Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

O07.4Neuspio medicinski pobačaj bez komplikacija - Abortus medicinalis inefficax sine complicationibus

O08Komplikacije posle pobačaja, vanmaterične i molarne trudnoće - Complicationes post abortum, graviditatem ectopicam et molarem

O08.0Infekcija polnih organa i karlice posle pobačaja, vanmaterične i molarne trudnoće - Infectio tractus genitalis et pelvis post abortum, graviditatem ectopicam et molarem

O08.1Kasno ili obilno krvarenje posle pobačaja, vanmaterične i molarne trudnoće - Haemorrhagia retardata sive excessiva post abortum, graviditatem ectopicam et molarem

O08.2Začepljenje krvnog suda posle pobačaja, vanmaterične i molarne trudnoće - Embolia post abortum, graviditatem ectopicam et molarem

O08.3Šok posle pobačaja, vanmaterične i molarne trudnoće - Afflictus (shock) post abortum, graviditatem ectopiam et molarem

O08.4Nedovoljna funkcija bubrega posle pobačaja, vanmaterične i molarne trudnoće - Insufficientia renalis post abortum, graviditatem ectopicam et molarem

O08.5Poremećaji metabolizma posle pobačaja, vanmaterične i molarne trudnoće - Disordines metabolismi post abortum, graviditatem ectopicam et molarem

O08.6Oštećenje organa i tkiva karlice posle pobačaja, vanmaterične i molarne trudnoće - Laesio organorum et textus pelvis post abortum, graviditatem ectopicam et molarem

O08.7Druge komplikacije vena posle pobačaja, vanmaterične i molarne trudnoće - Complicationes venarum post abortum, graviditatem ectopicam et molarem, aliae

O08.8Druge komplikacije posle pobačaja, vanmaterične imolarne trudnoće - Complicationes post abortum, graviditatem ectopicamet molarem aliae

O08.9Komplikacija posle pobačaja, vanmaterične i molarne trudnoće, neoznačena - Complicatio post abortum, graviditatem ectopicam et molarem non specificata

O10Ranije postojeći povišen krvni pritisak kao komplikacija trudnoće, porođaja i babinja - Hypertensio arteriaiis antecedens ut complicatio graviditatis, partus et puerperii

O10.0Ranije postojeći povišeni krvni pritisak kao komplikacija trudnoće, porođaja i babinja - Hypertensio arteriaiis antecedens ut complicatio graviditatis, partus et puerperii

O10.1Ranije postojeća hipertenzivna bolest srca kao komplikacija trudnoće, porođaja i babinja - Morbus cardiacus hypertensivus antecedens ut complicatio graviditatis, partus et puerperii

O10.2Ranije postojeća hipertenzivna bolest bubrega kao komplikacija trudnoće, porođaja i babinja - Morbus renalis hypertensivus antecedens ut complicatio graviditatis, partus et puerperii

O10.3Ranije postojeća hipertenzivna bolest srca i bubrega kao komplikacija trudnoće, porođaja i babinja - Morbus cardiacus et renalis hypertensivus antecedens ut complicatio graviditatem, partus et puerperii

O10.4Ranije postojeći sekundarni povišen krvni pritisak kao komplikacija, porođaja i babinja - Hypertensio arterialis secundaria antecedens ut complicatio graviditatis, partus et puerperiii

O10.9Neoznačen ranije postojeći povišen krvni pritisak kao komplikacija trudnoće, porođaja i babinja - Hypertensio arterialis antecedens ut complicatio graviditatis, partus et puerperii non specificata

O11Hipertenzivni poremećaj koji je i ranije postojao sa superponiranom proteinurijom - Disordo hypertensivus antecedens cum proteinuria superimposita

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: