Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

N00Akutni zapaljenjski bubrežni sindrom - Syndroma nephritica acuta

N01Perakutni progresivni zapaljenski bubrežni sindrom - Syndroma nephritica progressiva peracuta

N02Povratna i stalna pojava krvi u mokraći - Haematuria recidivans et persistens

N03Hronički zapaljenski bubrežni sindrom - Syndroma nephritica chronica

N04Nefrotski sindrom - Syndroma nephrotica

N05Bubrežni sindrom, neoznačen - Syndroma nephritica non specificata

N06Izolovane belančevine u mokraći sa označenim morfološkim oštećenjem - Proteinuria isolata cum laesione morphologica specificata

N07Nasledno oboljenje bubrega - Nephropathia hereditaria

N08.0*Oboljenja glomerula bubrega u zaraznim i parazitarnim bolestima - Glomerulonephropathiae in morbis infectivis et parasitariis

N08.1*Oboljenja glomerula bubrega kod malignih oboljenja - Glomerulonephropathiae in morbis neoplasticis

N08.2*Oboljenja glomerula bubrega u bolestima krvi i poremećajima imuniteta - Glomerulonephropathiae in morbis sanguinis et disordinibus systematis immunologici

N08.3*Oboljenja glomerula bubrega kod šećerne bolesti - Glomerulonephropathiae diabeticae (E10-E14†)

N08.4*Oboljenja glomerula bubrega kod bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma - Glomerulonephropathiae in morbis glandularum endocrinarum, nutritionis et metabolismi

N08.5*Oboljenja glomerula bubrega u sistemskim bolestima vezivnog tkiva - Glomerulonephropathiae in morbis textus connexivi systemicis

N08.8*Oboljenja glomerula bubrega u drugim bolestima - Glomerulonephropathiae in morbis aliis

N08*Oboljenja glomerula bubrega u ostalim bolestima - Glomerulonephropathiae in morbis aliis

N10Akutno zapaljenje kanalića bubrega i međućelijskog tkiva - Nephritis tubulo-interstitialis acuta

N11Hronično zapaljenje kanalića bubrega i međućelijskog tkiva - Nephritis tubulo-interstitialis chronica

N11.0Hronično neopstruktivno zapaljenje bubrežne karlice i bubrega sa zastojem mokraće - Pyelonephritis non obstructiva chronica cum refluxu coniuncta

N11.1Hronično opstruktivno zapaljenje bubrežne karlice i bubrega - Pyelonephritis obstrucitiva chronica

N11.8Drugo hronično zapaljenje kanalića bubrega i međućelijskog tkiva - Nephritis tubulo-interstitialis chronica alia

N11.9Hronično zapaljenje kanalića bubrega imeđućelijskog tkiva, neoznačeno - Nephritis tubulo-interstitialis chronica non specificata

N12Zapaljenje kanalića bubrega i međućelijskog tkiva, neoznačeno kao akutno ili hronično - Nephritis tubulo-interstitialis, non specificata ut acuta sive chronica

N13Opstruktivno i refluksno oboljenje mokraćnog sistema - Uropathia obstructiva et refluxa

N13.0Zastoj mokraće u bubregu izazvan začepljenjem mokraćovoda bubrega - Hydronephrosis obstructiva ureteropelvica

N13.1Zastoj mokraće u bubregu sa suženjem mokraćovoda bubrega - Hydronephrosis cum strictura ureteris

N13.2Zastoj mokraće u bubregu kod zapušenja mokraćovoda kamencem u bubregu i ureteru - Hydronephrosis obstructiva calculosa (renis et ureteris)

N13.3Drugi i neoznačeni zastoj mokraće u bubregu - Hydronephrosis alia et non specificata

N13.4Zastoj mokraće u mokraćovodu bubrega - Hydroureter

N13.5Pregib i suženje mokraćovoda bubrega bez zastoja mokraće u bubregu - Flexio et strictura ureteris sine hydronephrosi

N13.6Gnojenje bubrega - Pyonephrosis

N13.7Uropatia povezana sa vezikoureteralnim refluksom - Uropathia cum refluxu vesicoureterali coniuncta

N13.8Drugo oboljenje mokraćnog sistema izazvano zastojem mokraće - Uropathia obstructiva refluxa alia

N13.9Oboljenje mokraćnog sistema izazvano zastojem mokraće, neoznačeno - Uropathia obstructiva refluxa non specificata

N14Oboljenje kanalića i međućelijskog tkiva bubrega izazvano ljekovima i teškim metalima - Nephropathia tubularis et tubulo-interstitialis propter medicamenta et metalla gravia

N14.0Oboljenje bubrega izazvano lekovima protiv bolova - Nephropathia analgetica

N14.1Oboljenje bubrega izazvano drugim lekovima, lekovitim i biološkim supstancijama - Nephropathia propter medicamenta alia, substantias medicinales et biologicas

N14.2Oboljenje bubrega izazvano neoznačenim lekovima, lekovitim i biološkim supstancijama - Nephropathia propter medicamenta non specificata, substantias medicinales et biologicas

N14.3Oboljenje bubrega izazvano teškim metalima - Nephropathia metallis gravibus excitata

N14.4Oboljenje bubrega izazvano toksinima - Nephropathia toxica

N15Ostala oboljenja kanalića bubrega i međućelijskog tkiva - Nephropathiae tubulo-interstitiales aliae

N15.0Balkanska nefropatija - Nephropathia Balcanica

N15.1Apsces u bubregu i oko bubrega - Abscessus renalis et perirenalis

N15.8Druga označena oboljenja kanalića bubrega i međućelijskog tkiva - Nephropathiae tubulo-interstitiales aliae, specificatae

N15.9Oboljenje kanalića bubrega i međućelijskog tkiva, neoznačeno - Nephropathia tubulo-interstitialis non specificata

N16.0*Oboljenja kanalića bubrega i međućelijskog tkiva u zaraznim i parazitarnim bolestima - Nephropathia tubulointerstitialis in morbis infectivis et parasitariis

N16.1*Oboljenja kanalića bubrega i međućelijskog tkiva u neoplastičnim bolestima - Nephropathiae tubulo-interstitiales in morbis neoplasticis

N16.2*Oboljenja kanalića bubrega i međućelijskog tkiva u bolestima krvi i poremećajima sistema imuniteta - Nephropathiae tubulo-interstitiales in morbis sanguinis et systematis immunologici

N16.3*Oboljenja kanalića bubrega i međućelijskog tkiva u bolestima metabolizma - Nephropathiae tubulo-interstitiales metabolicae

N16.4*Oboljenja kanalića bubrega imeđućelijskog tkiva u sistemskim bolestima vezivnog tkiva - Nephropathiae tubulo-interstitiales in morbis textus connectivi systemicis

N16.5*Oboljenja kanalića bubrega imeđućelijskog tkiva posle odbacivanja transplantata - Nephropathiae tubulo-interstitiales post reiectionem transplantati (T86.-†)

N16.8*Oboljenja kanalića bubrega i međućelijskog tkiva u drugim bolestima - Nephropathiae tubulo-interstitiales in morbis aliis

N16*Bubrežni tubulointersticijalni poremećaji u ostalim bolestima - Nephropathiae tubulo-interstitiales in morbis aliis

N17Akutni otkaz bubrega - Insufficientia renum (renalis) acuta

N17.0Akutni otkaz bubrega sa tubularnom nekrozom - Insufficientia renum acuta cum necrosi tubulari

N17.1Akutni otkaz bubrega sa akutnom nekrozom kore bubrega - Insufficientia renum acuta cum necrosi corticali acuta

N17.2Akutni otkaz bubrega sa nekrozom središnog dela bubrega - Insufficientia renum acuta cum necrosi medullari

N17.8Drugi akutni otkaz bubrega - Insufficientia renalis acuta alia

N17.9Akutni otkaz bubrega, neoznačen - Insufficientia renalis acuta non specificata

N18Hronična bubrežna bolest - Morbus renalis chronica

N18.0Hronična bubrežna bolest, I faza - Morbus renalis chronica, phasis I

N18.1Hronična bubrežna bolest, II faza - Morbus renalis chronica, phasis II

N18.2Hronična bubrežna bolest, III faza - Morbus renalis chronica, phasis III

N18.3Hronična bubrežna bolest, IV faza - Morbus renalis chronica, phasis IV

N18.5Hronična bubrežna bolest, V faza - Morbus renalis chronica, phasis V

N18.9Hronična bolest bubrega, neoznačena - Morbus renalis chronica non specificata

N19Otkaz bubrega, neoznačena - Insufficientia renalis non specificata

N20Kamen bubrega i mokraćovoda bubrega - Calculus renis et ureteris

N20.0Kamen bubrega - Calculus renis

N20.1Kamen mokraćovoda bubrega - Calculus ureteris

N20.2Kamen bubrega sa kamenom mokraćovoda bubrega - Calculus renis cum calculo ureteris

N20.9Mokraćni kamen, neoznačen - Calculus urinarius non specificatus

N21Kamen donjeg mokraćnog puta - Calculus tractus urinarii inferioris

N21.0Kamen mokraćne bešike - Calculus vesicae urinariae

N21.1Kamen u mokraćovodu bešike - Calculus in urethra

N21.8Kamen drugih delova donjeg mokraćnog puta - Calculus partium aliarum tractus urinarii inferioris

N21.9Kamen donjeg mokraćnog puta, neoznačen - Calculus tractus urinarii inferioris non specificatus

N22.0*Kamen mokraćovoda u shistosomijazi (bilharzijazi) - Calculus urinarius in schistosomiasi (bilharziasi) (B65.-†)

N22.8*Kamen mokraćnog puta u drugim bolestima - Calculus tractus urinarii in morbis aliis

N22*Kamen mokraćnog puta u ostalim bolestima - Calculus tractus urinarii in morbis aliis

N23Kolika bubrega, neoznačena - Colica renalis non specificata

N25Poremećaji zbog smanjenja funkcije kanalića bubrega - Disordines propter diminutionem functionis tubulorum renis

N25.0Renalni poremećaj razvoja kostiju - Osteodystrophia renalis

N25.1Insipidni dijabetes izazvan poremećajima bubrega - Diabetes insipidus nephrogenes

N25.8Drugi poremećaj zbog smanjenja funkcije kanalića bubrega - Disordines propter diminutionem functionis tubulorum renis alii

N25.9Poremećaj zbog smanjenja funkcije kanalića bubrega, neoznačen - Disordo propter diminutionem functionis tubulorum renis non specificatus

N26Skvrčen bubreg, neoznačen - Ren contractus non specificatus

N27Mali bubreg nepoznatog uzroka - Ren parvus causa ignota

N27.0Jednostrano mali bubreg - Ren parvus unilateralis

N27.1Obostrano mali bubreg - Ren parvus bilateralis

N27.9Mali bubreg, neoznačen - Ren parvus non specificatus

N28Bolesti bubrega i mokraćovoda bubrega u ostalim bolestima - Morbi renis et ureteris in morbis aliis

N28.0Ishemija i infarkt bubrega - Ischaemia et infarctus renis

N28.1Stečena cista bubrega - Cystis renis acquisita

N28.8Druge označene bolesti bubrega i mokraćovoda bubrega - Morbi renis et ureteris alii, specificati

N28.9Bolest bubrega i mokraćovoda bubrega, neoznačena - Morbus renis et ureteris non specificatus

N29.0*Pozni sifilis bubrega - Syphilis renis tarda (A52.7†)

N29.1*Bolesti bubrega i mokraćovoda bubrega u zaraznim i parazitarnim bolestima - Morbi renis et ureteris in morbis infectivis et parasitariis aliis

N29.8*Bolesti bubrega i mokraćovoda bubrega u drugim bolestima - Morbi renis et ureteris in morbis aliis

N29*Bolesti bubrega i mokraćovoda bubrega u ostalim bolestima - Morbi renis et ureteris in morbis aliis

N30Zapaljenje mokraćne bešike - Cystitis

N30.0Akutno zapaljenje mokraćne bešike - Cystitis acuta

N30.1Hronično zapaljenje međućelijskog tkiva mokraćne bešike - Cystitis interstitialis (chronica)

N30.2Drugo hronično zapaljenje mokraćne bešike - Cystitis chronica alia

N30.3Zapaljenje trougla mokraćne bešike - Trigonitis

N30.4Zapaljenje mokraćne bešike uzrokovano zračenjem - Cystitis radiationis

N30.8Drugo zapaljenje mokraćne bešike - Cystitis alia

N30.9Zapaljenje mokraćne bešike, neoznačeno - Cystitis non specificata

N31Ostala nervno-mišićna disfunkcija mokraćne bešike - Dysfunctio vesicae urinariae neuromuscularis alia

N31.0Neinhibirana neuropatska bešika - Vesica urinaria neuropathica non inhibitiva

N31.1Neuropatska refleksivna bešika - Vesica urinaria neuropathica reflexiva

N31.2Neurogena mlitavost mokraćne bešike - Vesica urinaria neuroflaccida

N31.8Drugi nervno-mišićni poremećaj funkcije mokraćne bešike - Dysfunctio vesicae urinariae neuro-muscularis alia

N31.9Poremećaj nervno-mišićne funkcije mokraćne bešike, neoznačen - Dysfunctio vesicae urinariae neuromuscularis non specificata

N32Ostali poremećaji mokraćne bešike - Disordi vesicae urinariae alii

N32.0Neprolaznost vrata mokraćne bešike - Obstructio colli vesicae urinariae

N32.1Fistula izmeđumokraćne bešike i creva - Fistula vesicointestinalis

N32.2Fistula mokraćne bešike - Fistula vesicae urinariae

N32.3Divertikulum mokraćne bešike - Diverticulum vesicae urinariae

N32.4Netraumatsko prskanje mokraćne bešike - Ruptura vesicae urinariae non traumatica

N32.8Drugi označeni poremećaji mokraćne bešike - Disordines vesicae urinariae alii, specificati

N32.9Poremećaj mokraćne bešike, naoznačen - Disordo vesicae urinariae non specificatus

N33.0*Tuberkulozno zapaljenje mokraćne bešike - Cystitis tuberculosa (A18.1†)

N33.8*Bolesti mokraćne bešike u drugim bolestima - Morbi vesicae urinariae in morbis aliis

N33*Bolesti mokraćne bešike u ostalim bolestima - Morbi vesicae urinariae in morbis aliis

N34Zapaljenje i sindrom mokraćovoda bešike - Urethritis et syndroma urethrae

N34.0Apsces mokraćovoda bešike - Abscessus urethrae

N34.1Zapaljenje mokraćovoda bešike, neoznačeno - Urethritis non specificata

N34.2Drugo zapaljenje mokraćovoda bešike - Urethritis alia

N34.3Sindrom mokraćovoda bešike, neoznačen - Syndroma urethrae non specificata

N35Suženje mokraćovoda bešike - Strictura urethrae

N35.0Suženje mokraćovoda bešike posle povrede - Strictura urethrae posttraumatica

N35.1Suženje mokraćovoda bešike posle infekcije - Strictura urethrae postinfectiva

N35.8Drugo suženje mokraćovoda bešike - Strictura urethrae alia

N35.9Suženje mokraćovoda bešike, neoznačno - Strictura urethrae non specificata

N36Ostali poremećaji mokraćovoda bešike - Disordines urethrae alii

N36.0Fistula mokraćovoda bešike - Fistula urethrae

N36.1Divertikulum mokraćovoda bešike - Diverticulum urethrae

N36.2Bradavica mokraćovoda bešike - Caruncula urethrae

N36.3Ispadanje sluznice mokraćovoda bešike - Prolapsus mucosae urethrae

N36.8Drugi označeni poremećaji mokraćovoda bešike - Disordines urethrae alii, specificati

N36.9Poremećaj mokraćovoda bešike, neoznačen - Disordo urethrae non specificatus

N37.0*Zapaljenje mokraćovoda bešike u drugim bolestima - Urethritis in morbis aliis

N37.8*Bolesti mokraćovoda bešike u drugim bolestima - Morbi urethrae in morbis aliis

N37*Bolesti mokraćovoda bešike u ostalim bolestima - Morbi urethrae in morbis aliis

N39Ostale bolesti mokraćnih puteva - Morbi tractus urinarii alii

N39.0Infekcija mokraćnog puta, neoznačenog dela - Infectio tractus urinarii, loci non specificati

N39.1Perzistentna proteinurija, neoznačena - Proteinuria persistens non specificata

N39.2Izlučivanje belančevina mokraćom posle stajanja, neoznačeno - Proteinuria orthostatica non specificata

N39.3Stresom uzrokovano nezadržavanje mokraće - Incontinentia stressogenes

N39.4Drugo označeno nezadržavanje mokraće - Incontinentia urinae alia, specificata

N39.8Druge označene bolesti mokraćnih puteva - Morbi tractus urinarii alii, specificati

N39.9Bolest mokraćnih puteva, neoznačena - Morbus tractus urinarii non specificatus

N40Hiperplazija kestenjače - Hyperplasia prostatae

N41Zapaljenjska oboljenja kestenjače - Morbi inflammatorii prostatae

N41.0Akutno zapaljenje kestenjače - Prostatitis acuta

N41.1Hronično zapaljenje kestenjače - Prostatitis chronica

N41.2Zagnoj kestenjače - Abscessus prostatae

N41.3Zapaljenje kestenjače i mokraćne bešike - Prostatocystitis

N41.8Druga zapaljenjska oboljenja kestenjače - Morbi prostatae infalammatorii alii

N41.9Zapaljenjsko oboljenje kestenjače, neoznačeno - Morbus inflammatorius prostatae non specificatus

N42Ostale bolesti kestenjače - Morbi prostatae alii

N42.0Kamenac kestenjače - Calculus prostatae

N42.1Kongestija i krvarenje kestenjače - Congestio et haemorrhagia prostatae

N42.2Atrofija kestenjače - Atrophia prostatae

N42.3Displazija kestenjače - Dysplasia prostatae

N42.8Druge označene bolesti kestenjače - Morbi prostatae alii, specificati

N42.9Bolest kestenjače, neoznačena - Morbus prostatae non specificatus

N43Vodena kila i nakupljanje sjemena u ovojnici muških polnih žlezda - Hydrocele et spermatocele

N43.0Cistična vodena kila - Hydrocele cystica

N43.1Infektivna vodena kila - Hydrocele infectiva

N43.2Druga vodena kila - Hydrocele alia

N43.3Vodena kila, neoznačena - Hydrocele non specificata

N43.4Nakupljanje sjemene tečnosti u ovojnici muških polnih žlezda - Spermatocele

N44Uvrtanje sjemenika - Torsio testis

N45Zapaljenje sjemenika i zapaljenje pasjemenika - Orchitis et epididymitis

N45.0Zapaljenje sjemenika, pasjemenika i pasjemenika sa sjemenicima sa apscesom - Orchitis, epididymitis et epididymoorchitis cum abscessu

N45.9Zapaljenje sjemenika, pasjemenika i pasjemenika sa sjemenicima bez apscesa - Orchitis, epididymitis et epididymoorchitis sine abscessu

N46Muška neplodnost - Sterilitas masculina

N46.0Izostanak lučenja sjemena - Azoospermia

N46.1Smanjeno lučenje sjemena - Oligospermia

N46.8Druga muška neplodnost - Sterilitas masculina alia

N46.9Muška neplodnost, neoznačena - Sterilitas masculina non specificata

N47Fimoza i parafimoza - Phymosis et paraphymosis

N47.0Fimoza - Phymosis

N47.1Parafimoza - Paraphymosis

N47.8Drugi poremećaji prepucijuma - Disordines praeputii alii

N48Ostale bolesti muškog uda - Morbi penis alii

N48.0Bijelo pločasto zadebljanje sluznice muškog uda - Leucoplakia penis

N48.1Zapaljenje glavića muškog uda - Balanoposthitis

N48.2Druge zapaljenjske bolesti muškog uda - Morbi penis inflammatorii alii

N48.3Bolno nabreknuće muškog uda - Priapismus

N48.4Organska polna nemoć - Impotentia organica

N48.5Ranica muškog uda - Ulcus penis

N48.6Plastično zadebljanje muškog uda - Induratio penis plastica

N48.8Druge označene bolesti muškog uda - Morbi penis alii, specificati

N48.9Bolest muškog uda, neoznačena - Morbus penis non specificatus

N49Ostale zapaljenjske bolesti muških polnih organa - Morbi inflammatorii genitaliorum masculinorum alii

N49.0Zapaljenjske bolesti sjemene kesice - Morbi inflammatorii vescicae seminalis

N49.1Zapaljenjske bolesti sjemene vrpce, serozne opne i sjemenih kanala - Morbi inflammatorii funiculi spermatici, tunicae vaginalis et vasis deferentis

N49.2Zapaljenjske bolesti mošnice - Morbi inflammatorii scroti

N49.3Gangrena Fouruier - Gangraena Fouruier

N49.8Zapaljenske bolesti drugih označenih muških polnih organa - Morbi inflammatorii genitaliorum masculinorum aliorum, specificatorum

N49.9Zapaljenjsko oboljenje neoznačenog muškog polnog organa - Morbus inflammatorius organi genitalis masculini non specificati

N50Ostale bolesti muških polnih organa - Morbi genitaliorum masculinorum alii

N50.0Atrofija sjemenika - Atrophia testis

N50.1Vaskularne bolesti polnih organa muškarca - Morbi vasculares genitaliorum masculinorum

N50.8Druge označene bolesti muških polnih organa - Morbi genitaliorum masculinorum alii, specificati

N50.9Bolest muških polnih organa, neoznačena - Morbus genitaliorum masculinorum non specificatus

N51.0*Bolesti kestenjače u drugim bolestima - Morbi prostatae in morbis aliis

N51.1*Bolesti sjemenika i pasjemenika u drugim bolestima - Morbi testis et epididymidis in morbis aliis

N51.2*Zapaljenje glavića muškog uda u drugim bolestima - Balanitis in morbis aliis

N51.8*Bolesti muških polnih organa u drugim bolestima - Morbi genitaliorum masculionorum in morbis aliis

N51*Bolesti muških polnih organa u ostalim bolestima - Morbi genitaliorum masculinorum in morbis aliis

N60Dobroćudna displazija tkiva dojke - Dysplasia mammae benigna

N60.0Pojedinačna cista dojke - Cystis mammae solitaria

N60.1Oboljenje dojke sa difuznim cistama - Mastopathia cystica diffusa

N60.2Bujanje vezivnog i žjlezdanog tkiva dojke - Fibroadenosis mammae

N60.3Skvrčavanje vezivnog tkiva dojke - Fibrosclerosis mammae

N60.4Proširenje izvodnog kanala dojke - Ectasia ductus mammae

N60.8Druga dobroćudna displazija dojke - Dysplasiae mammae benignae aliae

N60.9Dobroćudna displazija dojke, neoznačena - Dysplasia mammae benigna non specificata

N61Zapaljenjske bolesti dojke - Morbi mammae inflammatorii

N62Hipertrofija dojke - Hypertrophia mammae

N63Otvrdlina dojke, neoznačena - Gleba mammae non specificata

N64Ostale bolesti dojke - Morbi mammae alii

N64.0Fisura i fistula bradavice dojke - Fissura et fistula papillae mammae

N64.1Nekroza masnog tkiva dojke - Liponecrosis mammae

N64.2Atrofija dojke - Atrophia mammae

N64.3Lučenje mleka nepovezano sa rođenjem deteta - Galactorrhoea cum partu non coniuncta

N64.4Bol u dojci - Mastodynia

N64.5Drugi znaci i simptomi vezani za dojku - Signa et symptomata cum mamma coniuncta alia

N64.8Druge označene bolesti dojke - Morbi mammae alii, specificati

N64.9Bolest dojke, neoznačena - Morbus mammae non specificatus

N70Zapaljenje jajovoda i zapaljenje jajnika - Salpingitis et oophoritis

N70.0Akutno zapaljenje jajovoda i jajnika - Salpingitis et oophoritis acuta

N70.1Hronično zapaljenje jajovoda i jajnika - Salpingitis et oophoritis chronica

N70.9Zapaljenje jajovoda i jajnika, neoznačeno - Salpingitis et oophoritis non specificata

N71Zapaljenje sluznice materice, bez grlića materice - Endometritis, sine cervice

N71.0Akutno zapaljenje sluznice materice - Endometritis acuta

N71.1Hronično zapaljenje sluznice materice - Endometritis chronica

N71.9Zapaljenje sluznice materice, naoznačeno - Endometritis non specificata

N72Zapaljenjske bolesti grlića materice - Morbi inflammatorii cervicis uteri

N73Ostale zapaljenjske karlične bolesti žene - Morbi inflammatorii pelvici feminae alii

N73.0Akutno zapaljenje i flegmona oko materičnog tkiva - Parametritis et phlegmone pelvis acuta

N73.1Hronično zapaljenje i flegmona oko materičnog tkiva - Parametritis et phlegmone pelvis chronica

N73.2Zapaljenje oko materičnog tkiva i vezivnog tkiva male karlice, neoznačeno - Parametritis et phlegmone pelvis non specificata

N73.3Akutno zapaljenje trbušne maramice male karlice žene - Pelvioperitonitis feminae acuta

N73.4Hronično zapaljenje trbušne maramice male karlice žene - Pelvioperitonitis chronica feminae

N73.5Zapaljenje trbušne maramice male karlice žene, neoznačeno - Pelvioperitonitis feminae non specificata

N73.6Priraslice trbušne maramice male karlice žene - Adhaesiones peritonaei pelvis feminae

N73.8Drugo označeno zapaljenje trbušne maramice male karlice žene - Pelvioperitonitis feminae alia, specificata

N73.9Zapaljenje trbušne maramice male karlice žene, neoznačeno - Pelvioperitonitis feminae non specificata

N74.0*Tuberkuloza grlića materice - Cervicitis uteri tuberculosa (A18.1†)

N74.1*Tuberkulozno zapaljenje trbušne maramice male karlice žene - Pelvioperitonitis tuberculosa feminae (A18.1†)

N74.2*Zapaljenje trbušne maramice male karlice žene izazvano sifilisom - Pelvioperitonitis syphilitica feminae (A51.4†, A52.7†)

N74.3*Zapaljenje trbušne maramice male karlice žene izazvano gonokokom - Pelvioperitonitis gonococcica feminae (A54.2†)

N74.4*Zapaljenje trbušne maramice male karlice žene izazvano hlamidijama - Pelvioperitonitis chlamidialis feminae (A56.1†)

N74.8*Zapaljenje trbušne maramice male karlice žene u drugim bolestima - Pelvioperitonitis feminae in morbis aliis

N74*Zapaljenje trbušne maramice male karlice žene u ostalim bolestima - Pelvioperitonitis feminae in morbis aliis

N75Bolesti žlezde Bartholini - Morbi glandulaeBartholini

N75.0Cista žlezde Bartholini - Cystis glandulae Bartholini

N75.1Apsces žlezde Bartholini - Abscessus glandulae Bartholini

N75.8Druge bolesti žlezde Bartholini - Morbi glandulae Bartholini alii

N75.9Bolest žlezde Bartholini, neoznačena - Morbus glandulae Bartholini non specificatus

N76Ostale infekcije vagine i vulve - Infectiones vaginae et vulvae aliae

N76.0Akutno zapaljenje vagine - Vaginitis acuta

N76.1Subakutno i hronično zapaljenje vagine - Vaginitis subacuta et chronica

N76.2Akutno zapaljenje vulve - Vulvitis acuta

N76.3Subakutno i hronično zapaljenje vulve - Vulvitis subacuta et chronica

N76.4Apsces vulve - Abscessus vulvae

N76.5Grizlica vagine - Ulceratio vaginae

N76.6Grizlica vulve - Ulceratio vulvae

N76.8Druge označene infekcije vagine i vulve - Infectiones vaginae et vulvae aliae, specificatae

N77.0*Grizlica vulve u zaraznim i parazitarnim bolestima - Ulceratio vulvae in morbis infectivis et parasitariis

N77.1*Zapaljenje vagine, vulve i vagine i vulve u zaraznim i parazitarnim bolestima - Vaginitis, vulvitis et vulvovaginitis in morbis infectivis et parasitariis

N77.8*Grizlica i infekcija vulve i vagine u drugim bolestima - Ulceratio et inflammatio vulvae et vaginae in morbis aliis

N77*Grizlice i infekcije vagine i vulve u ostalim bolestima - Ulcerationes et inflammationes vaginae et vulvae in morbis aliis

N80Endometrioza - Endometriosis

N80.0Materična sluznica u mišiću materice - Endometriosis uteri

N80.1Materična sluznica na jajnicima - Endometriosis ovarii

N80.2Materična sluznica u jajovodu - Endometriosis tubae uterinae

N80.3Materična sluznica na potrbušnici male karlice - Endometriosis peritonaei pelvis

N80.4Materična sluznica na pregradi između pravog creva i vagine i u zidu vagine - Endometriosis septi rectovaginalis et vaginae

N80.5Materična sluznica na crevima - Endometriosis intestini

N80.6Materična sluznica u kožnom ožiljku - Endometriosis in cicatrice cutanea

N80.8Materična sluznica na drugim mestima - Endometriosis alia

N80.9Endometrioza, neoznačena - Endometriosis non specificata

N81Prolaps polnih organa žena - Prolapsus genitaliorum femininorum

N81.0Kila mokraćovoda bešike žene - Urethrocele feminae

N81.1Kila mokraćne bešike žene - Cystocele feminae

N81.2Nepotpuno ispadanje materice i vagine - Prolapsus uterovaginalis incompletus

N81.3Potpuno ispadanje materice i vagine - Prolapsus uterovaginalis completus

N81.4Ispadanjematerice i vagine, neoznačeno - Prolapsus uterovaginalis non specificatus

N81.5Crevna kila vagine - Enterocele vaginalis

N81.6Kila pravog creva - Rectocele

N81.8Drugi prolaps polnih organa žene - Prolapsus genitaliorum femininorum alius

N81.9Prolaps polnih organa žene, neoznačen - Prolapsus genitaliorum femininorum non specificatus

N82Fistule ženskih polnih organa - Fistulae genitaliorum femininorum

N82.0Fistula između bešike i vagine - Fistula vesicovaginalis

N82.1Druge fistule ženskog genito-urinarnog trakta - Fistulae tractus urinogenitalis feminae aliae

N82.2Fistula između tankog creva i vagine - Fistula intestinovaginalis

N82.3Fistula između debelog creva i vagine - Fistula colovaginalis

N82.4Druge fistule između creva i ženskih polnih organa - Fistulae intestinogenitales feminae aliae

N82.5Fistula između kože i ženskih polnih organa - Fistula cutaneogenitalis

N82.8Druge fistule ženskih polnih organa - Fistulae genitaliorum femininorum aliae

N82.9Fistula ženskih polnih organa, neoznačena - Fistula genitaliorum femininorum non specificata

N83Nezapaljenjske bolesti jajnika, jajovoda i širokog ligamenta - Morbi ovarii, tubae uterinae et ligamenti lati non inflammatorii

N83.0Cista meška jajnika - Cystis ovarii follicularis

N83.1Cista žutog tela jajnika - Cystis corporis lutei

N83.2Druge i neoznačene ciste jajnika - Cystes ovarii aliae et non specificatae

N83.3Stečena atrofija jajnika i jajovoda - Atrophia ovarii et tubae uterinae acquisita

N83.4Ispadanje i kila jajnika i jajovoda - Prolapsus et hernia ovarii et tubae uterinae

N83.5Uvrtanje jajnika, peteljke jajnika i jajovoda - Torsio ovarii, pedunculi ovarii et tubae uterinae

N83.6Krv u jajovodu - Haematosalpinx

N83.7Krv u širokoj vezi - Haematoma ligamenti lati

N83.8Druge nezapaljenjske bolesti jajnika, jajovoda i širokog ligamenta - Morbi ovarii, tubae uterinae et ligamenti lati non inflammatorii alii

N83.9Nezapaljenjska bolest jajnika, jajovoda i širokog ligamenta, neoznačena - Morbus ovarii, tubae uterinae et ligamenti lati non inflammatorius non specificatus

N84Polip ženskih polnih organa - Polypus genitaliorum femininorum

N84.0Polip tela materice - Polypus corporis uteri

N84.1Polip grlića materice - Polypus cervicis uteri

N84.2Polip vagine - Polypus vaginae

N84.3Polip vulve - Polypus vulvae

N84.8Polip drugih delova polnih organa žene - Polypus genitaliorum femininorum aliorum

N84.9Polip polnih organa žene, neoznačen - Polypus genitaliorum femininorum non specificatus

N85Ostale nezapaljenjske bolestimaterice, osim grlića materice - Morbi uteri non inflammatorii alii, praeter cervicem uteri

N85.0Glandularna hiperplazija endometrijuma - Hyperplasia glandularis endometrii

N85.1Adenomatozna hiperplazija endometrijuma - Hyperplasia endometrii adenomatosa

N85.2Hipertrofija materice - Hypertrophia uteri

N85.3Nepotpuno smanjenje materice - Subinvolutio uteri

N85.4Nenormalan položaj materice - Malpositio uteri

N85.5Posuvraćenost materice - Inversio uteri

N85.6Srasline umaterici - Synechiae intrauterinae

N85.7Krv umaterici - Haematometra

N85.8Druge označene nezapaljenjske bolesti materice - Morbi uteri non inflammatorii alii, specificati

N85.9Nezapaljenska bolest materice, neoznačena - Morbus uteri non inflammatorius non specificatus

N86Nagriženost i izmeštenost grlićamaterice - Erosio et ectopia cervicis uteri

N87Displazija grlića materice - Dysplasia cevicis uteri

N87.0Blaga displazija grlića materice - Dysplasia cervicis uteri levis

N87.1Umerena displazija grlića materice - Dysplasia cervicis uteri moderata

N87.2Teška displazija grlića materice - Dysplasia cervicis uteri gravis

N87.9Displazija grlićamaterice, neoznačena - Dysplasia cervicis uteri non specificata

N88Ostale nezapaljenjske bolesti grlića materice - Morbi cervicis uteri non inflammatorii alii

N88.0Leukoplakija grlića materice - Leucoplakia cervicis uteri

N88.1Stara laceracija grlića materice - Laceratio cervicis uteri obsoleta

N88.2Stezanje i suženje kanala grlića materice - Strictura et stenosis cervicis uteri

N88.3insuficijencija ušća grlića materice - Insufficientia isthmi cervicis uteri

N88.4Izduženost i uvećanje grlića materice - Elongatio cervicis uteri hypertrophica

N88.8Druge označene nezapaljenjske bolesti grlića materice - Morbi cervicis uteri alii, specificati

N88.9Nezapaljenjska bolest grlićamaterice, neoznačena - Morbus cervicis uteri non specificatus

N89Ostale nezapaljenjske bolesti vagine - Morbi vaginae non inflammatorii alii

N89.0Blaga displazija vagine - Dysplasia vaginae levis

N89.1Umerena displazija vagine - Dysplasia vaginae moderata

N89.2Teška displazija vagine - Dysplasia vaginae gravis

N89.3Displazija vagine, neoznačena - Dysplasia vaginae non specificata

N89.4Leukoplakija vagine - Leucoplakia vaginae

N89.5Suženost i zatvorenost kanala vagine - Strictura et atresia vaginae

N89.6Krut devičnjak - Hymen rigidum

N89.7Krv u vagini - Haematocolpos

N89.8Druge označene nezapaljenjske bolesti vagine - Morbi vaginae non inflammatorii alii, specificati

N89.9Nezapaljenjska bolest vagine, neoznačena - Morbus vaginae non inflammatorius non specificatus

N90Ostale nezapaljenjske bolesti vulve imeđice - Morbi vulvae et perinaei non inflammatorii alii

N90.0Blaga displazija vulve - Dysplasia vulvae levis

N90.1Umerena displazija vulve - Dysplasia vulvae moderata

N90.2Teška displazija vulve - Dysplasia vulvae gravis

N90.3Displazija stidnice, neoznačena - Dysplasia vulvae non specificata

N90.4Leukoplakija vulve - Leucoplakia vulvae

N90.5Atrofija vulve - Atrophia vulvae

N90.6Hipertrofija vulve - Hypertrophia vulvae

N90.7Cista vulve - Cystis vulvae

N90.8Druge označene nezapaljenjske bolesti vulve i međice - Morbi vulvae et perinaei non inflammatorii alii, specificati

N90.9Nezapaljenjska bolest vulve imeđice, neoznačena - Morbus vulvae et perinaei non inflammatorius non specificatus

N91Izostanakmenstruacije i smanjenamenstruacija - Amenorrhoea et oligomenorrhoea

N91.0Izostanak prve menstruacije - Amenorrhoea primaria

N91.1Sekundarni izostanak menstruacije - Amenorrhoea secundaria

N91.2Izostanak menstruacije, neoznačen - Amenorrhoea non specificata

N91.3Primarno smanjenje menstruacije - Oligomenorrhoea primaria

N91.4Sekundarno smanjenje menstruacije - Oligomenorrhoea secundaria

N91.5Smanjena menstruacija, neoznačena - Oligomenorrhoea non specificata

N92Pojačano, učestalo i neuredno krvarenje iz materice - Menorrhagia, polymenorrhoea et metrorrhagia

N92.0Pojačano i učestalo menstrualno krvarenje iz materice sa redovnim ciklusom - Menorrhagia et polymenorrhoea cum cyclo regulari

N92.1Obilno i učestalo krvarenje iz materice sa neurednim ciklusom - Metrorrhagia et polymenorrhoea cum cyclo irregulari

N92.2Pojačano menstrualno krvarenje iz materice u pubertetu - Menorrhagia in pubertate

N92.3Krvarenje iz materice u ovulaciji - Haemorrhagia ex utero in ovulatione

N92.4Pojačano ili neuredno krvarenje u klimakterijumu - Menorrhagia sive metrrorhagia climacterica

N92.5Druga označena neuredna menstruacija - Menstruatio irregularis alia, specificata

N92.6Neuredna menstruacija, neoznačena - Menstruatio irregularis non specificata

N93Ostala nenormalna krvarenja iz materice i vagine - Haemorrhagia uteri et vaginae abnormalis alia

N93.0Krvarenje posle polnog odnosa i posle kontakta - Haemorrhagia post coitum et contactum

N93.8Drugo označeno nenormalno krvarenje iz materice i vagine - Haemorrhagia uteri et vaginae abnormalis alia, specificata

N93.9Nenormalno krvarenje iz materice i vagine, neoznačeno - Haemorrhagia uteri et vaginae abnormalis non specificata

N94Bol i druga stanja povezani sa polnim organima žene i menstrualnim ciklusom - Dolor et conditiones aliae cum genitalis femininis et cyclo menstruali coniunctus

N94.0Bol između menstruacija - Dolor intermenstrualis

N94.1Otežano (bolno) polno opštenje - Dyspareunia

N94.2Bolni grč vagine - Vaginismus

N94.3Sindrom napetosti pred mensruaciju - Syndroma tensionis praemenstrualis

N94.4Primarna bolna menstruacija - Dysmenorrhoea primaria

N94.5Sekundarna bolna menstruacija - Dysmenorrhoea secundaria

N94.6Bolna menstruacija, neoznačena - Dysmenorrhoea non specificata

N94.8Druga označena stanja povezana sa polnim organima žene i menstrualnim ciklusom - Conditiones aliae specificatae cum genitaliis femininis et cyclo menstruali coniunctae

N94.9Neoznačeno stanje povezano sa polnim organima žene i menstrualnim ciklusom - Conditio non specificata cum genitaliis femininis et cyclo menstruali coniuncta

N95Menopauzalni i drugi perimenopauzalni poremećaji - Morbi menopausales et perimenopausales alii

N95.0Krvarenje posle menopauze - Metrorrhagia post menopausim

N95.1Menopauzalna i klimakterična stanja žene - Status menopausales et climacterici feminae

N95.2Zapaljenje sluznice sa atrofijom vagine posle menopauze - Vaginitis postmenopausalis atrophica

N95.3Stanja povezana sa vještački izazvanom menopauzom - Status cum menopausi artificiali coniuncti

N95.8Drugi označeni menopauzalni i perimenopauzalni poremećaji - Morbi menopausales et perimenopausales specificati, alii

N95.9Bolest menopauzalna i perimenopauzalna, neoznačena - Morbus menopausalis et perimenopausalis non specificatus

N96Spontani pobačaj - Abortus habitualis

N97Neplodnost žene - Sterilitas feminae

N97.0Nepolodnost žene povezana sa nesazrevanjem jajne ćelije - Sterilitas cum anovulatione coniuncta

N97.1Neplodnost žene jajovodnog porekla - Sterilitas feminae originis tubalis

N97.2Neplodnost ženemateričnog porekla - Sterilitas feminae originis uterinae

N97.3Neplodnost žene cervikalnog porekla - Sterilitas feminae originis cervicalis

N97.4Neplodnost žene povezana sa muškim faktorima - Sterilitas feminae cum factoribus masculinis coniuncta

N97.8Neplodnost žene iz drugog uzroka - Sterilitas feminae e causa alia

N97.9Neplodnost žene, neoznačena - Sterilitas feminae non specificata

N98Komplikacije povezane sa vještačkim oplođenjem - Complicationes cum fertilisatione artificiali coniunctae

N98.0Infekcija uzrokovana vještačkim oplođenjem - Infectio per inseminationem artificialem.

N98.1Povećana stimulacija jajnika - Hyperstimulatio ovarii

N98.2Komplikacije pri usađivanju oplođene jajne ćelije „in vitro” - Complicationes per implantationem ovarii fertilisati in vitro

N98.3Komplikacije pri usađivanjeu embriona - Complicationes per implantationem embryoni

N98.8Druge komplikacije povezane sa vještačkim oplođenjem - Complicationes cum fertilisatione artificiali coniunctae aliae

N98.9Komplikacija povezana sa vještačkim oplođenjem, neoznačena - Complicatio cum fertilisatione artificiali coniuncta non specificata

N99Ostale bolesti mokraćno-polnih organa posle medicinskih intervencija - Morbi organorum urogenitalium postprocedurales alii

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: