Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi (R00-R99)

 • Napomena:
 • Ova grupa obuhvata simptome, znake i patološke kliničke ili druge dijagnostičke postupke, kao i nedovoljno definisana stanja za koje klasifikacija (dijagnoza) nije data na drugom mestu. Znaci i simptomi koji do izvjesnog stepena definišu datu dijagnozu kategorisani su u drugim grupama klasifikacije. Uopšte uzev, kategorije u ovoj grupi uključuju nedovoljno definisana stanja i simptome, koji bez daljih neophodnih ispitivanja slučaja radi postavljanja konačne dijagnoze možda podjednako ukazuju na dva ili više oboljenja, odnosno na dva ili više sistema u organizmu. Praktično sve kategorije u ovoj grupi mogu biti označene kao „nespecifikovane na drugi način”, „nepoznate etiologije” ili „privremene”. Da bi se odredilo koji simptomi i znaci pripadaju ovde, a koji u druge grupe, treba koristiti Abecedni indeks. Ostale potkategorije, označene sa .8, namijenjene su za druge relevantne simptome koji nisu mogli da budu podvedeni u okvire ostalih klasifikacija.
 • Stanja i znaci ili simptomi uključeni u kategorije R00-R99 sastoje se od:
 • a) Slučajeva za koje se ne može dati specifičnija dijagnoza, pa čak ni kada su sve činjenice koje se odnose na takav slučaj ispitane;
 • b) Znaci ili simptomi koji su postojali u okviru prvobitnog rasporeda, ali su bili prolaznog karaktera, tako da njihovi uzroci nisu mogli biti određeni;
 • c) Radne dijagnoze za pacijente koji se nisu javili na kontrolni pregled radi daljeg ispitivanja ili lečenja;
 • d) Slučajevi koji su se za dalja ispitivanja javljali u druge centre pre postavljanja definitivne dijagnoze;
 • e) Slučajevi kod kojih iz raznih razloga definitivna dijagnoza nije mogla biti postavljena;
 • f ) Izvjesni simptomi, za koje su neophodne dodatne informacije, a koji sami po sebi predstavljaju važne probleme u medicinskom zbrinjavanju.
 • Isključuje se:
 • Status matris abnormales, proba antenatali detecti (O28.-)
 • Stanja nastala u prodajnom periodu (P00-P96)

Podgrupe

Simptomi i znaci sistema za krvotok i sistema za disanje (R00-R09)

Simptomi i znaci digestivnog sistema i trbuha (R10-R19)

Simptomi i znaci kože i potkožnog tkiva (R20-R23)

Simptomi i znaci nervnog i mišićno-koštanog sistema (R25-R29)

Simptomi i znaci urinarnog sistema (R30-R39)

Simptomi i znaci spoznaje, čulnog opažanja, emocija i ponašanja (R40-R46)

Simptomi i znaci poremećaja govora i glasa (R47-R49)

Opšti simptomi i znaci (R50-R69)

Patološki nalazi krvi, bez dijagnoze (R70-R79)

Nenormalni nalazi mokraće, bez dijagnoze (R80-R82)

Nenormalni nalazi drugih telesnih tečnosti, supstanci i tkiva, bez dijagnoze (R83-R89)

Nenormalni nalazi kod dijagnostike i funkcionalnih ispitivanja, bez dijagnoze (R90-R94)

Nedefinisani i neoznačeni uzroci smrti (R95-R99)

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: