Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

B20.8Sida sa drugim zaraznim i parazitarnim bolestima - Morbus HIV cum morbis infectivis et parasitariis aliis

B20.9Sida sa neoznačenom zaraznom ili parazitarnom bolešću - Morbus HIV cum morbo infectivo sive parasitario non specificato

B21Sida sa zloćudnim tumorima - Morbus HIV cum neoplasmatis malignis

B21.0Sida sa Kapošijevim sarkomom - Morbus HIV cum sarcomate Kaposi

B21.1Sida sa Burkittovim limfomom - Morbus HIV cum lymphomate Burkitt

B21.2Sida sa drugim tipovima ne-Hodgkinovih tumora limfnih žlezda - Morbus HIV cum typis lymphomatis non Hodgkin aliis

B21.3Sida sa drugim zloćudnim tumorima limfnog, hematopoeznog i srodnog tkiva - Morbus HIV cum neoplasmatis malignis textus lymphatici, haematopoietici et textus affinis aliis

B21.7Sida sa mnogobrojnim zloćudnim tumorima - Morbus HIV cum neoplasmatis malignis multiplicibus

B21.8Sida sa drugim zloćudnim tumorima - Morbus HIV cum neoplasmatis malignis aliis

B21.9Sida sa zloćudnim tumorom, neoznačeno - Morbus HIV cum neoplasmate maligno, non specificato

B22Sida sa ostalim označenim bolestima - Morbus HIV cum morbis aliis, specificatis

B22.0Sida sa oboljenjem mozga - Encephalopathia HIV

B22.1Sida sa intersticijalnim limfoidnim zapaljenjem pluća - Morbus HIV cum pneumonia interstitiali lymphoidi

B22.2Sida sa „sindromom pustoši” - Morbus HIV cum „Wasting syndroma”

B22.7Sida sa mnogim bolestima - Morbus HIV cum morbis multiplicibus

B23Sida sa drugim stanjima - Morbus HIV cum statibus aliis

B23.0Akutni sindrom side - Syndroma HIV acuta

B23.1Sida sa dugotrajnim generalizovanim oboljenjem limfnih žlezda - Morbus HIV cum lymphadenopathia (persistenti) generali

B23.2Sida sa hematološkim i imunitetskim poremećajima - Morbus HIV cum abnormalitibus hematologicis et immunologicis

B23.8Sida sa drugim označenim stanjima - Morbus HIV cum statibus aliis, specificatis

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: