Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Duševna zaostalost (F70-F79)

 • Napomena:
 • Stanje zaustavljenog ili nepotpunog psihičkog razvoja, koje se naročito karakteriše poremećajem onih sposobnosti i vještina koje se pojavljuju u toku razvojnog perioda i koje doprinose sveukupnom nivou inteligencije, kao sto su kognitivne, govorne, motorne i socijalne sposobnosti. Zaostalost može da se javi sa drugim ili bez drugih duševnih ili telesnih poremećaja.
  Stepeni duševne zaostalosti se, sporazumno, ocjenjuju standardizovanim testovima inteligencije, što se može dopuniti ocjenama socijalne adaptacije u datoj sredini. Oni daju, približno, nivoe duševne zaostalosti. Dijagnoze će, ipak, zavisiti od stepena sveukupne ocjene intelektualnog funkcionisanja, od umijeća dijagnostikovanja. Vremenom se mogu mijenjati intelektualne sposobnosti i socijalna adaptacija nagore, a mogu se neznatno i poboljšati vežbama i rehabilitacijom. Dijagnozu treba bazirati na sadašnjim nivoima funkcionisanja.

Sljedeće četvorocifrene supkategorije se koriste za označavanje stepena poremećaja ponašanja, u podgrupi F70-F79:

 • .0 Nema poremećaja ponašanja ili je minimalan
 • .1 Značajan poremećaj ponašanja koji zahteva pažnju i tretman
 • .8 Drugi poremećaji ponašanja
 • .9 Nema napomene o poremećaju ponašanja
 • Koristite dodatnu šifru, ako je potrebno, da označite prateća stanja kao što su autizam, drugi razvojni poremećaji, padavica, poremećaji ponašanja ili teški fizički hendikepi.

Lista bolesti

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: