Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

O00Vanmaterična trudnoća - Graviditas extrauterina

O00.0Trbušna trudnoća - Graviditas abdominalis

O00.1Jajovodna trudnoća - Graviditas tubaria

O00.2Jajnička trudnoća - Graviditas ovarialis

O00.8Druga vanmaterična trudnoća - Graviditas extrauterina alia

O00.9Vanmaterična trudnoća, neoznačena - Graviditas extrauterina non specificata

O01Grozdasta mola - Mola hydatidosa

O01.0Obična grozdasta mola - Mola hydatidosa simplex

O01.1Nepotpuna i delimična grozdasta mola - Mola hydatidosa incompleta et partialis

O01.9Grozdasta mola, neoznačena - Mola hydatidosa non specificata

O02Ostali nenormalan ishod trudnoće - Eventus conceptionis abnormalis alius

O02.0Oštećeno jajašce i negrozdasta mola - Ovum laesum et mola non hydatidosa

O02.1Nepotpun pobačaj - Abortus imperfectus (abortus retentus)

O02.8Drugi neoznačen nenormalan ishod trudnoće - Eventus conceptionis abnormalis alius, non specificatus

O02.9Nenormalan ishod trudnoće, neoznačen - Eventus conceptionis abnormalis non specificatus

O03Spontan pobačaj - Abortus spontaneus

O04Medicinski pobačaj - Abortus medicalis

O05Ostali pobačaj - Abortus alius

O07Neuspio pokušaj pobačaja - Abortus temptatus inefficax

O07.3Neuspio medicinski pobačaj sa drugim i neoznačenim komplikacijama - Abortus medicinalis inefficax cum complicationibus aliis et non specificatis

O07.4Neuspio medicinski pobačaj bez komplikacija - Abortus medicinalis inefficax sine complicationibus

O08Komplikacije posle pobačaja, vanmaterične i molarne trudnoće - Complicationes post abortum, graviditatem ectopicam et molarem

O08.0Infekcija polnih organa i karlice posle pobačaja, vanmaterične i molarne trudnoće - Infectio tractus genitalis et pelvis post abortum, graviditatem ectopicam et molarem

O08.1Kasno ili obilno krvarenje posle pobačaja, vanmaterične i molarne trudnoće - Haemorrhagia retardata sive excessiva post abortum, graviditatem ectopicam et molarem

O08.2Začepljenje krvnog suda posle pobačaja, vanmaterične i molarne trudnoće - Embolia post abortum, graviditatem ectopicam et molarem

O08.3Šok posle pobačaja, vanmaterične i molarne trudnoće - Afflictus (shock) post abortum, graviditatem ectopiam et molarem

O08.4Nedovoljna funkcija bubrega posle pobačaja, vanmaterične i molarne trudnoće - Insufficientia renalis post abortum, graviditatem ectopicam et molarem

O08.5Poremećaji metabolizma posle pobačaja, vanmaterične i molarne trudnoće - Disordines metabolismi post abortum, graviditatem ectopicam et molarem

O08.6Oštećenje organa i tkiva karlice posle pobačaja, vanmaterične i molarne trudnoće - Laesio organorum et textus pelvis post abortum, graviditatem ectopicam et molarem

O08.7Druge komplikacije vena posle pobačaja, vanmaterične i molarne trudnoće - Complicationes venarum post abortum, graviditatem ectopicam et molarem, aliae

O08.8Druge komplikacije posle pobačaja, vanmaterične imolarne trudnoće - Complicationes post abortum, graviditatem ectopicamet molarem aliae

O08.9Komplikacija posle pobačaja, vanmaterične i molarne trudnoće, neoznačena - Complicatio post abortum, graviditatem ectopicam et molarem non specificata

O10Ranije postojeći povišen krvni pritisak kao komplikacija trudnoće, porođaja i babinja - Hypertensio arteriaiis antecedens ut complicatio graviditatis, partus et puerperii

O10.0Ranije postojeći povišeni krvni pritisak kao komplikacija trudnoće, porođaja i babinja - Hypertensio arteriaiis antecedens ut complicatio graviditatis, partus et puerperii

O10.1Ranije postojeća hipertenzivna bolest srca kao komplikacija trudnoće, porođaja i babinja - Morbus cardiacus hypertensivus antecedens ut complicatio graviditatis, partus et puerperii

O10.2Ranije postojeća hipertenzivna bolest bubrega kao komplikacija trudnoće, porođaja i babinja - Morbus renalis hypertensivus antecedens ut complicatio graviditatis, partus et puerperii

O10.3Ranije postojeća hipertenzivna bolest srca i bubrega kao komplikacija trudnoće, porođaja i babinja - Morbus cardiacus et renalis hypertensivus antecedens ut complicatio graviditatem, partus et puerperii

O10.4Ranije postojeći sekundarni povišen krvni pritisak kao komplikacija, porođaja i babinja - Hypertensio arterialis secundaria antecedens ut complicatio graviditatis, partus et puerperiii

O10.9Neoznačen ranije postojeći povišen krvni pritisak kao komplikacija trudnoće, porođaja i babinja - Hypertensio arterialis antecedens ut complicatio graviditatis, partus et puerperii non specificata

O11Hipertenzivni poremećaj koji je i ranije postojao sa superponiranom proteinurijom - Disordo hypertensivus antecedens cum proteinuria superimposita

O12Otok i proteinurija u toku trudnoće bez povišenog krvnog pritiska - Oedema et proteinuria in graviditate sine hypertensio arteriali

O12.0Otok u trudnoći - Oedema in graviditate

O12.1Proteinurija tokom trudnoće - Proteinuria per graviditatem

O12.2Otok i proteinurija tokom trudnoće - Oedema et proteinuria gestationis per graviditatem

O13Povišen krvni pritisak u toku trudnoće bez proteinurije - Hypertensio arterialis in graviditate sine proteinuria

O14Povišen krvni pritisak u trudnoći sa značajnom proteinurijom - Hypertensio gestationalis cum proteinuria significanti

O14.0Umerena preeklampsija - Praeeclampsia moderata

O14.1Teška preeklampsija - Praeeclampsia gravis

O14.2HELLP sindrom - Syndroma HELLP

O14.9Preeklampsija, neoznačena - Praeeclampsia non specificata

O15Eklampsija - Eclampsia

O15.0Eklampsija u trudnoći - Eclampsia in graviditate

O15.1Eklampsija u toku porođaja - Eclampsia partualis

O15.2Eklampsija u babinjama - Eclampsia in puerperio

O15.3Eklampsija, neoznačena - Eclampsia non specificata

O16Povišen krvni pritisak majke, neoznačen - Hypertensio arterialis matris non specificata

O20Krvarenje u početku trudnoće - Haemorrhagia in graviditate initiali

O20.0Preteći pobačaj - Abortus imminens

O20.8Drugo krvarenje u početnoj trudnoći - Haemorrhagia in graviditate initiali alia

O20.9Krvarenje u početnoj trudnoći, neoznačeno - Haemorrhagia in graviditate initiali non specificata

O21Prekomerno povraćanje trudnice - Hyperemesis gravidarum

O21.0Umereno povraćanje trudnice - Hyperemesis gravidae mitis

O21.1Prekomerno povraćanje trudnice sa poremećajem metabolizma - Hyperemesis gravidae cum disordine metabolico

O21.2Kasno povraćanje trudnice - Vomitus gravidae tardus

O21.8Drugo povraćanje kao kompikacija trudnoće - Vomitus ut complicatio graviditatis alius

O21.9Povraćanje u trudnoći, neoznaćeno - Vomitus in graviditate non specificatus

O22Komplikacije vena u trudnice - Complicationes venarum gravidae

O22.0Proširene vene nogu trudnice - Varices extremitatis inferioris gravidae

O22.1Proširene vene polnih organa trudnice - Varices genitaliorum gravidae

O22.2Površinsko zapaljenje vena sa zgušavanjem krvi trudnice - Thrombophlebitis gravidae superficialis

O22.3Duboko zapaljenje vena sa zgrušavanjem krvi trudnice - Thrombophlebitis gravidae profunda

O22.4Šuljevi u trudnice - Haemorrhoides gravidae

O22.5Zgrušavanje krvi vena mozga u trudnice - Thrombosis venarum cerebri gravidae

O22.8Druge komplikacije vena u trudnice - Complicationes venarum gravidae aliae

O22.9Komplikacija vena u trudnice, neoznačena - Complicatio venarum gravidae non specificata

O23Infekcije mokraćno - polnih puteva u trudnoći - Infectiones tractus urogenitalis in graviditate

O23.0Infekcije bubrega u trudnoći - Infectiones renum in graviditate

O23.1Infekcije mokraćne bešike u trudnoći - Infectiones cystis urinariae in graviditate

O23.2Infekcije mokraćovoda bešike u trudnoći - Infectiones urethrae in graviditate

O23.3Infekcije drugih delova mokraćnih puteva u trudnoći - Infectiones partium aliarum tractus urinarii in graviditate

O23.4Neoznačena infekcija mokraćnih puteva u trudnoći - Infectio tractus urinarii in graviditate non specificata

O23.5Infekcije polnih organa u trudnoći - Infectiones tractus genitalis in graviditate

O23.9Druga i neoznačena infekcija mokraćno - polnih puteva u trudnoći - Infectio tractus urogenitalis in graviditate alia et non specificata

O24Šećerna bolest u trudnoći - Diabetes mellitus in graviditate

O24.0Ranije postojeća šećerna bolest, insulin - zavisna - Diabetes mellitus antecedens, insulinum - dependens

O24.1Ranije postojeća šećerna bolest, insulin - nezavisna - Diabetes mellitus antecedens, non insulinum - dependens

O24.2Ranije postojeća šećerna bolest izazvana nedovoljnom ishranom - Diabetes mellitus antecedens malnutritionalis

O24.3Ranije postojeća šećerna bolest, neoznačena - Diabetes mellitus antecedens non specificatus

O24.4Šećerna bolest nastala u trudnoći - Diabetes mellitus in graviditate ortus

O24.9Šećerna bolest u trudnoći, neoznačena - Diabetes mellitus in graviditate non specificatus

O25Nedovoljna ishrana trudnice - Malnutritio gravidae

O26Ostale bolesti trudnice - Morbi gravidae alii

O26.0Prevelik porast telesne težine u trudnoći - Auctus ponderis corporalis in graviditate enormis

O26.1Mali porast telesne težine u trudnoći - Auctus ponderis corporalis in graviditate parvus

O26.2Zbrinjavanje o ženi koja je imala spontani pobačaj - Curatio feminae cum abortu habituali antecedenti

O26.3Zadržana kontracepcijska spirala u trudnoći - Spira contraceptiva intrauterina in graviditate retenta

O26.4Herpes u trudnoći - Herpes gestationalis

O26.5Sindrom sniženog krvninog pritisaka majke - Syndroma hypotensionis arterialis matris

O26.6Poremećaji jetre u trudnoći, porođaju i babinjama - Hepatopathiae in graviditate, partu et puerperio

O26.7Nepotpuno iščašenje stidne kosti u trudnoći, porođaju i babinjama - Subluxatio pubis in graviditate, partu et puerperio

O26.8Druga označena stanja vezana za trudnoću - Status cum graviditate coniuncti alii, specificati

O26.9Stanje vezano za trudnoću, neoznačeno - Status cum graviditate coniunctus non specificatus

O28Nenormalni nalazi umajke otkriveni pretporođajnom kontrolom - Abnormalitates in examinatione antentali matris invenitae

O28.0Nenormalan hematološki nalaz u majke otkriven pretporođajnom kontrolom - Status haematologicus matris abnormalis in examinatione antenatali invenitus

O28.1Nenormalan biohemijski nalaz u majke otkriven pretporođajnom kontrolom - Status biochemicus matris abnormalis in examinatione antenatali invenitus

O28.2Nenormalan citološki nalaz u majke nalaz u majke otkriven pretporođajnom kontrolom - Status cytologicus matris abnormalis in examinatione antenatali invenitus

O28.3Nenormalan ultrazvučni nalaz u majke otkriven pretporođajnom kontrolom - Status ultrasonorus matris abnormalis in examinatione antenatali invenitus

O28.4Nenormalan radiološki nalaz u majke otkriven pretporođajnom kontrolom - Status radiologicus matris abnormalis in examinatione antenatali invenitus

O28.5Nenormalan hromosomski i genetski nalaz otkriven pretporođajnom kontrolom - Status chromosomaticus et geneticus abnormalis, in examinatione antenatali invenitus

O28.8Drugi nenormalan nalaz u majke otkriven pretporođajnom kontrolom - Status matris abnormalis in examinatione antenatali invenitus alius

O28.9Nenormalan nalaz u majke otkriven pretporođajnom kontrolom, neoznačen - Status matris abnormalis in examinatione antenatali invenitus non specificatus

O29Komplikacije izazvane davanjem anestezije tokom trudnoće - Complicationes anaesthesionales per graviditatem

O29.0Komplikacije pluća izazvane davanjem anestezije tokom trudnoće - Complicationes anaesthesionales pulmonales per graviditatem

O29.1Komplikacije srca izazvane davanjam anestezije tokom trudnoće - Complicationes anaesthesionales cardiacae per graviditatem

O29.2Komplikacije centralnog nervnog sistema izazvane davanjem anestezije tokom trudnoće - Complicationes anaesthesionales systematis nervosi centralis per graviditatem

O29.3Toksička reakcija na lokalnu anesteziju tokom trudnoće - Reactio toxica in anaesthesiam localem per graviditatem

O29.4Glavobolja zbog lumbalne i epiduralne anestezije tokom trudnoće - Cephalea propter anesthesiam spinalem et epiduralem per graviditatem

O29.5Druge komplikacije izazvane davanjem lumbalne i epiduralne anestezije tokom trudnoće - Complicationes propter anaesthesiam spinalem et epiduralem per graviditatem aliae

O29.6Neuspjela ili sa teškoćom urađena intubacija tokom trudnoće - Intubatio inefficax sive difficile facta per graviditatem

O29.8Druge komplikacije izazvane davanjem anestezije tokom trudnoće - Complicationes anaesthesionales per graviditatem aliae

O29.9Komplikacija izazvana anestezijom tokom trudnoće, neoznačena - Complicatio anaesthesionalis per graviditatem non specificata

O30Višeplodna trudnoća - Graviditas plurifetalis

O30.0Bliznačka trudnoća - Graviditas duplex

O30.1Troplodna trudnoća - Graviditas triplex

O30.2Četvoroplodna trudnoća - Graviditas quadriplex

O30.8Druga višeplodna trudnoća - Graviditas plurifetalis alia

O30.9Višeplodna trudnoća, neoznačena - Graviditas plurifetalis non specificata

O31Komplikacije višeplodne trudnoće - Complicationes graviditatis plurifetalis

O31.0Papirasti plod - Fetus papyraceus

O31.1Nastavak trudnoće posle pobačaja jednog ili više plodova - Graviditas post abortum unius sive fetuum plurium continuata

O31.2Nastavak trudnoće posle smrti jednog ili više plodova umaterici - Graviditas post mortem intrauterinam unius sive fetuum plurium continuens

O31.8Druge označene komplikacije višeplodne trudnoće - Complicationes graviditatis plurifetalis aliae, specificatae

O32Zbrinjavanje majke i medicinski postupci kod utvrđenog ili suspektnog nepravilnog stava ploda - Curatio matris ad malpraesentationem fetus confirmatam sive suspectam

O32.0Zbrinjavanje majke kod nestabilnog položaja ploda - Curatio matris ad positionem fetus instabilem

O32.1Zbrinjavanje majke kod prednjačenja ploda karlicom - Curatio matris ad praesentationem fetus pelvicam

O32.2Zbrinjavanje majke kod poprečnog i kosog položaja ploda - Curatio matris ad positionem fetus transversam et obliquam

O32.3Zbrinjavanje majke kod prednjačenja ploda licem, čelom i bradom - Curatio matris ad praesentationem fetus facie, fronte et mento

O32.4Zbrinjavanje majke kod položaja glave ploda visokog za termin - Curatio matris ad positionem capitis fetus altam in relatione ad terminum

O32.5Zbrinjavanje majke kod višeplodne trudnoće sa nepravilnim stavom jednog ili više plodova - Curatio matris ad graviditatem plurifetalem cum malpraesentatione unius sive fetuum plurium

O32.6Zbrinjavanje majke kod složenog nepravilnog stava ploda - Curatio matris ad malpraesentationem fetus combinatam

O32.8Zbrinjavanje majke kod drugog nepravilnog stava ploda - Curatio matris ad malpraesentationem fetus aliam

O32.9Zbrinjavanje majke kod neoznačenog nepravilnog stava ploda - Curatio matris ad malpraesentationem fetus non specificatam

O33Zbrinjavanje majke kod poznate ili sumnjive disproporcije - Curatio matris ad disproportionem notam sive suspectam

O33.0Zbrinjavanje majke kod nesrazmere (disproporcije) usled izobličenja (deformacije) kostiju karlice - Curatio matris ad disproportionem propter deformationem ossium pelvis

O33.1Zbrinjavanje majke kod nesrazmere (disproporcije) usled opšteg suženja karlice - Curatio matris ad disproportionem propter contractionem pelvis totalem

O33.2Zbrinjavanje majke kod nesrazmere (disproporcije) usled suženja ulaza u karticu - Curatio matris ad disproportionem propter contractionem aperturae pelvis

O33.3Zbrinjavanje majke kod nesrazmere (disproporcije) usled suženja izlaza karlice - Curatio matris ad disproportionem propter contractionem exitus pelvis

O33.4Zbrinjavanje majke kod nesrazmere (disproporcije) između majke i veličine ploda - Curatio matris ad disproportionem matris et fetus

O33.5Zbrinjavanje majke kod nesrazmere (disproporcije) usled neuobičajeno velikog ploda - Curatio matris ad disproportionem propter fetum inusitate magnum

O33.6Zbrinjavanje majke kod nesrazmere (disproporcije) usled vodene glave ploda - Curatio matris ad disproportionem propter fetum hydrocephalicum

O33.7Zbrinjavanje majke kod nesrazmere (disproporcije) usled druge deformacije ploda - Curatio matris ad disproportionem propter deformationem fetalem aliam

O33.8Zbrinjavanje majke kod nesrazmere (disproporcije) usled drugih uzroka - Curatio matris ad disproportionem propter causas alias

O33.9Zbrinjavanjemajke kod nesrazmere (disproporcije), neoznačene - Curatio matris ad disproportionem non specificatam

O34Zbrinjavanje majke kod poznatih ili suspektnih nenormalnosti organa karlice - Curatio matris ad abnormitates organorum pelvis notas sive suspectas

O34.0Zbrinjavanje majke kod urođene anomalije materice - Curatio matris ad malformationem uteri congenitalem

O34.1Zbrinjavanje majke kod tumora tela materice - Curatio matris ad tumorem corporis uteri

O34.2Zbrinjavanje majke kod ožiljka materice od ranije operacije - Curatio matris ad cicatricem uterinam operatione antecedenti factam

O34.3Zbrinjavanje majke kod nedovoljne funkcije grlića materice - Curatio matris ad insufficientiam cervicis

O34.4Zbrinjavanje majke kod drugih nenormalnosti grlića materice - Curatio matris ad abnormitates cervicis alias

O34.5Zbrinjavanje majke kod drugih nenormalnosti materice trudnice - Curatio matris ad abnormitates uteri gravidae alias

O34.6Zbrinjavanje majke kod nenormalnosti vagine - Curatio matris ad abnormalitatem vaginae

O34.7Zbrinjavanje majke kod nenormalnosti vulve i međice - Curatio matris ad abnormitatem vulvae et perinaei

O34.8Zbrinjavanje majke kod drugih nenormalnosti organa karlice - Curatio matris ad abnormitates organorum pelvis alias

O34.9Zbrinjavanje majke kod nenormalnosti organa karlice, neoznačeno - Curatio matris ad abnormalitatem organorum pelvis non specificatas

O35Zbrinjavanje majke kod poznatih ili sumnjivih nenormalnosti i oštećenja ploda - Curatio matris ad abnormitates et laesiones fetus notas sive suspectas

O35.0Zbrinjavanje majke sa sumnjvim nakaznostima centralnog nervnog sistema ploda - Curatio matris ad malformationem systematis nervosi centralis fetus suspectam

O35.1Zbrinjavanjemajke kod sumnje na hromosomski poremećaj ploda - Curatiomatris ad abnormitates chromosomales suspectas

O35.2Zbrinjavanje majke kod sumnje na urođenu bolest ploda - Curatio matris ad morbum fetus hereditarium suspectum

O35.3Zbrinjavanje majke kod sumnje na oštećenje ploda infekcijom majke uzrokovanom virusima - Curatio matris ad laesionem fetus infectione matris virali suspectam

O35.4Zbrinjavanje majke kod sumnje na oštećenje ploda alkoholom - Curatio matris ad laesionem fetus alcoholicam suspectam

O35.5Zbrinjavanje majke kod sumnje na oštećenje ploda lekovima - Curatio matris ad laesionem fetus medicamentosam suspectam

O35.6Zbrinjavanje majke kod sumnje na oštećenje ploda zračenjem - Curatio matris ad laesionem fetus radiationalem suspectam

O35.7Zbrinjavanje majke kod sumnje na oštećenje ploda drugim medicinskim procedurama - Curatio matris ad laesionem fetus suspectam proceduris medicalibus aliis excitatam

O35.8Zbrinjavanjemajke kod sumnje na druge nenormalnosti i oštećenja ploda - Curatio matris ad abnormitates et laesiones fetus alias suspectas

O35.9Zbrinjavanje majke kod sumnje na nenormalnosti i oštećenja fetusa, neoznačena - Curatio matris ad abnormitates et laesiones fetus suspectas non specificatas

O36Zbrinjavanje majke kod drugih poznatih ili sumnjivih problema ploda - Curatio matris ad problemata fetus nota sive suspecta alia

O36.0Zbrinjavanje majke kod rezus - izoimunizacije - Curatio matris ad rhesus - isoimmunisationem

O36.1Zbrinjavanje majke kod druge izoimunizacije - Curatio matris ad isoimmunisationem aliam

O36.2Zbrinjavanje majke sa vodenim plodom - Curatio matris cum hydrope fetali

O36.3Zbrinjavanje majke kod znakova hipoksije ploda - Curatio matris ad signa hypoxiae fetalis

O36.4Zbrinjavanje majke kod smrti ploda umaterici - Curatio matris ad mortem intrauterinam

O36.5Zbrinjavanje majke kod slabog rasta ploda - Curatio matris ad pondus fetalem restrictivum

O36.6Zbrinjavanje majke kod prevelikog rasta ploda - Curatio matris ad pondus fetalem magnum

O36.7Zbrinjavanje majke kod živog ploda u trbušnoj trudnoći - Curatio matris ad fetum vivum in graviditate abdominali

O36.8Zbrinjavanje majke kod drugih označenih problema sa plodom - Curatio matris ad problemata fetus alia, specificata

O36.9Zbrinjavanje majke kod neoznačenih problema sa plodom - Curatio matris ad problemata fetus non specificata

O37Zbrinjavanje majke kod smanjenih pokreta ploda - Curatio matris ad contractionem fetalis minimalis

O40Prevelika količina amnionske tečnosti - Polyhydramnion

O41Ostali poremećaji amnionske tečnosti i vodenjaka - Disordines liquoris et membranarum amnii alii

O41.0Smanjena količina amnionske tečnosti - Oligohydramnion

O41.1Infekcija amnionske vreće i membrana - Infectio sacci amniotici et membranarum

O41.8Drugi označeni poremećaji amnionske tečnosti i vodenjaka - Disordines liquoris et membranarum amnii alii, specificati

O41.9Poremećaj amnionske tečnosti i vodenjaka, neoznačen - Disordo liquoris et membranarum amnii non specificatus

O42Prerano prskanje vodenjaka - Ruptura membranarum amnii praematura

O42.0Prerano prskanje vodenjaka, početak porođaja u toku 24 časa - Ruptura membranarum amnii praematura, initium partus per 24 horas

O42.1Prerano prskanje vodenjaka, početak porođaja posle 24 časa - Ruptura membranarum amnii praematura, initium partus post 24 horas

O42.2Prerano prskanje vodenjaka, porođaj odložen terapijom - Ruptura membranarum amnii praematura, partus therapia prolongatus

O42.9Prerano prskanje vodenjaka, neoznačeno - Ruptura membranarum amnii praematura non specificata

O43Bolesti posteljice - Morbi placentae

O43.0Sindrom posteljične transfuzije - Syndroma transfusionis placentalis

O43.1Deformacija posteljice - Malformatio placentae

O43.2Odlubljena posteljica zbog bolesti - Placenta adhernes morbida

O43.8Druge bolesti posteljice - Morbi placentae alii

O43.9Bolest posteljice, neoznačena - Morbus placentae non specificatus

O44Nisko usađena posteljica - Placenta praevia

O44.0Nisko usađena posteljica bez krvarenja - Placenta praevia sine haemorrhagia

O44.1Nisko usađena posteljica sa krvarenjem - Placenta praevia cum haemorrhagia

O45Prerano odlubljivanje posteljice - Abruptio placentae praematura

O45.0Prerano odlubljivanje posteljice, sa poremećajem zgrušavanja krvi - Abruptio placentae cum defectu coagulationis

O45.8Drugo prerano odlubljivanje posteljice - Ablatio placentae praematura alia

O45.9Prerano odlubljivanje posteljice, neoznačeno - Abruptio placentae praematura non specificata

O46Ostalo krvarenje pre porođaja - Haemorrhagia ante partum alia

O46.0Krvarenje pre porođaja sa poremećajem zgrušavanja krvi - Haemorrhagia ante partum cum defectu coagulationis

O46.8Drugo krvarenje pre porođaja - Haemorrhagia ante partum alia

O46.9Krvarenje pre porođaja, neoznačeno - Haemorrhagia ante partum non specificata

O47Lažni porođaj - Partus spurius

O47.0Lažni porođaj pre punih 37 nedelja trudnoće - Partus spurius ante 37 setimanas graviditatis completas

O47.1Lažni porođaj u toku ili posle punih 37 nedelja trudnoće - Partus spurius per sive post 37 setimanas graviditatis completas

O47.9Lažni porođaj, neoznačen - Partus spurius non specificatus

O48Produžena trudnoća - Graviditas prolongata

O60Prevremeni trudovi - Laborres praetemporarii

O60.0Prevremeni trudovi bez porođaja - Laborres praetemporarii sine partu

O60.1Prevremeni naponi sa prevremenim porođajem - Laborres praetemporarii cum partu praeterminum

O60.2Prevremeni naponi sa porođajem na vreme - Laborres praetemporarii cum partu ad terminum

O60.3Prevremeni naponi sa spontanim porođajem - Laborres praetemporarii cum partu spontaneum

O61Neuspjela indukcija porođaja - Inductio partus inefficax

O61.0Neuspjela indukcija porođaja lekovima - Inductio partus medicalis inefficax

O61.1Neuspjela indukcija porođaja instrumentima - Inductio partus instrumentalis inefficax

O61.8Druga neuspjela indukcija porođaja - Inductio partus inefficax alia

O61.9Neuspjela indukcija porođaja, neoznačena - Inductio partus inefficax non specificata

O62Nenormalnosti jačine napona - Abnormitates vis laborum

O62.0Primarne neadekvatne kontrakcije materice - Contractiones uteri primariae inadaequatae

O62.1Sekundarna lenost materice - Inertia uteri secundaria

O62.2Druga lenost materice - Inertia uteri alia

O62.3Nagli naponi - Laborres praecipitati

O62.4Snažne, nekoordinirane i produžene kontrakcije materice - Contractiones uteri hypertonicae, incoordinatae et prolongatae

O62.8Druge nenormalnosti jačine napona - Abnormitates vis laborum aliae

O62.9Nenormalnost jačine napona, neoznačena - Abnormitas vis laborum non specificata

O63Produžen napon - Laborrum prolongatus

O63.0Produžena prva faza napona - Laborrum prolongatus, phasis prima

O63.1Produžena druga faza napona - Laborrum prolongatus, phasis secunda

O63.2Kasno rođenje drugog, trećeg itd. ploda - Partus gemini secundi, tertii etc. tardivus

O63.9Produžen napon, neoznačen - Laborrum prolongatus non specificatus

O64Ometen napon zbog nepravilnog položaja i stava ploda - Laborrum propter malpositionem et malpraesentationem fetus obstructivus

O64.0Ometen napon zbog nepotpune rotacije glave ploda - Laborrum propter rotationem capitis fetus incompletam obstructivus

O64.1Ometen napon zbog prednjačenja karlice - Laborrum propter praesentationem pelvis obstructivus

O64.2Ometen napon zbog prednjačenja lica - Laborrum propter praesentationem faciei obstructivus

O64.3Ometen napon zbog prednjačenja čela - Laborrum propter praesentationem frontis obstructivus

O64.4Ometen napon zbog prednjačenja ramena - Laborrum propter praesentationem omi obstructivus

O64.5Ometen napon zbog složenog prednjačenja (šaka, stopala) - Laborrum propter praesentationem (manuum, pedum) compositam obstructivus

O64.8Ometen napon zbog drugog nepravilnog položaja i stava ploda - Laborrum propter malpositionem et malpraesentationem fetus aliam obstructivus

O64.9Ometen napon zbog nepravilnog položaja i stava ploda, neoznačen - Laborrum propter malpositionem et malpraesentationem fetus obstructivus non specificatus

O65Ometen napon zbog nenormalnosti karlice majke - Laborrum propter pelvem matris abnormalem obstructivus

O65.0Ometen napon zbog deformisane karlice - Laborrum propter pelvem deformatam obstructivus

O65.1Ometen napon zbog opšteg suženja karlice - Laborrum propter contractionem pelvis generalem obstructivus

O65.2Ometen napon zbog suženja ulaza karlice - Laborrum propter contractionem aditus pelvis obstructivus

O65.3Ometen napon zbog suženja izlaza i srednjeg dela karlice - Laborrum propter constrictionem exitus pelvici et cavitatis mediae obstructivus

O65.4Ometen napon zbog neoznačene disproporcije ploda i karlice - Laborrum propter disproportionem fetopelvicam non specificatam obstructivus

O65.5Ometen napon zbog nenormalnosti organa karlice majke - Laborrum propter abnormitatem organorum pelvis matris obstructivus

O65.8Ometen napon zbog drugih nenormalnosti karlice majke - Laborrum propter abnormitates pelvis matris alias obstructivus

O65.9Ometen napon zbog nenormalnosti karlice majke, neoznačen - Laborrum propter abnormitatem pelvis matris obstructivus non specificatam

O66Ostali ometeni napon - Laborrum obstructivus alius

O66.0Ometeni napon zbog distocije ramena - Laborrum propter dystociam omi obstructivus

O66.1Ometen napon zbog poprečnog položaja blizanaca - Laborrum propter geminos transversos obstructivus

O66.2Ometen napon zbog neobično velikog ploda - Laborrum propter fetum inusitate magnum obstructivus

O66.3Ometen napon zbog drugih nenormalnosti ploda - Laborrum propter abnormitates fetus alias obstructivus

O66.4Neuspio pokušaj izazivanja napona, neoznačen - Conatus laborrum inefficax non specificatus

O66.5Neuspjela upotreba vakuum - ekstraktora i forcepsa, neoznačena - Aplicatio vacuum - extractoris et forcipis inefficax non specificata

O66.8Drugo označeno ometanje napona - Laborrum obstructivus alius, specificatus

O66.9Ometeni napon, neoznačen - Laborrum obstructivus non specificatus

O67Ostali napon i porođaj komplikovan zbog krvarenja - Laborrum et partus complicatus propter haemorrhagiam alius

O67.0Krva Krvarenje u toku porođaja sa poremećajem zgrušavanja krvi - Haemorrhagia intrapartualis cum defectu coagulationis

O67.8Drugo krvarenje u toku porođaja - Haemorrhagia intrapartualis alia

O67.9Krvarenje u toku porođaja, neoznačeno - Haemorrhagia intrapartualis non specificata

O68Porođaj komplikovan zbog fetalne patnje (distresa) - Partus complicatus ptopter distress fetus

O68.0Porođaj komplikovan zbog nepravilnosti ritma srca fetusa - Partus complicatus propter anomaliam rythmi cardiaci fetalis

O68.1Porođaj komplikovan zbog mekonijuma u amnionskoj tečnosti - Partus complicatus propter meconium in fluido amniotico

O68.2Porođaj komplikovan zbog nepravilnog ritma srca fetusa i mekonijuma u amnionskoj tečnosti - Partus complicatus propter rythmum cardiacum irregularem et meconium in fluido amniotico

O68.3Porođaj komplikovan zbog biohemijskih dokaza za distres fetusa - Partus complicatus propter argumenta biochemica ad violentiam (stress) fetalem alia

O68.8Porođaj komplikovan drugimznacima distresa fetusa - Partus stress - symptomatis fetus aliis complicatus

O68.9Porođaj komplikovan dugom fetalnom patnjom, neodređen - Partus complicatus propetr distress fetus non specificatus

O69Naponi porođaj komplikovan zbog komplikacija sa pupčanikom - Laborres et partus complicatus propter complicationes chordae umbilicalis

O69.0Porođaj komplikovan zbog ispada pupčanika - Partus complicatus propter prolapsum chordae umbilicalis

O69.1Porođaj komplikovan zbog pupčanika oko vrata sa kompresijom - Partus complicatus propter chordam umbilicalem circum collum cum compressione

O69.2Porođaj komplikovan zbog drugog pritiska pupčanika - Partus complicatus propter compressionem chordae umbilicalis aliam

O69.3Porođaj komplikovan zbog kratkog pupčanika - Partus complicatus propter chordam umbilicalem brevem

O69.4Porođaj komplikovan zbog naleglih krvnih sudova - Partus complicatus propter vasa praevia

O69.5Porođaj komplikovan zbog oštećenja krvnih sudova pupčanika - Partus complicatus propter laesionem vascularem chordae umbilicalis

O69.8Naponi i porođaj komplikovani zbog drugih komplikacija pupčanika - Laborres et partus complicatus propter complicationes chordae umbilicalis alias

O69.9Naponi i porođaj komplikovani zbog neoznačene komplikacije pupčanika - Labores et partus complicati propter complicationem chordae umbilicalis non specificatam

O70Povreda međice u toku porođaja - Laesio perinaei partualis

O70.0Povreda međice u toku porođaja, prvi stepen - Laesio perinaei partualis, gradus primus

O70.1Povreda međice u toku porođaja, drugi stepen - Laesio perinaei partualis, gradus secundus

O70.2Povreda međice u toku porođaja, treći stepen - Laesio perinaei partualis, gradus tertius

O70.3Povreda međice u toku porođaja, četvrti stepen - Laesio perinaei partualis, gradus quartus

O70.9Povreda međice u toku porođaja, neoznačena - Laesio perinaei partualis non specificatus

O71Ostala ozleda u toku porođaja - Trauma partuale aliud

O71.0Prskanje materice pre početka porođaja - Ruptura uteri ante initium partus

O71.1Prskanje materice tokom porođaja - Ruptura uteri per partum

O71.2Izvrtanje materice posle porođaja - Inversio uteri post partum

O71.3Akušersko kidanje grlića materice - Laceratio cervicis uteri obstetrica (partualis)

O71.4Akušersko kidanje zida vagine - Laceratio solum parietis vaginae obstetrica (partualis)

O71.5Druga akušerska povreda karličnih organa - Laesio organorum pelvis obstetrica

O71.6Akušersko oštećenje karličnih zglobova i veza - Laesio articulorum et ligamentorum pelvis obstetrica

O71.7Nakupljanje krvi u karlici posle porođaja - Haematoma pelvis post partum

O71.8Druga označena akušerska ozleda - Trauma obstetricum aliud, specificatum

O71.9Akušerskaozleda,neoznačena - Trauma obstetricum non specificatum

O72Krvarenje posle porođaja - Haemorrhagia post partum

O72.0Krvarenje posle porođaja, treća faza - Haemorrhagia post partum, phasis tertia

O72.1Drugo krvarenje neposredno posle porođaja - Haemorrhagia statim post partum alia

O72.2Kasno i sekundarno krvarenje posle porođaja - Haemorrhagia post partum tarda et secundaria

O72.3Poremećaj zgrušavanja krvi posle porođaja - Defectus coagulathionis post partum

O73Zadržavanje posteljice i ovojnica posteljice bez krvarenja - Retentio placentae et membranarum placentae sine haemorrhagia

O73.0Zadržavanje posteljice bez krvarenja - Retentio placentae sine haemorrhagia

O73.1Zadržavanje dela posteljice i ovojnica bez krvarenja - Retentio plucentae partualis et membranarum sine haemorrhagia

O74Komplikcije izazvane anestezijom tokom porođaja - Complicationes anaesthesionales per partum

O74.0Zapaljenje pluća izazvano anestezijom tokom porođaja - Pneumonia aspirationis anesthesionalis per partum

O74.1Druge komplikacije pluća izazvane anestezijom tokom porođaja - Complicationes pulmonis anaesthosionales aliae per partum

O74.2Komplikacije srca izazvane anestezijom tokom porođaja - Complicationes cardiacae anaesthesionales per partum

O74.3Komplikacije centralnog nervnog sistema izazvane anestezijom tokom porođaja - Complicationes systematis nervosi centralis anaesthesionales per partum

O74.4Toksička reakcija izazvana anestezijom tokom porođaja - Reactio toxica anaesthesionalis per partum

O74.5Glavabolja izazvana lumbalnom ili epiduralnom anestezijom tokom porođaja - Cephalalgia per partum propter anaesthesiam spinalem et epiduralem

O74.6Druge komplikacije izazvane lumbalnom i epiduralnom anestezijom tokom porođaja - Complicationes propter anaesthesiam spinalem et epiduralem per partum aliae

O74.7Neuspjela ili otežana intubacija tokom porođaja - Intubatio per partum inefficax sive difficilis

O74.8Druge komplikacije izazvane anestezijom tokom porođaja - Complicationes anaesthesionales per partum aliae

O74.9Komplikacija izazvana anestezijom tokom porođaja, neoznačena - Complicatio anaesthesionalis per partum non specificata

O75Ostale komplikacije tokom porođaja - Comlicationes aliae per partum

O75.0Iscrpljenost majke tokom porođaja - Exhaustio matris per partum

O75.1Šok tokom ili posle porođaja - Afflictus per sive post partum

O75.2Povišena temperatura tokom porođaja - Pyrexia per partum

O75.3Druge infekcije tokom porođaja - Infectiones per partum aliae

O75.4Druge komplikacije usled hirurške intervencije i akušerskih procedura - Complicationes propter proceduram chirurgicam et proceduras obstetricias aliae

O75.5Usporeni porođaj posle vještačkog bušenja vodenjaka - Partus post rupturam membranarum artificialem prolongatus

O75.6Usporeni porođaj posle spontanog ili neoznačenog prskanja vodenjaka - Partus post rupturam membranarum spontaneam sive not specificatam prolongatus

O75.7Vaginalni porođaja posle prethodnog carskog reza - Partus vaginalis post sectionem Caesaream praecedentem

O75.8Druge označene komplikacije porođaja - Complicationes partus aliae, specificatae

O75.9Komplikcija porođaja, neoznačena - Complicatio partus non specificata

O80Spontani porođaj kod jednoplodne trudnoće - Partus spontaneus singularis

O80.0Spontani porođaj glavom - Partus spontaneus capite

O80.1Spontani porođaj zadnjicom - Partus spontaneus natibus

O80.8Drugi spontani porođaj kod jednoplodne trudnoće - Partus spontaneus singularis alius

O80.9Spontani porođaj kod jednoplodne trudnoće neoznačen - Partus spontaneus singularis non specificatus

O81Porođaj kod jednoplodne trudnoće forcepsom i vakuum-ekstraktorom - Partus singularis forcipe et vacuum- extractore

O81.0Porođaj niskim forcepsom - Partus forcipe inferiore

O81.1Porođaj forcepsom iz sredine - Partus forcipe cavitatis mediae

O81.2Porođaj forcepsom iz sredine sa rotacijom - Partus forcipe cavitatis mediae cum rotatione

O81.3Drugi i neoznačeni porođaj forcepsom - Partus forcipe alius et non specificatus

O81.4Porođaj vakuum-ekstraktorom - Partus vacuum-extractore

O81.5Porođaj kombinovanom primenom forcepsa i vakuum-ekstraktora - Partus combinatione forcipis et vacuum- -extractoris

O82Porođaj carskim rezom kod jednoplodne trudnoće - Partus sectione Caesarea singularis

O82.0Porođaj carskim rezom po izboru - Partus sectione caesarea selectiva

O82.1Porođaj hitnim carskim rezom - Partus sectione caesarea urgenti

O82.2Porođaj sa odstranjenjem materice u toku carskog reza - Partus cum hysterectomia caesarea

O82.8Drugi porođaj carskim rezom kod jednoplodne trudnoće - Partus sectione caesarea singularis alius

O82.9Porođaj carskimrezom, neoznačen - Partus sectione caesarea non specificatus

O83Ostali porođaj kod jednoplodne trudnoće uz medicinsku pomoć - Partus singularis cum assistentia alius

O83.0Vađenje ploda sa karličnim prednjačenjem - Extractio fetus natibus

O83.1Drugi porođaj zadnjicom uz ručnu pomoć - Partus natibus cum assistentia manuum alius

O83.2Drugi porođaj uz ručnu pomoć - Partuscumassistentiamanuum alius

O83.3Porođaj živog ploda kod trbušne trudnoće - Partus fetus vivi in graviditate abdominali

O83.4Destruktivne operacije tokom porođaja - Operationes destructivae per partum

O83.8Drugi označeni porođaj jednoplodne trudnoće uz stručnu pomoć - Partus singularis cum assistentia alius, specificatus

O83.9Jednoplodan porođaj uz stručnu pomoć, neoznačen - Partus singularis cum assistentia non specificatus

O84Višeplodni porođaj - Partus multiplex

O84.0Višeplodni porođaj, svaki spontani - Partus multiplex, omnis spontaneus

O84.1Višeplodni porođaj, svaki forcepsom ili vakuum-ekstraktorom - Partus multiplex, omnis forcipe sive vakuum-extractore

O84.2Višeplodni porođaj, svaki carskim rezom - Partus multiplex, omnis sectione caesarea

O84.8Drugi višeplodni porođaj - Partus multiplex alius

O84.9Višeplodni porođaj, neoznačen - Partus multiplex non specificatus

O85Sepsa u babinjama - Sepsis puerperalis

O86Ostale infekcije u babinjama - Infectiones puerperales aliae

O86.0Infekcije porođajne hirurške rane - Infectiones aliae vulneris chirurgici obstetricii (partuales)

O86.1Druga infekcija polnih organa posle porođaja - Infectio tractus genitalis post partum alia

O86.2Infekcija mokraćnih kanala posle porođaja - Infectio tractus urinari post partum

O86.3Druge infekcije polno-mokraćnog sistema posle porođaja - Infectiones tractus genitourinarii aliae post partum

O86.4Povišena temperatura posle porođaja, nepoznatog uzroka - Pyrexia postpartualis, causa ignota

O86.8Druge označene infekcije u babinjama - Infectiones puerperales aliae, specificatae

O87Komplikacije vena u babinjama - Complicationes venosae puerperales

O87.0Površno zapaljenje vena sa zgrušavanjem krvi u babinjama - Thrombophlebitis puerperalis superficialis

O87.1Duboko zapaljenje vena sa zgrušavanjem krvi u babinjama - Thrombophlebitis puerperalis profunda

O87.2Šuljevi u babinjama - Haemorrhoides puerperales

O87.3Zgrušavanje krvi u venama mozga u babinjama - Thrombosis venarum cerebralium puerperalis

O87.8Druge komplikacije vena u babinjama - Complicationes venosae puerperales aliae

O87.9Komplikacija vena u babinjama, neoznačena - Complicatio venosa puerperalis non specificata

O88Embolija krvnog suda u toku porođaja - Embolia obstetricia

O88.0Embolija krvnog suda vazduhom u toku porođaja - Embolia aero obstetricia

O88.1Embolija krnog suda tečnošću u toku porođaja - Embolia fluido amniotico obstetricia

O88.2Embolija krvnog suda ugruškom krvi u toku porođaja - Embolia coagulo sanguinis obstetricia

O88.3Embolija krvnog suda gnojem u toku porođaja - Embolia septica et pyaemica obstetricia

O88.8Druga embolija krvnog suda u toku porođaja - Embolia obstetricia alia

O89Komplikacije izazvane anestezijom tokom babinja - Complicationes anaesthesionales per puerperium

O89.0Komplikacije pluća izazvane anestezijom tokom babinja - Complicationes pulmonum anaesthesionales per puerperium

O89.1Komplikacije srca izazvane anestezijom tokom babinja - Complicationes cordis anaesthesionales per puerperium

O89.2Komplikacije centralnog nervnog sistema izazvane anestezijom tokom babinja - Complicationes systematis nervosi centralis anaesthesionales per puerperium

O89.3Toksička reakcija na lokalnu anesteziju tokom babinja - Reactio toxica ad anaesthesiam localem per puerperium

O89.4Glavabolja izazvana lumbalnom i epiduralnom anestezijom tokom babinja - Cephalea propter anaesthesiam spinalem et epiduralem per puerperium

O89.5Druge komplikacije izazvane lumbalnom i epiduralnom anestezijom tokom babinja - Complicationes propter anaesthesiam spinalem et epiduralem per puerperium aliae

O89.6Neuspjela ili otežana intubacija tokom babinja - Intubatio inefficax sive difficilis per puerperium

O89.8Druge komplikacije zbog anestezije tokombabinja - Complicationes propter anaesthesiam per puerperium aliae

O89.9Komplikacija izazvana anestezijom tokom babinja, neoznačena - Complicatio anaesthesionalis per puerperium non specificata

O90Ostale komplikacije u babinjama - Complicationes puerperales aliae

O90.0Prskanje rane posle carskag reza - Ruptura vulneris sectione caesarea facti

O90.1Prskanje rane na međici nastale tokom porođaja - Ruptura vulneris perinaealis obstetrici per partum

O90.2Krvni podliv rane nastale tokom porođaja - Haematoma vulneris obstetricii

O90.3Srčano oboljenje u babinjama - Cardiomyopathia puerperalis

O90.4Akutna insuficiencija bubrega u babinjama - Insufficientia renalis post partum acuta

O90.5Zapaljenje štitaste žlezde u babinjama - Thyreoiditis postpartualis

O90.8Druge komplikacije u babinjama - Complicationes puerperales aliae

O90.9Komplikacija u babinjama, neoznačena - Complicatio puerperalis non specificata

O91Infekcije dojke povezane sa rađanjem - Infectiones mammae cum parturitione associatae

O91.0Infekcija bradavice povezana sa rađanjem - Infectio papillae cum parturitione associata

O91.1Apsces dojke povezan sa rađanjem - Absessus mammae cum parturitione associatus

O91.2Negnojno zapaljenje dojke povezano sa rađanjem - Mastitis nonpurulenta cum parturitione associata

O92Ostali poremećaji dojke i lučenja mleka povezani sa rađanjem - Disordines mammae et lactationis alii cum parturitione associati

O92.0Bradavica uvučena, povezana sa rađanjem - Papilla retracta cum parturitione associata

O92.1Prskotina bradavice, povezana sa rađanjem - Fissura papillae cum parturitione associata

O92.2Druge neoznačene bolest dojke povezane sa rađanjem - Morbi mammae alii, non specificati cum parturitione associati

O92.3Nedostatak mleka - Agalactia

O92.4Nedovoljno lučenje mleka - Hypogalactia

O92.5Vještački uzrokovan prestanak lučenja mleka - Agalactia artificialis

O92.6Spontano curenje mleka - Galactorrhoea

O92.7Drugi i neoznačeni poremećaji lučenjamleka - Disordines lactationales alii et non specificati

O94Posledice komplikacije trudnoće, rađanja i babinja - Sequelae complicationis graviditatis, parturitionis et puerperii

O95Smrt majke nastala tokom trudnoće, uzrok neoznačen - Mors matris obstetrica, causa non specificata

O96Smrt majke posle porođaja u periodu od 42 dana do godine dana, uzrok različit - Mors matris obstetrica per tempus usque 42 dies ad unum annum post partum, causa varia

O96.0Smrt zbog direktnog porođajnog uzroka - Mors propter causam obstetricam directam

O96.1Smrt zbog indirektnog porođajnog uzroka - Mors propter causam obstetricam indirectam

O96.9Smrt zbog neodređenog porođajnog uzroka - Mors propter causam obstetricam non specificatam

O97Smrt majke izazvana posledicama trudnoće - Mors matris propter sequelas obstetricas

O97.0Smrt zbog direktnih posledica porođajnog uzroka - Mors e causa sequelae obstetrica directa

O97.1Smrt zbog indirektnih posledica porođajnog uzroka - Mors e causa sequelae obstetrica indirecta

O97.9Smrt zbog neodređenih posledica porođajnog uzroka - Mors e causa sequelae obstetrica non specificata

O98Zarazne i parazitarne bolesti majke koje komplikuju trudnoću, porođaj i babinje - Morbi matris infectivi et morbi parasitarii graviditatem, partum et puerperium complicantes

O98.0Tuberkuloza u trudnoći, porođaju i babinjama - Tuberculosis in graviditate, partu et puerperio

O98.1Sifilis u trudnoći, porođaju i babinjama - Syphilis in graviditate, partu et puerperio

O98.2Gonoreja u trudnoći, porođaju i babinjama - Gonorrhoea in graviditate, partu et puerperio

O98.3Druge polne infekcije u trudnoći, porođaju i babinjama - Infectiones sexuales in graviditate, partu et puerperio aliae

O98.4Zapaljenje jetre uzrokovano virusom u trudnoći, porođaju i babinjama - Hepatitis viralis in graviditate, partu et puerperio

O98.5Druge bolesti izazvane virusom u trudnoći, porođaju i babinjama - Morbi virales in graviditate, partu et puerperio alii

O98.6Bolesti Izazvane protozoama u trudnoći, porođaju i babinjama - Morbi protozoales in graviditate, partu et puerperio

O98.7Bolesti HIV u trudnoći, porođaju i babinjama - Morbus HIV in graviditate, partu et puerperio

O98.8Druge zarazne i parazitarne bolestimajke u trudnoći, porođaju i babinjama - Morbimatris infectivi et parasitarii in graviditate, partu et puerperio, alii

O98.9Zarazna i parazitarna bolest majke u trudnoći, porođaju i babinjama, neoznačena - Morbus matris infectivus et parasitarius in graviditate, parturitione et puerperio non specificatus

O99Ostale bolesti majke u trudnoći, porođaju i babinjama - Morbi matris in graviditate, partu et puerperio alii

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: