Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

F25.2Shizoafektivni poremećaj, mešoviti tip - Disordo schizoaffectivus, typus mixtus

F25.8Drugi shizoafektivni poremećaji - Disordines schizoaffectivi alii

F25.9Shizoafektivni poremećaj, neoznačen - Disordo schizoaffectivus non specificatus

F28Ostali neorganski duševni poremećaji - Disordines psychotici non organici alii

F29Neorgansko duševno oboljenje, neoznačeno - Psychosis non organica non specificata

F30Manija - manijačka epizoda - Mania, episodium maniacum

F30.0Hipomanija - Hypomania

F30.1Manija bez psihotičkih simptoma - Mania sine symptomatis psychoticis

F30.2Manija sa psihotičkim simptomima - Mania cum symptomatis psychoticis

F30.8Druge manijačke epizode - Episodia maniaca alia

F30.9Manijačka epizoda, neoznačena - Episodium maniacum non specificatum

F31Afektivni bipolarni poremećaj - Disordo affectivus bipolaris

F31.0Afektivni bipolarni poremećaj, hipomanična epizoda - Disordo affectivus bipolaris, episodum currens hypomaniacum

F31.1Afektivni bipolarni poremećaj, manijačna epizoda bez psihotičkih simptoma - Disordo affectivus bipolaris, episodium currens maniacum sine simptomatis psychoticis

F31.2Afektivni bipolarni bipolarni poremećaj, manijačna epizoda sa psihotičnim simptomima - Disordo affectivus bipolaris episodium currens maniacum cum symptomatis psychoticis

F31.3Afektivni bipolarni poremećaj, sadašnja epizoda blaga ili umerena depresija - Disordo affectivus bipolaris, episodium currens, depressio mitis sive moderata

F31.4Afektivni bipolarni poremećaj, sadašnja epizoda teška depresija bez psihičkih simptoma - Disordo affectivus bipolaris, episodium currens, depressio gravis sine symptomatis psychoticis

F31.5Afektivni bipolarni poremećaj, sadašnja epizoda teška depresija sa psihičkim simptomima - Disordo affectivus bipolaris, episodium currens, depressio gravis cum symptomatis psychoticis

F31.6Afektivni bipolarni poremećaj, sadašnja epizoda mešovita - Disordo affectivus bipolaris, episodium currens mixtum

F31.7Afektivni bipolarni poremećaj, sadašnja epizoda u remisiji - Disordo affectivus bipolaris, episodium currens in remissione

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: