Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Saobraćajni udesi (V01-V99)

 • Napomena:
 • Ovaj odeljak je podeljen u 12 podgrupa. One koje se odnose na saobraćajne udese na zemlji (V01-V89) opisuju način transportovanja žrtve i dalje su podeljene da bi se identifikovalo „društvo” žrtve ili tip događaja. Vozilo u kome se povređena osoba transportovala je identifikovano sa dva prva slova jer se uvidelo da je to najznačajniji faktor u smislu definisanja preventivnih mera.

Definicije koje se odnose na saobraćajne udese

(a) Saobraćajni udes (V01–V99) je svaki udes u koji je uključeno neko sredstvo koje je primarno namijenjeno ili se u to vreme koristi za prevoženje osoba ili robe sa
jednog na drugo mesto.

(b) Javni put (saobraćajnica) ili ulica je cela širina između linija vlasništva (ili drugih graničnih linija) zemljišta slobodnog za javnu upotrebu, prema pravu ili običaju, za kretanje osoba ili vlasništva sa jednog mesta na drugo. Traka za motorna vozila je dio javnog puta koji je namijenjen, podešen i uobičajeno korišćen za
saobraćaj vozila.

(c) Saobraćajni udes je svaki udes sa vozilom koji se dogodio na javnom putu (tj. koji je počeo, završio se na putu ili se dogodio sa vozilom koje je bilo delimično na putu). Za saobraćajni udes se smatra da je nastao na javnom putu izuzev ako nije specificirano neko drugo mesto, izuzev u slučaju udesa koji se dogodio sa nekim motornim vozilom koje nije namijenjeno za puteve, a koji se tada klasifikuje kao nesaobraćajni udes ukoliko nije drugačije naglašeno.

(d) Nesaobraćajni udes, je udes sa bilo kojim vozilom koji se u potpunosti dogodio na nekom drugom mestu a ne na javnom putu.

(e) Pješak je svaka osoba koja je doživjela udes i koja se u vreme udesa nije vozila u ili na motornom vozilu, vozu, vozilu sa životinjskom zapregom ili nekom drugom vozilu, na biciklu ili je jahala na životinji.

 • Uključuje se:
 • Osoba:
 • koja mijenja točak na vozilu
 • koja opravlja motor vozila
 • koja je u hodu
 • Osoba koja koristi pješačka sredstva kao sto su:
 • dečja kolica
 • nosiljka za bebe
 • klizaljke za led
 • dvokolica koja se gura
 • invalidska stolica na guranje
 • koturaljke (rošue)
 • romobil (skuter)
 • daska (skejt bord)
 • skije
 • saonice
 • invalidska kolica (sa motorom)

(f ) Vozač je osoba koja se nalazi u saobraćajnom vozilu i koja njime upravlja ili namerava da njime upravlja.

(g) Putnik je svaka osoba koja se nalazi u saobraćajnom vozilu a koja nije vozač.

 • Isključuje se:
 • Osoba koja putuje van vozila - videti definiciju (h)

(h) Osoba na vozilu ali van njega je svaka osoba koja se transportuje vozilom ali koja ne zauzima mesto koje je normalno rezervisano za vozača ili putnike, ili mesto koje je namijenjeno za transportovanje prtljaga.

 • Uključuje se:
 • Osoba (koja putuje na):
 • šasiji
 • odbojniku (braniku)
 • visi spolja
 • krovu
 • papuči
 • stepenicama

(i) Bicikl na pedale je svako suvozemno vozilo koje se pokreće isključivo pedalama.

 • Uključuje se:
 • bicikl
 • tricikl
 • Isključuje se:
 • Motorizovani bicikl - vidi definiciju (k)

(j) Biciklista je svaka osoba koja vozi bicikl na pedale ili je u prikolici ili prtljažniku koji su prikačeni za takvo vozilo.

(k) Motorcikl je dvotočkaško motorno vozilo sa jednim ili dva sedišta i ponekad trećim točkom za korišćenje prikolice. Prikolica se smatra delom motocikla.

 • Uključuje se:
 • Moped
 • Motorni skuter
 • Motocikl:
 • NOS
 • kombinacija sa prikolicom
 • Motorizovani bicikl
 • Motorom pokretan bicikl sa ograničenom brzinom
 • Isključuje se:
 • Motorom pokretan tricikl – videti definiciju (m)

(1) Motociklista je svaka osoba koja se vozi na motociklu ili u prikolici ili na prtljažniku koji su prikačeni za takvo vozilo.

(m) Motorno vozilo sa tri točka je motorizovani tricikl namijenjen prvenstveno za upotrebu na putevima.

 • Uključuje se:
 • Motorom pokretan tricikl
 • Motorizovana rikša
 • Motorni automobil sa tri točka
 • Isključuje se:
 • Motocikl sa prikolicom – videti definiciju (k)
 • Vozilo za sve terene – videti definiciju (x)

(n) Automobil je vozilo sa četiri točka primarno namijenjeno za vožnju do 10 osoba. Kućica koju vuče vozilo, takođe se smatra delom automobila

 • Uključuje se:
 • minibus

(o)Motorno vizilo se odnosi na razne vrste vozila za transport lokalnog značenja, koje određuje odgovarajući kod

(p) Dostavno vozilo ili kamion je motorno vozilo sa četiri ili šest točkova primarno namijenjeno za vožnju robe težine ispod one koja je lokalna granica za klasifikaciju teškog vozila, i koje ne zahteva posebnu vozačku dozvolu.

(q) Teško transportno vozilo je motorno vozilo primarno namijenjeno za vožnju robe koje ispunjava lokalne kriterijume za teško vozilo u smislu granične težine (obično iznad 3500 kg) i za koje je potrebna posebna vozačka dozvola.

(r) Autobus je motorno vozilo namijenjeno ili adaptirano za prevoženje više od 10 osoba i za koje je potrebna posebna vozačka dozvola.

 • Uključuje se:
 • autobus za međugradski prevoz

(s) železnički voz ili vozilo na železničkoj pruzi je svaki uređaj, sa ili bez dodatih vagona za prevoz automobila, koji je namijenjen za saobraćaj na železničkoj pruzi.

 • Uključuje se:
 • Međugradsko električno vozilo (koje se uglavnom kreće svojom prugom desno od puta, a koja nije otvorena za drugi saobraćaj)
 • železnički voz, pokretan bilo kojim vidom energije (dizel) (električni) (na vodenu paru)
 • železnica, žičana (uspinjača)
 • jednošinska ili dvošinska
 • podzemna ili iznad nivoa terena
 • Druga vozila namijenjena za vožnju na železničkim šinama
 • Isključuje se:
 • Međugradska električna kola (tramvaj) koja se kreću prugom desnim delom puta koja čini dio javnog puta ili autoputa – videti definiciju (t)

(t) Tramvaj je uređaj primarno namijenjen i koristi se za prevoženje ljudi po gradu, kreće se šinama i obično podleže normalnim signalima koji regulišu saobraćaj, a obično se kreće po pruzi na desnoj strani puta koja čini dio samog puta. Prikolica koju vuče tramvaj smatra se delom tramvaja.

 • Uključuje se:
 • Međugradsko električno vozilo ili tramvaj, kada se specifira da se kreće ulicom ili autoputem (ulično vozilo)
 • Tramvaj (kola)
 • Trolejbus (kola)
 • Isključuje se:
 • Međugradska električna vozila – videti definiciju pod (s)

(u) Specijalno vozilo u industriji je motorno vozilo namijenjeno da se primarno koristi unutar zgrada i ostalih prostora industrijskih i komercijalnih firmi.

 • Uključuje se:
 • Na akumulatorski pogon:
 • Vozila za prevoz putnika na aerodromima
 • prtljaga, pošte
 • za ugalj u rudniku
 • za balvane
 • za prtljag na stanici (sa motorom)
 • Samopokretno vozilo (industrijsko)
 • Viljuškar
 • Šinsko vozilo, kamion ili cisterna (sa motorom) u rudniku ili kamenolomu

(v) Specijalno vozilo u poljoprivredi je motorno vozilo koje je specifično namijenjeno za primenu u vrtarstvu i poljoprivredi (hortikulturi), na primer za obradu zemlje, njegu i žetvu useva i transport materijala na poljoprivrednom imanju.

 • Uključuje se:
 • Kombajn žetilica
 • Poljoprivredna mašina sa sopstvenim pogonom
 • Traktor (i prikolica)

(w) Specijalno konstruisano vozilo je motorno vozilo specifično namijenjeno za primenu u gradnji (i rušenju) puteva, zgrada i drugih struktura.

 • Uključuje se:
 • Buldožer
 • Kopač
 • Damper (kiper)
 • Ravnjač
 • Mehanički kopač
 • Valjak za puteve

(x) Specijalno vozilo za sve terene je motorno vozilo specijalno napravljeno za prelaženje preko neravnih ili mekih ili snežnih terena. Primer specijalnog dizajna su visoka konstrukcija, specijalni točkovi i gume, tegljači i održavanje na vazdušnom jastuku.

 • Uključuje se:
 • Hoverkraft za zemlju ili za močvare
 • Vozilo za sneg
 • Isključuje se:
 • Hoverkraft za otvorene vodene površine - videti definiciju (y)

(y) Vozilo za vodu je svako vozilo za transport putnika ili robe na vodi.

 • Uključuje se:
 • Hoverkraft NOS

(z) Vazduhoplov je svako vozilo namijenjeno za prevoženje putnika ili dobara vazduhom.

Klasifikacija i uputstva za šifriranje saobraćajnih udesa

1. Ako neki događaj ne može da se označi kao saobraćajni ili nesaobraćajni udes, procjenjuje se:

a) Kao saobraćajni udes kada taj događaj može da se klasifikuje u kategorije V10–V82 i V87.

b) Kao nesaobraćajni udes kada taj događaj može da se klasifikuje u kategorije V83–V86. Kod ovih kategorija žrtva je ili pješak ili osoba u motornom vozilu koje je primarno namijenjeno za korišćenje van puta.

2. Kada se prijavljuju udesi koji obuhvataju više od jedne vrste saobraćaja, treba da se koristi sledeći redosled:

 • Vazdušni i vasionski (V95–V97)
 • vodeni (V90–V94)
 • ostali načini transporta (V01–V89, V98–V99)

3. Kada opis saobraćajnog udesa ne daje podatak da je žrtva bila u vozilu već se žrtva opisuje kao:

 • prignječena
 • vučena
 • udarena
 • povređena
 • ubijena
 • oborena
 • pregažena
 • nekim transportnim

sredstvom koje obuhvata

 • životinju koja je jahana
 • vozilo koje je vukla životinja
 • bicikl
 • buldožer
 • autobus
 • automobil
 • motocikl
 • tricikl sa motorom
 • dostavno vozilo
 • vozilo za rekreaciju
 • ulična kola
 • traktor
 • voz
 • tramvaj
 • kamion
 • teški kamion

žrtvu treba klasifikovati kao pješaka (kategorije V01-V09).

4. Kad opisi saobraćajnog udesa ne obuhvataju ulogu žrtve a reč je o:

 • avionu
 • nesreći sudaru
 • biciklu
 • brodu
 • buldožeru
 • autobusu
 • automobilu
 • motociku
 • triciklu sa motorom
 • dostavnom vozilu
 • vozilu za rekreaciju
 • vazdušnom vozilu
 • uličnim kolima
 • traktoru
 • vozu
 • tramvaju
 • kamionu
 • teškom kamionu
 • vozilu za vodu

udaru lomu

NOS

žrtvu klasifikovati kao putnika ili vozača pomenutog vozila.

Ako je pomenuto više od jednog vozila, ne treba da se procjenjuje u kome je vozilu bila žrtva izuzev ako su vozila bila ista. Umesto mesta, šifrirati kao odgovarajuće grupe V87–V88, V90–V94, V95–V97, uz uzimanje u obzir redosleda koji je prikazan ranije u primedbi 2.

5. Kad se saobraćajni udes dogodio, a posredi je:

 • vozilo (motorno) (nemotorno)
 • • zbog nepoštovanja krivine
 • • • gubitka kontrole nad vozilom:
 • • • pucanja gume (eksplodiranja)
 • • • uspavljivanja vozača
 • • • nepažnje vozača
 • • • prevelike brzine
 • • • otkazivanja mehaničkog dela vozila

a saobraćajni udes je doveo do sudara, klasifikovati udes kao sudar.

Ukoliko je došlo do drugog tipa udesa, a ne do sudara, treba ga klasitikovati kao udes u kome nije došlo do sudara i prema tipu vozila koje je u njemu učestvovalo.

6. Kad je u saobraćajnom udesu učestvovalo vozilo u pokretu, kao što je:

  • slučajno trovanje izduvnim gasovima stvorenim kvarenjem
  • nekog dela
  • eksplozijom nekog dela
  • padom, iskakanjem ili slučajnim izguravanjem iz
  • pojavom vatre u
  • udarom predmeta bačenog u ili na
  • povredom nabačajem na neki dio ili predmet u
  • povredom nekim predmetom koji se kretao u
  • predmetom koji je pao u ili na
  vozilo u pokretu

što je dovelo do sudara, klasifikovati udes kao sudar. Ukoliko je došlo do drugog tipa udesu a ne do sudara, treba ga klasifikovati kao udes u kome nije došlo do sudara i prema tipu vozila koje je u njemu učestvovalo.

7. Suvozemni saobraćajni udesi opisani kao:

  • Sudar (izazvan gubitkom kontrole) (na autoputu) između vozila i:
  • potpornog stuba (most, nadvožnjak)
  • palog kamena
  • sigurnosne ograde ili granične ograde
  • ograde između traka na autoputu
  • predmeta iz okoline (koji se ne kreću)
  • predmeta koji su i bačeni ispred motornog vozila
  • pješačkog ostrva
  • drveta
  • saobraćajnog znaka ili putokaza (privremenog)
  • oglasnog stuba
  • zida koji ograničava put
  • drugih predmeta, nepokretnih, pokretnih ili u pokretu
  uključene su u V17.- V27.-, V37.- V47.-, V57.- V67.-, V77.-

prevrtanje (bez sudara) je uključeno u V18.-, V28.-, V38.-, V58-,V68.- i V78.- sudar sa životinjom (vodena u stadu) (nečuvana) uključen je u V10.-, V20.-, V30.-, V40.-,V50-,V60.-i V70.

sudar sa vozilom koje vuče životinja ili životinjom koja se jaše je uključen u V16.-,V26.-,V36.-,V46.-,V56.-,V66-i V76.

 • Isključuje se:
 • Saobraćajni udes u koji su uključena vozila, ali nevezano sa rizicima sa saobraćajem (W00–X59) Nesreće osoba koje učestvuju u održavanju i transportu vozila (W00–X59) Pešak povređen udarom vozila namerno (Y03) Slučaj izazvan kataklizmom (W00–X59) Slučajne ili neodređene namere (Y31–Y33) (W00–X59) Namerno samopovređivanje (X81–X83)

Podgrupe

Pješaci povređeni u saobraćajnim udesima (V01-V09)

Biciklista povređen u saobraćajnom udesu (V10-V19)

Vozač motocikla povređen u saobraćajnom udesu (V20-V29)

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u saobraćajnom udesu (V30-V39)

Putnik automobila povređen u saobraćajnom udesu (V40-V49)

Putnik u dostavnom vozilu ili kamionu povređen u saobraćajnom udesu (V50-V59)

Putnik u teškom transportnom vozilu povređen u saobraćajnom udesu (V60-V69)

Putnik autobusa povređen u saobraćajnom udesu (V70-V79)

Drugi saobraćajni udesi na zemlji (V80-V89)

Udes u prevozu na vodi (V90-V94)

Udesi u vazdušnom i vasionskom saobraćaju (V95-V97)

Drugi i neoznačeni saobraćajni udesi (V98-V99)

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: