Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

B96.3Haemophilus influenzae kao uzročnik bolesti - Haemophilus influenzae ut causa morborum

G23.0Hallervorden-Spatzova bolest - Morbus Hallervorden-Spatz

T53.9Halogeni derivati alifatičnih i aromatičnih ugljovodonika, neoznačeni - Derivata hydrocarbonum aliphaticorum et aromaticorum halogenia non specificata

T53.6Halogeni derivati alifatičnih ugljovodonika - Derivata hydrocarbonum aliphaticorum halogenia

T60.1Halogenizovani insekticidi - Insecticida halogenisata (mercurialia)

B33.4†Hantavirusni (srčano) plućni sindrom - Syndroma (cardio) pulmonalis Hantaviralis (HPS) (HCPS) (J17.1*)

F20.1Hebefrena shizofrenija - Schizophrenia hebephrenica

B98.0Helikobakter pilori kao uzročnik bolesti - Helicobacter pylori ut causa morborum

O14.2HELLP sindrom - Syndroma HELLP

B82.0Helmintijaza creva, neoznačena - Helminthiasis intestinalis non specificata

B83.9Helmintijaza, neoznačena - Helminthiasis non specificata

B81.4Helmintijaze creva, uzrokovane raznim vrstama glista - Helminthiases intestinales mixtae

P12.0Hematom glave novorođenčeta usled porođajne povrede - Cephalohaematoma neonati propter trauma per partum

G51.3Hemifacijalni klonični spazam - Spasmus hemifacialis clonicus

D76.1Hemofagocitna limfohistiocitoza - Lymphohistiocytosis haemophagocytica

D76.2Hemofagocitni sindrom sa infekcijom - Syndroma haemophagocitica infectiva

D66Hemofilija A - poremećaj zgrušavanja krvi izazvan nedostatkom činioca VIII - Haemophilia A propter deficientiam factoris VIII

D67Hemofilija B - poremećaj zgrušavanja krvi izazvan nedostatkom činioca IX - Haemophilia B propter deficientiam factoris IX

M36.2*Hemofilijska artropatija - Arthropathia haemophilica (D66-D68†)

R82.3Hemoglobin u mokraći - Haemoglobinuria

D59.6Hemoglobinurija izazvana hemolizom usled drugih spoljnih uzroka - Haemoglobinuria haemolysi excitata propter agentes externos alios

P55Hemolitička bolest ploda i novorođenčeta - Morbus haemolyticus fetus et neonati

P55.9Hemolitička bolest ploda i novorođenčeta, neoznačena - Morbus haemolyticus fetus et neonati non specificatus

D59.3Hemolizno-uremijski sindrom - Syndroma haemolyticouraemica

I31.2Hemoperikard - Haemopericardium

I23.0Hemoperikard, kao komplikacija posle akutnog infarkta miokarda - Haemopericardium ut complicatio post infarctum myocardii acutum

A96Hemoragijska groznica izazvana arenavirusima - Febris haemorrhagica arenaviralis

A96.9Hemoragijska groznica izazvana arenavirusima, neoznačena - Febris haemorrhagica arenaviralis non specificata

A96.0Hemoragijska groznica Junin - Febris haemorrhagica Junin

A98.5Hemoragijska groznica sa bubrežnim sindromom - Febris haemorrhagica cum syndroma renali

A96.1Hemoragijska groznicaMachupo - Febris haemorrhagica Machupo

A99Hemoragijska virusna groznicas, neoznačena - Febris haemorrhagica viralis non specificata

Z51.1Hemoterapijska seansa zbog tumora

C86.1Hepatosplenični T-celularni limfom - Lymphoma T-cellulare hepatosplenicum

T60.3Herbicidi i fungicidi - Herbicida et fungicida

O26.4Herpes u trudnoći - Herpes gestationalis

B02Herpes zoster - Herpes zoster

B02.9Herpes zoster bez komplikacije - Herpes zoster sine complicatione

B02.8Herpes zoster sa drugim komplikacijama - Herpes zoster cum complicationibus aliis

B02.2†Herpes zoster sa drugim komplikacijama nervnog sistema - Herpes zoster cum complicationibus systematis nervosi aliis

H19.1*Herpesno zapaljenje rožnjače i rožnjače sa vežnjačom - Keratitis et keratoconiunctivitis herpetica (B00.5†)

B00Herpesvirusne infekcije (herpes simplex) - Infectiones herpesvirales

G91Hidrocefalus - Hydrocephalus

G94.2*Hidrocefalus kod drugih bolesti - Hydrocephalus in morbis aliis

G94.1*Hidrocefalus kod zloćudne bolesti - Hydrocephalus ad morbum neoplasticum (C00-D48†)

G91.2Hidrocefalus sa normalnim pritiskom - Hydrocephalus normotensivus

G94.0*Hidrocefalus u zaraznim i parazitarnim bolestima (A00-B99†) - Hydrocephalus in morbis infectivis et parasitariis (A00-B99†)

G91.9Hidrocefalus, neoznačen - Hydrocephalus non specificatus

P83.2Hidrops ploda bez hemolitičke bolesti - Hydrops fetalis non haemoliticus

P56.9Hidrops ploda izazvana drugom i neoznačenom hemolitičkom bolešću - Hydrops fetus haemolyticum alium et non specificatum

P56Hidrops ploda izazvana hemolitičkom bolešću - Hydrops fetus haemolyticus

P56.0Hidrops ploda izazvana izoimunizacijom - Hydrops fetus propter isoimmunisationem

K82.1Hidrops žučne kese - Hydrops vesicae felleae

J94.0Hilozna tečnost u slobodnom prostoru plućne maramice - Chylothorax

B71.0Himenolepijaza, uzročnik Hymenolepsis nana, Hymenolepis diminuta - Hymenolepiasis

K03.4Hipercementoza - višak cementnog sastava zuba - Hypercaementosis

D89.2Hipergamaglobulinemija, neoznačena - Hypergammaglobulinaemia non specificata

A66.3Hiperkeratoza izazvana frambezijom - Hyperkeratosis framboesialis

F90.1Hiperkinetički poremećaj ponašanja - Disordo morum hyperkineticus

F84.4Hiperkinetički poremećaj sa duševnom zaostalošću i stereotipnim pokretima - Hyperkinesia cum retardatione mentali et motibus stereotypicis

F90.9Hiperkinetički poremećaj, neoznačen - Disordo hyperkineticus non specificatus

F90Hiperkinetički poremećaji - Disordines hyperkinetici

E21.3Hiperparatiroidizam, neoznačen - Hyperparathyreoidismus non specificatus

N40Hiperplazija kestenjače - Hyperplasia prostatae

J39.3Hipersenzitivna reakcija gornjih disajnih puteva, neoznačene lokalizacije - Reactio tractus respiratorii superioris hypersensitiva, loci non specificati

J67Hipersenzitivni pneumonitis izazvan organskom prašinom - Pneumonitis hypersensitiva per pulverem organicum

M31.0Hipersenzitivno zapaljenje krvnog suda - Angiitis hypersensitiva

I13.0Hipertenzivna bolest srca i bubrega sa (kongestivnom) insuficijencijom srca - Morbus cordis et renis hypertensivus cum insufficientia cordis (congestiva)

I13.2Hipertenzivna bolest srca i bubrega sa (kongestivnom) insuficijencijom srca i bubrega - Morbus cordis et renis hypertensivus, cum insufficientia cordis et renis (congestiva)

I13.1Hipertenzivna bolest srca i bubrega sa insuficijencijom bubrega - Morbus cordis et renis hypertensivus cum insufficientia renis

I13.9Hipertenzivna bolest srca i bubrega, neoznačena - Morbus cordis et renis hypertensivus non specificatus

O11Hipertenzivni poremećaj koji je i ranije postojao sa superponiranom proteinurijom - Disordo hypertensivus antecedens cum proteinuria superimposita

I12.9Hipertenzivno oboljenje bubrega bez insuficijencije bubrega - Morbus renalis hypertensivus sine insufficientia renis

I12.0Hipertenzivno oboljenje bubrega sa insuficijencijom bubrega - Morbus renalis hypertensivus cum insufficientia renis

I11.9Hipertenzivno oboljenje srca bez (kongestivne) insuficijencije srca - Morbus cordis hypertensivus sine insufficientia cordis (congestiva)

I11.0Hipertenzivno oboljenje srca sa (kongestivnom) insuficijencijom srca - Morbus cordis hypertensivus cum insufficientia cordis (congestiva)

L91.9Hipertrofička bolest kože, neoznačena - Morbus cutis hypertrophicus non specificatus

L91Hipertrofičke bolesti kože - Morbi cutis hypertrophici

K31.1Hipertrofičko suženje pilorusa kod odraslih osoba - Stenosis pylori hypertrophica adulta

N62Hipertrofija dojke - Hypertrophia mammae

P83.4Hipertrofija dojke novorođenčeta - Hypertrophia mammae neonati

N85.2Hipertrofija materice - Hypertrophia uteri

K11.1Hipertrofija pljuvačne žlezde - Hypertrophia glandulae salivaris

M79.4Hipertrofija podčašičnog masnog tkiva kolena - Hypertrophia corporis adiposi infrapatellaris

N90.6Hipertrofija vulve - Hypertrophia vulvae

E22.0Hipofizna akromegalija i džinovski rast - Acromegalia et gigantismus pituitarius

P70.3Hipoglikemija novorođenčeta izazvana lečenjem - Hypoglycaemia neonati iatrogenes

E16.0Hipoglikemija zbog upotrebe ljekova, bez kome - Hypoglycaemia medicamentosa sine comate

E16.2Hipoglikemija, neoznačena - Hypoglycaemia non specificata

E15Hipoglikemijska koma - Coma hypoglycaemicum

F45.2Hipohondrijski poremećaj - Disordo hypochondrialis

P91.6Hipoksično ishemijska encefalopatija novorođenčeta - Encephalopathia hypoxica ishaemica neonati

F30.0Hipomanija - Hypomania

E23.0Hipopituitarizam - Hypopituitarismus

E23.1Hipopituitarizam izazvan ljekovima - Hypopituitarismus medicamentosus

Q60.5Hipoplazija bubrega, neoznačena - Hypoplasia renis non specificatus

Q31.2Hipoplazija grkljana - Hypoplasia laryngis

Q06.1Hipoplazija i displazija kičmene moždine - Hypoplasia et dysplasia medullae spinalis

Q33.6Hipoplazija i displazija pluća - Hypoplasia et dysplasia pulmonum

Q55.1Hipoplazija sjemenika i mošnice - Hypoplasia testis et scroti

Q54Hipospadija - Hypospadia

Q54.9Hipospadija, neoznačena - Hypospadia non specificata

J18.2Hipostatska pneumonija, neoznačena - Pneumonia hypostatica non specificata

I95Hipotenzija - Hypotensio arterialis

I95.2Hipotenzija izazvana ljekovima - Hypotensio arterialis medicamentosa

I95.9Hipotenzija, neoznačena - Hypotensio arterialis non specificata

Q43.1Hirschsprungova bolest - Morbus Hirschsprung

P00.6Hirurške intervencije nad majkom sa posledicama po plod i novorođenče - Interventiones chirurgicae ad matrem cum sequelis ad fetum et neonatum

Y83Hirurški zahvat i drugi hirurški postupci kao uzrok nenormalne reakcije bolesnika ili kasnije komplikacije, bez pominjanja neželjenog događaja u toku postupka

Y83.2Hirurški zahvat kod anastomoze, bajpasa ili grafta

Y83.1Hirurški zahvat sa implantacijom ili vještačkim unutrašnjim uređajem

Y83.3Hirurški zahvat sa pravljenjem eksternih stoma

Y83.0Hirurški zahvat sa transplantacijom kompletnog organa

Y83.9Hirurški zahvat, neoznačen

D47.0Histiocitni i mastocitni tumor neodređene ili nepoznate prirode - Histiocytoma et mastocytoma naturae incertae sive ignotae

C96.8Histiocitni sarkom - Sarcoma histiocyticum

B39Histoplazmoza - Histoplasmosis

B39.2Histoplazmoza pluća, uzročnik H. capsulatum, neoznačena - Histoplasmosis pulmonis capsularis non specificata

B39.9Histoplazmoza, neoznačena - Histoplasmosis non specificata

B39.4Histoplazmoza, uzročnik H. capsulatum, neoznačena - Histoplasmosis capsularis non specificata

A56.8Hlamidijalna infekcija drugih lokalizacija, preneta polnim odnosom - Infectio chlamydialis locorum aliorum, modo sexuali transmissa

A70Hlamidijalna infekcija, izazvana Chlamidiom Psittaci - Infectio per Chlamydiam Psittaci

L81.1Hloazma - Chloasma

T53.5Hlorfluorougljenici - Chlorfluorocarbones

T59.4Hlorni gas - Vapor (gas) chloricus

T53.1Hloroform - Chloroformium

R26.1Hod posle paralize - Ingressus postparalyticus

C81Hodgkinov klasični limfom - Lymphoma classicus Hodgkin

C81.4Hodgkinov klasični limfom bogat limfocitima - Lymphoma classicus Hodgkin lymphocyticus

C81.3Hodgkinov klasični limfom sa gubitkom limfocita - Lymphoma classicus Hodgkin lymphopenicum

C81.1Hodgkinov klasični limfom sa sklerozirajućim nodusima - Lymphoma classicus Hodgkin scleroticans nodulare

C81.2Hodgkinov klasični limfom, mešanih ćelija - Lymphoma classicus Hodgkin, cellulae mixtae

C81.0Hodgkinov klasični limfom, pretežno limfocitni - Lymphoma classicus Hodgkin, praedominanter lymphocyticum

C81.9Hodgkinov limfom, neoznačen - Lymphoma Hodgkin, non specificatum

H71Holesteatom srednjeg uva - Cholesteatoma auris mediae

K82.4Holesteroloza žučne kese - Cholesterolosis vesicae felleae

Q04.2Holoprosencefalija - Holoprosencephalia

Q77.3Hondrodisplazija sa tačkastim promenama - Chondrodysplasia punctata

Q77.6Hondroektodermalna displazija - Dysplasia chondroectodermatica

G25.4Horeja izazvana lekom - Chorea medicamentosa

Y42Hormoni i njihove sintetičke zamene i antagonisti

G90.2Hornerov sindrom - Syndroma Horner

T56.2Hrom i njegova jedinjenja - Chromum et composita chromi

B43Hromomikoza i feomikozni apsces - Chromomycosis et abscessus phaeomycoticus

B43.0Hromomikoza kože - Chromomycosis cutanea

B43.8Hromomikoza, drugi oblici - Chromomycosis, formae aliae

B43.9Hromomikoza, neoznačena - Chromomycosis non specificata

Q99.9Hromozomska anomalija, neoznačena - Anomalia chromosomatica non specificata

F95.1Hroničan motorni ili glasovni tik - Tic motorius sive vocalis chronicus

N03Hronički zapaljenski bubrežni sindrom - Syndroma nephritica chronica

A06.1Hronična amebijaza creva - Amoebiasis intestinalis chronica

K60.1Hronična analna fisura - Fissura ani chronica

B40.1Hronična blastomikoza pluća - Blastomycosis pulmonis chronica

N18.9Hronična bolest bubrega, neoznačena - Morbus renalis chronica non specificata

J35.9Hronična bolest krajnika i trećeg krajnika, neoznačena - Morbus tonsillarum et adenoidium chronicus, non specificatus

P27.9Hronična bolest organa za disanje u perinatalnom periodu, neoznačena - Morbus organi respiratorii perinatalis chronicus non specificatus

N18Hronična bubrežna bolest - Morbus renalis chronica

N18.0Hronična bubrežna bolest, I faza - Morbus renalis chronica, phasis I

N18.1Hronična bubrežna bolest, II faza - Morbus renalis chronica, phasis II

N18.2Hronična bubrežna bolest, III faza - Morbus renalis chronica, phasis III

N18.3Hronična bubrežna bolest, IV faza - Morbus renalis chronica, phasis IV

N18.5Hronična bubrežna bolest, V faza - Morbus renalis chronica, phasis V

B57.5Hronična Chagasova bolest sa uključenjem drugog organa - Morbus Chagas chronicus cum laesione organi alterius

B57.4Hronična Chagasova bolest sa uključenjem nervnog sistema - Morbus Chagas chronicus cum laesione systematis nervosi

B57.3Hronična Chagasova bolest sa uključenjem sistema za varenje - Morbus Chagas chronicus intestinalis

B57.2Hronična Chagasova bolest srca - Morbus Chagas chronicus cardialis

D47.5Hronična eozinofilna leukemija (hipereozinofilični sindrom) - Leucaemia eosinophilica chronica (Syndroma eosinophilica)

L98.4Hronična grizlica kože - Ulcus cutis chronicum

B39.1Hronična histoplazmoza pluća, uzročnik H. capsulatum - Histoplasmosis pulmonis capsularis chronica

K72.1Hronična insuficijencija jetre - Insufficientia hepatis chronica

J95.3Hronična insuficijencija pluća posle operacije - Insufficientia pulmonis post operationem chronica

I25Hronična ishemijska bolest srca - Morbus cordis ischaemicus chronicus

I25.9Hronična ishemijska bolest srca, neoznačena - Morbus cordis icshaemicus chronicus non specificatus

J31.0Hronična kijavica - Rhinitis chronica

J31Hronična kijavica, zapaljenje nosnog dela ždrela i ždrela - Rhinitis, nasopharingitis et pharyngitis chronica

B38.1Hronična kokcidioidomikoza pluća - Coccidioidomycosis pulmonis chronica

D73.2Hronična kongestivna povećana slezina - Splenomegalia congestiva chronica

C91.1Hronična leukemija limfocita - Leucaemia lymphocytica chronica

C95.1Hronična leukemija neoznačnog tipa ćelija - Leucaemia cellularum typi non specificati chronica

C92.1Hronična mijeloidna leukemija (CML), BCR/ABL pozitivna - Leucaemia myeloides chronica (CML), BCR/ABL positiva

D47.1Hronična mijeloproliferativna bolest - Morbus myeloproliferativus chronicus

C93.1Hronična monocitna leukemija - Leucaemia monocytica chronica

M23.5Hronična nestabilnost kolena - Instabilitas genus chronica

J44.1Hronična opstruktivna bolest pluća sa akutnim pogoršanjem, neoznačena - Morbus pulmonis obstructivus chronicus cum exacerbatione acuta non specificatus

J44.0Hronična opstruktivna bolest pluća sa akutnom infekcijom donjih disajnih puteva - Morbus pulmonis obstructivus chronicus cum infectione respiratoria inferiore acuta

J44.9Hronična opstruktivna bolest pluća, neoznačena - Morbus pulmonis obstructivus chronicus non specificatus

K76.1Hronična pasivna kongestija jetre - Congestio hepatis passiva chronica

G44.3Hronična posttraumatska glavabolja - Cephalgia posttraumatica chronica

J96.1Hronična respiratorna insuficijencija - Insufficientia respiratoria chronica

J68.4Hronična respiratorna stanja izazvana hemikalijama, gasovima, dimovima i parama - Conditiones respiratoriae chemicales, gasogenes, fumogenes et vaporogenes chronicae

A39.3Hronična sepsa izazvana meningokokom - Meningococcaemia chronica

H05.1Hronična zapaljenja orbite - Inflammationes orbitae chronicae

J35Hronične bolesti krajnika i adenoida - Morbi tonsillarum et adenoidium chronici

K55.1Hronične bolesti krvnih sudova creva - Morbi vasorum intestini chronici

P27Hronične bolesti organa za disanje u perinatalnom periodu - Morbi organorum respiratoriorum perinatales chronici

J70.3Hronične bolesti potpornih tkiva pluća izazvane lekovima - Morbi pulmonum interstitiales medicamentosi chronici

J70.1Hronične i druge plućne smetnje izazvane zračenjem - Manifestationes pulmonales radiationes chronicae et aliae

J42Hronični bronhitis, neoznačen - Bronchitis chronica non specificata

I88.1Hronični limfadenitis, osim mezenterijuma - Lymphadenitis chronica sive mesenterica

L58.1Hronični radiodermatit - Radiodermatitis chronica

L90.4Hronično atrofičko zapaljenje kože krajeva udova - Acrodermatitis atrophicans chronica

K29.4Hronično atrofijsko zapaljenje želuca - Gasritis chronica atrophica

H66.2Hronično gnojno zapaljenje prednjeg gornjeg dela srednjeg uva - Otitis media atticoantralis suppurativa chronica

I31.1Hronično konstriktivno zapaljenje perikarda - Pericarditis constrictiva chronica

H65.3Hronično mukozno zapaljenje srednjeg uva - Otitis media mucosa chronica

N11.0Hronično neopstruktivno zapaljenje bubrežne karlice i bubrega sa zastojem mokraće - Pyelonephritis non obstructiva chronica cum refluxu coniuncta

N11.1Hronično opstruktivno zapaljenje bubrežne karlice i bubrega - Pyelonephritis obstrucitiva chronica

L41.1Hronično perutanje slično lišaju - Pityriasis lichenoides chronica

K73.0Hronično perzistentno zapaljenje jetre - Hepatitis chronica persistens

M12.0Hronično postreumatičko oboljenje zgloba (Jaccoud) - Arthropathia postrheumatica chronica (Jaccoud)

K29.3Hronično površinsko zapaljenje želuca - Gastritis chronica superficialis

M70.0Hronično puckavo zapaljenje sinovije šake i doručnog zgloba - Synovitis manus et articuli crepitans chronica

I09.2Hronično reumatsko zapaljenje perikarda - Pericarditis rheumatica chronica

H65.2Hronično serozno zapaljenje srednjeg uva - Otitis media serosa chronica

H66.1Hronično tubotimpaničko gnojno zapaljenje srednjeg uva - Otitis media tubotympanica suppurativa chronica

B18Hronično virusno zapaljenje jetre - Hepatitis viralis chronica

M86.3Hronično višežarišno zapaljenje kostne srži - Osteomyelitis multifocalis chronica

H73.1Hronično zapaljenje bubne opne - Myringitis chronica

K05.1Hronično zapaljenje desni - Gingivitis chronica

H20.1Hronično zapaljenje dužice i cilijarnog tela - Iridocyclitis chronica

J37.0Hronično zapaljenje grkljana - Laryngitis chronica

J37.1Hronično zapaljenje grkljana i dušnika - Laryngotracheitis chronica

J37Hronično zapaljenje grkljana i grkljana sa dušnikom - Laryngitis et laryngotracheitis chronica

K86.0Hronično zapaljenje gušterače Izazvano alkoholom - Pancreatitis chronica alcoholica

N73.1Hronično zapaljenje i flegmona oko materičnog tkiva - Parametritis et phlegmone pelvis chronica

N70.1Hronično zapaljenje jajovoda i jajnika - Salpingitis et oophoritis chronica

B18.9Hronično zapaljenje jetre izazvano virusima, neoznačeno - Hepatitis viralis chronica non specificata

B18.1Hronično zapaljenje jetre izazvano virusom B, bez delta agensa - Hepatitis viralis chronica B, sine delta-agente

B18.2Hronično zapaljenje jetre izazvano virusom C - Hepatitis viralis chronica C

B18.0Hronično zapaljenje jetre uzrokovano virusomB, sa delta agensom - Hepatitis viralis chronica B cum delta-agente

K73.9Hronično zapaljenje jetre, neoznačeno - Hepatitis chronica non specificata

N11Hronično zapaljenje kanalića bubrega i međućelijskog tkiva - Nephritis tubulo-interstitialis chronica

N11.9Hronično zapaljenje kanalića bubrega imeđućelijskog tkiva, neoznačeno - Nephritis tubulo-interstitialis chronica non specificata

N41.1Hronično zapaljenje kestenjače - Prostatitis chronica

M86.4Hronično zapaljenje kostne srži sa dreniranjem sinusa - OsteomyeIitis cum sinus drainage chronica

J35.0Hronično zapaljenje krajnika - Tonsillitis chronica

K73.1Hronično zapaljenje lobusa režnjeva - Hepatitis lobularis chronica

H70.1Hronično zapaljenje mastoida - Mastoiditis chronica

N30.1Hronično zapaljenje međućelijskog tkiva mokraćne bešike - Cystitis interstitialis (chronica)

G03.1Hronično zapaljenje mozdanica - Meningitis chronica

I31.0Hronično zapaljenje perikarda sa priraslicama - Pericarditis adhaesiva chronica

K04.5Hronično zapaljenje pulpe vrha korena zuba - Periodontitis pulpae apicalis chronica

J32Hronično zapaljenje sinusa - Sinusitis chronica

J32.1Hronično zapaljenje sinusa čela - Sinusitis frontalis chronica

J32.0Hronično zapaljenje sinusa gornje vilice - Sinusitis maxillaris chronica

J32.3Hronično zapaljenje sinusa klinaste kosti - Sinusitis sphenoidalis chronica

J32.2Hronično zapaljenje sinusa sitaste kosti - Sinusitis ethmoidalis chronica

J32.9Hronično zapaljenje sinusa, neoznačeno - Sinusitis chronica non specificata

N71.1Hronično zapaljenje sluznice materice - Endometritis chronica

J31.1Hronično zapaljenje sluznice nosa ždrela - Nasopharyngitis chronica

E06.2Hronično zapaljenje štitaste žlezde sa prolazno pojačanom funkcijom - Thyreoiditis chronica cum thyreotoxicosi transitoria

H04.4Hronično zapaljenje suznih puteva - Dacryocystitis chronica

J32.4Hronično zapaljenje svih sinusa - Pansinusitis chronica

N73.4Hronično zapaljenje trbušne maramice male karlice žene - Pelvioperitonitis chronica feminae

H10.4Hronično zapaljenje vežnjače - Coniunctivitis chronica

J31.2Hronično zapaljenje ždrela - Pharyngitis chronica

K29.5Hronično zapaljenje želuca, neoznačeno - Gastritis chronica non specificata

K81.1Hronično zapaljenje žučne kese - Cholecystitis chronica

G10Huntingtonova bolest - Morbus Huntington

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: