Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

C94.0Akutna eritroidna leukemija - Leucaemia erythroides acuta

C91.0Akutna leukemija limfoblastnih ćelija (ALL) - Leucaemia lymphoblastica acuta (ALL)

C95.0Akutna leukemija neoznačenog tipa ćelija - Leucaemia typi cellularum non specificati acuta

C94.2Akutna megakarioblastna leukemija - Leucaemia megacaryoblastica acuta

C92.0Akutna mijeloblastična leukemija (AML) - Leucaemia myeloblastica acuta (AML)

C92.8Akutna mijeloidna leukemija, sa slojevitom displazijom - Leucaemia myeloides acuta, cum dysplasia linearis

C92.5Akutna mijelomonocitna leukemija - Leucaemia myelomonocytica acuta

C92.6Akutna mijelomonocitna leukemija sa varijacijom gena (MLL) - Leucaemia myelomonocytica acuta cum variatione generum (MLL)

C93.0Akutna monoblastična monocitna leukemija - Leucaemia monoblastica monocitica acuta

C94.4Akutna panmijeloza sa mijelofibrozom - Panmyelosis acuta cum myelofibrosi

C92.4Akutna promijelocitna leukemija (PML) - Leucaemia promyelocytica acuta (PML)

C86.5Angioimunoblastični T-celularni limfom - Lymphoma T-cellulare angioimunoblasticum

C92.2Atipična hronična mijeloidna leukemija, BCR/ABL negativna - Leucaemia myeloides atypica chronica, BCR/ABL negativa

C86.4Blastični NK-celularni limfom - Lymphoma NK-cellulare blasticum

C83.7Burkitov limfom - Lymphoma Burkitt

C83.5Difuzni limfoblastni ne-folikularni limfom - Lymphoma non-folliculare limfoblasticum diffusum

C85.2Difuzni limfom timusnih B-ćelija - Lymphoma B-cellularum thymicum diffusum

C83.3Difuzni ne-folikularni limfom velikih B-ćelija - Lymphoma non-folliculare B-gigantocellulare diffusum

C83.9Difuzni ne-folikularni limfom, neoznačen - Lymphoma non-folliculare diffusum non specificatum

C88.2Druga bolest teških lanaca - Morbus catenarum gravium alius

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: