Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Tumori (C00-D48)

Napomene:

1. Primarne, nedovoljno definisane, sekundarne i neoznačene lokalizacije zloćudnih tumora

Kategorije C76-C80 obuhvataju zloćudne tumore za koje nema jasnih indicija o mestu odakle potiču (primarna lokalizacija) ili je zloćudni tumor označen kao „diseminovan”, „raširen” ili „rasijan” bez navođenja primarne lokalizacije.Uoba slučaja se smatra da je primarna lokalizacija nepoznata.

2. Funkcionalna aktivnost

Svi tumori su klasifikovani u ovoj grupi bez obzira na to da li su funkcionalno aktivni ili ne. Dodatna šifra iz Grupe IV može se, ukoliko se želi, koristiti da se označi funkcionalna aktivnost vezana za bilo koji tumor. Na primer, zloćudni feohromocitom nadbubrega koji proizvodi kateholamine može se šifrirati sa C74 sa dodatnom šifrom E27; bazofilni adenom hipofize sa Cushingovim sindromom može se šifrirati sa D35.2 i sa dodatnom šifrom E24.0.

3. Morfologija (histologija)

Postoji više glavnih morfoloških (histoloških) grupa zloćudnih tumora: – karcinomi – uključujući planocelularne i adenokarcinome – sarkomi – drugi tumori mekih tkiva uključujući mezoteliome – limfomi (Hodgkin ili non-Hodgkin) – leukemija – ostali označeni i za lokalizaciju specifični tipovi – neoznačeni karcinomi Kancer (rak) je izraz koji se može koristiti za bilo koju od navedenih grupa iako se retko koristi za zloćudne tumore limfoidnog, hematopoeznog i srodnih tkiva. "Karcinom" se ponekad nepravilno koristi kao sinonim za kancer (rak). U Grupi II tumori su klasifikovani pretežno prema lokalizaciji u okviru širokih grupa koje označuju prirodu tumora. Samo u nekoliko slučajeva morfologija je navedena u nazivu kategorije ili potkategorije. Za one koji žele da naznače histološki tip tumora, date su i posebne morfološke šifre. Ove morfološke šifre izvedene su iz drugog izdanja Međunarodne klasifikacije bolesti za onkologiju (MKB-O), koja je dvoaksijalna klasifikacija i obezbeđuje nezavisan sistem šifriranja za topografiju i morfologiju. Morfološke šifre imaju šest cifara: prve četiri cifre identifikuju histološki tip; peta cifra označava ponašanje (zloćudni primarni, zloćudni sekundarni - metastatski, in situ, dobroćudni, neodređeno da li je zločudan ili dobroćudan) šesta cifra je za diferencijaciju solidnih tumora, a koristi se i kao specijalna šifra za limfome i leukemije.

4. Korišćenje potkategorija u Grupi II

Treba obratiti pažnju na posebnu upotrebu potkategorije 8 u ovoj grupi (vidi primedbu 5). U slučajevima kada je bila potrebna supkategorija za "drugo", ona je obično bila označena kao potkategorija 7.

5. Zloćudni tumori koji prelaze granice jedne lokalizacije i korišćenje potkategorije 8

Kategorije C00-C75 svrstavaju zloćudne tumore prema poreklu. Mnoge kategorije sa tri mesta su dalje podeljene u naznačene delove ili potkategorije organa koji je u pitanju. Tumor u kategoriji sa tri mesta koji zadire u dve ili više lokalizacija, a mesto početka mu je nepoznato, klasifikuje se u potkategoriju 8, osim u slučaju da je kombinacija posebno izdvojena na drugom mestu. Na primer, karcinom jednjaka i želuca je specifično označen sa C16.0 (kardija) dok karcinom vrha i ventralne površine jezika treba šifrirati sa C02.8. Sa druge strane, karcinom vrha koji se širi prema ventralnoj strani jezika treba šifrirati sa C02.1 pošto je mesto početka poznato (vrh jezika). Izraz „tumori koji prelaze granice” ukazuje da su lokalizacije o kojima je reč susjedne (jedna do druge). Potkategorije koje numerički slede jedna za drugom su najčešće anatomski susjedne, ali to nije obavezno tako (npr., mokraćna bešika C67.-, koja prelazi granice). Ponekad tumori prelaze granice kategorija sa tri mesta u okviru određenih sistema. Da bi se ovo rešilo, oformljene su sledeće potkategorije. C02.8 Jezik – tumor koji prelazi granice lokalizacije C08.8 Velike pljuvačne žlezde – tumor koji prelazi granice lokalizacije C14.8 Usna, usta i ždrelo – tumor koji prelazi granice lokalizacije C21.8 Završno crevo, čmar, čmarni kanal – tumor koji prelazi granice lokalizacije C24.8 žučni putevi - tumor koji prelazi granice lokalizacije C26.8 Organi za varenje - tumor koji prelazi granice lokalizacije C39.8 Disajni i grudni organi - tumor koji prelazi granice lokalizacije C41.8 Kost i zglobna hrskavica - tumor koji prelazi granice lokalizacije C49.8 Vezivno i meko tkivo - tumor koji prelazi granice lokalizacije C57.8 ženski polni organi - tumor koji prelazi granice lokalizacije C63.8 Muški polni organi - tumor koji prelazi granice lokalizacije C68.8 Mokraćni organi - tumor koji prelazi granice lokalizacije C72.8 Centralni nervni sistem - tumor koji prelazi granice lokalizacije Na primer: karcinom želuca i tankog creva treba šifrirati C26.8

6. Zloćudni tumori ektopičnih tkiva

Zloćudne tumore ektopičnih tkiva treba šifrirati na osnovu lokalizacije; npr., ektopični zloćudni tumori gušterače se šifriraju kao zloćudni tumor gušterače, neoznačeno (C25.9).

7. Korišćenje Abecednog indeksa u šifriranju tumora

Pored lokalizacije, prilikom šifriranja tumora moraju se uzeti u obzir morfologija i ponašanje i uvek se mora prvo pozvati na Abecedni indeks morfoloških deskripcija. Uvodne strane Knjige 3 (Volume 3) sadrže opšta uputstva o upotrebi Abecednog indeksa. Treba proučiti detaljna uputstva i primere koji se odnose na tumore da bi se pravilno koristile kategorije i potkategorije iz Grupe II.

8. Upotreba drugog izdanja Međunarodne klasifikacije bolesti za onkologiju (MKB-O)

Za neke morfološke tipove, Grupa II nudi prilično ograničenu topografsku klasifikaciju ili je uopšte i nema.MKB-Ou topogratskim šiframa za sve tumore koristi u suštini iste kategorije sa tri ili četiri mesta koje Grupa II primenjuje za zloćudne tumore (C00-C77, C80) i na taj način obezbeđuje veću specifičnost lokalizacije drugih tumora (metastazne, dobroćudne, „in situ” nesigurne i nepoznate). Preporučuje se da ustanove koje su zainteresovane da identifikuju i lokalizaciju i morfologiju tumora, npr. registri za rak, onkološke bolnice, odeljenja za patologiju i druge ustanove, koje se bave zloćudnim oboljenjima, koriste MKB-O.


Podgrupe

Zloćudni tumori (C00-C97)

Tumori „in situ” (D00-D09)

Dobroćudni tumori (D10-D36)

Tumori neizvesne ili nepoznate prirode (D37-D48)

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: