija novorođenčeta bez deficita kalcijuma ilimagnezijuma - Tetania neonati sine deficientia calcii sive magnesii

P71.4Prolazna smanjena aktivnost paraštitastih žlezda novorođenčeta - Hypoparathyreoidismus neonati transitorius

P71.8Drugi prolazni poremećaji metabolizma kalcijuma i magnezijuma novorođenčeta - Disordines metabolismi calcii et magnesii neonati transitivi alii

P71.9Prolazni poremećaj metabolizma kalcijuma i magnezijuma novorođenčeta, neoznačen - Disordo metabolismi calcii et magnesii neonati transitivus non specificatus

P72Ostale prolazne bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem novorođenčeta - Morbi systematis endocrini neonati transitivi alii

P72.0Gušavost novorođenčeta - Struma neonati

P72.1Prolazna povećana aktivnost štitaste žlezde novorođenčeta - Hyperthyreosis neonati transitoria

P72.2Drugi prolazni poremećaji funkcije štitaste žlezde novorođenčeta - Morbi functionis thyroideae neonati transitorii alii

P72.8Druge prolazne označene bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem novorođenčeta - Morbi systematis endocrini neonati transitivi alii, specificati

P72.9Prolazan poremećaj žlezda sa unutrašnjim lučenjem novorođenčeta, neoznačen - Morbus systematis endocrini neonati transitivus non specificatus

P74Ostali prolazni poremećaji elektrolita i metabolizma novorođenčeta - Disordines neonati electrolytici et metabolici transitivi alii

P74.1Gubitak tečnosti novorođenčeta - Dehydratio neonati

P74.2Poremećaj ravnoteže natrijuma novorođenčeta - Disordo equilibri natrii neonati

P74.3Poremećaj ravnoteže kalijuma novorođenčeta - Disordo equilibrii kalii neonati

P74.4Drugi prolazni poremećaji elektrolita novorođenčeta - Disordines neonati electrolytici transitivi alii

P74.5Prolazna tirozinemija novorođenčeta - Tyrosinaemia neonati transitiva

P74.8Drugi prolazni poremećajimetabolizma novorođenčeta - Disordines neonati metabolici transitivi alii

P74.9Prolazni poremećaj metabolizma novorođenčeta, neoznačen - Disordo metabolismi neonati transitivus non specificatus

P75*Ileus u cističnoj fibrozi izazvan mekonijumom - Ileus meconialis in fibrosi cystica (E84.1†)

P76Ostala opstrukcija creva novorođenčeta - Obstructio intestinalis neonati alia

P76.0Sindrom čepa od mekonijuma - Syndroma emboli meconialis

P76.1Prolazni ileus novorođenčeta - Ileus neonati transitivus

P76.2Opstrukcija creva izazvana zgusnutim mlekom - Obstructio intestinalis propter lac insspisatum

P76.8Druga označena opstrukcija creva novorođenčeta - Obstructio intestinalis neonati alia, specificata

P76.9Opstrukcija creva novorođenčeta, neoznačena - Obstructio intestinalis neonati non specificata

P77Zapaljenje sa nekrozom debelog i tankog creva ploda i novorođenčeta - Enterocolitis fetus et neonati necroticans

P78Ostale bolesti sistema za varenje u perinatalnom periodu - Morbi tractus digestivi perinatales alii

P78.0Prskanje creva u perinatalnom periodu - Perforatio intestinalis perinatalis

P78.1Drugo zapaljenje trbušne maramice novorođenčeta - Peritonitis neonati alia

P78.2Povraćanje krvi i izbacianje krvi u stolici novorođenčeta izazvano progutanom majčinom krvi - Haematemesis et melaena neonati propter sanguinem matris haustum

P78.3Neinfektivni proliv novorođenčeta - Diarrhoea neonati non infectiva

P78.8Druge označene bolesti sistema za varenje u porođajnom periodu - Morbi tractus digestivi perinatales alii, specificati

P78.9Bolest sistema za varenje u porođajnom periodu, neoznačena - Morbus systematis digestivi perinatalis non specificatus

P80Snižena temperatura novorođenčeta - Hypothermia neonati

P80.0Sindrom oštećenja ploda hladnoćom - Syndroma „laesionis frigidae” neonati

P80.8Druga snižena temperatura novorođenčeta - Hypothermia neonati alia

P80.9Snižena temperatura novorođenčeta, neoznačena - Hypothermia neonati non specificata

P81Ostali poremećaji regulisanja temperature novorođenčeta - Disordines regulationis temperaturae nenonati alii

P81.0Povišena temperatura novorođenčeta izazvana spoljašnjom temperaturom - Hyperthermia neonati temperatura externa excitata

P81.8Drugi označeni poremećaji regulisanja temperature novorođenčeta - Disordines regulationis temperaturae neonati alii, specificati

P81.9Poremećaj regulisanja temperature novorođenčeta, neoznačen - Disordo regulationis temperaturae neonati non specificatus

P83Ostale bolesti kože i potkožnog tkiva specifične za plod i novorođenče - Morbi cutis et subcutis fetus et neonati specifici, alii

P83.0Sklerma novorođenčeta - Sclerema neonati

P83.1Eritem novorođenčeta izazvan toksinom - Erythema toxicum neonati

P83.2Hidrops ploda bez hemolitičke bolesti - Hydrops fetalis non haemoliticus

P83.3Drugi i neoznačeni otok specifičan za plod i novorođenče - Oedema specificum pro fetu et neonato aliud, non specificatum

P83.4Hipertrofija dojke novorođenčeta - Hypertrophia mammae neonati

P83.5Urođena hidrocela - Hydrocele congenita

P83.6Polip pupka novorođenčeta - Polypus umbilicalis neonati

P83.8Druge označene bolesti kože i potkožnog tkiva specifične za plod i novorođenče - Morbi cutis et subcutis pro fetu et neonato specifici alii, specificati

P83.9Bolest kože i potkožnog tkiva specifična za plod i novorođenče, neoznačena - Morbus cutis et subcutis pro fetu et neonato specificus non specificatus

P90Konvulzije novorođenčeta - Convulsiones neonati

P91Ostale bolesti mozga novorođenčeta - Morbi cerebri neonati alii

P91.0Ishemija mozga novorođenčeta - Ischaemia cerebri neonati

P91.1Stečene ciste oko moždanih komora novorođenčeta - Cystes cerebri neonati acquisitae periventriculares

P91.2Razmekšavanje bele mase mozga novorođenčeta - Leucomalacia cerebri neonati

P91.3Razdražljivost mozga novorođenčeta - Irritabilitas cerebri neonati

P91.4Depresija mozga novorođenčeta - Depressio cerebri neonati

P91.5Koma novorođenčeta - Coma neonati

P91.6Hipoksično ishemijska encefalopatija novorođenčeta - Encephalopathia hypoxica ishaemica neonati

P91.8Druge označene bolesti mozga novorođenčeta - Morbi cerebri neonati alii, specificati

P91.9Bolest mozga novorođenčeta, neoznačena - Morbus cerebri neonati non specificatus

P92Problemi ishrane novorođenčeta - Problema neonati alimentarii

P92.0Povraćanje novorođenčeta - Vomitus neonati

P92.1Podrigivanje i preživanje novorođenčeta - Regurgitatio et ruminatio neonati

P92.2Usporeno uzimanje hrane novorođenčeta - Receptio alimenti neonati tarda

P92.3Pothranjenost novorođenčeta - Hyponutritio neonati

P92.4Prekomerno hranjenje novorođenčeta - Hypernutritio neonati

P92.5Teškoće novorođenčeta pri sisanju - Difficultates neonati ad succionem

P92.8Drugi problemi ishrane novorođenčeta - Problema neonati alimentarii alii

P92.9Problemi ishrane novorođenčeta, neoznačen - Problem neonati nutritionalis non specificatus

P93Reakcije i trovanja lekovima ploda i novorođenčeta - Reactiones et intoxicationes medicamentosae fetus et neonati

P94Bolesti tonusa mišića novorođenčeta - Morbi toni musculorum neonati

P94.0Prolazna teška miastenija novorođenčeta - Myasthenia gravis neonati transitoria

P94.1Urođeno povišen tonus mišića novorođenčeta - Hypertonia musculorum neonati congenita

P94.2Urođeno snižen tonus mišića novorođenčeta - Hypotonia musculorum neonati congenita

P94.8Druge bolesti tonusa mišića novorođenčeta - Morbi toni musculorum neonati alii

P94.9Bolest tonusa mišića novorođenčeta, neoznačena - Morus toni musculorum neonati non specificatus

P95Neoznačena smrt ploda - Mors fetus non specificata

P96Ostale bolesti perinatalnog perioda - Morbi perinatales alii

P96.0Urođena insuficijencija bubrega novorođenčeta - Insufficientia renalis neonati congenita

P96.1Simptomi apstinencije novorođenčeta majke zavisnika - narkomana - Symptoma abstinentiae infantis matris dependentis

P96.2Simptomi apstinencije usled terapijskog davanja lekova novorođenčetu - Symptomata abstinentiae neonati medicamentosa

P96.3Široki šavovi kostiju lobanje novorođenčeta - Suturae cranii neonati latae

P96.4Završetak trudnoće, uticaj na plod i novorođenče - Terminatio graviditatis, affectio ad fetum et neonatum

P96.5Komplikacije intrauternih medicinskih intervencija - Complicationes intrauterinae postprocedurales

P96.8Druge označene bolesti perinatalnog perioda - Morbis perinatales alii, specificati

P96.9Bolest perinatalnog perioda, neoznačena - Morbus perinatalis non specificatus

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: