Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

B17.8Drugo označeno akutno zapaljenje jetre izazvano virusom - Hepatitis viralis alia, specificata

B17.9Akutno virusno zapaljenja jetre, neoznačeno - Hepatitis viralis acuta non specificata

B18Hronično virusno zapaljenje jetre - Hepatitis viralis chronica

B18.0Hronično zapaljenje jetre uzrokovano virusomB, sa delta agensom - Hepatitis viralis chronica B cum delta-agente

B18.1Hronično zapaljenje jetre izazvano virusom B, bez delta agensa - Hepatitis viralis chronica B, sine delta-agente

B18.2Hronično zapaljenje jetre izazvano virusom C - Hepatitis viralis chronica C

B18.8Drugo hronično zapaljenje jetre izazvano virusom - Hepatitis viralis chronica alia

B18.9Hronično zapaljenje jetre izazvano virusima, neoznačeno - Hepatitis viralis chronica non specificata

B19Zapaljenje jetre izazvano virusima, neoznačeno - Hepatitis viralis non specificata

B19.0Neoznačeno zapaljenje jetre sa hepatičnom komom izazvano virusima - Hepatitis viralis cum comate hepatico non specificata

B19.9Zapaljenje jetre bez hepatične kome izazvano virusima, neoznačeno - Hepatitis viralis sine comate hepatico non specificata

B20Sida sa zaraznim i parazitarnim bolestima - Morbus HIV cum morbis infectivis et parasitariis

B20.0Sida sa infekcijom izazvanom mikobakterijama - Morbus HIV cum infectione mycobacteriali

B20.1Sida sa drugim infekcijama izazvanim bakterijama - Morbus HIV cum infectionibus bacterialibus aliis

B20.2Sida sa citomegalovirusnom bolešću - Morbus HIV cum morbo cytomegalovirali

B20.3Sida sa drugim infekcijama izazvanim virusima - Morbus HIV cum infectionibus viralibus aliis

B20.4Sida sa kandidijazom - Morbus HIV cum candidiasi

B20.5Sida sa drugim mikozama - Morbus HIV cum mycosibus aliis

B20.6Sida sa Pneumocistozom carini - Morbus HIV cum Pneumocystosis carinii

B20.7Sida sa drugim mnogobrojnim infekcijama - Morbus HIV cum infectionibus multiplicibus aliis

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: