Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

M00Gnojna zapaljenja zgloba - Arthritis pyogenica

M00.0Zapaljenje jednog i više zglobova izazvano stafilokokom - Arthritis et polyarthritis staphylococcica

M00.1Zapaljenje jednog i više zglobova izazvano pneumokokom - Arthritis et polyarthritis pneumococcica

M00.2Zapaljenje jednog i više zglobova izazvano streptokokom - Arthritis et polyarthritis streptococcica

M00.8Zapaljenje jednog i više zglobova izazvano drugim označenim bakterijskim agensima - Arthritis et polyarthritis agentibus bacterialibus specificatis, aliis excitata

M00.9Gnojno zapaljenje zgloba, neoznačeno - Arthritis pyogenes non specificata

M01.0*Zapaljenje zgloba izazvano meningokokom - Arthritis meningococcica (A39.8.-)

M01.1*Tuberkulozno zapaljenje zgloba - Arthritis tuberculosa (A18.0†)

M01.2*Zapaljenje zgloba u lajmskoj bolesti - Arthritis in morbo Lyme (A69.2†)

M01.3*Zapaljenje zgloba u drugim bakterijskim bolestima - Arthritis in morbis bacterialibus aliis

M01.4*Zapaljenje zgloba kod rubeole - Arthritis rubeolosa (B06.8†)

M01.5*Zapaljenje zgloba u drugim bolestima izazvanim virusima - Arthritis in morbis viralis aliis

M01.6*Zapaljenje zgloba kod gljivičnih oboljenja - Arthritis mycotica (B35-B49†)

M01.8*Zapaljenja zgloba u drugim zaraznim i parazitarnim bolestima - Arthritis in morbis infectivis et parasitariis aliis

M01*Direktne infekcije zglobova u ostalim zaraznim i parazitarnim bolestima - Infectiones directae articulorum in morbis infectivis et parasitariis aliis

M02Reaktivne artropatije - Arthropathiae reactivae

M02.0Artropatija posle premošćavanja creva - Arthropathia post circuitum (,,by pass”) intestinalem

M02.1Artropatija posle dizenterije - Arthropathia postdysenterica

M02.2Artropatija posle vakcinacije - Arthropathia postimmunisationalis

M02.3Bolest Reiter - Morbus Reiter

M02.8Druge reaktivne artropatije - Arthropathiae reactivae aliae

M02.9Reaktivna artropatija, neoznačena - Arthropathia reactiva non specificata

M03.0*Zapaljenje zgloba posle infekcije meningokokom - Arthritis postmeningococcica (A39.8†)

M03.1*Artropatija izazvana sifilisom - Arthropathia syphilitica

M03.2*Postinfektivne artropatije u drugim bolestima - Arthropathiae postinfectivae in morbis aliis

M03.6*Reaktivna artropatija u drugim bolestima - Arthropathia reactiva in morbis aliis

M03*Postinfektivne i reaktivne artropatije u ostalim bolestima - Arthrophathiae postinfectivae et reactivae in morbis aliis

M05Seropozitivna reumatoidna zapaljenja zgloba - Arthritis rheumatoides seropositiva

M05.0Sindrom Felty - Syndroma Felty

M05.1†Reumatoidno oboljenje pluća - Morbus pulmonis rheumatoides (J99.0*)

M05.2Reumatoidno zapaljenje krvnih sudova - Vasculitis rheumatoides

M05.3†Reumatoidno zapaljenje zgloba sa zahvatanjem drugih organa i sistema - Arthritis rheumatoides cum organis et sistematis involutis aliis

M05.8Drugo seropozitivno reumatoidno zapaljenje zgloba - Arthritis rheumatoides seropositiva alia

M05.9Seropozitivno reumatoidno zapaljenje zgloba, neoznačeno - Arthritis rheumatoides seropositiva non specificata

M06Ostala reumatoidna zapaljenja zgloba - Arthritis rheumatoides alia

M06.0Seronegativno reumatoidno zapaljenje zgloba - Arthritis rheumatoides seronegativa

M06.1Bolest Still u odraslih - Morbus Still adultorum

M06.2Reumatoidno zapaljenje tetivne kesice - Bursitis rheumatoides

M06.3Reumatoidni nodulus - Nodulus rheumatoides

M06.4Zapaljensko oboljenje više zglobova - Polyarthropathia inflammatoria

M06.8Drugo označeno reumatoidno zapaljenje zgloba - Arthritis rheumatoides alia, specificata

M06.9Reumatoidno zapaljenje zgloba, neoznačeno - Arthritis rheumatoides non specificata

M07.0*Atropatija donjih članaka prsta izazvana psorijazom - Arthropathia psoriatica interphalangica distalis (L40.5†)

M07.1*Osakaćujuće zapaljenje zgloba - Arthritis mutilans (L40.5†)

M07.2*Spondilitis izazvan - Spondylitis psoriatica (L40.5†)

M07.3*Druge artropatije izazvane psorijazom - Arthropathiae psoriaticae aliae (L40.5†)

M07.4*Artropatija u Crohnovoj bolesti - Arthropathia in morbo Crohn (enteritis regionalis) (K50.-†)

M07.5*Artropatija u ulceroznom zapaljenju debelog creva - Arthropathia in colitide ulcerativa (K51.-†)

M07.6*Druge enteropatijske artropatije - Arthropathiae enteropaticae aliae

M07*Psorijatička i enteropatička artropatija - Arthropathiae psoriaticae et enteropathicae

M08Zapaljenja zgloba kod mladih - Arthritis iuvenilis

M08.0Reumatoidno zapaljenje zgloba kod mladih - Arthritis iuvenilis rheumatoides

M08.1Zapaljenje pršljena kod mladih sa ukočenošću - Spondylitis iuvenilis ankylopoietica

M08.2Sistemsko zapaljenje zgloba kod mladih - Arthritis iuvenilis systematica

M08.3Zapaljenje više zglobova kod mladih (seronegativno) - Polyarthritis iuvenilis (seronegativa)

M08.4Zapaljenje zglobova sa zahvatanjem malog broja zglobova kod mladih - Arthritis iuvenilis parvi numeri articulorum

M08.8Drugo zapaljenje zgloba kod mladih - Arthritis iuvenilis alia

M08.9Zapaljenje zgloba kod mladih, neoznačeno - Arthritis iuvenilis non specificata

M09.0*Zapaljenje zgloba izazvano psorijazom kod mladih - Arthritis iuvenilis psoriatica (L40.5†)

M09.1*Zapaljenje zgloba u Crohnovoj bolesti kod mladih - Arthritis iuvenilis in morbo Crohn (enteritis regionalis) (K50.-†)

M09.2*Zapaljenje zgloba u ulcerativnom zapaljenju debelog creva kod mladih - Arthritis iuvenilis in colitide ulcerativa (K51.-†)

M09.8*Zapaljenja zgloba u drugim bolestima kod mladih - Arthritis iuvenilis in morbis aliis

M09*Zapaljenja zgloba kod mladih u ostalim bolestima - Arthritis iuvenilis in morbis aliis

M10Giht - Arthritis urica

M10.0Idiopatski giht - Arthritis urica idiopathica

M10.1Giht izazvan olovom - Arthritis urica plumbica

M10.2Giht izazvan lekovima - Arthritis urica medicamentosa

M10.3Giht izazvan nedovoljnom funkcijom bubrega - Arthtitis urica propter insufficientiam renalem

M10.4Drugi sekundarni giht - Arthritis urica secundaria alia

M10.9Giht, neoznačen - Arthritis urica non specificata

M11Ostale artropatije izazvane taloženjem kristala - Arthropathiae crystallogenes aliae

M11.0Bolest izazvana taloženjem hidroksiapatita - Morbus hydroxyapatitogenes

M11.1Familijarna bolest izazvana taloženjem kristala kalcijuma u hrskavici - Chondrocalcinosis familiaris

M11.2Drugo oboljenje izazvano taloženjem kristala kalcijuma u hrskavici - Chondrocalcinosis alia

M11.8Druge artropatije izazvane taloženjem kristala - Arthropathiae crystallogenes aliae, specificatae

M11.9Artropatija izazvana taloženjem kristala, neoznačena - Arthropathia crystallogenes non specificata

M12Ostale označene artropatije - Arthropathiae aliae, specificatae

M12.0Hronično postreumatičko oboljenje zgloba (Jaccoud) - Arthropathia postrheumatica chronica (Jaccoud)

M12.1Bolest Kaschin-Beck - Morbus Kaschin-Beck

M12.2Resičasto-nodularno pigmentno zapaljenje sinovije - Synovitis villonodularis (pigmentosa)

M12.3Dugotrajni reumatizam bez promijena na zglobovima - Rheumatismus palindromiacus

M12.4Povremeni izliv u zglob - Hydrarthrosis intermittens

M12.5Artropatija izazvana povredom - Arthropathia traumatica

M12.8Druga označena artropatija - Arthropathia alia, specificata

M13Ostala zapaljenja zgloba - Arthritis alia

M13.0Zapaljenje više zglobova, neoznačeno - Polyarthritis non specificata

M13.1Zapaljenje jednog zgloba - Monoarthritis

M13.8Druga označena zapaljenja zgloba - Arthritis alia, specificata

M13.9Zapaljenje zgloba, neoznačeno - Arthritis non specificata

M14.0*Giht izazvan poremećajima enzima i naslednim oboljenjima - Arthropathia urica propter defectus enzimarum et disordines hereditarios alios

M14.1*Artropatija izazvana taloženjem kristala u drugim poremećajima metabolizma - Arthropathia crystaliogenes in disordines metabolicis aliis

M14.2*Artropatija kod šećerne bolesti - Arthropathia diabetica (E10-E14†)

M14.3*Lipoidno zapaljenje kože zgloba - Dermatoarthritis lipoidalis (E78.8†)

M14.4*Amiloidna artropatija - Arthropathia amyloidalis (E86.-†)

M14.5*Artropatija u drugim bolestima žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma - Arthropathiae in morbis endocrinis, nutritionalibus et metabolicis aliis

M14.6*Neuropatska artropatija - Arthropathia neuropathica

M14.8*Artropatija u drugim označenim bolestima - Arthropathiae in morbis aliis, specificatis

M14*Artropatije u ostalim bolestima - Arthropathiae in morbis aliis

M15Degenerativna oboljenja zglobova - Polyarthrosis

M15.0Primarno generalizovano degenerativno oboljenje zglobova - Arthrosis generalisata primaria

M15.1Nodusi Heberden (sa oboljenjem zgloba) - Nodi Heberden (cum arthropathia)

M15.2Nodusi Bouchard (sa oboljenjem zgloba) - Nodi Bouchard (cum arthropathia)

M15.3Sekundarno degenerativno oboljenje više zglobova - Arthrosis multiplex secundaria

M15.4Degenerativno razjedajuće oboljenje zgloba - Arthrosis erosiva

M15.8Druga degenerativna oboljenja više zglobova - Polyarthrosis alia

M15.9Degenerativno oboljenje više zglobova, neoznačeno - Polyarthrosis non specificata

M16Degenerativno oboljenje zgloba kuka - Coxarthrosis

M16.0Primarno degenerativno oboljenje oba kuka - Coxarthrosis primaria bilateralis

M16.1Drugo primarno degenerativno oboljenje kuka - Coxarthrosis primaria alia

M16.2Degenerativno oboljenje oba kuka izazvano razvojnim poremećajem - Coxarthrosis dysplastica bilateralis

M16.3Drugo degenerativno oboljenje kuka izazvano razvojnim poremećajem - Coxarthrosis dysplastica alia

M16.4Degenerativno oboljenje oba kuka posle povrede - Coxarthrosis posttraumatica bilateralis

M16.5Drugo degenerativno oboljenje kuka posle povrede - Coxarthrosis posttraumatica alia

M16.6Drugo sekundarno degenerativno oboljenje oba kuka - Coxarthrosis secundaria bilateralis alia

M16.7Drugo sekundarno degeneativno oboljenje kuka - Coxarthrosis secundaria alia

M16.9Degenerativno oboljenje kuka, neoznačeno - Coxarthrosis non specificata

M17Degenerativno oboljenje zgloba kolena - Gonarthrosis

M17.0Primarno obostrano degenerativno oboljenje kolena - Gonarthrosis primaria bilateralis

M17.1Drugo primarno degenerativno oboljenje kolena - Gonarthrosis primaria, alia

M17.2Obostrano degenerativno oboljenje kolena posle povrede - Gonarthrosis posttraumatica bilateralis

M17.3Drugo degenerativno oboljenje kolena posle povrede - Gonarthrosis posttraumatica alia

M17.4Drugo sekundarno obostrano degenerativno oboljenje kolena - Gonarthrosis secundaria bilateralis alia

M17.5Drugo sekundarno degenerativno oboljenje kolena - Gonarthrosis secundaria alia

M17.9Degenerativno oboljenje kolena, neoznačeno - Gonarthrosis non specificata

M18Degenerativno oboljenje prvog ručno-doručnog zgloba - Arthrosis articuli carpometacarpalis pollicis

M18.0Primarno obostrano degenerativno oboljenje prvog ručno- -doručnog zgloba - Arthrosis articuli carpometacarpalis pollicis primaria bilateralis

M18.1Drugo primarno degenerativno oboljenje prvog ručno- -doručnog zgloba - Arthrosis articuli carpometacarpalis pollicis primaria alia

M18.2Obostrano degenerativno oboljenje prvog ručno-doručnog zgloba posle povrede - Arthrosis articuli carpometacarpalis pollicis posttraumatica bilateralis

M18.3Drugo degenerativno oboljenje prvog ručno-doručnog zgloba posle povrede - Arthrosis articuli carpometacarpalis pollicis posttraumatica alia

M18.4Drugo sekundarno obostrano degenerativno oboljenje prvog ručno-doručnog zgloba - Arthrosis articuli carpometacarpalis pollicis secundaria bilateralis alia

M18.5Drugo sekundarno degenerativno oboljenje prvog ručno-doručnog zgoba - Arthrosis articuli carpometacarpalis primi secundaria alia

M18.9Degenerativno oboljenje prvog ručno-doručnog zgloba, neoznačeno - Arthrosis articuli carpometacarpalis primi non specificata

M19Ostala degenerativna oboljenja zgloba - Arthrosis alia

M19.0Primarno degenerativno oboljenje drugih zglobova - Arthrosis articulorum aliorum primaria

M19.1Degenerativno oboljenje drugih zglobova posle povrede - Arthrosis articulorum aliorum posttraumatica

M19.2Sekundarno degenerativno oboljenje drugih zglobova - Arthrosis articulorum aliorum secundaria

M19.8Drugo označeno degenerativno oboljenje zgloba - Arthrosis alia, specificata

M19.9Degenerativno oboljenje zgloba, neoznačeno - Artrhrosis non specificata

M20Stečeni deformiteti prstiju šake i stopala - Deformationes digitorum manus et pedis acquisitae

M20.0Deformacija prsta šake - Deformatio digiti manus

M20.1Iskrivljenost palca noge upolje (stečena) - Hallux valgus (acquisitus)

M20.2Ukrućen palac na nozi - Hallux rigidus

M20.3Drugi deformitet palca (stečen) - Deformatio hallucis (acquisita) alia

M20.4Drugi deformitet prsta stopala (stečen) - Deformatio digiti pedis (acquisita) alia

M20.5Drugi deformiteti prstiju stopala (stečeni) - Deformationes digitorum pedis (acquisitae) aliae

M20.6Stečeni deformitet prsta stopala, neoznačen - Deformatio digiti pedis acquisita non specificata

M21Ostali stečeni deformiteti udova - Deformationes extremitatum acquisitae aliae

M21.0Deformitet izvrnutog stopala - Deformatio valga; Pes valgus

M21.1Deformitet uvrnutog stopala - Deformatio vara; Pes varus

M21.2Deformitet pregibanja udova - Deformatio flexionis extremitatum

M21.3Nestabilan zglob ili viseće stopalo (stečeno) - Articulus instabilis sive pes haerens (acquisitus)

M21.4Ravno stopalo (stečeno) - Pes planus (acquisitus)

M21.5Stečena kandžasto zgrčena šaka i kandžasto zgrčeno stopalo - Manus onychogryphosa contracta acquisita et pes onychogryphosus contractus acquisitus

M21.6Drugi stečeni deformiteti gležnja i stopala - Deformationes malleoli et pedis acquisitae aliae

M21.7Nejednaka dužina udova (stečena) - Longitudo extremitatum inaequalis (acquisita)

M21.8Drugi označeni stečeni deformiteti udova - Deformationes extremitatum acquisitae aliae, specificatae

M21.9Stečeni deformitet uda, neoznačen - Deformatio extremitatis acquisita non specificata

M22Bolesti čašice kolena - Morbi patellae

M22.0Ponavljano iščašenje čašice - Luxatio patellae recidiva

M22.1Ponavljano nepotpuno iščašenje čašice - Subluxatio patellae recidiva

M22.2Čašično-butni poremećaji - Disordines patellofemorales

M22.3Druge promene čašice - Deformatio patellae aliae

M22.4Razmekšavanje hrskavice čašice - Chondromalacia patellae

M22.8Druge bolesti čašice - Morbi patellae alii

M22.9Bolest čašice, neoznačena - Morbus patellae non specificatus

M23Unutrašnji poremećaji kolena - Disordines genus interni

M23.0Cista međuzglobne hrskavice kolena - Cystis menisci genus

M23.1Urođeni diskoidni meniskus kolena - Meniscus genus discoides (congenitalis)

M23.2Zastarela ozleda meniskusa uzrokovana povredom - Laesio menisci genus traumatica obsoleta

M23.3Drugi poremećaji meniskusa - Disordines menisci alii

M23.4Slobodno telo kolena - Corpus liberum genus

M23.5Hronična nestabilnost kolena - Instabilitas genus chronica

M23.6Drugo spontano prsnuće veze kolena - Ruptura ligamenti genus spontanea alia

M23.8Drugi unutrašnji poremećaji kolena - Disordines genus interni alii

M23.9Unutrašnji poremećaji kolena, neoznačen - Disordo genus internus non specificatus

M24Ostali označeni poremećaji zglobova - Disordines articulorum alii, specificati

M24.0Slobodno telo zgloba - Corpus liberum articuli

M24.1Drugi poremećaji hrskavice zgloba - Disordines cartilaginis articularis alii

M24.2Poremećaji ligamenta - Disordo ligamenti

M24.3Patološko i nepotpuno iščašenje zgloba - Luxatio et subluxatio articuli pathologica

M24.4Povratno potpuno i nepotpuno iščašenje - Luxatio et subluxatio articuli recidiva

M24.5Zgrčenost zgloba - Contractura articuli

M24.6Ukočenost zgloba - Ankylosis articuli

M24.7Protruzija acetabuluma - Protrusio acetabuli

M24.8Druge označene promene zgloba - Disordines articuli aliae, specificatae

M24.9Promena zgloba, neoznačena - Disordo articuli non specificatus

M25Ostali Poremećaji zglobova - Disordines articulorum alii

M25.0Krv u zglobu - Haemarthrosis

M25.1Fistula zgloba - Fistula articuli

M25.2Nestabilan zglob - Instabilitas articuli

M25.3Druga nestabilnost zgloba - Instabilitas articuli alia

M25.4Izliv tečnosti u zglob - Hydrarthros

M25.5Bol u zglobu - Arthralgia

M25.6Ukočenost zgloba - Rigiditas articuli

M25.7Izraštaj na kosti - Osteophytum

M25.8Drugi označeni poremećaji zglobova - Disordines articulorum alii, specificati

M25.9Poremećaj zgloba, neoznačen - Disordo articuli non specificatus

M30Nodozno zapaljenje više arterija i slična stanja - Polyarteritis nodosa et status affines

M30.0Nodozno zapaljenje više arterija - Polyarteritis nodosa

M30.1Granulomatozno alergijsko zapaljenje arterija - Angiitis granulomatosa allergica

M30.2Zapaljenje više arterija u dece - Polyarteritis juvenilis

M30.3Sindrom sluznično-kožnih limfnih nodusa (Kawasaki) - Syndroma nodorum lymphaticorum mucocutanea (Kawasaki)

M30.8Druga stanja povezana sa nodusnim zapaljenjem više arterija - Status alii cum polyarteritide nodosa coniuncti

M31Ostala nekrozna oboljenja krvnih sudova - Vasculopathiae necroticae aliae

M31.0Hipersenzitivno zapaljenje krvnog suda - Angiitis hypersensitiva

M31.1Oboljenje malih krvnih sudova sa zgrušavanjem krvi - Microangiopathia thrombotica

M31.2Letalni središnji granulom - Granuloma centrale letale

M31.3Granulomatoza Wegener - Granulomatosis Wegener

M31.4Sindrom luka aorte (Takayasu) - Syndroma arcus aortae (Takayasu)

M31.5Zapaljenje džinovskih ćelija arterija sa reumatskim bolovima u mišićima - Arteriitis gigantocellularis cum polymyalgia rheumatica

M31.6Drugo zapaljenje džinovskih ćelija arterija - Arteritis gigantocellularis alia

M31.7Mikroskopsko zapaljenje arterija - Polyangiitis

M31.8Druge označene nekroze tkiva krvnih sudova - Vasculopathiae necroticae aliae, specificatae

M31.9Nekroza tkiva krvnog suda, neoznačeno - Vasculopathia necrotica non specificata

M32Sistemski eritemski lupus - Lupus erythematosus systemicus

M32.0Sistemski eritemski lupus izazvan lekovima - Lupus erythematosus systemicus medicamentosus

M32.1†Sistemski eritemski lupus sa zahvatanjemorgana ili sistema - Lupus erythematosus systemicus cum organo sive systemate involuto

M32.8Drugi oblici sistemskog eritemskog lupusa - Lupus erythematosus systemicus, formae aliae

M32.9Sistemski eritemski lupus, neoznačen - Lupus erythematosus systemicus non specificatus

M33Zapaljenje više mišića i kože - Dermatopolymyositis

M33.0Kožno-mišićno zapaljenje kod mladih - Dermatomyositis iuvenilis

M33.1Drugo zapaljenje kože i mišića - Dermatomyositis alia

M33.2Zapaljenje više mišića - Polymyositis

M33.9Zapaljenje kože i više mišića, neoznačeno - Dermatopolymyositis non specificata

M34Sistemska skleroza - Sclerosis systemica

M34.0Progresivna sistemska skleroza - Sclerosis systemica progressiva

M34.1CREST sindrom - Syndroma CREST

M34.2Sistemska skleroza izazvana lekovima i hemikalijama - Sclerosis systemica medicamentosa et chemicalis

M34.8Drugi oblici sistemske skleroze - Sclerosis systemica, formae aliae

M34.9Sistemska skleroza, neoznačena - Sclerosis systemica non specificata

M35Ostale sistemske bolesti vezivnog tkiva - Morbi textus connexivi systemici alii

M35.0Suvi sindrom (Sjögren) - Syndroma sicca (Sjögren)

M35.1Drugi udruženi sindromi - Syndromae mixtae aliae

M35.2Behcetova bolest - Morbus Behcet

M35.3Reumatski bolovi u mišićima - Polymyalgia rheumatica

M35.4Difuzno (eozinofilno) zapaljenje ovojne opne - Fasciitis diffusa (eosinophilica)

M35.5Multifokalna skleroza vezivnog tkiva - Fibrosclerosis multifocalis

M35.6Povratno zapaljenje potkožnog masnog tkiva - Panniculitis recidiva (Weber-Christian)

M35.7Sindrom povećane pokretljivosti - Syndroma hypermobilitatis

M35.8Druge označene sistemske bolesti vezivnog tkiva - Morbi textus connexivi systemici alii, specificati

M35.9Sistemska bolest vezivnog tkiva, neoznačena - Morbus textus connexivi systemicus non specificatus

M36.0*Zapaljenje kože i više mišića u neoplazmama - Dermato (poly) myositis in morbis neoplasticis (C00-D48†)

M36.1*Artropatija u neoplazmama - Arthropathia in morbis neoplasticis (C00-D48†)

M36.2*Hemofilijska artropatija - Arthropathia haemophilica (D66-D68†)

M36.3*Artropatija u drugim bolestima krvi - Arthropathia in morbis sanguinis aliis (D50-D76†)

M36.4*Artropatija kod reakcija preosjetljivosti - Arthropathia in reactionibus hypersensivitatis

M36.8*Sistemske bolesti vezivnog tkiva u drugim bolestima - Morbi textus connexivi systemici in morbis aliis

M36*Sistemske bolesti vezivnog tkiva u ostalim bolestima - Morbi textus connexivi systemici inmorbis aliis

M40Grba i unapred iskrivljena kičma - Kyphosis et lordosis

M40.0Grba u vezi položaja tela - Kyphosis posturalis

M40.1Druga sekundarna grba - Kyphosis secundaria alia

M40.2Druga i neoznačena grba - Kyphosis alia et non specificata

M40.3Sindrom ravnih leđa - Syndroma dorsi plani

M40.4Druga unapred iskrivljena kičma - Lordosis alia

M40.5Unapred iskrivljena kičma, neoznačena - Lordosis non specificata

M41Bočno iskrivljena kičma - Scoliosis

M41.0Idiopatska unazad i bočno iskrivljena kičma u dece - Kyphoscoliosis puerilis idiopathica

M41.1Idiopatska bočno iskrivljena kičma kod mladih - Scoliosis iuvenilis idiopathica

M41.2Druga idiopatska bočno iskrivljena kičma - Scoliosis idiopathica alia

M41.3Bočno iskrivljena grudna kičma - Scoliosis thoracica

M41.4Bočno iskrivljena kičma izazvana živčano-mišićnim oboljenjem - Scoliosis neuromuscularis

M41.5Druga sekundarna bočno iskrivljena kičma - Scoliosis secundaria alia

M41.8Drugi oblici bočno iskrivljene kičme - Scoliosis, formae aliae

M41.9Bočno iskrivljena kičma, neoznačena - Scoliosis non specificata

M42Koštano-hrskavično oboljenje kičme - Osteochondrosis columnae vertebralis

M42.0Koštano-hrskavično oboljenje kičme kod mladih - Osteochondrosis spinalis iuvenilis

M42.1Koštano-hrskavičavo oboljenje kičme u odraslih osoba - Osteochondrosis spinalis adultorum

M42.9Koštano-hrskavičavo oboljenje kičme, neoznačeno - Osteochondrosis spinalis, non specificata

M43Ostala deformacijska oboljenja kičme - Dorsopathiae deformantes aliae

M43.0Raspadanje pršljena - Spondylolysis

M43.1Iskliznuće pršljena - Spondylolisthesis

M43.2Druga stapanja pršljenova kičme - Fusio columnae vertebralis alia

M43.3Ponavljano nepotpuno iščašenje I i II vratnog pršljena sa oboljenjem kičmene moždine - Subluxatio atlantoaxialis recurrens cum myelopathia

M43.4Drugo ponavljano nepotpuno iščašenje I i II vratnog pršljena - Subluxatio atlantoaxialis recurrens alia

M43.5Drugo ponavljano iščašenje pršljena - Subluxatio vertebralis recurrens alia

M43.6Krivošija - Torticollis

M43.8Druga označena deformacijska oboljenja kičme - Dorsopathiae deformantes aliae, specificatae

M43.9Deformacijsko oboljenje kičme, neoznačeno - Dorsopathia deformans non specificata

M45Zapaljenje pršljena sa ukočenošću - Spondylitis ankylopoietica

M46Ostala zapaljenjska oboljenja pršljenova - Spondilopathiae inflammatoriae aliae

M46.0Entezopatija kičme - Enthesopathia spinalis

M46.1Zapaljenje krsne i bedrene kosti - Sacroiliitis

M46.2Zapaljenje koštane strukture pršljena - Osteomyelitis vertebralis

M46.3Zapaljenje međupršljenskog diskusa (gnojno) - Infectio disci intervertebralis (pyogenes)

M46.4Zapaljenje međupršljenskog diskusa, neoznačeno - Discitis, non specificata

M46.5Druga infektivna oboljenja pršljena - Spondilopathiae infectivae aliae

M46.8Druge označene zapaljenjske bolesti pršljena - Spondylopathiae inflammatoriae aliae, specificatae

M46.9Zapaljenjsko oboljenje pršljena, neoznačeno - Spondylopathia inflammatoria non specificata

M47Okoštavanje zglobova pršljenova - Spondylosis

M47.0†Kompresijski sindromi prednje arterije kičme i arterije pršljena - Syndromae compressionis arteriae spinalis anterioris et arteriae vertebralis (G99.2*)

M47.1Drugo okoštavanje zglobova pršljena sa oboljenjem kičmene moždine - Spondylosis myelopathica alia

M47.2Drugo okoštavanje zglobova pršljena sa oboljenjem korena živca - Spondylosis radiculopathica alia

M47.8Drugo okoštavanje zglobova pršljena - Spondylosis alia

M47.9Okoštavanje zglobova pršljena, neoznačeno - Spondylosis non specificata

M48Ostala oboljenja pršljena - Spondilopathiae aliae

M48.0Stenoza kičmenog kanala - Stenosis spinalis

M48.1Izraštaji na kosti sa ukočenjem (Forestier) - Hyperostosis ankylotica (Forestier)

M48.2Kičma Kissing - Columna vertebralis Kissing

M48.3Oboljenje kičme izazvano povredom - Spondylopathia traumatica

M48.4Prelom pršljena usled naprezanja - Fractura vertebrae per fatigationem

M48.5Prelomljen (kolabiran) pršljen - Collapsus vertebrae

M48.8Druga označena oboljenja kičme - Spondylopathiae aliae, specificatae

M48.9Oboljenje kičme, neoznačeno - Spondylopathia non specificata

M49.0*Tuberkuloza kičme - Tuberculosis spinalis (A18.0†)

M49.1*Zapaljenje kičmenog pršljena izazvano brucelozom - Spondylitis brucellosa (M23.-†)

M49.2*Zapaljenje kičmenog pršljena izazvano enterobakterijama - Spondylitis enterobacterialis (A01-A04†)

M49.3*Spondilopatija u zaraznim i parazitarnim bolestima - Spondylopathia in morbis infectivis et parasitariis

M49.4*Neuropatska spondilopatija - Spondylopathia neuropathica

M49.5*Spondilopatija u drugim bolestima - Collapsus vertebrae in morbis aliis

M49.8*Oboljenja kičmenog pršljena u drugim bolestima - Spondylopathia in morbis aliis

M49*Spondilopatija u ostalim bolestima - Spondylopathia in morbis aliis

M50Bolesti međupršljenskog diska vrata - Morbi disci intervertebralis cervicalis

M50.0†Bolest međupršljenskog diska vrata sa oboljenjem kičmene moždine - Morbus disci intervertebralis cervicalis cum myelopathia (G99.2*)

M50.1†Oboljenje vratnog diska sa oboljenjem korena živca - Morbus disci intervertebralis cervicalis cum radiculopathia (G55.1*)

M50.2Drugo pomeranje diska vrata - Dislocatio disci intervertebralis cervicalis alia

M50.3Drugo degenerativno oboljenje diska vrata - Degeneratio disci cervicalis alia

M50.8Druge bolesti diska vrata - Morbi discorum cervicalium alii

M50.9Bolest diska vrata, neoznačena - Morbus disci cervicalis non specificatus

M51Ostale bolesti međupršljenskog diska - Morbi discorum intervertebralium alii

M51.0†Bolesti slabinskog i drugog međupršljenskog diska sa oboljenjem kičme - Morbi disci lumbalis et intervertebralis alii cum myelopathia (G99.2*)

M51.1†Bolesti slabinskog i drugog međupršljenskog diska sa oboljenjem korena živca - Morbi disci lumbalis et intervertebralis alii cum radiculopathia (G55.1*)

M51.2Drugo označeno pomeranje međupršljenskog diska - Dislocatio disci intervertebralis alia, specificata

M51.3Druga označena degenerativna promijena međupršljenskog diska - Degeneratio disci intervertebralis alia, specificata

M51.4Nodusi Schmorl - Nodi Schmorl

M51.8Druge označene bolesti međupršljenskog diska - Morbi discorum intervertebralium alii, specificati

M51.9Bolest međupršljenskog diska, neoznačena - Morbus disci intervertebralis non specificatus

M53Ostala oboljenja kičme - Dorsopathiae aliae

M53.0Cerviko-kranijalni sindrom - Syndroma cervicocranialis

M53.1Cerviko-brahijalni sindrom - Syndroma cervicobrachialis

M53.2Nestabilnost kičme - Instabilitas columnae vertebralis

M53.3Sakr-kokcigealne bolesti - Morbi sacrococcygei

M53.8Druga označena oboljenja kičme - Dorsopathiae aliae, specificatae

M53.9Oboljenje kičme, neoznačeno - Dorsopathia non specificata

M54Bol u leđima - Dorsalgia

M54.0Zapaljenje potkožnog masnog tkiva vrata i leđa - Panniculitis colli et dorsi

M54.1Oboljenja korena živca - Radiculopathia

M54.2Bol u vratu - Cervicalgia

M54.3Bol u sedalnom živcu - Ischialgia

M54.4Bol u slabinskom delu kičme i sedalnom živcu - Lumboischialgia

M54.5Bol u krstima - Dolor sacralis

M54.6Bol u grudnom delu kičme - Dolor dorsi thoracalis

M54.8Drugi bol u leđima - Dorsalgia alia

M54.9Bol Bol u leđima, neoznačen - Dorsalgia non specificata

M60Zapaljenje mišića - Myositis

M60.0Infektivno zapaljenje mišića - Myositis infectiva

M60.1Intersticijalno zapaljenje mišića - Myositis interstitialis

M60.2Granulom mekog tkiva kao strano telo - Granuloma corporis alieni textus mollis

M60.8Drugo zapaljenje mišića - Myositis alia

M60.9Zapaljenje mišića, neoznačeno - Myositis, non specificata

M61Kalcifikacija i okoštavanje mišića - Calcificatio et ossificatio musculi

M61.0Zapaljenje mišića sa okoštavanjem posle povrede - Myositis ossificans traumatica

M61.1Progredirajuće zapaljenje mišića sa okoštavanjem - Myositis ossificans progressiva

M61.2Paralitična kalcifikacija i okoštavanje mišića - Calcificatio et ossificatio musculi paralytica

M61.3Kalcifikacija i okoštavanje mišića povezane sa opekotinama - Calcificatio et ossificatio musculi cum combustionibus coniunctae

M61.4Druga kalcifikacija mišića - Calcificatio musculi alia

M61.5Drugo okoštavanje mišića - Ossificatio musculi alia

M61.9Kalcifikacija i okoštavanje mišića, neoznačeno - Calcificatio et ossificatio musculi non specificata

M62Ostale bolesti mišića - Morbi musculi alii

M62.0Razmicanje mišića - Diastasis musculi

M62.1Druga (netraumatska) ruptura mišića - Ruptura musculi alia (non traumatica)

M62.2Ishemični infarkt mišića - Infarctus musculi ischaemicus

M62.3Nepokretnost kod oduzetosti obe noge - Syndroma immobilitatis (paraplegica)

M62.4Zgrčenost mišića - Contractura musculi

M62.5Oslabljenost i atrofija mišića - Deminutio et atrophia musculi

M62.6Nategnut mišić - Musculus extensus

M62.8Druge označene bolesti mišića - Morbi musculorum alii, specificati

M62.9Bolest mišića, neoznačena - Morbus musculi non specificatus

M63.0*Zapaljenje mišića u bakterijskim bolestima - Myositis in morbis bacterialibus

M63.1*Zapaljenje mišića u protozoalnim i parazitarnim infekcijama - Myositis in infectionibus protozoalibus et parazitariis

M63.2*Zapaljenje mišića u drugim zaraznim bolestima - Myositis in morbis infectivis aliis

M63.3*Zapaljenje mišića u sarkoidozi - Myositis sarcoidosa (D86.8†)

M63.8*Bolesti mišića u drugim bolestima - Morbi musculorum in morbis aliis

M63*Bolesti mišića u ostalim bolestima - Morbi musculorum in morbis aliis

M65Zapaljenje sinovije i tetive sa sinovijom - Synovitis et tendosynovitis

M65.0Gnojno zapaljenje tetive sa sinovijom - Tendosynovitis purulenta

M65.1Drugo zarazno zapaljenje tetive sa sinovijom - Tendosynovitis infectiva

M65.2Kalcifikacijsko zapaljenje tetiva - Tendinitis calcificata

M65.3Škljocajući prst - Digitus detendens

M65.4Zapaljenje tetive sa sinovijom stiloidnog nastavka radijusa (De Quervain) - Tendosynovitis radii styloidis (de Quervain)

M65.8Drugo zapaljenje sinovije i tetive sa sinovijom - Synovitis et tendosynovitis alia

M65.9Zapaljenje sinovije i tetive sa sinovijom, neoznačeno - Synovitis et tendosynovitis non specificata

M66Spontano prsnuće sinovije i tetive - Ruptura synoviae et tendinis spontanea

M66.0Prsnuće zatkolene ciste - Ruptura cystis popliteae

M66.1Prsnuće sinovije - Ruptura synoviae

M66.2Spontano prsnuće tetiva opružača - Ruptura tendinum extensorum spontanea

M66.3Spontano prsnuća tetiva pregibača - Ruptura tendinum flexorum spontanea

M66.4Spontano prsnuće drugih tetiva - Ruptura tendinum aliarum spontanea

M66.5Spontano prsnuće tetive, neoznačeno - Ruptura tendinis spontanea non specificata

M67Ostale bolesti sinovije i tetiva - Morbi synoviae et tendinis alii

M67.0Stečena skraćena Ahilova tetiva - Tendo calcanei brevis acquisita

M67.1Druga zgrčenost tetive - Contractura tendinis alia

M67.2Zadebljanje sinovijalne opne zgloba - Hypertrophia synovialis

M67.3Prolazno zapaljenje sinovije - Synovitis transitiva

M67.4Nervni čvor - Ganglion

M67.8Druge označene bolesti sinovije i tetive - Morbi synoviae et tendinis alii, specificati

M67.9Bolest sinovije i tetive, neoznačena - Morbus synovialis et tendinis non specificatus

M68.0*Bolesti sinovije i tetive u bakterijskim bolestima - Morbi synoviae et tendinis in morbis bacterialibus

M68.8*Bolesti sinovije i tetive u drugim bolestima - Morbi synoviae et tendinis in morbis aliis

M68*Bolesti sinovije i tetive u ostalim bolestima - Morbi synoviae et tendinis in morbis aliis

M70Bolesti mekih tkiva usled aktivnosti, povećane aktivnosti i pritiska - Morbi textuum mollium propter activitatem, hyperactivitatem et pressionem

M70.0Hronično puckavo zapaljenje sinovije šake i doručnog zgloba - Synovitis manus et articuli crepitans chronica

M70.1Zapaljenje serozne kese šake - Bursitis manus

M70.2Zapaljenje serozne kese vrha lakta - Bursitis apicis olecrani

M70.3Drugo zapaljenje serozne kese lakta - Bursitis cubiti olecrani

M70.4Zapaljenje serozne kese ispred čašice - Bursitis praepatellaris

M70.5Drugo zapaljenje serozne kese kolena - Bursitis genus alia

M70.6Zapaljenje serozne kese gornje kvrge buta - Bursitis trochanterica

M70.7Drugo zapaljenje serozne kese kuka - Bursitis coxae

M70.8Druge bolesti mekih tkiva zbog aktivnosti, povećane aktivnosti i pritiska - Morbi textuum mollium propter activitatem, hvperactivitatem et pressionem alii

M70.9Bolest mekih tkiva zbog aktivnosti, povećane aktivnosti i pritiska, neoznačena - Morbus textuum mollium propter activitatem, hyperactivitatem et pressionem non specificatus

M71Ostala oboljenja serozne kese - Bursopathiae aliae

M71.0Apsces serozne kese - Abscessus bursae

M71.1Drugo zarazno zapaljenje serozne kese - Bursitis infectiva alia

M71.2Serozna cista zatkolene jame (Baker) - Cystis synovialis poplitea (Baker)

M71.3Druga cista serozne kese - Cystis bursae alia

M71.4Kalcifikacija serozne kese - Calcificatio bursae

M71.5Drugo zapaljenje serozne kese - Bursitis alia

M71.8Druga označena oboljenja serozne kese - Bursopathiae aliae, specificatae

M71.9Oboljenje serozne kese, neoznačeno - Bursopathia non specificata

M72Bolesti umnožavanja vezivnog tkiva - Morbi fibroblastici

M72.0Zgrčenost tetive dlana (Dupuytren) - Fibromatosis fasciae palmaris (Dupuytren)

M72.1Jastuci na zglobovima - Pulvini articulorum

M72.2Fibromatoza u ovojnici tabana - Fibromatosis fasciae plantaris

M72.4Pseudosarkomatoza tetive - Fibromatosis pseudosarcomatosa

M72.6Nekrotično zapaljenje vezivne opne - Fasciitis necrotica

M72.8Druge bolesti umnožavanja vezivnog tkiva - Morbi fibroblastici alii

M72.9Bolest umnožavanja vezivnog tkiva, neoznačena - Morbus fibroblasticus non specificatus

M73.0*Zapaljenje serozne kese izazvano gonokokama - Bursitis gonococcica (A54.4†)

M73.1*Zapaljenje serozne kese izazvano sifilisom - Bursitis syphilitica (A52.7†)

M73.8*Bolesti mekih tkiva u drugim bolestima - Morbi textuum mollium in morbis aliis

M73*Bolesti mekih tkiva u ostalim bolestima - Morbi textuum mollium in morbis aliis

M75Povrede ramena - Laesiones humeri

M75.0Adhezivno zapaljenje kapsule ramenjače - Capsulitis humeri adhaesiva

M75.1Sindrom „okretanja narukvice” - Syndroma armillae rotatoriae

M75.2Zapaljenje tetive dvoglavog mišića - Tendinitis bicipitis

M75.3Kalcifikacijsko zapaljenje tetiva ramenjače - Tendinitis humeri calcificata

M75.4Sindrom ramenjače izazvan udarom - Syndroma humeri percussionalis

M75.5Zapaljenje serozne kese ramenjače - Bursitis humeri

M75.8Druge povrede zgloba ramenjače - Laesiones articuli humeri aliae

M75.9Povreda zgloba ramenjače, neoznačena - Laesio articuli humeri non specificata

M76Entezopatija noge bez stopala - Enthesopathia extremitatis inferioris sine pede

M76.0Zapaljenje tetive sedalnog mišića - Tendinitis glutaealis

M76.1Zapaljenje tetive bedreno-slabinskog mišića - Tendinitis iliopsoae

M76.2Izraštaj grebena bedrene kosti - Excrescentia cristae iliacae

M76.3Sindrom bedreno-golenjačke trake - Syndroma lemnisci iliotibialis

M76.4Kolateralno zapaljenje serozne kese golenjače (Pellegrin-Stieda) - Bursitis collateralis tibiae (Pellegrin-Stieda)

M76.5Zapaljenje tetive čašice kolena - Tendinitis patellaris

M76.6Zapaljenja tetive petne kosti - Tendinitis calcanei

M76.7Zapaljenje tetive lista noge - Tendinitis peronaealis

M76.8Druge entezopatije noge, osim stopala - Enthesopathiae extremitatis inferioris aliae, sine pede

M76.9Entezopatija noge, neoznačena - Enthesopathia extremitatis inferioris non specificata

M77Ostale entezopatije - Enthesopathiae aliae

M77.0Zapaljenje unutrašnjeg izbočenja gležnja - Epicondylitis medialis

M77.1Zapaljenje spoljašnjeg izbočenja gležnja - Epicondylitis lateralis

M77.2Zapaljenje okolozglobnog tkiva ručja - Periarthritis carpi

M77.3Izraslina na kosti pete - Excrescentia calcanei

M77.4Bol u donožju - Metatarsalgia

M77.5Druga entezopatija stopala - Enthesopathia pedis alia

M77.8Druga entezopatija - Enthesopathia alia

M77.9Entezopatija, neoznačena - Enthesopathia non specificata

M79Ostale bolesti mekih tkiva - Morbi textuum mollium alii

M79.0Reumatizam, neoznačen - Rheumatismus non specificatus

M79.1Bol u mišiću - Myalgia

M79.2Neuralgički bol i zapaljenje nerva, neoznačeno - Neuralgia et neuritis non specificata

M79.3Zapaljenje masnog potkožnog tkiva, neoznačeno - Panniculitis non specificata

M79.4Hipertrofija podčašičnog masnog tkiva kolena - Hypertrophia corporis adiposi infrapatellaris

M79.5Zaostalo strano telo u mekom tkivu - Corpus alienum in textu molli residuale

M79.6Bol u udu - Dolor extremitatis

M79.7Oboljenje pripoja mišića - Fibromylagia

M79.8Druge označene bolesti mekih tkiva - Morbi textuum mollium alii, specificati

M79.9Bolest mekih tkiva, neoznačena - Morbus textuum mollium non specificatus

M80Gubitak koštane mase sa patološkim prelomom - Osteoporosis cum fractura pathologica

M80.0Gubitak koštane mase sa patološkim prelomom posle menopauze - Osteoporosis postmenopausalis cum fractura pathologica

M80.1Gubitak koštane mase sa patološkim prelomom posle odstranjenja jajnika - Osteoporosis post ovariectomiam cum fractura pathologica

M80.2Gubitak koštane mase sa patološkim prelomom izazvan fizičkom nepokretnošću - Osteoporosis immobilisationis cum fractura pathologica

M80.3Malapsorpcioni gubitak koštane mase sa patološkim prelomom posle operacija - Osteoporosis malabsorptionis postoperativa cum fractura pathologica

M80.4Gubitak koštane mase sa patološkim prelomom izazvan upotrebom leka - Osteoporosis medicamontosa cum fractura pathologica

M80.5Idiopatski gubitak koštane mase sa patološkim prelomom - Osteoporosis idiopathica cum fractura pathologica

M80.8Drugi gubitak koštane mase sa patološkim prelomom - Osteoporosis cum fractura pathologica alia

M80.9Gubitak koštane mase sa patološkim prelomom, neoznačen - Osteoporosis cum fractura pathologica non specificata

M81Gubitak koštane mase bez patološkog preloma - Osteoporosis sine fractura pathologica

M81.0Gubitak koštane mase posle menopauze - Osteoporosis postmenopausalis

M81.1Gubitak koštane mase posle odstranjenja jajnika - Osteoporosis post ovariectomiam

M81.2Gubitak koštane mase izazvan nepokretnošću - Osteoporosis immobilisationis

M81.3Malapsorpcioni gubitak koštane mase posle operacije - Osteoporosis malabsorptionis postoperativa

M81.4Gubitak koštane mase izazvan upotrebom leka - Osteoporosis medicamentosa

M81.5Samopojavni gubitak koštane mase - Osteoporosis idiopathica

M81.6Ograničeni gubitak koštane mase (Lequesne) - Osteoporosis localisata (Lequesne)

M81.8Drugi gubitak koštane mase - Osteoporosis alia

M81.9Gubitak koštane mase, neoznačen - Osteoporosis non specificata

M82.0*Gubitak koštane mase kod višestrukog oboljenja koštane srži - Nema prevoda

M82.1*Gubitak koštane mase u bolestima žlezda sa unutrašnjim lučenjem - Osteoporosis in morbis endocrinis (E00-E34†)

M82.8*Gubitak koštane mase u drugim bolestima - Osteoporosis in morbis aliis

M82*Gubitak koštane mase u ostalim bolestima - Osteoporosis in morbis aliis

M83Razmekšavanje kosti u odrasle osobe - Osteomalacia ad adultum

M83.0Razmekšavanje kosti u babinjama - Osteomalacia puerperalis

M83.1Razmekšavanje kosti u starosti - Osteomalacia senilis

M83.2Razmekšavanje kosti izazvano slabom apsorpcijom u odrasle osobe - Osteomalacia adulta malabsorptionalis

M83.3Razmekšavanje kosti izazvano nedovoljnom ishranom u odrasle osobe - Osteomalacia adulta malnutritionis

M83.4Oboljenje kosti izazvano aluminijumom - Osteopathia aluminica

M83.5Drugo razmekšavanje kosti u odrasle osobe izazvano lekovima - Osteomalacia adulta medicamentosa alia

M83.8Drugo razmekšavanje kosti u odrasle osobe - Osteomalacia ad adultum alia

M83.9Razmekšavanje kosti u odrasle osobe, neoznačeno - Osteomalacia ad adultum non specificata

M84Bolesti srastanja kosti - Morbi continuitatis ossis

M84.0Loše zarastanje preloma - Malconcretio fracturae

M84.1Nezarastanje kosti - lažni zglob - Inconcretio ossis (pseudoarthrosis)

M84.2Usporeno zarastanje preloma - Concretio fracturae retardata

M84.3Prelom izazvan stresom - Stress fractura

M84.4Patološki prelom - Fractura pathologica

M84.8Druge bolesti zarastanja kosti - Morbi continuitatis ossis, alii

M84.9Bolest zarastanja kosti, neoznačena - Morbus continuitatis ossis non specificatus

M85Ostale bolesti gustine i strukture kosti - Morbi densitatis et structurae ossis alii

M85.0Nepravilan razvoj vezivnog tkiva - Dysplasia fibrosa

M85.1Fluoroza skeleta (kostiju) - Fluorosis sceleti (ossium)

M85.2Izraštaj kosti lobanje - Hyperosteosis cranii

M85.3Zapaljenje kosti sa zgrušavanjem koštane strukture - Osteitis condensans

M85.4Solitarna cista kosti - Cystis ossis solitaria

M85.5Aneurizmatska cista kosti - Cystis ossis aneurismatica

M85.6Druga cista kosti - Cystis ossis alia

M85.8Druge označene bolesti gustine i strukture kosti - Morbi densitatis et structurae ossis alii, specificati

M85.9Bolest čvrstine i strukture kosti, neoznačena - Morbus densitatis et structurae ossis non specificatus

M86Zapaljenje srži kosti - Osteomyelitis

M86.0Akutno hematogeno zapaljenje kostne srži - Osteomyelitis haematogenes acuta

M86.1Drugo akutno zapaljenje kostne srži - Osteomyelitis acuta alia

M86.2Subakutno zapaljenje kostne srži - Osteomyelitis subacuta

M86.3Hronično višežarišno zapaljenje kostne srži - Osteomyelitis multifocalis chronica

M86.4Hronično zapaljenje kostne srži sa dreniranjem sinusa - OsteomyeIitis cum sinus drainage chronica

M86.5Drugo hronično hematogeno zapaljenje kostne srži - Osteomyelitis haematogenes chronica alia

M86.6Drugo hronično zapaljenje kostne srži - Osteomyelitis chronica alia

M86.8Drugo zapaljenje kostne srži - Osteomyelitis alia

M86.9Zapaljenje kostne srži, neoznačeno - Osteomyelitis non specificata

M87Nekroza kosti - Osteonecrosis

M87.0Idiopatska aseptička nekroza kosti - Osteonecrosis aseptica idiopathica

M87.1Nekroza kosti izazvano lekovima - Osteonecrosis medicamentosa

M87.2Nekroza kosti posle povrede - Osteonecrosis posttraumatica

M87.3Druga sekundarna nekroza kosti - Osteonecrosis secundaria alia

M87.8Druga nekroza kosti - Osteonecrosis alia

M87.9Nekroza kosti, neoznačena - Osteonecrosis, non specificata

M88Pagetova bolest kostiju - Osteitis deformans Paget

M88.0Pagetova bolest lobanje - Morbus Paget cranii

M88.8Pagetova bolest drugih kostiju - Morbus Paget ossium aliorum

M88.9Pagetova bolest kostiju, neoznačena - Morbus Paget ossium non specificatus

M89Ostali poremećaji kostiju - Disordines ossium alii

M89.0Bolna nervno-mišićna distrofija - Algoneurodystrophia

M89.1Epifizni zastoj - Stasis epiphysealis

M89.2Drugi poremećaji rasta i razvoja kostiju - Disordines staturae et evolutionis ossium alii

M89.3Zadebljanje kostiju - Hypertrophia ossium

M89.4Drugo hipertrofično koštano-zglobno oboljenje - Osteoartropathia hypertrophica alia

M89.5Rastapanje koštanog tkiva - Osteolysis

M89.6Oboljenje kostiju posle dečje paralize - Osteopathia postpolyomyelitica

M89.8Drugi označeni poremećaji kostiju - Disordines ossium alii, specificati

M89.9Poremećaj kostiju, neoznačen - Disordo ossium non specificatus

M90.0*Tuberkuloza kosti - Tuberculosis ossis (18.0†)

M90.1*Zapaljenje pokosnice u drugim zaraznim bolestima - Periosteitis in morbis infectivis aliis

M90.2*Oboljenje kosti u drugim zaraznim bolestima - Osteopathia in morbis infectivis aliis

M90.3*Izumiranje kosti izazvano kesonskom bolešću - Osteonecrosis capsica (T70.3†)

M90.4*Izumiranje kosti izazvano poremećajemhemoglobina - Osteonecrosis haemoglobinopathica (D50-D64†)

M90.5*Izumiranje kosti u drugim bolestima - Osteonecrosis in morbis aliis

M90.6*Deformacijsko zapaljenje kosti kod neoplazme - Osteitis deformans in morbis neoplasticis (C00-D48†)

M90.7*Prelom kostiju kod neoplazme - Fractura ossium in morbis neoplasticis (C00-D48†)

M90.8*Oboljenje kosti u drugim bolestima - Osteopathia in morbis aliis

M90*Oboljenje kosti u ostalim bolestima - Osteopathia in morbis aliis

M91Koštano-hrskavičavo oboljenje kuka i karlice kod mladih - Osteochondrosis coxae et pelvis iuvenilis

M91.0Koštano-hrskavičavo oboljenje karlice kod mladih - Osteochondrosis pelvis iuvenilis

M91.1Kostano-hrskavičavo oboljenje glave butne kosti kod mladih (Legg-Calvé-Perthes) - Osteochondrosis capitis femoris iuvenilis (Legg-Calvé-Perthes)

M91.2Ravan kuk - Coxa plana

M91.3Lažni bol u kuku - Pseudocoxalgia

M91.8Drugo koštano-hrskavičavo oboljenje kuka i karlice kodmladih - Osteochondrosis coxae et pelvis iuvenilis alia

M91.9Koštano-hrskavičavo oboljenje kuka i karlice kod mladih, neoznačeno - Osteochondrosis coxae et pelvis iuvenilis non specificata

M92Ostalo koštano-hrskavičavo oboljenje kod mladih - Osteochondrosis iuvenilis alia

M92.0Koštano-hrskavičavo oboljenje ramenjače kod mladih - Osteochondrosis humeri iuvenilis

M92.1Koštano-hrskavičavo oboljenje žbice i lakatne kosti kod mladih - Osteochondrosis radii et ulnae iuvenilis

M92.2Koštano-hrskavičavo oboljenje šake kod mladih - Osteochondrosis manus iuvenilis

M92.3Drugo koštano-hrskavičavo oboljenje ruke kod mladih - Osteochondrosis extremitatis superioris iuvenilis alia

M92.4Koštano-hrskavičavo oboljenje čašice kolena kod mladih - Osteochondrosis patellae iuvenilis

M92.5Koštano-hrskavičavo oboljenje golenjače i lišnjače kod mladih - Osteochondrosis tibiae et fibulae iuvenilis

M92.6Koštano-hrskavičavo oboljenje korena stopala kod mladih - Osteochondrosis tarsi iuvenilis

M92.7Koštano-hrskavičavo oboljenje donožnih kostiju kod mladih - Osteochondrosis metatarsi iuvenilis

M92.8Drugo označeno koštano-hrskavičavo oboljenje kod mladih - Osteochondrosis iuvenilis alia, specificata

M92.9Koštano-hrskavičavo oboljenje kod mladih, neoznačeno - Osteochondrosis iuvenilis non specificata

M93Ostala koštano-hrskavičava oboljenja - Osteochondropathiae aliae

M93.0Netraumatsko iskliznuće gornjeg okrajka butne kosti - Prolapsus epiphysis femoralis superioris (non traumaticus)

M93.1Bolest odrasle osobe (Klenbock) - Morbus adulti (Klenbock)

M93.2Disekantno zapaljenje koštano-hrskavične strukture - Osteochondritis dissecans

M93.8Druga označena koštano-hrskavičavo oboljenja - Osteochondropathiae aliae, specificatae

M93.9Koštano-hrskavičavo oboljenje, neoznačeno - Osteochondropathia non specificata

M94Ostale bolesti hrskavice - Morbi cartilaginis alii

M94.0Sindrom hrskavično-koštanog spoja (Tietze) - Syndroma iuncturae chondrocostalis (Tietze)

M94.1Povratno zapaljenje više hrskavica - Polychondritis recidivans

M94.2Razmekšavanje hrskavice - Chondromalacia

M94.3Rastapanje hrskavice - Chondrolysis

M94.8Druge označene bolesti hrskavice - Morbi cartilaginis alii, specificati

M94.9Bolest hrskavice, neoznačena - Morbus cartilaginis non specificatus

M95Ostale stečene deformacije mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva - Deformationes systematis musculosceletalis et textus mollis acquisitae aliae

M95.0Stečena izobličenost nosa - Detormatio nasi acquisita

M95.1Karfiolasto uvo - Auris cymosa

M95.2Druga stečena izobličenost glave - Detormatio capitis acquisita alia

M95.3Stečena izobličenost vrata - Deformatio colli acquisita

M95.4Stečena izobličenost grudnog koša i rebra - Deformatio thoracis et costae acquisita

M95.5Stečena izobličenost karlice - Deformatio pelvis acquisita

M95.8Druge označene deformacje mišića i kostiju - Deformationes musculorum et ossium acquisitae aliae, specificate

M95.9Stečena deformacija mišića i kostiju, neoznačena - Detormatio musculorum et ossium acquisita, non specificata

M96Bolesti mišića i kostiju posle operacija - Morbi musculorum et ossium postprocedurales

M96.0Lažan zglob nastao posle spajanja kosti ili artroze - Pseudoarthrosis post fusionem sive arthrosim

M96.1Postlaminektomijski sindrom - Syndroma post laminectomiam

M96.2Grba kao posledica zračenja - Kyphosis postradiationis

M96.3Grba posle operacije pršljena - Kyphosis post laminectomiam

M96.4Kičma iskrivljena unapred posle operacije pršljena - Lordosis postoperativa

M96.5Kičma iskrivljena u stranu kao posledica zračenja - Scoliosis postradiationem

M96.6Prelom kostiju posle ugradnje ortopedskog implantata, proteze zgloba ili koštane pločice - Fractura ossium post instalationem inplantatus orthopaedici, prothesis articuli sive lamelae osseae

M96.8Druge bolesti mišića i kostiju posle operacije - Morbi musculorum et ossium postprocedurales alii

M96.9Bolest mišića i kostiju posle operacije, neoznačena - Morbus musculorum et ossium postproceduralis non specificatus

M99Ostale biomehaničke lezije - Leasiones biomechanicae aliae

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: