Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija
28.03.13

Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju jedinstveno čuvanje, ponovno pronalaženje, analizu i upoređivanje podataka. Cilj MKB je da omogući sistematsko praćenje, poređenje, tumačenje i analizu prikupljenih podataka o oboljevanju i smrtnosti, za različite vremenske periode, unutar zemlje i zemlje sa drugim državama ili regionima.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti Republike Srbije i prateći zakoni (Zakon o stastističkim istraživanjima i Zakon o evidencijama u zdravstvu) obavezuju državu, odnosno zdravstvene ustanove, doktore medicine i stomatologije, druge zdravstvene radnike i saradnike, statističke službe, kao i druge službe u Srbiji, na primenu MKB, kao opštedržavni zdravstveno-statistički standard.

Međunarodna klasifikacija bolesti na ovim prostorima (bivša Jugoslavija) primenjuje se od 1959. godine (šesta revizija). Deseta revizija Međunarodne klasifikacije bolesti (MKB-10) usvojena na 43 skupštini Svetske zdravstvene organizacije (SZO) 17. maja 1990 godine, sa stupanjem na snagu 01. 01. 1993. godine obavezna je za sve članice SZO.

Osnovna odlika MKB-10 i istovremeno i njena razlika u odnosu na dosadašnju Devetu reviziju i sve prethodne, koje su bile čisto numeričke, jeste što Deseta revizija uvodi i koristi alfanumeričku šifru sa slovom na prvom i brojem na drugom, trećem i četvrtom mestu. Četvrto mesto nalazi se iza decimalne tačke. Šifarski brojevi se kreću od A00.0 do Z99.9.

Ranija Dodatna klasifikacija spoljnih uzroka, povreda i trovanja (lista „E”) i Dodatna klasifikacija faktora koji utiču na stanje zdravlja i kontakata sa zdravstvenom službom (lista „V”), koje su bile pridodate Devetoj reviziji, u Desetoj reviziji unešene su u glavnu klasifikaciju.

Za slovnu oznaku uzeta je engleska abeceda, a slovo „U” je izostavljeno. Umesto ranijih 17 i dve dodatne („E” i „V”) grupe u Devetoj reviziji, Deseta MKB ima 22 grupe, jer neke grupe koriste dva ili više slova. Kako svako slovo ima mogućnost šifriranja od 0 do 99, a svaki treći broj u šifre još 10 četvorocifrenih šifara to je mogućnost kapaciteta šifara MKB-10: 11. 080. U odnosu na broj šifriranih entiteta u dosadašnjoj Devetoj reviziji od ukupno 4.031 to predstavlja skoro trostruko povećanje. Ovako povećan broj šifara u MKB-10 govori o velikom napretku i razvoju medicinske nauke za samo zadnjih dvadeset godina i o razlozima donošenja alfanumeričke Desete revizije MKB.

Savezni zavod za zaštitu i unapređenje zdravlja je 1992 godine od strane SZO i Savezne vlade SR Jugoslavije ovlašćeni izdavač MKB-10 za SR Jugoslaviju.

MKB-10 na ovim prostorima (bivša Jugoslavija) primenjuje se od 01. 01. 1997. godine. (Ovlašćenje broj HBJ/DHT/KB, TR/92/133). Potebno je naglasiti da su od tada uvedeni i u upotrebi MKB-10, Knjiga 1 (Osnovni šifarnik) i Knjiga 2 (Uputstvo za šifriranje morbiditeta i mortaliteta), dok Knjiga 3 (Alfabetski indeks) nije objavljena do danas. U međuvremenu, u poslednjih petnaest godina, došlo je i do značajnih promena i poboljšanja teksta kao na primer:

 • Uvedena je nova XXII grupa bolesti („U” grupa) sa nekoliko desetina novih šifara
 • U postojećim grupama (I–XXI) unešeno je više stotina novih šifara, a brisano, ili upotpunjeno je preko 250 šifara
 • Neke dijagnoze (šifre) su premeštene u druge podgrupe (npr. kod HIV-a)
 • Tačnije su date definicije i objašnjenja nekih stanja (npr. „funkcionisanja”, „nesposobnosti” „invalidnosti” i dr.) i spoljnih uzroka povređivanja
 • Familija bolesti je znatno proširena i prilagođena MKB-10
 • Izmenjeni su i dopunjeni mnogi pojmovi, koji olakšavaju rad u oblasti zdravstvenog menadžmenta.
 • Međunarodna klasifikacija bolesti (izmenjeno i dopunjeno izdanje) – 10 revizija - Knjiga 1, 2 i 3. (Verzija 2, Delhi 2008; i Verzija 3 , Toronto 2010)

Primena nove MKB-10 ne remeti postojeći zdravstveno-statistički sistem i predviđena je u 2011/3. godini. Naprotiv, jedan od ciljeva uvođenja srpsko-latinske verzije je bio potreba da se stvore dostupne i relevantne informacije svim tradicionalnim korisnicima: zdravstvenim radnicima svih profila i specijalnosti, pravnicima i ekonomistima, matematičarima i statističarima, menadžerima i političarima, proizvođačima lekova, lekovitih sredstava i medicinske opreme i mnogim drugim poslenicima, zainteresovanim za zdravlje i zdravstveno stanje.

Obiman rad na prevodu i stručnoj obradi originala SZO MKB-10 ne bi se mogao uspešno obaviti bez velikih napora i doprinosa mnogih stručnjaka sa medicinskih fakulteta u Srbiji, šefova katedri, recenzenata, prevodilaca, lektora i drugih stručnjaka koji su konsultovani po raznim pitanjima.

Novosti

 • 09.04.13

  MKB10 - međunarodna klasifikacija bolesti napokon online!!

  Nakon dugo vremena doktori na našem području imaju pristup online alatu za međunarodnu klasifikaciju bolesti. Pomoću ovog šifrarnika doktori će da dođu do šifre bolesti mnogo brže,... više

Odaberite klasifikaciju: